EN
Начало » Проекти » Теоретични езиковедски изследвания  » Българско-словашката междуезикова омонимия в контекста на славянските езици

Българско-словашката междуезикова омонимия в контекста на славянските езици

Секция за българска лексикология и лексикография

Срок: 2018 г. – 2020 г.

Вид на проекта: колективен, международен

Партньор: Институт по славистика „Ян Станислав“ при Словашката академия на науките

Финансиране: международен обмен по двустранни спогодби на БАН

Ръководител: гл. ас. д-р Надежда Костова; от словашка страна: д-р Мария Кошкова, маг. Паулина Шмерингайова

Участници: проф. д-р Диана Благоева, проф. д-р Сия Колковска, проф. д-р Светла Коева (до 01.10.2018 г.); от полска страна: д-р Войчех Сосновски, д-р Анна Кишел, проф. Роман Рошко, д-р Максим Душкин.

Анотация:

Лексикално-семантичният феномен на междуезиковата омонимия може да се разглежда като ключов проблем на съпоставителното изследване на славянските езици. Проектът е част от по-широко планирано изследване на славянските езици. Основната цел на проекта е изследване и теоретично описание на българско-словашката междуезикова омонимия, както и лексикографска обработка на междуезиковите омоними в практическата част на изследването.Значимостта на очакваните резултати се изразява в поставянето на изследването в по-широк контекст – българско-словашката междуезикова омонимия в съпоставка с други славянски езици. Ползата от проекта ще бъде с оглед на лексикографската практика. Проектът се отнася към направление Теоретични езиковедски изследвания.

Форма на представяне на резултатите: тематично свързани студии и статии.

начало