EN
Начало » Проекти » Текущи проекти » Етнолингвистични теоретични и приложни изследвания. Картината на света в българския език и в съпоставка с други езици

Етнолингвистични теоретични и приложни изследвания. Картината на света в българския език и в съпоставка с други езици

Секция за етнолингвистика

Срок: 2014-2016

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: доц. д-р М. Китанова

Участници: доц. д-р М. Китанова, доц. д-р М. Витанова, доц. д-р П. Легурска, гл. ас. д-р Й. Кирилова, гл. ас. д-р К. Мичева, гл. ас. д-р Н. Николова, гл. ас. д-р К. Мичева-Пейчева, гл. ас. д-р Н. Николова, гл. ас. В. Мичева (СИБЕ), ас. А. Лазарова (извънщатен сътрудник).

Анотация:

Целта на проекта е да помогне за утвърждаването на националната идентичност като част от културното многообразие в Европа.

Задачата на проекта е развитието на етнолингвистичната лексикография, създаването на електронни бази от данни (архиви и библиографии), разработването на теоретични и приложни изследвания. Задачата по създаване на етнолингвистични лексикографски продукти отговаря на мисията на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ да работи в областта на културноисторическото наследство. Теоретичните проучвания са свързани с изследването на ключови концепти от българската култура и език (дом, семейство, труд, ум, глупост, свобода), включително в съпоставка с други езици. Целта на тези изследвания е въз основа на данни от различни източници (синхронни, диахронни и анкетни материали) да се очертаят стереотипите на българина и езиковоспецифичните лексикализации на понятия, свързани с националния бит и култура. Изследват се също бинарните противопоставяния, езикът на българския фолклор и българската художествена литература, особеностите на българската антропонимия.

Научните изследвания имат интердисциплинарен характер, в тях се използват различни методи: когнитивен, диахронен, синхронен, сравнителен, съпоставителен и др.

Проектът е интересен и полезен за висшите учебни заведения при обучението на филолози, етнолози, антрополози и др. Сред приоритетите в научните изследвания, осъществявани в Института за български език, проектът се вписва в направление Езиковото културноисторическо наследство на българите.

Подтеми:

Етнолингвистичен речник на българската народна медицина. Ръководител: доц. д-р М. Витанова. Участници: доц. д-р М. Витанова, доц. д-р М. Китанова, гл. ас. д-р Й. Кирилова, гл. ас. д-р К. Мичева-Пейчева, гл. ас. д-р Н. Николова, гл. ас. д-р В. Мичева – СИБЕ, ас. А. Лазарова (извънщатен сътрудник). Срок: април 2013 – април 2016 г.

Модел на съпоставително изследване на фрагменти от народната култура на българи и словаци. Ръководител: доц. д-р М. Китанова. Участници: доц. д-р М. Китанова, доц. д-р П. Легурска, гл. ас. д-р Й. Кирилова, гл. ас. д-р К. Мичева-Пейчева. Срок 2015 – 2017. Финансиране по ЕБР. Славистичен институт „Ян Станислав“ – Словашка АН.

Концептите „дом”, „свобода” и „труд” в българския език. Това изследване представлява българската част от проекта EUROJOS в рамките на Етнолингвистичната комисия към Международния славистичен комитет с ръководител проф. Е. Бартмински. Ръководител: доц. д-р М. Китанова. Участници: доц. д-р М. Китанова, доц. д-р М. Витанова, гл. ас. д-р К. Мичева-Пейчева. Срок: 2014 – 2015 г.

Форма на представяне на резултатите: речник, студии, статии, монографии, сборници.

начало