EN
Начало » Проекти » Текущи проекти » Етнолингвистични теоретични и приложни изследвания. Картината на света в българския език и в съпоставка с други езици

Етнолингвистични теоретични и приложни изследвания. Картината на света в българския език и в съпоставка с други езици

Секция за етнолингвистика

Срок: 2015–2018

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия, БАН – ЕБР със Словашка АН

Ръководител: доц. д-р М. Китанова

Участници: доц. д-р М. Китанова, доц. д-р М. Витанова, доц. д-р П. Легурска, гл. ас. д-р Й. Кирилова, гл. ас. д-р К. Мичева-Пейчева, гл. ас. д-р Н. Николова, гл. ас. В. Мичева (СИБЕ).

Анотация:

Целта на проекта е да помогне за утвърждаването на националната идентичност като част от културното многообразие в Европа. Задачата на проекта е развитието на етнолингвистичната лексикография, създаването на електронни бази от данни (архиви и библиографии), разработването на теоретични и приложни изследвания. Задачата по създаване на етнолингвистични лексикографски продукти отговаря на мисията на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ да работи в областта на културноисторическото наследство. Теоретичните проучвания са свързани с изследването на ключови концепти от българската култура и език (дом, семейство, труд, ум, глупост, свобода), включително в съпоставка с други езици. Целта на тези изследвания е въз основа на данни от различни източници (синхронни, диахронни и анкетни материали) да се очертаят стереотипите на българина и езиковоспецифичните лексикализации на понятия, свързани с националния бит и култура. Изследват се също бинарните противопоставяния, езикът на българския фолклор и българската художествена литература, особеностите на българската антропонимия. Научните изследвания имат интердисциплинарен характер, в тях се използват различни методи: когнитивен, диахронен, синхронен, сравнителен, съпоставителен и др.

Проектът е интересен и полезен за висшите учебни заведения при обучението на филолози, етнолози, антрополози и др. Основните задачи на проекта са в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания до 2020 г., в която се поставя акцент върху културноисторическото наследство. Сред приоритетите в научните изследвания, осъществявани в Института за български език, проектът се вписва в приоритетната област „Езиковото културноисторическо наследство на българите“.

Подтеми:

Модел на съпоставително изследване на фрагменти от народната култура на българи и словаци. Проект по ЕБР с партньор Славистичен институт „Ян Станислав“ – Словашка АН. Срок 2015 – 2017. Ръководител: доц. д-р М. Китанова. Участници: доц. д-р М. Китанова, доц. д-р П. Легурска, гл. ас. д-р Й. Кирилова, гл. ас. д-р К. Мичева-Пейчева.

Етнолингвистичен речник на българската народна медицина. Срок: април 2016 г. – април 2018 г. Ръководител: доц. д-р М. Витанова. Участници: доц. д-р М. Витанова, гл. ас. д-р К. Мичева-Пейчева, гл. ас. д-р В. Мичева – СИБЕ, гл. ас. д-р Й. Кирилова, гл. ас. д-р Н. Николова.

Музикалният свят на българина в лексикалната система на българските диалекти (етнокултурни аспекти). Срок: 2016 – 2018. Ръководител: доц. д-р М. Витанова. Участници: доц. д-р М. Витанова, гл. ас. д-р К. Мичева-Пейчева; извънщатен сътрудник: проф. д-р Горица Найденова (Институт за изследване на изкуствата – БАН).

Форма на представяне на резултатите: уводна част и речник на българската народна медицина; уводна част и речник на диалектната лексика, свързана с музика; статии, студии, монографии.

начало