EN
Начало » Проекти » Текущи проекти » Език. Личност. Общество

Език. Личност. Общество

Секция за общо и съпоставително езикознание

Срок: 2015 – 2018

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: проф. д-р М. Стаменов, доц. д-р Св. Питкевич

Участници: проф. д-р М. Стаменов, доц. д-р Св. Питкевич, доц. д-р А. Пачев, гл. ас. д-р И. Панчев

Анотация:

Темата „Език. Личност. Общество“ е планирана с оглед разработването на основни проблеми в областта на теоретичното езикознание, които са от съществено значение за изследването на българския език на съвременно равнище. Основната нейна цел е да се идентифицират и изследват проблеми на езиковата теория и практика, които могат да създадат адекватна рамка за лингвистичните изследвания в България, тъй като Секцията по общо и съпоставително езикознание е единственото научно звено в България, което се занимава с фундаментални изследвания в областта на езикознанието у нас. От това произтичат и основните задачи, които се поставят при реализацията на темата – да разширява на модерна теоретична основа хоризонта на изследването на българския език и на връзките му с родствени и неродствени езици. Методологията на изследването е с оглед на съвременните парадигми в езикознанието, както и с оглед на разработките и тенденциите в такива области като лингвистичната семантика и прагматика, философията на езика, психолингвистиката и социолингвистиката. Очакваните резултати се заключават в приобщаването към най-новите насоки на научно търсене, както и в създаване на адекватна теоретична рамка за реализация на емпирични езиковедски изследвания и анализи у нас. Проектът се стреми към повишаване на качеството на знанията в общото и теоретичното езикознание и към интегриране в европейското изследователско пространство с оглед на използването на съвременна методология. Специално внимание се обръща на синергията между разгръщането на фундаментални изследвания и на такива, ориентирани към запазване и обогатяване на националното културно наследство. Темата е планирана с оглед на приоритетната област на изследвания на Института за български език – „Теоретични езиковедски изследвания“.

Подтеми:

Паралелните светове на езика. Срок: 2015 – 2017. Ръководител: проф. д.ф.н. Максим Стаменов. Изпълнители: проф. д.ф.н. Максим Стаменов, доц. д-р Ангел Пачев, доц. д-р Светлана Питкевич, гл. ас. д-р Иво Панчев.

Граматика, съзнание, етнолингвистика. Срок 2016 – 2018. Ръководител: доц. д-р Светлана Питкевич. Изпълнители: проф. д.ф.н. Максим Стаменов, доц. д-р Ангел Пачев, доц. д-р Светлана Питкевич.

Форма на представяне на резултатите: монографии, студии и статии.

начало