EN
Начало » Проекти » Текущи проекти » Език. Личност. Общество

Език. Личност. Общество

Секция за общо и съпоставително езикознание

Срок: 2013-2017

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: проф. д-р М. Стаменов, доц. д-р Св. Питкевич

Участници: проф. д-р М. Стаменов, доц. д-р Св. Питкевич, доц. д-р А. Пачев, гл. ас. д-р И. Панчев

Анотация:

Проектът предвижда разработването на основни проблеми в областта на теоретичното езикознание, които са от съществено значение за изследване на българския език на съвременно теоретично и методологическо равнище. Основната цел е да се идентифицират и изследват такива проблеми на общото и теоретичното езикознание, когнитивистиката и социологията на езика, които могат да създадат адекватна теоретична рамка за лингвистичните изследвания в България, тъй като Секцията по общо и съпоставително езикознание е единственото научно звено в България, което се занимава с фундаментални изследвания в областта на езикознанието у нас. От това произтичат и основните задачи, които се поставят при реализацията на проекта – да се разширява на модерна теоретична основа периметърът на изследване на българския език и на връзките му с родствени и неродствени езици. Методологията на изследването е с оглед на съвременните парадигми в езикознанието, както и във връзка с разработките и тенденциите в такива области като философия на езика, психолингвистика и социолингвистика. Очакваните резултати се заключават в приобщаването към най-новите насоки на научно търсене, както и създаване на адекватна теоретична рамка за реализация на езиковедски изследвания и анализ у нас.

Проектът се стреми към повишаване на качеството на знанията в такива области като лингвистиката, когнитивистиката и философията на езика и към интегриране в европейското изследователско пространство с оглед на използването на съвременна методология. Специално внимание се обръща на синергията между разгръщането на фундаментални изследвания и на такива, ориентирани към запазване и обогатяване на националното културно наследство. Проектът е планиран с оглед на приоритетните области на научни изследвания на Института за български език – Теоретични езиковедски изследвания.

Подтеми:

Митът за автономното езиковедско изследване. Изпълнител: доц. д-р Св. Питкевич. Срок: 2013-2015 г.

Прагматика назаем /характер на езиковата личност и на междуличностното общуване при употребата на т. нар. «неменливи думи и възклицания» от османски турски в български език. Изпълнител: проф. д-р М. Стаменов. Срок: 2013-2015 г.

Приемственост и новаторство във възгледите за обществото в социолингвистиката. Изпълнител: доц. д-р А. Пачев. Срок: 2013-2015 г.

Речевият акт и заличаването на действителността. Изпълнител: доц. д-р Св. Питкевич. Срок: 2015 – 2017 г.

Езиковата реалност на Европейския съюз и европейските езикови общности. Изпълнител: доц. д-р А. Пачев. Срок: 2015 – 2017.

Език и личност през епохата на социализма. Изпълнител: проф. д-р М. Стаменов. Срок: 2015 – 2017 г.

Наименуване на езиковата манипулация в България в периода 1945 – 89 г.: изграждане на концепта за бъдещето. Изпълнител: гл. ас. д-р И. Панчев. Срок: 2015 – 2017 г.

Форма на представяне на резултатите: монографии, сборници с теоретични студии и статии.

начало