EN
Начало » Новини » Излезе от печат VIII том на „Български етимологичен речник“

Излезе от печат VIII том на „Български етимологичен речник“

БЕР

Български етимологичен речник. Том 8 (тèсам – фя̀калка). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2017, 886 с. Автори на тома са: Д. Борисова, М. Гарова, Хр. Дейкова, Л. Димитрова-Тодорова, Д. Михайлова, М. Рачева и Т. Ат. Тодоров. Редактори: Л. Димитрова-Тодорова и Л. Селимски.

Излезе от печат поредният VIII том на многотомния „Български етимологичен речник“, единственото по рода си у нас академично издание за произхода на българските думи. В него са включени думи с начално т-, у- и ф-, като традиционно е застъпена богата диалектна лексика от цялото българско езиково землище. Голяма част от диалектните думи получават етимологично обяснение за пръв път, при друга част се правят значителни поправки и допълнения на съществуващи етимологии. И в тази част от българския речников състав се разкриват двата основни пласта лексика в нашия език – славянският и балканският. Наред с унаследената славянска лексика в общонародния език и диалектите се откриват множество заемки от съседните балкански езици – турски, гръцки, румънски. Чуждоезиковият произход преобладава при думите с начално ф-, тъй като това не е изконно славянски звук. В новоизлезлия том можете да научите повече за произхода на думи, като: тестè, тèфка, тетрàдка, теферùч, тигàн, тùкла, тùчам, тлакà, тлèя, товàр, тòпка, трòскот, труд, тържествò, уйдурдùсвам и уйдурмà, ухàжвам, файтòн, факèл, факùр, фидàнка, филùз, филùя, фльòнга, фукарà и много други.