EN
Начало » Обяви » Конкурс за длъжността „главен счетоводител“

Конкурс за длъжността „главен счетоводител“

25 ноември 2013 г.

Институтът за български език обявява конкурс за длъжността „главен счетоводител“ – 1 (една) щатна бройка, при следните изисквания:

1. Изисквания за длъжността – кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 1 или 2 от Закона за счетоводството; висше образование – завършена образователна степен „магистър“ – специалност: счетоводна отчетност, финанси; минимум 2 (две) години стаж на такава длъжност в бюджетната сфера или минимум 5 (пет) години стаж като счетоводител в бюджетната сфера; отлично познаване на счетоводното, данъчното и трудовото законодателство; професионален опит в работата с финансово управление на проекти, финансирани по рамкови програми на ЕК, от структурните и/или предприсъединителни фондове на ЕС и/или други донори; отлична компютърна грамотност; умения за работа със счетоводен софтуер; познаване на нормативната счетоводна уредба.

2. Необходими документи:

а) подробна автобиография;

б) копие от диплома за завършено висше образование;

в) копие от трудова книжка;

ф) копие от документи, удостоверяващи други квалификации.

3. Условия и възнаграждение: постоянна работа; пълен работен ден; конкурентно възнаграждение в зависимост от резултатите.

4. Място за подаване на документите:
Институт за български език, бул. Шипченски проход 52, бл. 17, етаж 5, стая № 504 – помощник-директор Албена Георгиева; тел. 028722302, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа.

Документите се подават лично от кандидата.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията при помощник-директора.

5. Срок за подаване на документите: един месец след публикуване на обявата. Срокът за подаване на документи се удължава до 10 януари 2014 г.

6. Начин на провеждане на конкурса: разглеждане на документите от комисия и събеседване с допуснатите кандидати.

Датите за провеждане на събеседването с допуснатите кандидати ще бъдат обявени писмено при условията на чл. 93, ал.3 от КТ.

Интервютата с одобрените от комисия кандидати ще се проведат на 13 януари 2014 г. в Института за български език.

начало