EN
Начало » Конкурси » Минали » Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти

Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН, София, обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2013-2014 г. в съответствие със заповед № І-59/19.02.2014 г.

В срок от 14.03.2014 г. до 14.05.2014 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Института по следните научни специалности и форми на обучение:

2.1. ФИЛОЛОГИЯ (Общо и сравнително езикознание) – 1 редовна (математическа лингвистика за магистри по математика, информатика, математика и информатика) и 1 задочна докторантури (етимология);

2.1. ФИЛОЛОГИЯ (Български език) – 1 редовна (диалектология) и 1 задочна докторантури (лексикология и лексикография).

За справки: София – 1113, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, каб. 504, тел. 02 979 29 40, 02 872 23 02

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на Института, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.

2. Автобиография;

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея;

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетeлство за съдимост;

7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – ул. „Сердика“ № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите)

начало