EN
Начало » Проекти » Текущи проекти » Нормативна граматика на съвременния български език

Нормативна граматика на съвременния български език

Секция за съвременен български език

Срок: 1 юли 2016 г. – 30 юни 2019 г.

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия, ФНИ

Ръководител: доц. д-р Р. Станчева

Участници: доц. д-р Р. Станчева, доц. д-р Т. Александрова, доц. д-р К. Чаралозова, гл. ас. д-р М. Томов, гл. ас. д-р Н. Паскалев, гл. ас. д-р Ил. Кунева, ас. Л. Микова, Ж. Златева; извънщатен сътрудник: проф. д-р В. Малджиева, проф. д-р Й. Тишева (СУ „Св. Климент Охридски“), доц. д-р Кр. Алексова СУ („Св. Климент Охридски“), гл. ас. д-р Ив. Янков (Институт за икономически изследвания към БАН), гл. ас. д-р Б. Гюров (Институт за икономически изследвания към БАН)

Анотация:

Изследователските усилия са съсредоточени в две основни посоки – описателна и прескриптивна, което предполага и два етапа (части) на предлагания проект.

Първият етап предвижда описание на граматичната система на съвременния български език, което е решено като компендиум с много входове. Във връзка с това формалната страна на езика (морфология и синтаксис) се описва самостоятелно и независимо от функцията (семантиката). Набелязаните две части на описанието − формално и по семантични категории − ще бъдат обвързани в система от препратки, за да се осигури „вход“ според търсената информация и „преход“ от едната към другата част на описанието (както от формата към значението, така и от значението към формата). Системата от препратки ще включва и „изход – вход“ към явленията, които са набелязани като проблемни от гледна точка на нормативността. Ще бъдат откроени случаите, при които се проявява динамичният характер на нормата: конкуренция между кодифицирана и некодифицирана граматична норма (напр. при редица случаи на съгласуване); граматична синонимия (например при т.нар. синтактична синонимия) и на граматична дублетност (например в рамките различни именни и глаголни парадигми).

Проектът изцяло се вписва в приоритетната област в изследванията на Института за български език „Теоретични езиковедски изследвания“. За успешната реализация на проекта – особено на неговия втори етап, свързан с анализ на проблемните случаи в нормативния комплекс на СБКЕ, особено полезно ще бъде изследването на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния български книжовен език като ярък символ на националната идентичност, както и към конкретни явления от граматичната норма. Подобно изследване е от ключово значение за езиковата политика и особено за кодификацията на книжовните норми в съвременната дигиталната ера. То е изключително важно за поддържането на официалния стандартен език в състояние на гъвкава стабилност като условие за ефективна комуникация. Ще се проследи одобрението/неодобрението към евентуални промени в кодифицираните норми с оглед синхронизирането им с вътрешноезикови развойни процеси с устойчива манифестация в устната реч; ще се проучат нагласите на рецепцията на кодификацията с оглед оптимизирането на метаезика ѝ. Ще бъдат приложени качествени и количествени методи, както и техники, релевантни за изследването на езиковите нагласи. Предвижданият комплексен подход е с интерцисциплинарен характер. Резултатите от изследването ще намерят приложение при актуализирането на академичния правописен речник като основен нормативен документ, регулиращ официалната комуникация, както и при разработването на нормативна граматика на българския език. Проектът има значителен потенциал за трансфер на знания в полето на лингвистиката и на всички социални науки, които изследват проблемите на комуникацията, обществените ценностни нагласи и въпросите на националната идентичност. Проектът се вписва в приоритетната област в изследванията на Института за български език „Езикова култура“.

Подтеми:

Нормативна граматика на съвременния български език. Срок: 1 юли 2016 г. – 30 юни 2019 г. Ръководител: доц. д-р Р. Станчева. Участници: доц. д-р Р. Станчева, доц. д-р Т. Александрова, доц. д-р К. Чаралозова, гл. ас. д-р М. Томов, гл. ас. д-р Н. Паскалев, гл. ас. д-р Ил. Кунева, ас. Л. Микова, Ж. Златева; извънщатен сътрудник: проф. д-р В. Малджиева.

Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния български книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му. Срок: 2017 – 2018. Финансиране: Фонд „Научни изследвания“. Ръководител: доц. д-р Р. Станчева. Участници: доц. д-р Р. Станчева, гл. ас. д-р М. Томов, гл. ас. д-р Ил. Кунева, ас. Л. Микова, Ж. Златева; извънщатни сътрудници: проф. д-р Й. Тишева (СУ „Св. Климент Охридски“), доц. д-р Кр. Алексова СУ („Св. Климент Охридски“), гл. ас. д-р Ив. Янков (Институт за икономически изследвания към БАН), гл. ас. д-р Б. Гюров (Институт за икономически изследвания към БАН).

Форма на представяне на резултатите: описателна граматика – електронна версия; публикации.

начало