EN
Начало » Обяви » ПОКАНА за набиране на партньори | асоциирани партньори

ПОКАНА за набиране на партньори | асоциирани партньори

Институтът за български език (ИБЕ)  обявява процедура за избор на партньори | асоциирани партньори

Процедурата е във връзка с разработване на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020), BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, Специфична цел 1 „Развитие на върхови и пазарно ориентирани научни изследвания“, посредством процедура чрез подбор на проектни предложения: „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“.

Официалните документи, засягащи процедурата, могат да бъдат намерени на адрес: //sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=410

Кандидати за партньори/асоциирани партньори могат да бъдат научноизследователски институти, висши училища, бизнес организации, предприятия, иновационни клъстери, научно-технологични паркове, общини, агенции и др.

Цел: Център за компетентност „Езикови технологии за развитие на икономиката и обществото (еТРИО)”
Приоритетна област: Информационни и комуникационни технологии
Приоритетната ос: Научни изследвания и технологично развитие

Основната цел на проекта е изграждането и развитието на интегрирана национална научна инфраструктура „Езикови технологии за развитие на икономиката и обществото (еТРИО)” за повишаване на качеството и подобряване на ефективността на научноизследователската дейност и за подобряване на капацитета за реализиране на достиженията в научноизследователската и иновационната дейност, посредством приложение на модерни езикови технологии и иновации.

Специфичните цели на проекта включват, но не се ограничават до: повишаване на нивото на научноизследователските дейности в областта на езиковите технологии; увеличаване на потенциала за приложни научни изследвания и иновации за развитие и усъвършенстване на „диалога” между човек и компютър на естествен език; осигуряване на възможности за обучение на специалисти за придобиване на качествено нови компетентности в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики; стратегически партньорства с водещи изследователски организации и технологични компании в Европа и страната; осигуряване на достъп до специализирани научноизследователски услуги за развитие на икономиката и обществото.

Кандидатите за участие в процедурата на избор на партньори | асоциирани партньори трябва  да представят подписано и подпечатано Предложение за участие (по образец). Предложението за участие следва да съдържа цялата необходима информация и да бъде подадено на адрес ibl@ibl.bas.bg в електронен вариант или доставено по куриер на адрес: 1113 гр. София, бул. „Шипченски проход“ 52, блок 17.

Партньорите | Асоциираните партньори ще бъдат избрани сред кандидатствалите по тази покана без допълнителни условия.

Дата  на поканата: 11.11.2016

Препоръчителен краен срок за подаване на предложения за участе: 11.01.2017

Избраните партньори | асоциирани партньори ще бъдат обявени публично и ще бъдат поканени за сключване на споразумение за партньорство, изразяващо се в подписване на декларация за партньорство.