EN
Начало » Проекти » Минали проекти » Съвременната българска антропонимна система (Мода на личните имена в България)

Съвременната българска антропонимна система (Мода на личните имена в България)

Секция Приложна ономастика

Срок: 2013-2016

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: проф. д-р А. Чолева-Димитрова

Участници: проф. д-р А. Чолева-Димитрова, доц. д-р Б. Янев (извънщатен сътрудник), гл. ас. д-р М. Влахова-Ангелова

Анотация:

Обект на научните изследвания в проекта Съвременната българска антропонимна система (Мода на личните имена в България) са приблизително 18 000 лични имена на новородени от най-големите градове на България – София, Пловдив и Варна, както и от по-малките населени места. Научното изследване се прави по определена схема според първоначалния замисъл – да се представят анализи за всяка предходна година и да се изработва Бюлетин за актуалното състояние на българската антропонимна система. След статистическата обработка на изследваните имена ще бъдат направени изводи за традициите и за промените в мотивационните номинативни практики на родителите в последните години у нас. Използваните основни методи са етимологичният, сравнителният и статистическият.

Вниманието е насочено към изследването на антропонимен материал и от по-малки населени места (Софийска област, Пловдивска област и др.). Прилага се съпоставителен анализ, чрез който се разширява информацията за състоянието на системата на българските лични имена. Избраният подход предоставя възможност да се сравнят резултатите от наименователните практики в големите градове с тези в по-малките населени места.

Проектът отразява редица проблеми на обществения и личния живот на българите. Изследването има принос за българската антропонимия, социология, история и култура. Предлагат се и сертификати за произхода и значението на личните имена.

Проектът се включва в приоритетните направления на Института за български език Теоретични езикови изследвания и Езиково културноисторическо наследство на българите.

Форма на представяне на резултатите: студии и статии, бюлетин за актуалното състояние на българската антропонимна система.

начало