EN
Начало » Проекти » Езиково културноисторическо наследство на българите » Съвременната българска антропонимна система (мода на личните имена в българските градове)

Съвременната българска антропонимна система (мода на личните имена в българските градове)

Секция по ономастика

Срок: 2018 г. – 2020 г

Вид на проекта: колективен, национален

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: проф. д.ф.н. Анна Чолева-Димитрова

Участници: проф. д.ф.н. Анна Чолева-Димитрова, гл. ас. д-р Мая Влахова-Ангелова, гл. ас. д-р Надежда Данчева, докторант Кристина Петрова

Анотация:

Проектът цели да представи актуалното състояние на българската антропонимна система. Посветен е на актуални проблеми на обществения и личния живот на българите и има пряко отношение към изучаването и запазването на езиково културноисторическо наследство, а също и към повишаване на езиковата култура. Обект на изследване са личните имена на новородените деца в трите най-големи града и няколко средни по големина градове в страната в периода 2014 – 2018 г. Целта на изследването е данните от средните по големина градове да бъдат сравнени с данните от трите най-големи града, както и да се извърши съпоставка на териториален принцип – Източна България спрямо Западна България. В резултат ще бъдат направени изводи за тенденциите при именуването и за разликите в предпочитанията на българските родители в различна социална среда. Резултатите от подобни изследвания по традиция предизвикват голям обществен интерес. Проектът се отнася към приоритетното направление на Института за български език Езиково културноисторическо наследство на българите.

Форма на представяне на резултатите: тематично свързани студии и статии.

начало