EN

доц. д-р Илияна Гаравалова

Информация

доцент

Българска диалектология и лингвистична география

Служебен телефон: 979-29-65

Научни интереси:

  • български език
  • история на българския език
  • българска диалектология
  • сравнителна граматика на славянските езици
  • проучване на българския език и българските народни говори на различни езикови равнища
  • структуралната и компютърната лингвистика и езикова типология

Награди:

2004: София, Първа награда от „Национален фонд научни изслевания“ към МОН за работата по научен проект „Български диалектен речник. Словник“, ръководител – Лучия Антонова-Василева.

2012: Награда за книга на годината на ИБЕ „Проф. Л. Андрейчин“ за изследването „Еркеч – паметта на езика. Традиции и устойчиви тенденции в един архаичен български говор – говора на с. Еркеч (днес Козичино), Поморийско“, автори Сл. Керемидчиева, А. Кочева, Л. Василева, И. Гаравалова, К. Първанов, З. Сертова и Р. Чернева.

Образование и опит

Образование и опит

1988 – 1993 г.: ученик, паралелка „Български език, литература и журналистика“, НАГМО „В. Априлов“, гр. Габрово, България

1993 – 1998 г.: магистър – филолог, Българска филология, Факултет славянски филологии, СУ „Св. Кл. Охридски“

1998 – 1999 г.: учител по български език и литература, ПТУ по СС, с. Карайсен, обл. В. Търново

1999 – 2002 г.: научна и образователна степен „доктор“ /морфология/, Катедра български език, СУ „Св. Кл. Охридски“

2000 – 2003 г.: хоноруван преподавател, Катедра български език на Факултет славянски филологии, СУ „Св. Кл. Охридски“

2001 – 2004 г.: специалист по проектите „Hope“ 2001 (Euromap), BalRIC – Ling 2001 – 2003, Bulgarian Tree Bank 2001 – 2004, Института по математика и информатика, БАН

2004 – 2005 г.: проучвател, Секция за българска диалектология и лингвистична география, Институт за български език, БАН

2005 – 2008 г.: научен сътрудник ІІ ст., Секция за българска диалектология и лингвистична география, Институт за български език, БАН

2008 – 2017: гл. асистент, Секция за българска диалектология и лингвистична география, Институт за български език, БАН

2017 – до момента: доцент, Секция за българска диалектология и лингвистична география, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Европейски лингвистичен атлас (2020 – 2022), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта

Изследване на българските диалекти на различни езикови равнища. Подтема 1. Български диалектен речник: Български диалектен кулинарен речник (2019 – 2021), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Изследване на българските диалекти на различни езикови равнища. Подтема 2. Българските говори в областта Жупа, Р Косово (2020 – 2022), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Проучвания на българския език в рамките на ННП „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР) (2019 – 2021), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Написаното остава. Пиши правилно! (2019 – 2020), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Лингвогеографско изследване на взаимовръзката между българската и европейската диалектна лексика (2018 – 2020), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Европейски лингвистичен атлас (2017 – 2019), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Изследване на българските диалекти на различни езикови равнища. Подтема 1. Български диалектен речник (2017 – 2019), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Написаното остава. Пиши правилно! (2017 – 2018), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Диалектни атласи (2014 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Европейски лингвистичен атлас (2011 – 2016), Институт за български език, Българска академия на науките, проект по ЕБР, участник.

Български диалектен речник (2004-2017), Институт за български език, Българска академия на науките, участник.

Заедно напред! (2016), Институт за български език, Българска академия на науките, участник.

Написаното остава. Пиши правилно! (2015-2017), Институт за български език, Българска академия на науките, участник.

Промяна на лексикалния тип в родопската микродиалектна система – Родопски лексикален атлас (2012–2015), Институт за български език, Българска академия на науките, проект по ЕБР, участник.

Изследване на българските диалекти на различни езикови равнища (2008-2010), Институт за български език, Българска академия на науките, изпълнител на проект по подтемата „Традиции и устойчиви тенденции в развоя на един архаичен български говор – говора на с. Козичино (Еркеч), Поморийско“.

Български диалектен атлас. Обобщаващ том (2005 – 2009), Институт за български език, Българска академия на науките, участник,

Изследване на българските диалекти на различни езикови равнища (2006 – 2008), Институт за български език, Българска академия на науките, изпълнител по подтемата „Членуване на съществителните имена в българските говори“, завършил с публикуване на монографичен труд.

Членство в научни организации

Асоциация на лекторите по български език, литература и култура, член (2020 – 2021)

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Международна научна конференция на тема „От традиционна към интерактивна лингвогеография“, София, България, 28 – 29 април 2021 г., член на организационния комитет

Научна конференция с международно участие „Българският език – исторически и съвременни аспекти“ по повод 140 г. от рождението на Ст. Младенов, София, България, 8 – 10 октомври 2020 г., член на организационния комитет

Международна юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, София, България, 15 – 16 май 2017 г., член на организационния комитет

Международната научна конференция „Съвременните измерения на едно научно прозрение. 150 г. от рождението на Ватрослав Облак“, София, България, 13 – 15 юни 2014 г., член на организационния комитет.

Националната научна конференция по случай 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев на тема: „Българският език – балкански, славянски, европейски – , София, България, 23 – 24 април 2015 г., член на организационния комитет.

Международна работна среща на комисиите, работещи по ЕЛА, София, България, 20 – 26 юни 2015 г., член на организационния комитет.

Публикации

Монографии

Гаравалова, Ил. Членуването на съществителните имена в българските говори. София: Изд. „Авангард прима“, 2014. 425 с. ISBN 978-619-160-346-6.

Гаравалова, Ил. Школата на натуралната морфология и българската морфологическа система. София: Изд. „Сема РШ“, 2003. 240 с. ISBN 954-8021-31-5.

Речници

Керемидчиева, Сл., А. Кочева, Л. Василева, К. Първанов, З. Сертова, Ил. Гаравалова и Р. Чернева, Еркеч – паметта на езика. Традиции и устойчиви тенденции в един архаичен български говор – говора на с. Еркеч (днес Козичино), Поморийско. София: Изд. „Мултипринт“, 2012. 300 с. ISBN 978-954-362-097-5. Трудът е носител на наградата „Книга на годината“ за 2012 г. на ИБЕ „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН.

Атласи

Luchia Antonova-Vasileva, Ana Kotscheva, Iliyana Garavalova, Carte І.94 Luchia Antonova-Vasileva, Ana Kotscheva, Iliyana Garavalova, Berger (QI: 335), carte de motivations. In: Cartes Linguistiques Europeennes (ALE), Volume І.9., 2015, pp. 78 – 108. ISBN 978-606-16-0580-4.

Luchia Antonova-Vasileva, Ana Kotscheva, Iliyana Garavalova, Carte І.94 Luchia Antonova-Vasileva, Ana Kotscheva, Iliyana Garavalova, Berger (QI: 335), carte de motivations. In: Atlas Linguarum Europae (ALE). Commentaries. Volume І.9., pp. 103 – 145, 2015. ISBN 978-606-016-0579-8.

Студии/глави в сборници

Гаравалова, Ил. Натуралност на темпоралната система в съвременния български книжовен език – В: Сб. „Научни трудове в памет на Г. Герджиков“. София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2011, с. 95 – 102. ISBN 978-954-07-2992-3

Гаравалова, Ил. Названия на белег от опарено в родопските говори. – В: Сб. „За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. Проф. д.ф.н. Емилия Пернишка“. София: Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 450 – 457. ISBN 978-954-322-835-5.

Студии и статии в научни списания

Garavalova, I. Analysis of the Slavic linguistic material of the ways of the denomination of the domestic cat, subject to mapping on the onomasiological map prepared for publishing in ALE. – In: „Ex Oriente lux. In honorem Nicolae Saramandu“, Manuela Nevaci, Irina Floarea, Ioan-Mircea Farcaș (editori), La colonna infinita, 14, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2021. ISBN: 978-88-3613-181-5, ISSN: 1828-809X, 539-552.

Garavalova, I. The Bulgarian dialect names of the cat. – Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, 7, 2, 2020, pp. 103 – 116. ISSN: 2367-6248.

Гаравалова, И. Застъпници на праславянските съчетания *tj, *dj, *kt’ и палатализационни промени на съгласните т, д, к и г във фонетичната система на говора на село Речане, Призренско – нови данни. – Български език, 4, 2020, с. 26 – 38. ISSN: 0005-4283.

Гаравалова, И. Нови данни за фонетичната система на с. Речане, Призренско. – Известия на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“, 34, Издателство на БАН „Проф. М. Дринов“, 2021, с. 56 – 108. ISSN: 0323-9934.

Garavalova, I. Semantic characteristics of the nouns with meaning ‘rye’ in Slavic languages. – Fonetică şi Dialectologie, ХХХVIII, Editura Academiei Române, 2019, pp. 23 – 33. ISSN: 0071-6855.

Garavalova, I. Inaccuracies and Incompleteness in the Interpretation of the Bulgarian Dialectal Material on the Maps for Denomination of Branch of a Tree in the Second Fascicule of the Atlas Linguarum Europae (ALE). – Балканско езикознание/Linguistique Balkanique, LVIII, 2, 2019, с. 145 – 154. ISSN: 0324-1653.

Гаравалова, Ил., Л. Антонова, Мястото на лингвогеографията при проучването на отличителните особености на българския език (Посвещава се на 100-годишнината от рождението на проф. Стойко Стойков). – Сп. на БАН, 2012, кн. 6, с. 46 – 49. ISSN 0007-3989

Гаравалова, Ил. Морфологичната същност на определителния член в българския език. – Сп. „Бълг. ез.“, 2013, № 2, с. 43 – 54. ISSN: 0005-4283.

Гаравалова, Ил. Употреба на определителен член -та в рамките на детерминираната парадигма на съществителните имена от мъжки род в българските диалекти. – Сп. „Македонски преглед“, кн. 4, 2013, volume XXXVІ, с. 99 – 117. ISSN 0861-2277.

Гаравалова, Ил. Причини за възникването, развоя и устойчивостта на морфологическата категория ‘неопределеност / определеност’ в българската езикова система. – Сп. „Бълг. ез.“, Приложение, 2013, с. 204 – 230. ISSN: 0005-4283.

Гаравалова, Ил. Semantic characteristics of the nouns with essential meaning ‘Shepherd’ and their derivatives in the Slavic languages. – Academic Journal „Fonetică şi Dialectologie“, XXXIII, 2014, pp. 51 – 71 ISSN 0071-6855.

Гаравалова, Ил. Семантична мотивация на названията за девойка, омъжила се против волята на родителите си, в родопските говори. – Сп. „Бълг. реч“, кн.2, с. 37 – 48, 2014, ISSN: 1310-733Х.

Гаравалова, Ил. Семантична характеристика на съществителните със значение ‘човек, който се грижи за стадо овце’ в българския език. – Сп. „Бълг. ез.“, Приложение, с. 229 – 240, 2014, ISSN: 0005-4283.

Гаравалова, Ил. Nouns meaning ‘person who takes care of flock of sheep’ in Bulgarian. – Academic Journal „Fonetică şi Dialectologie“, XXXIV, 2015, pp. 28 – 38, ISSN 0071-6855.

Гаравалова, Ил. Към тайния език на зидарите от с. Мраченик, Карловско – В: Сп. „Бълг. реч“, кн. 4, С., 2015, с. 147 – 162. ISSN: 1310-733Х.

Гаравалова, Ил. Erketch tale about dragons and wild people. – In: Etudes Balkaniques, LІІ / 1, Sofia, 2016, І, pp. 151 – 166, ISSN 0324-1645.

Гаравалова, Ил. Main Trends in the Development of Bulgarian Morphological System. – In: Linguistique Balkanique, LV (2016),1, pp. 101 – 115, ISSN 0324-1653.

Гаравалова, Ил., Причини за появата на изрази от типа: „аз ме боли ръката“, „аз ми се яде“ в българската реч (от гледна точка на езиковата типология). – Сп. „Бълг. ез.“, 2015, № 1, с. 93 – 110. ISSN: 0005-4283.

Гаравалова, Ил. „Драга ми Венето…“ или още за т.нар. звателни форми. – Сп. „Бълг. ез.“, кн. 3, 2015, с. 97 – 101. ISSN: 0005-4283.

Гаравалова, Ил. Българистиката в Република Косово. – Сп. „Българистика“, кн. 31, 2015, с. 53 – 64. ISSN 1311-8544.

Гаравалова, Ил., Л. Антонова-Василева. Българският език в исторически граници – разпространение през вековете и обучение в настоящето. – Сп. „Бълг. ез. и литература“, кн. 3, 2016, с. 315 – 321. ISSN 0323-9519.

Статии в сборници от конференции

Гаравалова, И. Бройна форма в говора на с. Речане, Призренско. – В: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2021 година). Т. 1. Св. Коева, М. Стаменов (съставители). София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, с. 126 – 133. ISSN: 2683-118Х.

Гаравалова, Ил. Разширяване на семантиката на прилагателното име „грозен“ в говора на с. Еркеч, Поморийско. – В: Сб. „70 години българска академична лексикография“. АИ „Проф. М. Дринов“. С., 2013, с. 616 – 622. ISBN 978-954-322-578-1.

Гаравалова, Ил. Причини за развоя на тройната система за членуване и редуцирането й до едночленна в съвременния български книжовен език – В: Сб. „Проблеми на социолингвистиката ХІ. Езикът във времето и пространството. Материали от Единадесетата конференция по социолингвистика София, 26-27 откомври 2012 г., посветена на 100-годишнината от рождението на проф. Стойко Стойков.“, Изд. Международно социолингвистическо дружество и ИК „Знак ’94“, Велико Търново, 2014, с. 61 – 71. ISSN 1314-5401.

Гаравалова, Ил. Названия за ‘овчар’ и техните производни в славянския езиков континуум. – В: Сб. „Юбилейна научна конференция „50 години – врата към образованието и прозорец към света“ по случай 50-годишнината от основаването на Департамента за езиково обучение – ИЧС, 14-15 юни 2013 г.“. София, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2013, с. 181 – 187, ISBN 978-954-07-3610-5.

Гаравалова, Ил. Названия за девойка, омъжила се против волята на родителите си, в родопските говори. – В: Сб. „Съвременните измерения на едно научно прозрение. 150 г. от рождението на Ватрослав Облак“. София, Изд. „Мултипринт“, 2015, с.115 – 125, ISBN 978-954-362-160-6.

Гаравалова, Ил. Към въпроса за т.н. звателни форми. – В: Сб. „Матерıали ІV мıжнародного науково-методичного семıнару з болгарськоï мови, лıтератури, культури та ıсторıï 22-23 травня 2015 Року“, с. 8 – 13, Бердянськ, 2015.

Гаравалова, Ил. Към речника на с. Батулци, Ловешко. – В: „Проф. Ив. Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник“. София, Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 215 – 222. ISВN: 978-954-322-852-2.

Гаравалова, Ил. За някои семантични паралели при съществителните с основно значение ‘овчар’ и техните производни в славянските езици. – В: Сб. „Лексикографията в началото на ХХI в. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15 – 16 октомври 2015 г.)“. София, Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 743 – 759. ISBN 978-954-322-875-1.

Гаравалова, Ил. Причини за развоя на българската морфологична система. – В: Сб. „Матерıали V мıжнародного науково-методичного семıнару з болгарськоï мови, лıтератури, культури та ıсторıï 19-20 травня 2016 Року“, с. 11 – 13, Бердянськ, 2016.

Гаравалова, Ил. Причини за употребата на именителната вместо винителната или дателната форма на личното местоимение в изрази от типа „аз ме боли ръката“, „аз ми се яде“ при устно общуване в българския език. – В: Сб. „Българистика. Т. 13. Трети международен конгрес по българистика 23 – 26 май 2013 г. Секция „Български език“. Подсекция „Съвременен български език. Фонетика и граматика“, УИ „Св. Кл. Охридски“, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер“, СУ „Св. Кл. Охридски“, Международна асоциация по българистика, 2014, с. 158 – 181, ISBN 978-954-07-3832-1.