EN

гл. ас. д-р Илияна Гаравалова

Професионална биография

 

на н.с. д-р Илияна Гаравалова

 

Секция за българска диалектология и лингвистична география

 

 

За контакти:

 

e-mail: garina@abv.bg ,

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 605, София 1113;

 

сл. тел. 02 9792972

 

 

Научни интереси:

 

в областта на граматиката на съвременния български език, диалектологията и историята на езика, както и в сферата на структуралната и компютърната лингвистика и на езиковата типология.

 

 

Образование и квалификация:

 

1999 – 2002г. – Редовна докторантура по Български език /Морфология/ към Катедра български език на СУ “Св. Кл. Охридски”

 

1993 – 1998г. – СУ “Св. Кл. Охридски”, специалност Българска филология на ФСФ, образователно – квалификационна степен магистър – филолог

 

1988 -1993г. – НАГМО “В. Априлов” гр.Габрово, паралелка “Български език, литература и журналистика”

 

 

Професионално развитие:

 

2004 г. София, първа награда от „Национален фонд научни изслеoвания” към МОН за работата по научен проект, ръководител ст.н.с. д-р Л. Антонова-Василева.

 

от 2004 г. Институт за български език, научен сътрудник

 

2000 – 2003 г. СУ “Св. Кл. Охридски”, хоноруван преподавател

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

2006 – 2008 г. БАН, проект „Изследване на българските диалекти на различни езикови равнища (с оглед изработване на академична българска диалектология)”

 

2006 г. БАН, проект „Български диалектен речник – диалектоложка експедиция в Източна Стара планина (с. Еркеч, Поморийско)”

 

2004 – 2009 г. БАН, проект „Български диалектен речник”

 

2002 – 2004 г. БАН, проект “Български диалектен речник. Словник.” Електронен списък на лексемите от Българския диалектен архив, подреден по основни варианти, към които са изброени техните фонетични варианти и словоосъчетания. Проектът е финансиран от Национален фонд за научни изследвания към МОН, ръководител – ст. н. с. д-р Лучия Антонова-Василева.

 

2000 – 2004 г. БАН, специалист по проектите “Hope” 2001 (Euromap), BalRIC – Ling 2001 –2003, Bulgarian Tree Bank 2001 – 2004

 

 

Основни публикации:

 

Монографии:

 

И. Гаравалова. Школата на натуралната морфология и българската морфологическа система. – Изд. “Сема РШ”,С., 2003, с. 240.

 

Статии:

 

И. Гаравалова. Членуване на съществителните имена от мъжки род единствено число, завършващи на мека съгласна, от типа ден, сън в българските диалекти – В: Сп. „Бълг. ез.” 2007, № 3, стр. 34-46.

 

И. Гаравалова. Членуване на съществителните имена от мъжки род единствено число от типа град, бряг в българските диалекти – В: Сп. „Бълг. реч”, 2007, кн. 3, 49-60.

 

И. Гаравалова. Изпадане на окончанието при членните форми на съществителните имена в българските говори – В: Сп. „Бълг. ез.”, 2006, № 1, 25 – 36.

 

И. Гаравалова. Една (не)обичайна замяна на предлог в с предлог на – В: Сп. “Бълг. ез.”, 2005, № 2, стр. 115.

 

И. Гаравалова. Действието на принципа на компенсацията в рамките на категориите ‘вокатив’ и ‘определеност / неопределеност’ при съществителните в съвременния български език – В: Littera scripta manet. Сб. в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Василка Радева. УИ “Св. Кл. Охридски”. С., 2005, с. 469-479.

 

И. Гаравалова. За организацита на морфологическата категория ‘вокатив’ и характера на т.нар. звателни форми в съвременния български книжовен език – В: Сп. “Бълг. ез.”, 2004, № 2-3, стр 137-142.

 

И. Гаравалова. Действието на принципа на компенсацията в рамките на парадигмата на съществителните имена в съвременния български език. – В: Сб. “Политики на различието, езици на близоста”, УИ “Св. Кл. Охридски”, С. 2006, с.337-348.

 

И. Гаравалова. Наблюдения върху “правилността” на грешките, допускани в писмената реч на учениците от ромски произход на морфологично равнище. – В: Сб. “Балкански идентичности”, т. ІV, С., 2003, с. 135-156.

 

И. Гаравалова. Въпросът за съществуването на принцип на постепенното уеднаквяване на морфологическата парадигма. – В: Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – България., Научни трудове, т. 40, кн. 1, 2002 – Филология, с. 171-181.

 

И. Гаравалова. Степен на натуралност на местоименната система в съвременния българ<ски език. – В: Сб. “Как с думи се правят светове”, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2005, стр. 527-543.

 

И. Гаравалова. Парадигмата на съществителните имена в светлината на понятието ‘натуралност’. – В: Сб. “Езикът и литературата в епохата на глобализацията.”, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2003, с. 228-238.

 

И. Гаравалова. Схващанията на Вурцел за системозависимата натуралност с оглед на българския език. – В: Сб. “Езикът: история и съвременност”, УИ “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2002, с. 77-84.

 

И. Гаравалова. Т.н. системозависима морфологическа натуралност и тълкуването на някои парадигми. – В: Сб. “Езикът и литературата – средство за [не]разбирателство.”, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2003, с. 367-377.

 

И. Гаравалова. Критически поглед върху Вурцеловата системозависима морфологическа натуралност. – В: Сб. “Германците и българите в диалог”, 2002, кн.1, с. 294-304.

 

И. Гаравалова. Типологически аспект на натуралната морфология с оглед на българския език – В: Сб. “Обучението по български език в началото на ХХІ в.”, Смолян, 2001, с. 57-60.

 

И. Гаравалова. Критичен анализ на концепцията на Майерталер за натуралната морфология – В: Сп. „Съпост. езикознание”, ХХVІ, 2001, кн. 1, с. 68-85.

 

И. Гаравалова. Евристика и обяснение на отношението немаркираност / маркираност в натуралната морфология на Майерталер. – В: Сб. “Коментар. Интерпретация. Възможност за четене.”, УИ “Св.Кл. Охридски”, С., 2001, с. 535-542.