EN

проф. д-р Сия Колковска

Информация

Професор

Секция за съвременна българска лексикология и лексикография

Служебен телефон: 029792948

Научни интереси:

  • лексикология
  • лексикография
  • терминология
  • корпусна лексикография

Награди:

Награда на Съюза на учените в България за високо научно постижение за 2014 г. за колективния труд Българска лексикология и фразеология в 3 тома.

Образование и опит

Образование и опит

1979 – 1985: магистър по българска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1988 – 1989; 1992: редовна докторантура, Институт за български език, БАН

1993 – 1994: проучвател, Секция за българска лексикология и лексикография, Институт за български език, БАН

1995 – 1998: асистент, Секция за българска лексикология и лексикография, Институт за български език, БАН

1998 – 2006: главен асистент, Секция за българска лексикология и лексикография, Институт за български език, БАН

2006 – 2015: доцент, Секция за българска лексикология и лексикография, Институт за български език, БАН

2015 – до момента: професор, Секция за българска лексикология и лексикография, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Съпоставително изследване на българска и полска фразеология (2018 – 2021), Институт за български език, Българска академия на науките, Институт по славистика, Полска академия на науките, участник в проекта

Европейска лексикографска структура (2018 – 2021), участник в проекта

Из историята на българската лексикография (2022 – 2024), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Речник на българския език (многогодишен проект), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Съвременни лексикални ресурси за българската и чешката неология – теоретични и научноприложни аспекти (2017 – 2019), Институт за български език, Българска академия на науките, съвместен проект със Славянския институт, Чешка академия на науките, ръководител на проекта

Корпуснобазирани подходи в българската неография (теоретични и научноприложни аспекти (2016 – 2017). Проект по Програмата за подпомагане на младите учени в БАН (ДФНП 115/11.05.2016), научен ръководител на проекта

Славянската лексикография в началото на 21. век (2014 – 2016), Институт за български език, Българска академия на науките, съвместен проект със Славянския институт, Чешка академия на науките, ръководител на проекта

Български национален корпус (2011 – 2016), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Информационна среда за комплексно лексикографско описание на словното богатство на българския език (от началото на ХІХ в. до наши дни) (2009 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ДТК 02-53/17.12.2009), участник в проекта

Комплексно изследване на българската лексика и фразеология като част от културното наследство и националната идентичност (2009 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ДТК 02/52/17.12.2009), участник в проекта

Българска лексикология (2009 – 2011), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Българско-полски лексикални паралели (2012 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, съвместен проект Института за славистика, Полска академия на науките, участник в проекта

Неологизмите в българския и чешкия език (теоретични и лексикографски аспекти) (2011 – 2013), съвместен проект с Института за чешки език, Чешка академия на науките, участник в проекта

Съвременни методи и подходи в лексикографската практика (2008 – 2010), Институт за български език, Българска академия на науките, съвместен проект с Института за чешки език, Чешка академия на науките, участник в проекта

Членство в научни организации

Българско лексикографско дружество, член (от 2000 – до момента)

Съюз на учените в България, Секция „Филология“, член (от 2011 – до момента)

Участие в редакционни колегии

Językoznawstwo (ISSN: 2391-5137), Хуманитарно-икономическа академия в Лодз, член на редакционния съвет; от 2018 – до момента

Известия на Института за български език, член на редакционния съвет, от 2014 – до момента

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Международна юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ 2022, София, България, 15 – 17 май 2022 г., член на програмния комитет

Международна годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ 2021, София, България, 14 – 15 май 2021 г., член на програмния комитет

Международна годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ 2020, София, България, 13 – 15 май 2020 г., член на програмния комитет

Международна юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ 2017, София, България, 15 – 17 май 2017 г., член на програмния комитет

Седма международна конференция по лексикография и лексикология „Лексикографията в началото на 21. век“, София, България, 15 – 16 октомври 2015 г., член на организационния комитет

Шеста международна конференция по лексикография и лексикология „70 години българска академична лексикография“, София, България, 2012 г., член на организационния комитет

Публикации

Монографии

Крумова-Цветкова, Л., Д. Благоева, С. Колковска, Е. Пернишка, М. Божилова. Българска лексикология и фразеология. Т. 1. Българска лексикология. Под научната редакция на Лилия Крумова-Цветкова, Емилия Пернишка. София: АИ „Проф. М. Дринов“, 2013. 788 с. ISBN 978-954-322-702-0.

Колковска, С. Модели на концептуално-семантичните отношения между термините в специален (химически) текст с оглед на автоматичното им разпознаване. „LiterNet“, 2005. 186 с. ISBN 954-304-188-1.

Речници

Благоева, Д., С. Колковска, В. Сумрова, А. Атанасова, Цв. Георгиева, Н. Костова, Св. Манова. Речник на новите думи в българския език (от първите две десетилетия на ХХІ в.). София: изд. „Наука и изкуство“, 2021, 335 с. ISBN 989540203515.

Речник на българския език. Том 15. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2015. 1602 с. ISBN 978-954-322-823-2 (съавтор).

Oxford SoftPress English Minidictionary. София: СофтПрес, 2013. 1024 с. ISBN 978-954-6859020 (съавтор).

Речник на българския език. Том 14. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012. 1221 с. ISBN 978-954-322-543-9 (съавтор).

Речник на българския език. Т. 4. Второ допълнено и преработено издание. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012. 974 с. ISBN 978-954-322-532-3 (съавтор).

Попова, М., А. Христова, Б. Попов, Е. Петкова, Кр. Симеонова, М. Симеонова, С. Колковска. Терминологичен речник по обществено-политически науки. София: Наука и изкуство, 2012. 526 с. ISBN 954-02-0324-9.

Пернишка Е., Д. Благоева, С. Колковска. Речник на новите думи в българския език (от края на ХХ и първото десетилетие на ХХI в.). София: Наука и изкуство, 2010. 515 с. ISBN 978-954-02-0322-5.

Речник на българския език. Том 13. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, ЕТ „Емас“, 2008. 1224 с. ISBN 978-954-357-163-5, ISBN 978-954-90344-8-6, ISBN 978-954-322-326-8 (съавтор).

Студии/глави в сборници

Колковска, С., Д. Благоева. Към въпроса за критериите за установяване на неологичност (с оглед на лексикографската практика). – В: Общество. Думи. Съзнание. Сборник в чест на И. Касабов, М. Стаменов и А. Пачев. София: Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2018, с. 101 – 110. ISBN 978-954-322-923-9.

Колковска, С., Д. Благоева. Лексикалната норма и неографската практика. – В: За словото – нови търсения и подходи. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. София: Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 185 – 199. ISBN 978-954-322-835-5.

Колковска, С., В. Сумрова. Лексикографското приложение на Българския национален корпус. – В: За словото – нови търсения и подходи. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. София: Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 107 – 113. ISBN 978-954-322-835-5.

Благоева, Д., С. Колковска. „Инфолекс“ – лексикални ресурси за българския език. – В: Езикови технологии и ресурси за български език. Състав. Св. Коева. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2014, с. 202 – 215. ISBN 978-954-322-797-6.

Колковска, С. Нови метафорични значения в българския език, възникнали при прилагателни имена и глаголи. – В: Проблеми на неологията в славянските езици. София: АИ „Проф. М. Дринов“, 2013, с. 185 – 207. ISBN 978-954-322-636-8.

Колковска, С., Д. Благоева. Интернационализация на новата лексика (върху материал от българския език). – In: Specyfika leksyki i słowotwórstwa w językach słowiańskich. Prace Slawistyczne 136. Warszawa: SOW, 2012, s. 83 – 106. ISBN 978-83-89191-xx-x.

Колковска, С. Прояви на интеграция на неологизмите в българския език. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Л. Крумова-Цветкова. София: АИ „Проф. М. Дринов“, 2012, с. 120 – 128. ISBN 978-954-322-521-7.

Колковска, С. Семантични неологизми в съвременната българска терминология, възникнали чрез ретерминологизация. – В: Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2011, с. 519 – 532. ISBN 978-954-322-430-2.

Благоева, Д., С. Колковска. Корпусният подход в българската лексикография – практика и перспективи. – В: Съвременни методи и подходи в лексикографската практика. Сборник студии и статии. София: Авангард Прима, 2011, с. 7 – 45. ISBN 978-954-323-923-8.

Колковска, С. Лексикални неологизми в българския език с първи съставки е-, м-. –В: Слово и словесност. Сборник в чест на доц. д-р Юлия Балтова. София: ЕМАС, 2010, с. 207 – 215. ISBN 578-564-357-207-6.

Колковска, С. Автоматично разпознаване на концептуално-семантични отношения в електронен корпус от биологически текстове и приложението му в лексикографската практика. – In: Lexikografie v kontextu informační společnosti. Praha: ÚJČ AV ČR, 2008, pp. 181 – 192. ISBN 978-80-86496-41-2.

Студии и статии в научни списания

Колковска, С., Д. Благоева. Проблеми на лексикографското описание на неологизмите от типа бизнесцентър/бизнес център в българския език. – Български език, 2021, кн. 2, с. 36  – 53. ISSN 0005-4283.

https://www.balgarskiezik.eu/2-2021/0_0_4_BLAGOEVA+SIA_KOLKOVSKA_str.%2036-53_bg.pdf

Колковска, С. Лексикографско представяне на многозначността и синонимията при новата лексика. –  Български език, 2021, кн. 2, с. 25  – 35. ISSN 0005-4283. https://www.balgarskiezik.eu/2-2021/0_0_3_SIA_KOLKOVSKA_str.%2023-35_bg.pdf

Колковска, С., Д. Благоева.  Граматични особености на най-новата субстантивна лексика в българския език. – Български език, Приложение, 2021, с. 73 – 89. ISSN 0005-4283.

https://www.balgarskiezik.eu/p-2021/4_BLAGOEVA_KOLKOVSKA_str._73-89_BG.pdf

Kolkovska, S., B. Niševa, D. Blagoeva. Bilingual electronic resource model for the lexicographic description of neologisms. – Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, Vol. 5, 2018, No. 2, pp. 119 – 134.

//www.papersofbas.eu/images/papers/Papers-2-2018/Kolkovska_Niseva_Blagoeva-2-2018.pdf

Колковска, С., Д. Благоева, Б. Нишева. Синонимни отношения при новата лексика в български и чешки език. – Български език, 2018, № 3, с. 17  – 33. ISSN 0005-4283.

https://www.balgarskiezik.eu/3-2018/Kolkovska-Blagoeva-Nisheva-17-33-full.pdf

Благоева, Д.,  В. Сосновски, С. Колковска. Фразеологични иновации в българския и полския език. – Балканистичен форум, 2018, кн. 3, с. 9 – 20. ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online).

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=699724

Колковска, С., Д. Благоева. Вариантност при новата лексика в българския и полския език. – Известия на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“, т. 29, 2016, с. 167 – 195. ISSN 0323-9934.

Колковска, С., Д. Благоева, В. Сумрова. Съвременни лексикални ресурси и тяхното приложение в обучението по български език. – Български език и литература, 2016, кн. 4, с. 394 – 403. ISSN 0323-9519.

Колковска, С., В. Сумрова, Е. Петкова. Българската академична лексикография днес – постижения и перспективи. – В: Списание на БАН, 2016, кн. 2, с. 8 – 12. ISSN 0007-3989.

Колковска С. Вътрешноезикови фактори за възникването на нови значения в българския език. – Български език, 2015, бр. 2, с. 36 – 47. ISSN 0005-4283.

Колковска, С. Когнитивни аспекти на новите метафорични значения в българския език. – Български език и литература, 2013, кн. 6, с. 532 – 538. ISSN 0323-9519.

Колковска, С. Нови метафорични и метонимични значения в българския език, възникнали при същ. имена. – Български език, 2012, кн. 4, с. 17 – 27. ISSN 0005-4283.

Колковска, С., Д. Благоева. Към въпроса за езиковата икономия в новата българска лексика. – Списание на БАН, 2012, кн. 6, с. 16 – 21. ISSN 0007-3989.

Blagoeva, D., S. Kolkovska, N. Kostova, Cv. Georgieva. The Bulgarian National Corpus and its application in Bulgarian academic lexicography. – Prace Filologiczne. Tom LXIII. Seria językoznawcza. Warszawa, 2012, s. 37 – 49. ISSN 0138-0567.

Благоева, Д., С. Колковска. Към въпроса за семантичната прозодия на глаголите в българския език (корпусно изследване). – Български език, 2011, кн. 3, с. 111 – 124. ISSN 0005-4283.

Коева, Св., Д. Благоева, С. Колковска. Проектът Български национален корпус – резултати и перспективи. – Български език, 2011, кн. 3, с. 34 – 53. ISSN 0005-4283.

Колковска, С. Лексикални неологизми в българския език, възникнали от чужди инициални абревиатури. – Български език, 2010, кн. 4, с. 21 – 30. ISSN 0005-4283.

Колковска, С. Динамика и утвърждаване на новите лексикални значения в българския език. – Български език, 2008, кн. 1, с. 15 – 25. ISSN 0005-4283.

Статии в сборници от конференции

Благоева, Д., С. Колковска. За някои актуални  процеси в българската лексика. – В: Сборник от Международната годишна конференция на Института за български език. София, 2021, с. 134 – 141. ISBN 2683-118Х (print), ISSN 2683-1198 (online).

https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2021/06/15_BlagoevaKolkovska_Sbornik_tom_1.pdf

Благоева, Д., С. Колковска. Лексикографско описание на новата лексика в българския език. – В:  Лексикография и лексикология в свете современных проблем. Сборник от Международната конференция Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема (28.10.2020 – 30.10.2020). Белград, 2021, с. 697 –710. ISSN 0350-185X.

Колковска, С. Представяне на системните отношения в „Български тълковен речник (с оглед към народните говори). – В: Българският език – исторически и съвременни аспекти. София, Симолини, 2020, с. 104 – 118. ISBN 978-619-90884-1-8.

Благоева, Д., С. Колковска. Корпуснобазирани подходи при осъвременяване на лексикографските ресурси. – В: Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych IV, pod red. A. Kołodziej, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, M. Ślawskiej, A. Ursulenko przy współpracy M. Stryszewskiej, A. Oleckiej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2020. ISBN 978-83-7977-519-4.

Благоева, Д., С. Колковска. Правописни проблеми при употребата на най-новата българска лексика. – В: Доклади от Конференцията с международно участие на тема „Езикови нагласи и книжовен език“ (София, 17 – 18 септември 2019 г.). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН, с. 11 – 20. ISBN 978-619-90884-0-1. //ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2019/10/Sbornik-Ezikovi-naglasi-i-knizhoven-ezik-2019.pdf

Благоева, Д., С. Колковска. За една словообразувателна иновация в българския език (в славянски контекст). – В: Лексикографията в началото на ХХI в. Сборник с доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 15 – 16 октомври 2015 г. София: Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 484 – 490. ISBN 978-954-322-875-1.

Колковска, С., Д. Благоева. Нормативна дейност в неографската практика (с оглед на лексикалната норма). – В: Българистични четения – Сегед 2015. Международна научна конференция Сегед, Унгария, 11 – 12 юни 2015 г. Szeged: JATEPress, 2016, с. 171 – 179. ISBN 978-963-315-313-0.

Колковска С. Прояви на тенденцията към интелектуализация в новата българска лексика. – В: Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки (Сборник с доклади от Международна конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност славянска филология, 16 – 18. 10. 2014 г. , Благоевград). Благоевград: УИ „Н. Рилски“, 2015, с. 623 – 628. ISBN 978-954-680-976-6.

Колковска, С. Нови метафорични значения в българския език, възникнали при същ. имена. – В: Многообразие в единството, 2012 (Материали от Научна конференция „Съвременни предизвикателства пред науката”, проведена на 30 и 31 май 2012 г.). ISSN 1314-0825. //www.tksi.org/SUB/papers/3-1/3-1-9.pdf

Колковска, С. Семантични иновации при прилагателните имена за цвят в съвременния български език. – Многообразие в единството, 2011, кн. 1, с. 44 – 49. ISSN 1314-0825.

Колковска, С. Нови единици в българския език, формирани въз основа на инициални абревиатури. – В: Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu od narodenia Štefana Peciara. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014, s. 441 – 450. ISBN 978-80-224-1416-6.

Kolkovska, S., D. Blagoeva. The New Lexis in Bulgarian – Cognitive Aspects. – In: The Second European Conference on Languages, Literature and Linguistics. Proceedings of the Conference (June 23, 2014). Vienna, OR: “East West”| Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014, pp. 176 – 182. ISBN-13: 978-3-902986-68-9.

Колковска, С., Д. Благоева. Интернационализация на новата лексика в българския език. – В: Трети международен конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013. Секция „Български език“. Подсекция „Съвременен български език. Лексикология и лексикография“. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 7 – 19. ISBN 978-954-07-3835-2.

Коева, Св., Д. Благоева, С. Колковска, Цв. Димитрова, Ив. Стоянова, Св. Лесева. Българският национален корпус в контекста на съвременната лингвистика. – В: Трети международен конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013. Кръгла маса „Дигитализация“. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 7 – 27. ISBN 978-954-07-3826-0.

Колковска, С. Семантични неологизми в българския език, възникнали чрез метонимичен пренос. – В: 70 години българска академична лексикография. Доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 24 – 25 октомври 2012 г. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 387 – 396. ISBN 978-954-3220578-1.

Колковска, С. Семантични неологизми в българския език, възникнали в резултат на детерминологизация. – В: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19 – 21 април 2012 г. Том I. Езикознание. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 374 – 380. ISBN 978-954-07-3457-6.

Колковска, С. Метафорични модели при нови значения от компютърната област в българския език. – В: 50 години – врата към образованието и прозорец към света. Сборник от юбилейна научна конференция, посветена на 50-годишнинатата на ДЕО – ИЧС, 13 – 14 юни 2013 г. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, с. 324 – 331. ISBN 978-954-07-3610-5.

Kolkovska, S., D. Blagoeva, A. Atanasova. The application of Corpus-Based Approach in the Bulgarian New-word Lexicography. – In: Proceedings of the 15th EURALEX International Congress, 7 – 11 August 2012. Oslo: University of Oslo, Department of Linguistics and Scandinavian Studies, 2012, pр. 991 – 996. ISBN 978-82-303-2228-4.

Колковска, С. Лексикални неологизми в българския език, възникнали чрез отсичане. – In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012, pp. 465 – 468. ISBN 978-80-246-2121-0.

Koeva, S., D. Blagoeva, S. Kolkovska. Bulgarian National Corpus Project. – In: Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC’10). Valletta: European Language Resources Association (ELRA), 2010, pp. 3678 – 3684. ISBN 2-9517408-6-7.

Благоева, Д., С. Колковска. Семантична прозодия на някои групи каузативни глаголи в българския език (корпусно базирано изследване). – In: Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe. Bratislava: Slavistycký ústav Jána Stanislava SAV, 2009, рр. 58 – 72. ISBN 978-80-969992-4-8.

Колковска, С. Нови икономически названия в българския език, възникнали от медицински термини. – В: Лексикографията и лексикологията в съвременния свят. Сборник с доклади от ІV национална конференция с международно участие в чест на проф. Кр. Чолакова, София, 21 – 22 октомври 2006 г. В. Търново: Знак’94, 2007, с. 303 – 310. ISBN 978-954-8709-76-7.

Статии в юбилейни сборници

Георгиева, Цв. Роднински названия и/или роднински термини. – В: Езикът на науката и науката за езика. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова. София, 2016 (под печат)

Георгиева, Цв. За някои изследвания върху роднинските названия в българския език с оглед на категорията посесивност. – В: За словото – нови търсения и подходи. Сборник в чест на чл.-кор. проф. Ем. Пернишка. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2015, с. 86 – 92. ISBN 978-954-322-835-5.

Георгиева, Цв. Словообразувателна активност на префиксите със значение повторност в най-новата българска именна лексика. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012, с. 230 – 234. ISBN 978-954-322-521-7.

Георгиева, Цв. За някои съществителни pluralia tantum и тяхното представяне в еднотомен речник. – В: Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2011, с. 542 – 550. ISBN 978-954-322-430-2.

Георгиева, Цв. Асиметрия в значенията при някои съществителни имена в българския език с оглед представянето им в лексикографските трудове. – В: Слово и словесност. Сборник в чест на доц. д-р Юлия Балтова. София: ИК „Емас“, 2010, с. 68 – 76. ISBN 978-954-357-207-6.