EN

доц. д-р Надежда Костова

Информация

Доцент

Секция за българска лексикология и лексикография

Служебен телефон: 02 979 29 46

Имейл: kostova.n@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • лексикология
  • лексикография
  • лексикална семантика

Образование и опит

Образование и опит

1993 – 1998: магистър по българска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2002 – 2005: доктор, Институт за български език, БАН

2006 – 2019: главен асистент, Институт за български език, БАН

2019 – до момента: доцент, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Речник на българския език (многогодишен проект), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Съвременни лексикални ресурси за българската и чешката неология – теоретични и научноприложни аспекти (2017 – 2019), Институт за български език, Българска академия на науките, съвместен проект със Славянския институт, Чешка академия на науките, участник в проекта

Българско-словашки речник (2012-2017), Институт за български език, Българска академия на науките, съвместен проект със Славистичния институт „Ян Станислав”, Словашка академия на науките, ръководител на проекта

Славянската лексикография в началото на 21. век (2014 – 2016), Институт за български език, Българска академия на науките, съвместен проект със Славянския институт, Чешка академия на науките, участник в проекта

Български национален корпус (2011 – 2016), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Информационна среда за комплексно лексикографско описание на словното богатство на българския език (от началото на ХІХ в. до наши дни) (2009 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ДТК 02-53/17.12.2009), участник в проекта

Комплексно изследване на българската лексика и фразеология като част от културното наследство и националната идентичност (2009 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ДТК 02/52/17.12.2009), участник в проекта

Българско-полски лексикални паралели (2012 – 2014), Институт за български език, Българска академия на науките, съвместен проект Института за славистика, Полска академия на науките, ръководител на проекта

Неологизмите в българския и чешкия език (теоретични и лексикографски аспекти) (2011 – 2013), съвместен проект с Института за чешки език, Чешка академия на науките, ръководител на проекта

Съвременни методи и подходи в лексикографската практика (2008 – 2010), Институт за български език, Българска академия на науките, съвместен проект с Института за чешки език, Чешка академия на науките, ръководител на проекта

Членство в научни организации

Българско лексикографско дружество, член (2006 – до момента)

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Седма международна конференция по лексикография и лексикология „Лексикографията в началото на 21. век“, София, България, 15 – 16 октомври 2015 г., член на организационния комитет

Шеста национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология „70 години българска академична лексикография“, София, България, 24 – 25 октомври 2012 г., член на организационния комитет

Публикации

Речници

Речник на българския език. Том 15 (Р). София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2015. 1602 с. ISBN 978-954-322-823-2. (съавтор)

Речник на българския език. Том 14 (прелет – пясъчножълт). София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012. 1221 с. ISBN 978-954-322-543-9. (съавтор).

Монографии

Костова, Н. Основни глаголи за движение в българския език. София: Авангард Прима, 2010. 170 с. ISBN 978-954-323-741-8.

Студии/глави в сборници

Костова, Н. Новите имена за действия в българския език и тяхното лексикографско представяне. – В: Проблеми на неологията в славянските езици. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 77 – 108. ISBN 978-954-322-636-8.

Костова, Н. Проблеми на лексикографското представяне на някои глаголи за речева дейност в българския език. – В: Съвременни методи и подходи в лексикографската практика. София: Авангард Прима, 2011, с. 77 – 115. ISBN 978-954-323-923-8.

Костова, Н. Семантика на глаголите за движение в българския език. – В: Студии по лексикология. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2011, с. 231 – 302. ISBN 978-954-322-274-0.

Студии и статии в научни списания

Костова, Н. Глаголни неологизми от компютърната област. – Български език, 2016, № 2, с. 58 – 68. ISSN 0005-4283.

Костова, Н. Глаголни неологизми и съответни имена за действия в българския език. – Български език, 2015, № 2, с. 48 – 57. ISSN 0005-4283.

Костова, Н. Лексикална семантика на глаголи за мълчание в българския език. – Балканистичен форум, 2015, № 2, с. 297 – 304. ISSN 1310-3970.

Костова, Н. Нов словашко-български речник. – В: Чуждоезиково обучение, 2014, № 3, т. 41, с. 307 – 309. ISSN 1314-8508 (Online), ISSN 0205-1834 (Print).

Blagoeva, D., S. Kolkovska, N. Kostova, Cv. Georgieva. The Bulgarian National Corpus and Its Application in Bulgarian Academic Lexicography. – Prace Filologiczne, 2012, LXIII, с. 37 – 49. ISSN 0138-0567.

Костова, Н. Някои наблюдения върху глаголите за речево общуване. – Български език, 2008, № 1, с. 53 – 63. ISSN 0005-4283.

Статии в сборници от конференции

Костова, Н. За българско-френския речник на Нестор Марков от 1912 г. – В: Нестор Марков и неговият принос в лексикографията и образованието. Доклади от юбилейната научна сесия по случай 180 години от рождението на Нестор Марков, 24 ноември 2016. София: ИК „Силует“, 2017, с. 115 – 127. ISBN 978-619-194-027-1.

Костова, Н. Лексикографско представяне на новите глаголи в българския език. – В: Лексикографията в началото на ХХI век. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, София, 15 – 16 октомври 2015 г. София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 529 – 535. ISBN 978-954-322-875-1.

Костова, Н. Значения за начало на действието при някои глаголи, определени като диалектни или разговорни в „Речника на българския език“. – В: Съвременните измерения на едно научно прозрение. Доклади от международната научна конференция в чест на 150-тата годишнина от рождението на Ватрослав Облак. София: Мултипринт, 2015, с. 272 – 276. ISBN 978-954-362-160-6.

Костова, Н. За ваканцувам и други нови глаголи в българския език. – В: Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност Славянска филология, Благоевград, 16 – 18 октомври 2014 г. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2015, с. 504-509. ISBN 978-954-680-976-6.

Костова, Н. Движение в пространството или глаголи за движение в българския език. – В: Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения, София, 9 – 10 май 2014 г. Т. 1. Езикознание. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015. ISBN 978-954-07-4045-4.

Костова, Н. Нови глаголи и глаголи с нови значения в българския език. – В: Трети международен конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013 г. Секция „Български език“. Подсекция „Съвременен български език. Лексикология и лексикография“. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 115 – 133. ISBN 978-954-07-3835-2.

Костова, Н. Глаголи с нови значения в областта на компютърните технологии (върху материал от българския език). – В: Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014, с. 373 – 386. ISBN 978-80-224-1416-6.

Костова, Н. За семантиката и лексикографското представяне на прилагателни от роднински названия (върху материал от „Речник на българския език“ и „Българско-словашки речник“). – В: 70 години българска академична лексикография. Сборник с доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 24 – 25 октомври 2012 г. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 165 – 174. ISBN 978-954-322-578-1.

Костова, Н. Неологизми на -инг в българския език. – В: Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках. Материалы VI Международной научной конференции, 22 – 23 апреля 2013 г. Днiпропетровськ, Нова ідеологія, 2013, с. 140 – 142. ISBN 978-617-7068-08-1.

Костова, Н. Наблюдения върху нови глаголи и отглаголни съществителни в българския език. – Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012, с. 471 – 476. ISBN 978-80-246-2121-0.

Костова, Н. За семантиката на глагола пътувам и неговото лексикографско представяне. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012, 146 – 156. ISBN 978-954-322-521-7.

Н. Костова. Глаголи с нови значения в българския език. – В: Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи. Сборник с доклади от конференцията, проведена на 5 – 6 ноември 2012 г. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2012, с. 15 – 22. ISBN 978-954-680-846-2.

Костова, Н. Новите значения на някои глаголи в българския език. – В: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения София, 19 – 21 април 2012. Т. І. Езикознание. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2012, с. 381 – 187. ISBN 978-954-07-3457-6.

Костова, Н. Нови имена за действия в българския език. – В: ІІ Международный научной симпозиум „Славянские языки и культуры в современном мире“. Труды и материалы. Москва, МГУ, 2012, с. 122. ISBN 978-5-211-06356-3.

Костова, Н. Метафората път в българската фразеология. – В: Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2011, с. 449 – 460. ISBN 978-954-322-430-2.

Tchobánova, I., N. Kóstova. La fraseología de la embriaguez en la lengua portuguesa y en la lengua búlgara. – В: Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2011, с. 434 – 448. ISBN 978-954-322-430-2.

Костова, Н. Глаголи за речево общуване в българския език. – В: Българската и словашката лексикография в обединена Европа. Сборник с доклади от международна конференция, Братислава, Словакия, май 2008 г. Велико Търново: ИК „Знак’94“, 2009, с. 90 – 101. ISBN 978-954-8709-94-1.

Костова, Н. Едно особено явление в лексикалната система на българския език. – В: Лексикографията в европейското културно пространство. Сборник с доклади от Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 19 – 20 октомври 2009 г. Велико Търново: ИК „Знак’94“, 2010, с. 331 – 338. ISBN 978-954-8305-10-5.

Сумрова, В., Н. Костова. Представката раз- и нейното лексикографско представяне в „Речник на българския език“. – В: Лексикографията в европейското културно пространство. Сборник с доклади от Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 19 – 20 октомври 2009 г. Велико Търново: ИК „Знак’94“, 2010, с. 119 – 125. ISBN 978-954-8305-10-5.

Костова, Н. Глаголи за движение с деиктични значения. – В: Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография. В памет на проф. дфн Кети Анкова-Ничева. Сборник с доклади от Третата национална конференция с международно участие „Лексикология, фразеология и лексикография“, София, 14 – 16 май 2004 г. София: АИ „Проф. М. Дринов“, 2008, с. 306 – 309. ISBN 978-954-322-166-0.