EN

д-р Адриана Христова

Информация

филолог, доктор

Секция по терминология и терминография

Служебен телефон: 0359 2 9792952

Научни интереси:

  • терминология
  • терминография
  • лексикология
  • лексикография
  • терминообразуване
  • словообразуване
  • езикова култура

Образование и опит

Образование и опит

1981 – 1985: магистър по българска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1987 – до момента: проучвател, Секция по терминология и терминография, Институт за български език, БАН

Защитена дисертация „Лингвистична характеристика на българската философска терминология“ през 2020 г.

Научна дейност

Проекти

Терминологична практика, подпроект „Речник на основните термини в българската наука. Т. VI. Изкуство“ (2019 – 2022), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Теория на българската терминология, подпроект „Лингвистичен анализ на термините в областта на маркетинга“ (2019 – 2022), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Терминологична практика: подпроект „Речник на основните термини в българската наука. Т. 5. Икономика“ (2015 – 2018), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Терминологична практика: подпроект „Електронни бази данни“ (2015 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Теория на българската терминология: подпроект „Формиране на българската философска терминология в преводната богословска книжнина (X – XIV в.) (2011 – 2014), Институт за български език, Българска академия на науките, изпълнител

Терминологична практика: подпроект „Речник на основните термини в българската наука. Т. 4. Екология“ (2011 – 2014), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Терминологична практика: подпроект „В помощ на практиката: експертна терминологична информация по запитвания на граждани, фирми, институции и др.“ (2011 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Терминологична практика: подпроект „Общ архив на научната лексика“ (2011 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Терминологична практика: подпроект „Терминологични архиви на отделните научни области: икономика, инженерни науки, математика, политика и евроинтеграция, архив на библиографията по терминознание“ (2011 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Терминологичен речник по обществено-политически науки – речник на основните термини в областите обща история, история на България, право и етика (2007 – 2009), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Терминологичен речник по хуманитарни науки – речник на основните термини в областите езикознание и български език, литературознание и българска литература, философия: логика, психология, изкуствознание (2005 – 2007), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Терминологичен речник по природни науки – речник на основните термини в областите астрономия, биология, физика, физическа география, химия (2005 – 2007), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Членство в научни организации

Съюз на учените в България, Филологическа секция, член (2013 – до момента)

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Кръгла маса на тема „Проблеми на реферирането на българските научни издания“, София, България, 24 ноември 2016 г., член на организационния комитет.

Публикации

Монографии

Попова, М., А. Христова, Б. Попов, Е. Петкова, К. Симеонова, М. Симеонова, С. Колковска. Терминологично-енциклопедичен речник по обществено-политически науки. София: Издателство „Наука и изкуство“, 2012. 526 с. ISBN 978-954-02-0324-9.

Попова М., Б. Попов, Е. Петкова, К. Симеонова, А. Христова. Терминологичен речник по хуманитарни науки. София: Издателство „Наука и изкуство“, 2007. 498 с. ISBN 978-954-02-0308-9.

Попова М., С. Колковска, Г. Димитрова, А. Христова, Е. Петкова. Терминологичен речник по природни науки. София: Издателство „Наука и изкуство“, 2006. 463 с. ISBN 978-954-02-0304-1.

Студии и статии в научни списания

Христова, А. Средновековните термини в съвременната философска терминологична подсистема. – Български език, 2016, кн. 2, с. 108 – 111, ISSN 0005-4283.

Христова, A., И. Христов. Понятийна структура и лингвистична характеристика на категориално-логическите термини във философския трактат на Симеоновия сборник. – Философски преглед, 2013, кн. 3, с. 15 – 61, ISSN 1314-5908.

Христова, A., И. Христов. Лексико-морфологично терминообразуване на философските термини в превода на Дионисиевия корпус от Исай Серски. Das Corpus des Dionysios Areiopagites in der slavischen Übersetzung von Starec Isaija (14. Jahrhundert). Unter der Leitung von H. Goltz und G. M. Prochorov hrsg. von S. Fahl, J. Harney, D. Fahl (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes, LV), Bd. 5: Untersuchungen, Freiburg i. Br., 2013, 536 – 566, ISBN 978-3-921940-57-0.

Христова, A. Някои лингвистични особености на философските термини (върху материал от преводната богословска книжнина, 10-14 в.). – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова, София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2012, с. 213 – 217, ISBN 978-954-322-521-7.

Статии в сборници от конференции

Христова, A. Структурна характеристика на философските термини в превода на Ареопагитския корпус от Исай Серски.. – В: Многобразие в единството, София: Издание на Съюза на учените в България, 2012, кн. 1. //tksi.org/SUB/Broj2012.htm. ISSN 1314-0825.

Христова, A. Проблеми при превода на някои термини от металознанието. – В: Многообразие в единството, София: Издание на Съюза на учените в България, 2011, кн. 1, с. 81 – 86. ISSN 1314-0825.

Христова, A. Термини за назоваване на вещества в българската терминология. – В: Многообразие в единството, София: Издание на Съюза на учените в България, 2011, кн. 2, с. 83 – 87. ISSN 1314-0825.

Христова, A. Поредицата от терминологични речници на Секцията по терминология и терминография. – В: Многообразие в единството, София: Издание на Съюза на учените в България, 2010, кн. 1, с. 56 – 62. ISSN 1314-0825.

Христова, A. Класификационната група на музикалните инструменти в
Терминологичния речник по хуманитарни науки. – В: Лексикографията и лексикологията в съвременния свят, Велико Търново, ИК „Знак 94“, 2007, с. 311 – 314. ISBN 978-954-8709-76-7.