EN

Адриана Христова

Професионална биография

 

на Адриана Христова

 

Секция по терминология и терминография

 

 

За контакти:

 

e-mail: Adriana.christova@yahoo.co.uk,

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 515, София 1113;

 

сл. тел. 979 29 52

 

 

Научни интереси:

 

Терминология, терминография, лексикология, лексикография, терминообразуване, словообразуване, езикова култура.
Образование и квалификация:

 

1981-1985 г. СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, българска филология

 

 

Професионално развитие:

 

1987 г. – Институт за български език, Секция по терминология и терминография – проучвател

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

Теория на българската терминология, подтема „Формиране на българската философска терминология в преводната богословска книжнина (X – XIV в.)” – индивидуален проект на бюджетна субсидия, срок 2011-2014.

 

Терминологичен речник по екология (2011 – 2014). Колективен проект на бюджетна субсидия. Ръководител: доц. д-р М. Симеонова.

 

В помощ на практиката (2011 – 2013): експертна информация относно съдържание и форма на термини по искане на граждани, фирми, институции и др. – многогодишен колективен проект на бюджетна субсидия, етап 2011-2013. Ръководител: доц. д-р М. Симеонова.

 

Общ архив на научната лексика (2011 – 2013): архив на термини, терминоелементи и терминологична лексика от различни научни и професионални подобласти – многогодишен колективен проект на бюджетна субсидия, етап 2011-2013. Ръководител: гл.ас. д-р Е. Петкова.

 

Терминологични архиви на отделните научни области (2011 – 2013):терминологични архиви по икономика, инженерни науки, математика, политика и евроинтеграция и архив на библиографията по терминознание – многогодишен колективен проект на бюджетна субсидия, етап 2011-2013. Ръководител: гл.ас. д-р Е.Петкова.

 

Терминологичен речник по обществено-политически науки (2007 – 2009) – речник на основните термини в областите обща история, история на България, право и етика; финансиране от БАН – ИБЕ; ръководител чл.-кор. ст.н.с. I ст. Мария Попова.

 

Терминологичен речник по хуманитарни науки (2005 – 2007) – речник на основните термини в областите езикознание и български език, литературознание и българска литература, философия, логика, психология; изкуствознание; финансиране от БАН – ИБЕ; ръководител чл.-кор. ст.н.с. I ст. Мария Попова.

 

Терминологичен речник по природни науки: (2005 – 2007) – речник на основните термини в областите астрономия, биология, физика, физическа география, химия; финансиране от БАН – ИБЕ; ръководител чл.-кор. ст.н.с.I ст. Мария Попова.

 

Правописен речник на българската научно-техническа лексика (1993 – 1997): представя резултатите от стандартизирането и езиковото нормализиране на термините, терминоелементите и терминологичната лексика чрез речниково описание от правописен тип; финансиране от БАН – ИБЕ; ръководител чл.-кор. ст.н.с. I ст. Мария Попова.

 

 

Публикации:

 

Съавторство в: Терминологично-енциклопедичен речник по обществено-политически науки. Авт.:
М. Попова, С. Колковска, М. Симеонова, Б. Попов, Е. Петкова, Кр. Симеонова, А.
Христова. С., изд. „Наука и изкуство”, 2012, 526 стр. – съставителство на статиите по
етика и на част от статиите по история.

 

Съавторство в: М. Попова, Б. Попов, Е. Петкова, Кр. Симеонова, А. Христова.
Терминологичен речник по хуманитарни науки. Изд. „Наука и изкуство”, С, 2007, 497
с. – Лично участие: съставителство на термините по психология, философия, музика и
на част от термините по логика.

 

Съавторство в: М. Попова, С. Колковска, Г. Димитрова, А. Христова, Е. Петкова.
Терминологичен речник по природни науки. Изд. „Наука и изкуство”, С., 2006, 462 с. –
Лично участие: съставителство на част от термините по биология.

 

Съавторство в: М. Попова, Кр. Кабакчиев, Л. Манолова, А. Матеева, Б. Мудрова, А.
Христова, Б. Попов. Правописен речник на българската научно-техническа лексика.
Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, С., 2001, 627 с. – Лично участие – буква П – Полир.

 

А. Христова. Някои лингвистични особености на философските термини (върху материал от преводната богословска книжнина, 10-14 в.). – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова, София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2012, с. 213-217.

 

А. Христова. Структурна характеристика на философските термини в превода на Ареопагитския корпус от Исай Серски.. – В: Многобразие в единството, София: Издание на Съюза на учените в България, 2012, кн. 1. http://tksi.org/SUB/Broj2012.htm

 

А. Христова. Проблеми при превода на някои термини от металознанието. – В: Многообразие в единството, 2011, кн. 1, с. 81-86.

 

А. Христова. Термини за назоваване на вещества в българската терминология. – В: Многообразие в единството, 2011, кн. 2, с. 83-87.

 

А. Христова. Поредицата от терминологични речници на Секцията по терминология
и терминография. – В: Сп. “Многообразие в единството” – сборник доклади от
конференцията на Съюза на учените “Развитие и креативност”, София, 30 ноември 2009
г. Издание на Съюза на учените в България. София, 2010, с. 56 – 62.

 

А. Христова. Класификационната група на музикалните инструменти в
Терминологичния речник по хуманитарни науки. – В: Сборник „Ленсикографията и
лексиколгията в съвременния свят”, Велико Търново, 2007, с.311-314.

 

А. Христова. Лингвистична характристика нао някои основни термини по
металознание. В: Въпроси на българската терминология, Акад. изд. „Проф. Марин
Дринов”, С., 1999, с.210-238.

 

А. Христова. Поредицата от терминологични речници на Секцията по терминология
и терминография. – В: Сп. “Многообразие в единството” – сборник доклади от
конференцията на Съюза на учените “Развитие и креативност”, София, 30 ноември 2009
г. Издание на Съюза на учените в България. София, 2010, с. 56 – 62.

 

А. Христова. Проблеми при превода на някои термини от областта на металознанието.
Доклад на конференцията на Съюза на учените в България, посветена на юбилейни
годишнини на изтъкнати учени, проведена на 19 май 2011 г.

 

А. Христова. Термини за назоваване на вещества в българската терминология. Доклад
на конференцията „Многообразие в единството” на Съюза на учените в България,
проведена на 1 – 2 юни 2011 г.