EN
Начало » Структура » Етнолингвистика » Сътрудници » доц. д-р Мария Китанова

доц. д-р Мария Китанова

Професионална биография

 

на ст.н.с. ІІ ст. д-р Мария Кирилова Китанова – Маркова

 

Секция за етнолингвистика

 

 

За контакти:

 

e-mail: miyak@abv.bg,

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 620, София 1113;

 

сл. тел.02 979 29 40

 

 

 

Научни интереси:

 

Фонетика, фонология, диалектология, лингвистична география, етнолингвистика, лингвокултурология, когнитивна семантика, концептология.

 

 

Образование и квалификация:

 

1996 г. – хабилитация, старши научен сътрудник ІІ степен

 

1982 г. Институт за български език, защита на научна степен “доктор”

 

1978 – 1982 г. Институт за български език, секция “Българска диалектология и лингвистична география”, редовна докторантура

 

1973 – 1977 г. Софийски университет “Климент Охридски”, факултет по славянски филологии, редовен студент, специалност “българска филология”.

 

1969 – 1973 г. 35-та Гимназия с преподаване на руски език, София

 

 

Професионално развитие:

 

2006 – 2009 г. Институт за български език, старши научен сътрудник ІІ ст., Секция за етнолингвистика.

 

2006 – 2008 г. лектор по български език и култура в МГУ “М. В. Ломоносов”, Москва

 

2003 – 2006 г. ръководител на секция “Етнолингвистика и лингвостатистика”

 

1997 – 2001 г. ръководител на секция “Българска ономастика и етнолингвистика”

 

1995 – 1997 г. преподавател по българска диалектология към катедра “Български език” в Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

1993 – 1994 г. лектор по български език на семинара за чужденци в София, организиран от Софийския университет “Климент Охридски”

 

1991 г. научен сътрудник І степен в Секция “Българска ономастика и етнолингвистика”

 

1986 г. научен сътрудник ІІ степен в секция “Българска диалектология и лингвистична география”

 

1982 – 1986 г. специалист-филолог в секция “Българска диалектология и лингвистична география”

 

1980 – 1987 г. преподавател по българска диалектология към катедра “Български език” в Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

2008 – 2011 г. “Концептът свой – чужд в българския език”, Международен проект със Сектора за етнолингвистика и фолклор към Института за славянознание към РАН. Ръководител на българската част и автор на концепцията ст. н. с. д-р М. Китанова. Финансиране БАН.

 

2000 – 2009 г. „Речник на термините, свързани с българските обреди, обичаи и вярвания”, многогодишен проект. Автор на концепцията на Речника и редактор ст. н. с. д-р М. Китанова. Ръководител на проекта от 2002 г. ст. н. с. д-р М. Китанова. Речникът е на етап редактиране. Финансиране БАН.

 

2004 – 2009 г. “Елекронен архив на термините на българската духовна и материална култура”, многогодишен проект в Секцията за етнолингвистика. Ръководител на проекта и на експедицията в Странджа и Родопите ст. н. с. д-р М. Китанова. Проектът продължава. Финансиране БАН. Проектът спечели финансиране за извършване на теренни проучвания от Фондация 13 века България през 2006 г.

 

2002 – 2004 г. “Тематичен речник на термините на народния календар”, Международен проект със Сектора за етнолингвистика и фолклор към Института за славянознание при РАН. Автор на концепцията (заедно с П. Легурска), както и на частите Пролетен и Летен цикъл ст. н. с. д-р М. Китанова. Ръководител на българската част ст. н. с. д-р М. Китанова. Речникът е завършен края на 2003 и приет за печат 2004 г., излязъл от печат 2008 г. Финансиране БАН.

 

2004 – 2006 г. “Тематичен речник Раждане. Сватба. Погребение.”, Международен проект със Сектора по фолклор и етнолингвистика към Института за славянознание при РАН. Автор на концепцията (заедно с П. Легурска) както и на частта “Погребение” ст. н. с. д-р М. Китанова. Ръководител на българската част ст. н. с. д-р М. Китанова. Проектът е завършен като студиите „Раждане” и „Погребение” са отпечатани. Финансиране БАН.

 

2006 – 2008 г. “Картината за света в българските пословици и поговорки”, Международен проект със Сектора по етнолингвистика и фолклор към Института за славянознание при РАН. Ръководител, автор на концепцията и автор на частта “Семейството и семейните ценности в българските пословици и поговорки” ст. н. с. д-р М. Китанова. Проектът е завършен и предстои обсъждане. Финансиране БАН.

 

2004 – 2006 г. „Народна етимология и етимологична магия в българския народен календар”, Индивидуален проект на ст. н. с. д-р М. Китанова. Приключва с изготвянето на монография, която е завършена, рецензирана и обсъдена в Секцията за етнолингвистика и лингвостатистика през септември 2006 г.; подготвя се за печат.

 

2008 – 2009 г. Ръководител на проект „Социокултурни и езикови контакти между народите от Средна и Югоизточна Европа” с партньор Сектор по етнолингвистика и фолклор в Институт по славянознание към РАН. Проектът е финансиран от БАН

 

2006 – 2008 г. Ръководител на международен проект „Картината за света в българските пословици и поговорки” с партньор Сектор по етнолингвистика и фолклор в Институт по славянознание към РАН. Проектът е финансиран от БАН

 

2002 – 2004 г. Ръководител на проектите „Тематичен речник на народния календар” с партньор Сектор по етнолингвистика и фолклор в Институт по славянознание към РАН. Проектът е финансиран от БАН

 

2004 – 2006 г. „Речник на семейната обредност” с партньор Сектор по етнолингвистика и фолклор в Институт по славянознание към РАН. Проектът е финансиран от БАН

 

 

Експертна и обществена дейност:

 

2008 г. Член на Комисията по етнолингвистика към Международния славистичен комитет.

 

2005 г. Педагогически консултант по БЕЛ в професионална гимназия „Алеко Константинов” гр. Кърджали

 

1982 – 1988 г. член на консултативния съвет на научната регионална програма “Странджа-Сакар”

 

 

Ръководство на докторанти:

 

01.03.2003 – 01.03.2006 г. Виталий Владимиров Пейчев – успешно защитил дисертация „Българските говори в Приазовието” (етнолингвистичен и социолингвистичен аспект)

 

Калина Стефанова Мичева с тема “Опозицията чист – нечист и нейните културни конотации”. Дисертацията е завършена и предстои обсъждане.

 

 

Лекционни курсове:

 

2006 – 2008 г. Теоретични курсове: Българска фонетика, Българска Морфология, Българско словообразуване, Български синтаксис в МГУ „М. В. Ломоносов” – Москва

 

2006 – 2008 г. Практически български език в МГУ „М. В. Ломоносов” – Москва

 

2006 – 2008 г. Спецкурс по българска традиционна култура в МГУ „М. В. Ломоносов” – Москва.

 

1991-1995 г. – асистент по българска диалектология в СУ “Климент Охридски”

 

1982-1987 г. – асистент по българска диалектология в СУ “Климент Охридски”

 

 

Основни публикации:

 

Монографии:

 

М. Китанова, „Стилистична функция на диалектизмите в съвременната художествена проза”, София, 2008 г. “Ето”, 115, ISBN 978-954-9859-41-6

 

М. Китанова, П. Легурска, „Тематичен речник на народния календар”, София, 2008 г. изд. “Марин Дринов”, БАН, 150, ISBN 978-954-322-079-3

 

Атласи:

 

Авторски колектив, „Български диалектен атлас” (Обобщаващ том), т. І – Фонетика, София, 2001 г., Изд. “Труд”

 

Студии:

 

М. Китанова, Ономасиологична характеристика на обредния цикъл “Погребение”, сп. Българска реч, кн.2, 2005 г., стр. 42-62.

 

М. Китанова, Н. Мутафчиева и Т. Балкански, „Академик Дуриданов, доайен на българското езикознание”, биобиблиографска студия, София 2005 г., изд. “М. Дринов” БАН, ISBN 954-322-066-2.

 

М. Китанова, „Тематичен речник на народния календар (Увод, пролетен цикъл)”, сп. Българска реч, кн. 1, С. 2003 г., стр. 36-51.

 

М. Китанова, „Тематичен речник на народния карендар (летен цикъл)”, сп. Българска реч, кн.2, С. 2003 г., стр. 38-48.

 

Статии:

 

М. Китанова, „С. М. Толстая на 70 години”, портрет, сп. Българистика, 17/2008, стр. 78-83, ISSN 1311-8544.

 

М. Китанова, „Особености при употребата на диалектни фразеологични единици в разказите от сборника “Диви разкази” на Н. Хайтов”, Сборник в чест на проф., д.ф.н. В. Радева, С. 2005 г., стр. 720-729.

 

М. Китанова, „Иван Дуриданов In memoriam”, в. Култура, бр. 45, 2005 г.

 

М. Китанова, „Материали за етнолингвистичен речник”, сп. Български фолкор, кн.4, 2004 г., стр.123-128.

 

М. Китанова, „Функции на диалектизмите в разказите на Йордан Радичков”, сп. Българска реч, кн.2, 2004 г., стр. 46-54.

 

М. Китанова, „Изготвяне на етнолингвистичен речник на балканските народи”, сб. Актуални проблеми на балканското езикознание (аспекти на изследването на общобалканската лексика), С. 2003 г., стр. 93-96.

 

М. Китанова, П. Легурска „Тематичен речик на народния календар – теоретична основа и принципи”, сп. Лексикографски преглед, кн. 5-6, С. 2002-2003 г., стр. 6-12.

 

М. Китанова, „Значението за науката на българските диалектни текстове от Егейска Македония”, предговор към книгата на Б. Шклифов и Е. Шклифова “Диалектни текстове от Егейска Македония” С. 2003 г., стр. 7-10.

 

М. Китанова, „Лексикалната пародия – функция на диалектизмите в разказите на Йордан Радичков”, сб. Традиции и съвременност в българския език, 2001 г., стр. 357-360. ISBN 954-07-1525-3.

 

М. Китанова, „За произхода на фразеологизма на куковден”, сп. Българска реч, кн. 1-2, 2000 г., стр. 49-51.

 

М. Китанова, „Някои особености при употреба на диалектна лексика в съвременната художествена проза”, сб. Диалектология и лингвистична география, 1999 г., стр. 339-344.

 

М. Китанова, „За названието на диалектната дума бутурница”, сп. Език и литература, кн.3-4, 1996 г., стр. 147-149.