EN
Начало » Структура » Етнолингвистика » Сътрудници » доц. д-р Марияна Витанова

доц. д-р Марияна Витанова

Професионална биография

 

на ст.н.с. д-р Марияна Витанова

 

Секция за етнолингвистика

 

 

За контакти:

 

e-mail: marvit@abv.bg,

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 620, София 1113;

 

сл. тел.02 979 29 40

 

 

 

Научни интереси:

 

Етнолингвистика, лингвокултурология, диалектна морфология и лексикология, лингвогеография, историческа диалектология.

 

 

Образование и квалификация:

 

1982-1986 г. – Институт за български език, докторантура (Говорът на с. Еникьой /Кръстополе/, Ксантийско, 324 с.)

 

1976 – 1981 г. – СУ “Св. Климент Охридски”, българска филология

 

 

Професионално развитие:

 

2007 г. – досега – Институт за български език, Секция по етнолингвистика, старши научен сътрудник ІІ степен

 

1999- 2006 г. Институт за български език, Секция за българска диалектология и лингвистична география, старши научен сътрудник ІІ степен

 

1987-1999 г. Институт за български език, Секция за българска диалектология и лингвистична география, научен сътрудник

 

1986-1987 г. Институт за български език, Секция за българска диалектология и лингвистична география, проучвател

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

Социокултурни контакти и взаимодействия в Централна и Югоизточна Европа (История и съвременност). Международен проект съвместно с Института по славянознание при РАН. Ръководител: ст.н.с. д-р Елка Мирчева. Подтема: Концептите ” свой” и “чужд” в българската народна култура. Ръководител: ст.н.с. д-р Мария Китанова. Срок: 2009 – 2011 г.

 

Зоонимите в българските пословици, поговорки и фразеологизми Ръководител и изпълнител: ст.н.с. д-р М. Витанова. Срок: 2008 г. – 2010 г.

 

Елекронен архив на термините на българската духовна и материална култура Ръководител: ст.н.с. д-р Мария Китанова. Срок: многогодишна задача

 

Славянските езици. Проблеми на историята, диалектологията, етнолингвистиката и съвременната езикова ситуация. Международен проект съвместно с Института по славянознание при РАН. Ръководител: ст.н.с. д-р Елка Мирчева. Подтема: Българската картина за света в огледалото на пословиците поговорките и фразеологията.

 

Концептът “Труд”. Ръководител: ст.н.с. д-р Мария Китанова. Срок: 2006-2008 г. Подтема: Карпато-балкански диалектен ландшафт. Ръководител: ст.н.с. д-р Лиляна Василева. Срок: 2006-2008 г.

 

Български диалектен речник. Словник. Електронен списък на лексемите от Българския диалектен архив, подредени по основни варианти, към които са изброени техните фонетични варианти и словосъчетания Проектът е финансиран от Националния фонд за научни изследвания към МОН. Ръководител: ст.н.с. д-р Лучия Антонова-Василева. Срок: 2002-2004 г. (2004 г. – Първа награда от Националния фонд за научни изследвания към МОН за извършената работа по проекта)

 

Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Ч. І – ІV. Фонетика. Акцентология. Лексика. Морфология. Ръководител: ст.н.с. д-р Маргарита Троева. Срок: многогодишна задача

 

Български диалектен речник Ръководител: ст.н.с. д-р Славка Керемидчиева. Срок: многогодишна задача

 

 

Експертна и обществена дейност:

 

2004 г. – досега – член на Научния съвет при Института за български език

 

Редактор и рецензент

 

 

Лекционни курсове и ръководство на докторанти:

 

1999/2000 г. (летен семестър) – Лекции и упражнения по лексикология и лексикография в ЮЗУ “Н. Рилски”

 

1986/1987 г. (летен семестър) – Упражнения по българска диалектология в СУ “Св. Климент Охридски”

 

Ръководство на докторанти – 1

 

 

 

Основни публикации:

 

Монографии:

Наречия за време в българските говори, 205 с. – Депозирана в Националния център за информация и документация – ЦТБ под № Нд 78/2000.

 

Атласи:

Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Ч. І-ІІІ. Фонетика. Акцентология. Лексика. КИ “Труд”. С., 2001 (авторски колектив).

 

Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Встъпителна част. С., 1988 (авторски колектив).

 

Статии и материали в чуждестранни сборници:

Болгарские полевые материалы для “Общекарпатского диалектологического атласа” (в съавторство с Л. Василева и С. Керемидчиева). – В: Карпато-балканский диалектный ландшафт: Язык и культура. Памяти Галины Петровны Клепиковой. Сборник статей/ Ин-т славяноведения РАН (отв. ред. А. А. Плотникова). М. 2008, 355-479.

 

Названия за баница в българските диалекти в славянски и балкански контекст. – В: Исследования по славянской диалектологии.10. Терминологическая лексика материальной и духовной культуры балканских славян. Москва, 2004, с.212-217; В: Българска електронна лингвистична библиотека. (pdf)

 

О говоре переселенцев из с. Крыстополе (Еникьой), район Ксанти. – В: Сборник с тезиси на докладите от конференцията “Языки и диалекты малых этнических групп на Балканах”. Санкт Петербург, 10-13.06.2004

 

Студии и статии в български сборници:

Чуждестранната българистика през ХХ век. Енциклопедичен справочник. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”. София, 2008 – Хайнц Миклас (348-349); Кетрин Рудин (454); Божо Чорич (620-621).

 

Названия за дните на седмицата в българските диалекти. – В: Научни приноси в памет на професор Константин Попов. Съставител: Кирил Цанков. В. Търново, 2007, 400-409.

 

Архаични черти и иновации в диалекта на преселниците от с. Кръстополе (Еникьой), Ксантийско. – В: Littera scripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева. Съставители: Юлиана Стоянова, Гергана Дачева, Неда Павлова, Надежда Михайлова, Владислав Миланов. УИ “Св. Климент Охридски”. С., 2005, 202-211; В: Българска електронна лингвистична библиотека. (pdf)

 

Неопределителните местоимения в българските диалекти. – Научни изследвания в чест на проф. Боян Байчев. По случай неговата 70 годишнина. Съставители: Кирил Цанков, Анелия Петкова. УИ “Св. св.Кирил и Методий”. В. Търново, 2005, 61-68; В: Българска електронна лингвистична библиотека. (pdf)

 

Проблеми при лексикографското представяне на диалектните наречия. – В: Найден Геров в историята на българската наука и култура. АИ “Проф. Марин Дринов”. С., 2002, 186-189; В: Българска електронна лингвистична библиотека. (pdf)

 

Обобщителните местоимения в българските диалекти. – В: Българският език през ХХ в. АИ “Проф. Марин Дринов”. Изд. “Пенсофт”. С., 2001, 155-162; В: Българска електронна лингвистична библиотека. (pdf)

 

Наречия за време в българските говори от Македония. – В: Лингвистични студии за Македония. Македонски научен институт. Македонска библиотека № 36. С., 1996, 340-381.

 

За отсъствието на граница между говорите от двете страни на река Места. – В: Проблеми на българския език в Македония. Македонски научен институт. Македонска библиотека № 21. С., 1993, 252-261.

 

Статии в списания:

Лексикална и словообразувателна репрезентация на концепта труд в българския език. – (под печат); В: Българска електронна лингвистична библиотека. (pdf)

 

Човекът и светът на животните в българските устойчиви сравнения – Български език (под печат).

 

Манастирът и монасите в езиковата картина на българина. – Език и литература, LXI (2008), 1-2, 308-314.

 

Названия за жилище в българските диалекти. – Българска реч, 2007, кн.2, 131-135.

 

Проблеми при лексикографското представяне на диалектните местоимения. – Българска реч, 2003, кн. 2, 28-30.

 

Неопределителни и отрицателни местоименни форми, образувани с един в рупските говори. – Българска реч, 2002, кн. 2, 46-50.

 

Следи от бройни системи, различни от десетичната, в българските диалекти. – Българска реч, 2001, кн. 3, 14-17; В: Българска електронна лингвистична библиотека. (pdf)

 

За категорията “степен на признака” в българските диалекти. – Българска реч, 2001, кн. 32-35; В: Българска електронна лингвистична библиотека. (pdf)

 

Наречия за време в българските диалекти. – Български език, 1999/2000, кн. 3, 56-60; В: Българска електронна лингвистична библиотека. (pdf).

 

За опозицията “определеност-неопределеност” при диалектните наречия за време. – Български език, 1996, кн. 4, 52-55.

 

Умалителни наречия за време в българските диалекти. – Проглас, 1995, кн. 2, 20-27.

 

Говорът на преселниците от ксантийското село Кръстополе. – Родопи, 1994, кн.4-5, 36-37.

 

Смесване на спреженията при сегашно време на глаголите в българските говори от Македония. – Македонски преглед, 1994, кн. 4,91-102.

 

Особен тип бройни числителни имена в говорите на три рупски села (в съавторство с Т. Костова). – Български език, 1992, кн. 5, 400-402.

 

Форми за бъдеще време в миналото в един южен тракийски преселнически говор. – Български език, 1990, кн. 2, 152-154.

 

За лабиализацията на гласните и, е и а, ъ в говора на с. Еникьой (Кръстополе), Ксантийско. – Български език, 1985, кн. 12, 138-139.

 

Дълга съгласна ш в говора на с. Еникьой, Ксантийско. – Български език, 1985, кн. 1, 35-36.