EN
Начало » Структура » Етнолингвистика » Сътрудници » доц. д-р Палмира Легурска

доц. д-р Палмира Легурска

Професионална биография

 

на доц. д-р Палмира Легурска

 

Секция за етнолингвистика

 

 

За контакти:

 

e-mail: palmiralegurska@abv.bg,

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 508, София 1113;

 

сл. тел. 979 29 38

 

  

Научни интереси:

 

Лексикална семантика, съпоставително езикознание, чуждоезиково обучение, концептуален анализ, когнитивна семантика, лексикография, етнолингвистика.

 

 

Образование и квалификация:

 

1982 – 1980 докторантура, Софийски университет “Климент Охридски”

 

1977 – 1973 висше образование: руска филология преводачески и педагогически профил с втора специалност “български език”.

 

1969 – 1973 средно образование в 35 гимназия за руски език.

 

 

Професионално развитие:

 

2000 г. до сега доцент в Секцията за славянско езикознание; от 2001 г. в Секцията за съпоставително изследване на българския език с други езици; oт 2012 г. в Секцията за общо и съпоставително езикознание в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” БАН

 

1998 – 1999 г. научен сътрудник I ст. в Секция за славянско езикознание ИБЕ БАН.

 

1996 – 1997 г. научен сътрудник I ст. в Секция за българска ономастика и етнолингвистика към ИБЕ БАН по чл. 68.

 

1993 – 1996 г. работа в научноизследователски проект за стандартизиране на чуждоезиковото обучение в България към МОН (автор на учебния предмет “Руски език”).

 

1994 – 1996 г. учителка по руски език в 73 СОУ с преподаване на чужди езици – София (8, 9, 10, 11 кл.).

 

1992 – 1994 г. учителка по руски и английски език в Строителен техникум “Христо Ботев” – София (8, 9 кл.).

 

1990 – 1992 г. научен сътрудник I ст. в Център по чуждоезиково обучение в Научноизследователския институт по образованието към Министерство на народната просвета (закриване на Института през 1992 г.).

 

1984 – 1990 г. научен сътрудник I ст. по съвременен руски език в съпоставка с българския в Научноизследователския институт за руски език и литература – МНП (през 1990 г. Институтът става център за чуждоезиково обучение към Научноизследователския институт по образованието).

 

1983 г. научен сътрудник II ст. по съвременен руски език в съпоставка с българския към Научноизследователския институт за руски език и литература – МНП.

 

1983 – диплом за кандидат на филологическите науки (доктор по филология).

 

1983 г. защита на дисертация на тема “Вторичните лексикални номинации на конкретните съществителни имена в руския и българския език” и присъждане на научната степен “кандидат на филологическите науки” (доктор по филология).

 

1981 – 1982 г. хоноруван асистент по морфология на руския език към Първа катедра по руски език, Факултет по славянски филологии, Софийски университет “Климент Охридски”.

 

1980 – 1982 г. редовна докторантка по лексикална семантика на руския и българския език към Първа катедра по руски език, СУ, ФСФ.

 

1979 – 1981 г. хоноруван асистент по практическа стилистика на руския език към Първа катедра по руски език, ФСФ, СУ .

 

1978 – 1979 г. специалист-филолог по съвременен руски език към Научноизследователския институт за руски език и литература – МНП.

 

1977 – 1978 г. специалист-филолог в Проблемна група по теория и критика на превода към Института за български език при БАН.

 

1977 г. висше образование – руска филология преводачески и педагогически профил с втора специалност български език, СУ, ФСФ.

 

1973 г. средно образование – 35 гимназия за руски език.

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

Теоретични и практически аспекти на съпоставителните лексикални изследвания – координатор, ръководител на подтеми и автор ст.н.с. д-р Палмира Легурска (2009 – 2011). Проектът е с бюджетна субсидия БАН, координатор, ръководител на подтеми и автор ст.н.с. д-р Палмира Легурска

 

Електронен архив по етнолингвистика (2009 – 2010). Проектът е с бюджетна субсидия БАН, ръководител ст.н.с д-р Мария Китанова. Съавтор на отделни букви от Материали на речника по етнолингвистика.

 

Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания. (август 2009 – декември 2011). Субсидия по ОП “Развитие на човешките ресурси”. Rъководител: проф. дфн И.Добрев. Координатор проф. дфн А. Тотоманова.
Съпоставително- типологичен анализ на лексиката в родствени и неродствени езици (върху материал от български, руски, сръбски, чешки, френски, английски език и иврит), (2006 – 2008). Проектът е с бюджетна субсидия БАН, ръководител ст.н.с д-р П.Легурска и съавтор на проекта. Ст.н.с. д-р П.Легурска е автор на концепцията, както и съавтор.

 

Фрагменти от езиковата картина през призмата на вторичното назоваване (върху материал от български, руски, сръбски, чешки, френски, английски език и иврит) (2003 – 2005). Проектът е с бюджетна субсидия БАН, ръководител ст.н.с д-р П.Легурска. Ст.н.с.д-р П.Легурска е и съавтор на проекта.

 

Тематичен речник на цикъла “Раждане – сватба – погребение”(2002 – 2004), международен проект със Сектора по етнолингвистика към Института по Славянознание при Руската академия на науките. Проектът е с бюджетна субсидия на БАН и финансиране от ЕБР, ръководител ст.н.с. д-р М.Китанова.

 

Тематичен речник на народния календар на българите (2000 – 2002), международен проект със Сектора по етнолингвистика към Института по славянознание при РАН. Проектът е с бюджетна субсидия на БАН и финансиране от ЕБР, ръководител ст.н.с. д-р Ю.Балтова. Автор на концепцията, съставяне на Зимен и Есенен цикъл ст.н.с. д-р П.Легурска.

 

Речник на народните термини, свързани с обредите, обичаите и вярванията (1996 -2000) с ръководител чл.кор.дфн Т.Бояджиев. Ст.н.с. д-р П. Легурска е автор на речникови статии по буквите З, И, Й, К, Л, У, Ф, Х, Ц, Ш, Щ, Ю, Я.

 

 

Експертна и обществена дейност:

 

Член на Научния съвет на Института за български език от 2008 г.

 

 

Лекционни курсове:

 

Практическа стилистика на съвременния руски език – 1979/1980, 1980/81 г.

 

Морфология на съвременния руски език – 1981/ 82 г.

 

 

Основни публикации:

 

Легурска, П. Съпоставителни лексикални анализи и основа за съпоставка. София, Издателство „Ето”, 2011, 226 стр.

 

Легурска, П. Семантичен речник на типологичните характеристики на вторичното назоваване в руския и български език. София , Изд. Ето, 2011, 311 стр.

 

Легурска, П. Терциум компарационис и съпоставителни лексикални изследвания. В: Съпоставително езикознание, 2011, 1, 46 – 65.

 

Легурска, П. Каталози на типологичните характеристики на вторичната номинация на предметните имена (съпоставително-типологичен анализ на лексиката в родствени и неродствени езици). В сб. Проблеми на историческата лексикология и лексикография. Сб. статии, 2011 ”Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания”.

 

Легурска, П. Об эталоне сопоставления в лексических исследованиях. В: Балканско езикознание, 2011, кн. 2.

 

Легурска, П., И.Панчев. Представяне на фрагмент от ономасиологичния тематичен каталог на семантичните преходи (в български, руски, сръбски, чешки, френски и английски език). В: Чуждоезиково обучение, 2011, №3, 3 – 14.

 

Legurska P., I. Panchev. Onomasiological catalogue of semantic transitions in synchronous and thematic order (for Bulgarian, Russian, Serbian, Czech, French, and English). В: Балканско езикознание 2011, кн. 1.

 

Легурска, П. Някои размисли за етнолингвистиката, съпоставителното езикознание и въпроса за терциум компарационис. В: Български език, 2009, №2, 5 – 11.

 

Легурска, П. Някои аспекти на терциум компарационис при съпоставителни лексикални анализи. В: Български език, 2009, № 4, 68 – 78.

 

Легурска, П. За еталона на съпоставка в лексикалнте изследвания. В: Чуждоезиково обучение, 2009, №3, 3 – 9.

 

П. Легурска, Съпоставително-типологичен анализ на вторичната номинация на предметните имена в български, руски, сръбски, чешки, френски и английски език. Ръкопис, депозиран в ЦИНТИ, София, 2009, 156 стр. (общ увод, теоретична част, съпоставка руски – български език). Електронен адрес: www.belb.net

 

П. Легурска, М. Китанова. Тематичен речник на народния календар. Акад. изд. “Проф. М. Дринов”, 2008, 150 стр.

 

П. Легурска. Ономасиологичен каталог на семантичните паралели (върху материал от руски и български език). – Чуждоезиково обучение, 2008, 3, 3 – 13. Електронен адрес: www.belb.net

 

П. Легурска. Полисемията в рамките на структурно-семантичното и когнитивното изследване на лексиката. – Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография. В памет на проф. дфн Кети Анкова – Ничева, София, Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, 2008, 236 – 244.

 

4, 6 – 17. Електронен адрес: www.belb.net

 

П. Легурска, И. Златанов. За сигмите. – Българска реч, 2007, №3, 20-24.

 

П. Легурска. За теоретичната основа на проекта “Съпоставително-типологичен анализ на вторичната номинация на предметните имена в български, руски, сръбски, чешки, френски и английски език”. – Български език, 2007, 1, 77 – 89. Електронен адрес: www.belb.net

 

П. Легурска. Преподреждане на матрицата при анализ на полисемията в многоезично съпоставително изследване. − Чуждоезиково обучение, 2007, 5, 3 – 15.

 

П. Легурска. Ономасиологичекие каталоги семантических переходов (моделирование) полисемии в целях сопоставительно-типологического анализа. – Opera Slavica, 2007, 4, 6 -17. Електронен адрес: www.belb.net

 

П. Легурска, Фрагменти от езиковата картина през призмата на вторичното назоваване (върху материал от български, руски, сръбски, чешки, френски, английски език и иврит). Ръкопис, депозиран в ЦИНТИ, София, 2006, 122 стр. (общ увод, теоретична част, съпоставка руски – български език). УДК 801.3 Инв.ном. НД 21/ 2006. Сигнатура НД II 18719. Електронен адрес: www.belb.net

 

П. Легурска, Д. Веселинов. Съпоставително-типологичен анализ на полисемията (върху материал от тематичната група «оръдия» в български, руски и френски език). − Съпоставително езикознание, 2006, №1, 9 – 29; Електронен адрес: www.belb.net

 

П.Легурска, Н. Бечева. Съпоставително-типологични аспекти на полисемията на названията за животни ( в български, руски и сръбски). − Српски jезик, 2006, 235 – 271; Електронен адрес: www.belb.net

 

П. Легурска. Сопоставительно – типологический анализ предметной лексики (на материале болгарского, русского, сербского, чешского, английского и французского языков – представление научно-исследовательского проекта). – Opera Slavica, 2005, 4, 1-17; Електронен адрес: www.belb.net
П. Легурска. Съпоставително-типологични аспекти на полисемията (в родствени и неродствени езиц). – Научни изследвания в чест и в памет на академик Иван Дуриданов. Национална конференция в чест на неговата 85-годишнина на тема “Ономастика. Лексикология. Етимология. Етнолингвистика. Социолингвистика”. София, 9 – 10 май 2005 г., Велико Търново, 2006, 211 – 220. Електронен адрес: www.belb.net

 

П. Легурска. Полисемията в рамките на структурно-семантичното и когнитивното изследване на лексиката. – Чуждоезиково обучение, 2004, 2, 3 – 13. Електронен адрес: www.belb.net

 

П. Легурска. Отново по въпроса за универсалиите в полисемията. – Чуждоезиково обучение, 2004, 5, 3 – 13; Славистика и общество.VII национални славистични четения, София, Херон прес, 92 – 98. Електронен адрес: www.belb.net

 

П. Легурска, Д. Веселинов. Вторични значения на лексикалните единици от тематичната група “съдове” в руския, френския и българския език. – Чуждоезиково обучение, 2004, 3, 3 – 19. Електронен адрес: www.belb.net
П. Легурска, М. Китанова. Теоретична основа и принципи на Тематичния речник на народния календар. – Български фолклор, 2004, 4, 80 – 102.

 

П. Легурска. Ономасиологична картина на цикъла “Раждане”. – Български език, 2003, N2 – 3, 75 – 96.

 

П. Легурска. Фрагменти от езиковата картина през призмата на вторичното назоваване (основи на научноизследователски проект). – Чуждоезиково обучение, 2003, 5, 5 – 22. Електронен адрес: www.belb.net
П. Легурска, Н. Бечева. Некоторые проблемы сопоставительно-типологического анализа предметных имен в русском, сербском и болгарском языках. – Српски jезик, 2003, кн. 8/ 1-2, Београд, 279 – 290. Електронен адрес: www.belb.net

 

П. Легурска. Терминология на българската обредност, свързана с календарните празници (възможност за съпоставка с други езици). – Списание на БАН, 2002, №2, 27 -33.

 

П. Легурска. Тематический словарь народного календаря болгар. – Живая старина, 2002, 1, 7 – 8.
П. Легурска. Анализ на предметните имена в руския и българския език (теоретични проблеми). – В: Българско езикознание, т.3, 2002, Акад. изд-во “проф. М. Дринов”, 89 – 149. Електронен адрес: www.belb.net

 

П. Легурска. Езикови свидетелства за националната специфика на културите (върху материал от славянските езици). – Славистични четения’ 2002: Славистиката в началото на ХХI век. Традиции и очаквания. София, 2003, 241 – 246; – Чуждоезиково обучение, 2002, N 4, 42 – 50.

 

П. Легурска. Тематичен речник на народния календар. – Найден Геров в историята на българската наука, София , 2002, 171 – 185.

 

П. Легурска, И. Златанов. Антропоцентризъм, системоцентризъм и изафет. – Българска реч, 2002, №3, 62 – 64.

 

П. Легурска, М. Китанова. Тематичен речник на народния календар – теоретична основа и принципи. – Лексикографски бюлетин, 2002, 6 – 12.

 

П. Легурска, Д. Веселинов. Съпоставка на лексикалните картини на света през различни еталони – tertium comparationis (върху материал от български, руски и френски език). – Чуждоезиково обучение, 2003, N 1, 3 – 17; допълнен вариант в “Български език”, 2001-02, кн. 2, 51 – 63, 42 – 50. Електронен адрес: www.belb.net
П. Легурска, И. Златанов. Българския език – славянската периферия? – Българска реч, 2001, N2, 22-25.
П. Легурска. Тематичен речник на народния календар (есенен цикъл). Херон прес, 2001, 35 стр.
П. Легурска. Прилагането на когнитивна матрица при изготвянето на етнолингвистичен речник. – Българска реч, 2001, кн. 3, 31 – 35.

 

П. Легурска. За одушевеността в българския език (в съпоставка с руския). – Българският език през ХХ век, София, 2001, 57-63

 

П. Легурска. Тематичен речник на термините на народния календар (зимен цикъл). Херон прес. 2000, 68 стр.

 

П. Легурска. Изучаване на националния манталитет върху езиков материал (опит за разширяване на предмета на съпоставителното езикознание). – Чуждоезиково обучение, 2000, 3, 3 – 9. Електронен адрес: www.belb.net

 

П. Легурска. Абстрактная семантическая структура слова и ее значение для целей двуязычной лексикографии. – Acta Universitatus Nicolai Copernici. Studia Slavica 5, Nauki Humanistyczno – społeczne – zeszyt 343 – 2000, 25 – 32; Чуждоезиково обучение, 2000, N 4-5, 10 – 16. Електронен адрес: www.belb.net

 

П. Легурска, Н. Бечева. Проблеми на семантиката на диминутивите в руския, сръбския и българския език и представянето й в двуезичен речник (върху материал от тематичната група названия за части на тялото). – Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистику (в чест на П. Ивич, Београд) Jужнословенски филолог, LVI/ 1-2, Београд, 2000, 577 – 578.; също в www.rastko.org.yu

 

П. Легурска, И. Златанов. Географски названия: реликти от отминали епохи. – Българска реч, 2000, 1-2, 48 – 49.

 

П. Легурска. Български народен календар (зимен, цикъл, представен чрез народни термини). – Български език, 1999-2000, N 4 – 5, 125 – 139.

 

П. Легурска. Семантични подходи при дефинирането на предметната лексика. – В сб. “За думите и речниците”. Лексикографски и лексиколожки четения’ 98, 2000, 304-311; – Чуждоезиково обучение 1998, 6, с . 9 – 16. Електронен адрес: www.belb.net

 

П. Легурска и др. Входно-изходно равнище на учебния предмет “чужд език” за гимназиалната степен на българското училище (учебен курикулум). София, МОНТ, 1995, 86 стр. (за учебния предмет руски език)

 

П. Легурска и др. Входно-изходно равнище на учебния предмет “чужд език” за българските езикови гимназии (учебен курикулум). София, МОНТ, 1995, 89 стр. (за учебния предмет руски език)

 

П. Легурска и др. Входно-изходно равнище на учебния предмет “чужд език” в българското основно училище (учебен курикулум). София, МОНТ, 1993 (за учебния предмет руски език)

 

П. Легурска. Анализ на предметните имена в руския и българския език (теоретични проблеми). София, 1990, 128 стр. Депозиран ръкопис в ЦИНТИ. Рецензенти: доц. д-р Тотка Стоева, ст. н. с. д-р Малина Иванова. Сигнатура в ЦИНТИ: НД II 14085, инвентарен № 289/ 91.

 

П. Легурска. Полисемията – модел на езика или модел на описанието му? – В сб.: “Проблеми на овладяването на чужд език”. София, Народна просвета, 1988, с. 54-61.

 

П. Легурска. Проблеми на предметната лексика с оглед на съпоставителното й изучаване (върху материал от руски и български език). – Съпоставително езикознание, 1987, N 5, 27 – 34.

 

П. Легурска. Вторичните лексикални номинации на конкретните съществителни имена в руския и българския език. София, Софийски университет, 1983, 289 стр.

 

 

Ръководство на докторанти: 2

Публикации: 140

Цитати: над 300