EN
Начало » Структура » История на българския език » Сътрудници » доц. д-р Ивона Велчева Карачорова

доц. д-р Ивона Велчева Карачорова

Информация

доцент

Секция за история на българския език

Служебен телефон: 02 979 29 68

Научни интереси:

  • история на българския език
  • славянски Псалтир
  • славянски превод на Библията
  • историческа лексикология и лексикография

Образование и опит

Образование и опит

1975 – 1979: магистър по българска филология, Филологически факултет, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

1980: специализант в Катедрата по кирилометодиевистика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

1981 – 1984: редовен докторант, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН.

1985: доктор, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН.

1985 – 1989: научен сътрудник II степен, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН.

1989 – 2000: научен сътрудник I степен, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН.

2000 – до момента: доцент, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН.

2012 – 2015: научен секретар на Института за български език, БАН.

2012 – 2015: член на ОС на БАН.

2006 – до момента: член на НС на Института за български език, БАН.

Научна дейност

Проекти

Изследване и издание на писмени паметници като част от културноисторическото наследство и националната идентичност (2012 – 2014), Институт за български език, БАН, участник.

Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания (септември 2009 – август 2011), Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Институт за български език, БАН, проект, финансиран от Европейски социален фонд и Република България по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (BG 051PO001-3.3-04-0011), участник.

Информатика, граматика, лексикография (2012 – 2014), Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Институт за български език, БАН, проект, финансиран от Европейски социален фонд и Република България по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (BG061PO001-3/ 3.06-0024), участник.

Социокултурно взаимодействие между езиците в Централна и Югоизточна Европа – история и съвременност (2006 – 2009, 2009 – 2011), Институт за български език, БАН, Институт славяноведения на Руската академия на науките, участник.

Изследване и издание на три ръкописа от времето на цар Иван-Александър (2015 – 2017), проект на Кирило-Методиевия научен център, БАН, участник.

Македония – минало и съвременност, проект на Македонския научен институт (2016 – 2017), участник.

Диастратичното вариране в лексиката на стария български и на стария румънски език (2017 –2019), Институт за български език, Българска академия на науките, Институт за лингвистика на Румънската академия на науките, участник.

Публикации

Монографии

Карачорова, Ивона. Боянски псалтир. Среднобългарски ръкопис от XIII в. Издателство „Чудомира“, София, 2017. ISBN 978-619-9778-5-6.

Студии и статии в научни списания и юбилейни сборници

Карачорова, Ивона. Житието на мъченик Стефан Нови Изповедник (предварителни бележки). – Българска реч, кн. 2, 2016, с. 59 – 66. ISSN 1310-733X.

Karachorova, Ivona. Prayers and Spells against Unholy and Evil Spirits in a Nineteenth-Century Prayer Canon – Etudes Balkaniques, LII, I, 2016, pp. 167 – 180. ISSN 0324-1645.

Карачорова, Ивона Новонайденная катена к Псалтыри в двух рукописях Хилендарского монастыря. – Palaeobulgarica, XXXIX, 1, 2015, с. 55 – 71. ISSN 0204-4021.

Карачорова, Ивона. Към характеристиката на апокрифните молитви против зли сили и болести. – Български език, 4, 2015, с. 60 – 77. ISSN 0005-4283.

Карачорова, Ивона. Сложните думи в съчиненията на Патриарх Евтимий. – В: Търновска книжовна школа. Т. 9, Търново и идеята за християнския универсализъм XII-XV в., В. Търново, 2012, с. 205 – 224. ISBN 954-524-339-339-2 (T9).

Карачорова, Ивона. Библейските песни в новата част на Бичковския псалтир (Sin. Slav. 6/N). – В: Кирило-Методиевски студии, кн.21, Средновековни текстове, автори и книги. Сборник в чест на Хайнц Миклас. С., 2012, с. 20 – 45. ISSN 025-2253.

Карачорова, Ивона. Из лексиката на славянския Псалтир с тълкованията на Теодорит Кирски. – В: Язык Библии. Лингвотекстологические исследования. Москва – Санкт-Петербург, 2012, с. 47 – 62. ISBN 978-5-90598-617-8.

Карачорова, Ивона. Из историята на славянския превод на житието на св. Василий Нови. – Български език, 3, 2010, с. 69 – 76. ISSN 0005-4283.

Карачорова, Ивона. Славянският ръкописен служебен псалтир като особен тип сборник. – Црквене студије, 5, 2008, с. 227 – 237.

Карачорова, Ивона. Лексиката на новооткритата част на Синайския псалтир. – Palaeobugarica, 3, 2007, с. 41 – 70. ISSN 0204-4021.

Статии в сборници от конференции

Карачорова, Ивона. Новооткрита катена върху Псалтира в двахилендарски ръкописа. – Slavia Meridionalis, 16 “Tekstbiblijny w literaturach południowo słowiańskich od średniowiecza do nowoczesności [Biblical Text in the South Slavonic Literatures from the Middle Ages to the Modern Times]. 2016.https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/issue/view/80

Карачорова, Ивона. Речник на съчиненията на Патриарх Евтимий. – В: Сребърният век: нови открития. Сборник от международна научна конференция, 10-11 май 2015 г. ИК „Гутенберг“, С., 2016, с. 151 – 162. ISBN 978-619-176-063-3.

Карачорова, Ивона. Наблюдения над ръкопис НБКМ 13. – В: Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, С., 2016, с. 96 – 101, ISBN 978-954-322-852-2.

Карачорова, Ивона. Молитви и заклинания в молитвено правило срещу духове нечисти и лукави в ръкописи от 19. век. – В: Сб. Mirabilia: Чудеса и чудовища. StudiaBalcanica 31, С., 2016, с. 336 – 348. ISBN 978-619-7179-05-7.

Карачорова, Ивона Съставът на Боянския псалтир от 13 век. – В: Юбилеен сборник в чест на Божидар Димитров. Известия на Националния Исторически музей, Изд. „Уникард“, София, Т. XXVIII, С., 2016, с. 577 – 583. ISSN 1311-5219.

Карачорова, Ивона. Епиграфски паметници, свързани с цар Самуил. – В: Хиляда години от битката при Беласица и от смъртта на цар Самуил (1014 – 2014). София, 2015, с. 141 – 154. ISBN 978-619-176-049-7.

Карачорова, Ивона. Молитвата на седемте отроци – В: Съвременните измерения на едно научно прозрение. 150 години от рождението на Ватрослав Облак. С., 2015, с. 236 – 239. ISBN 978-954-362-160-6.

Карачорова, Ивона. Към изучаването на славянските библейски книги с тълкувания. – В: Информатика, граматика, лексикография. BG 051O001-3.3-06-0024. Сборник доклади и материали от заключителната конференция. София, 2015, с. 171 – 178. ISBN 978-954-91477-5-9.

Карачорова, Ивона. Правописни особености на Боянския псалтир. – В: Изследователски хоризонти на българската лингвистика.С., 2014, с. 165 – 169. ISBN 978-954-92489-5-1.

Карачорова, Ивона. Новооткривена катена на Псалтиру у рукопису из Хилeндарског манастира. – Научни састанак слависта у Вукове дане, 42/2, 2013, с. 463 – 472.

Карачорова, Ивона. Речник на съчиненията на Патриарх Евтимий. – В: Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания. BG051PO001-3.3-04-0011. Проблеми на историческата лексикология и лексикография. Сборник статии. София, 2011, с. 17 – 28. ISBN 978-954-91477-2-8.

Карачорова, Ивона Из лексиката на старобългарския превод на псевдо-Атанасиевите псалтирни тълкувания. – В: Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания. BG051PO001-3.3-04-0011. Сборник доклади от заключителната конференция.София, 2011, с. 77 – 84. ISBN 978-954-91477-3-5.

Карачорова, Ивона. Псалтир, писан за севастократора Бранка Младеновића 1346. године. – Научни састанак слависта у Вукове дане, 39/2, Београд, 2010, с. 33 – 40.