EN
Начало » Структура » История на българския език » Сътрудници » гл. ас. д-р Ваня Ангелова Мичева

гл. ас. д-р Ваня Ангелова Мичева

Професионална биография

 

на н.с. I ст. Ваня Мичева

 

Секция за история на българския език

 

 

 

За контакти:

 

e-mail: v.micheva@gmail.com,

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 608, София 1113;

 

сл. тел. 02 9792962

 

 

 

Научни интереси:

 

Работя в областта на историческия синтаксис, повечето от студиите и статиите ми в сборници и списания, както и монографичното ми изследване (под печат) са посветение на сложното изречение и особеностите на съюзите. В СИБЕ работя най-вече в областта на историческата лексикология. Съавтор съм на четири исторически речника, като на 2 от тях съм и редактор, а на два – научен секретар. В последно време ме интересува проблемът за връзката между историческата лексика и културните нагласи и ценности, отразени в текстовете.

 

 

Образование и квалификация:

 

2011 – Институт за български език, докторантура на самостоятелна подготовка

 

1973 – 1977 – СУ „Св. Кл. Охридски”, българска филология

 

 

Професионално развитие:

 

2011 – доктор и главен асистент

 

От 2005 г. – н.с. I ст.

 

1996 – 2005 г. – н.с. II ст.

 

1991 – 1996 – н.с. III ст.

 

1981 – 1991 – проучвател

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

Речник на книжовния български език на народна основа от ХVII в. (върху текст на Тихонравовия дамаскин). Срок: 2011 – 2012. Ръководител: гл. ас. д-р Ваня Мичева. Участници: Марияна Цибранска-Костова, Ваня Мичева, Августа Манолева. Финансиране: Фонд „Научни изследвания” към МОН. Работа по редактиране, осъвременяване и издаване на речника.

 

Информатика, граматика, лексикография. Срок: 2012 – 2014. Ръководител: проф. дфн Анна-Мария Тотоманова. Участници: СИБЕ и СУ “Св. Кл. Охридски” – ФСлФ. Финансиране: Европейски социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

 

Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания. Срок: 2009 – 2011. Ръководители: чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев и проф. дфн Анна-Мария Тотоманова. Участници: СИБЕ и СУ “Св. Кл. Охридски” – ФСлФ. Финансиране: Европейски социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

 

Изследване и издание на писмени паметници от 9- 18 в. като част от културно-историческото наследство и националната идентичност. Срок: 2012 – 2014 г. Ваня Мичева: “Картината на света в езика на новобългарските дамаскини”

 

Славянската ръкописна и старопечатна книга (история, разпространение, текст, език) 2009 – 2011. Международен проект в сътрудничество с Институт славяноведения, РАН. Ръководител: ст. н.с. Елка Мирчева.

 

Проучване на старобългарската лексика като част от славянското християнско културно наследство 2007 – 2008. Проектът осигурява издаването на Старобългарски речник, т. II. Финансиран е от Фонд за научни изследвания към Министерство на образованието и науката. Ръководител: ст. н с. Елка Мирчева. Втори етап: 2012 – 2014.

 

Езикът на Библията. Езиково-текстологични проучвания на славянската ръкописна книга 2006 – 2008. Международен проект в сътрудничество с Институт славяноведения, РАН. Ръководител: ст.н.с. Елка Мирчева.

 

Приносът на руски езиковеди българисти от XIX и XX век. Срок – 2000-2006 г. Международен проект в сътрудничество с Институт славяноведения, РАН. Ръководител: проф. Е. И. Дьомина, ст. н.с. Вл. Мурдаров.

 

Речник на произведенията на Патриарх Евтимий 2000 – 2007. Ръководител: ст.н.с. Ивона Карачорова. Финансира се за 2005-2007 от Фонд за научни изследвания на Министерство на образованието и науката.

 

 

Основни публикации:

 

Мичева, Ваня (редактор,съавтор и научен секретар). Речник на книжовния български език на народна основа от ХVІІ век (върху текст на Тихонравовия дамаскин).С., изд. ”Валентин Траянов”, 2013, 1143 с.

 

Мичева, Ваня. Паратактични отношения в историята на българския книжовен език. Изд. Дио Мира. С., 2013, ISBN: 978-954-2977-07-0.

 

Мичева, Ваня. Лексемата лют в историята на българския книжовен език (семантични и синтактични наблюдения). – Български език, 2011, кн. 4, 12 – 21.

 

Мичева, Ваня. Постът в историята на българския език и култура. – Български език, 2012, 2, с. 31-40.

 

Мичева, Ваня. Особености на паратаксиса в Житието на св. Георги Нови Софийски. – Български език, Приложение в чест на чл.-кор. проф.Кирил Мирчев. 2013, 10 стр.

 

Мичева, Ваня. Съчинителните съюзи в историята на българския език. Електронно сп. SѢЛО, 2013, кн. 1, 10 стр. ISSN 1314 – 9067.

 

Мичева, Ваня. Обща характеристика на историята на българския език от възникването му до Освобождението през 1878 г. Електронно сп. SѢЛО, 2013, кн. 1, 19 стр. ISSN 1314 – 9067.

 

Мичева, Ваня. Резултативните съюзи в историята на българския книжовен език . – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Академично издателство “Проф. М. Дринов”, 2012, с. 486-492. ISBN: 978-954-322-521-7.

 

Мичева, Ваня. Речник на книжовния български език на народна основа от ХVІІ в. – В: Проблеми на историческата лексикология и лексикография. С., 2011, 29 – 40.

 

Мичева, Ваня. Лексемите с корен -благ- в историята на българския език. – В: Сборник с доклади от Шеста национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология „70 години българска академична лексикография”.С., 2013, с. 571 – 577.

 

Мичева, Ваня. История на българския език от 1396 г. до 1878 г., В: Извори за историята на България, т. III, София, изд. „Танакра”, 2009.

 

Мичева, Ваня. Към историята на противопоставителните съюзи в книжовния български език, В: Езиковедски проучвания в памет на проф. Йордан Заимов, София, изд. „Марин Дринов”, 2005, с. 215 – 220.

 

Мичева, Ваня. Към историята на съюза НЪ в българския книжовен език, В: Диалог и духовност. Сб. В чест на 60-годишнината на Румяна Златанова, София, изд. „Темпо”, 2006, с. 116 – 138.

 

Мичева, Ваня. История на българския език до 1396 г., В: Извори за българската история на България, т. II, под редакцията на Г. Бакалов, София, Танакра, 2004, с. 280 – 301.

 

Кирило-Методиевска енциклопедия, т. 3, 2003, (автор на статиите за А. М. Селищев и Р. Ружичка)

 

Мичева, Ваня. Нови анализи на литературни творби, За обучението в 8 клас, 2003, 154 с.; За обучението в 9 клас, 2003, 181 с.; За обучението в 10 клас, 2005, 293 с.

 

Мичева, Ваня. Речник на трудните думи и изрази в литературата от 4 до 9 клас, 2000, 190 с.

 

Мичева, Ваня. /съавтор и научен секретар/, Старобългарски речник, т. I, изд. „Валентин Траянов”, 1999.