EN
Начало » Структура » История на българския език » Сътрудници » доц. д-р Ваня Ангелова Мичева

доц. д-р Ваня Ангелова Мичева

Информация

доцент

Секция за история на българския език

Служебен телефон: 02 979 29 62

Имейл: v.micheva@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • история на българския език
  • историческа лексикология и лексикография
  • историческа лингвокултурология
  • исторически синтаксис

Награди:

Награда за най-добро издание за 1999 г. на името на Хр. Г. Данов като съавтор и научен секретар на Старобългарски речник, том 1. София: Издателство „Валентин Траянов“, 1999. ISBN 954-992-803-9.

Награда за най-голямо постижение в езикознанието за 2014 г. на БАН на името на акад. Владимир Георгиев като съавтор и редактор на „Речник на книжовния български език на народна основа (върху текст на Тихонравовия дамаскин)“. София: Издателство „Валентин Траянов“. 2012, ISBN 978-954-992-862-4.

Награда за най-добро научно постижение за 2015 г. на ИБЕ като автор на монографията „Картината на света в езика на новобългарските дамаскини“. София: ДиоМира, 2015. ISBN 978-954-297-724-7.

Образование и опит

Образование и опит

1973 – 1978: магистър по българска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

1981 – 1995: проучвател, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН

1995 – 2000: научен сътрудник III степен, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН

2000 – 2005: научен сътрудник II степен, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН

2005 – 2011: научен сътрудник I степен, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН

2011: доктор, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН

2011 – 2016: главен асистент, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН

2016 – до момента: доцент, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН

2011 – до момента: секретар на ОС на учените от Института за български език, БАН

2012 – до момента: научен секретар на Секцията за история на българския език, Институт за български език, БАН

2016 – до момента: член на НС на Института за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Изследване и издание на писмени паметници като част от културноисторическото наследство и националната идентичност (2012 – 2014), Институт за български език, БАН, участник.

Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания (септември 2009 – август 2011), Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Институт за български език, БАН, проект, финансиран от Европейски социален фонд и Република България по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (BG 051PO001-3.3-04-0011), участник.

Информатика, граматика, лексикография (2012 – 2014), Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Институт за български език, БАН, проект, финансиран от Европейски социален фонд и Република България по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (BG061PO001-3/ 3.06-0024), участник.

Социокултурно взаимодействие между езиците в Централна и Югоизточна Европа – история и съвременност (2006 – 2009/ 2009 – 2011), Институт за български език, БАН, Институт славяноведения на Руската академия на науките, участник.

Етнолингвистичен речник на народната медицина. (2015 – 2017), Институт за български език, БАН, участник.

Диастратичното вариране в лексиката на стария български и на стария румънски език (2017 –2019), Институт за български език, Българска академия на науките, Институт за лингвистика на Румънската академия на науките, участник.

Публикации

Монографии

Мичева, В. Свет и тьма, свое и чужое в христианской парадигме. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic publishing, 2016. ISBN 978-365-985-684-6.

Мичева, В. Картината на света в езика на новобългарските дамаскини. София: Диомира, 2015. 284 с. ISBN 978-954-297-724-7.

Мичева, В. Паратактични отношения в историята на българския книжовен език. София: Диомира, 2013. 310 с. ISBN 978-954-297-707-0.

Мичева, В. (съавтор, научен секретар с Е. Мирчева). Старобългарски речник. т. 1, 1999; т. 2, 2009. София: Издателство „Валентин Траянов“. ISBN 954-992-803-9; ISBN 978-954-992-838-9.

Мичева, В. (ред., науч. секр., съавтор). Речник на книжовния български език на народна основа от ХVІІ в. (върху текст на Тихонравовия дамаскин). София: Издателство „Валентин Траянов“, 2012. ISBN 978-954-9928-62-4.

Студии и статии в сборници

Мичева, В. Концептите светлина и тъмнина в езика на новобългарските дамаскини. – В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. София: Издателство на БАН „Марин Дринов“, 2016, с. 409 – 417. ISBN 978-954-322-835-5.

Мичева, В. Резултативните съюзи в историята на българския книжовен език. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2012, с. 486 – 492. ISBN 978-954-322-521-7.

Мичева, В. Библейските лингвокултурни концепти добро и зло в езика на новобългарските дамаскини. – В: Езикът на Библията. Езиково-текстологични проучвания. Москва. Санкт-Петербург: Издателство «Нестор- История», 2012, с. 127 – 146. ISBN 978-590-598-617-8.

Мичева, В. Към историята на паратактичните съюзи АЛА, АТО, АНО в книжовния български език – В: Сборник изследвания в чест на 60-годишнината на проф. Ст. Смядовски. София: Изд. „Валентин Траянов“, 2010, с. 123 – 132. ISBN 978-954-992-849-5.

Студии и статии в научни списания

Мичева, В. Институтът за български език – център за историческа лексикография и лексикология. – Списание на БАН, кн. 2, 2016, с. 3 – 7.

Мичева, В. Концептите стар и млад в историята на българския книжовен език. –Български език, кн. 4, 2015, с. 78 – 87. ISSN 0005-4283.

Мичева, В. Лингвокултурните концепти горе и долу в езика на новобългарските дамаскини. – Електронно сп. SѣЛО, кн. 5, 2015, 28 с. ISSN 1314-9067

Мичева, В. Концептът грях в езика на новобългарските дамаскини. – Известия на Института за български език, кн. XXVII, 2014, с. 113 – 130. ISSN 0323-9934.

Мичева, В. Лексемата София в историята на българската култура и език. – Българска реч, кн. 1, 2014, с. 20 – 26. ISSN 1310-733Х.

Мичева, В. Проучвания на новобългарските дамаскини в Института за български език – традиции и постижения. – Български език, Приложение за 2014 г., с. 110 – 119. ISSN 0005-4283.

Мичева, В. Причинните съюзи и съюзни думи в Бдинския сборник. – Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, т. 51, кн. 1, сб. А, 2013, с. 160 – 166. ISSN 0861-0029.

Мичева, В. Особености на паратаксиса в Житието на св. Георги Нови Софийски. – Български език, Приложение в чест на чл.-кор. проф. Кирил Мирчев, 2013, с. 188 – 196. ISSN 0005-4283.

Мичева, В. Постът в историята на българския език и култура. – Български език, кн. 2, 2012, с. 31 – 40. ISSN 0005-4283.

Мичева, В. Лексемата лют в историята на българския книжовен език (семантични и синтактични наблюдения). – Български език, кн. 4, 2011, с. 12 – 21. ISSN 0005-4283.

Мичева, В. Лингвокултурният концепт добро в Житието на св. Петка от Патриарх Евтимий. – Български език, кн. 3, 2010, с. 37 – 44. ISSN 0005-4283

Статии в сборници от конференции

Мичева, В. Диалектно и книжовно в езика на новобългарските дамаскини. – В: Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. София: Издателство на БАН „Марин Дринов“, 2016, 59-63. ISBN 978-954-322-852-2.

Мичева, В. Лексемите с корен -прав- в историята на българския книжовен език. – В: Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Ст. Димитрова. София: Изд. на БАН, 2016, с. 466 – 471. ISBN 978-954-322-872-0.

Мичева, В. Лингвокултурни аспекти в проучването на историческия синтаксис. – В: Сборник доклади и материали от заключителната конференция на проект „Информатика. Граматика. Лексикография“. София: „ГРАФИС – Ал. Жеков“, 2015, с. 180 – 197. ISBN 978-954-914-775-9.

Мичева, В. Разделителните съюзи в историята на българския книжовен език. – В: Изследователски хоризонти на българската лингвистика, С., 2014, с. 203 – 212. ISBN 978-954-924-895-1.

Мичева, В. Социокултурни промени в лексиката за блудство. – В: Проблеми на социолингвистиката ХI. Езикът във времето и пространството. С., 2014, с. 331 – 335. ISSN 1314-5401.

Мичева, В. Лексемите с корен -благ- в историята на българския език. – В: Сборник с доклади от Шеста национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология „70 години българска академична лексикография“. С., 2013, с. 571 – 577. ISBN 978-954-322-578-1.

Мичева, В. Речник на книжовния български език на народна основа от ХVІІ в. – В: Проблеми на историческата лексикология и лексикография. С., 2011, с. 29 – 40. ISBN 978-954-91477-2-8.