EN
Начало » Структура » История на българския език » Сътрудници » проф. д-р Елка Петрова Мирчева

проф. д-р Елка Петрова Мирчева

Информация

Професор

Секция за история на българския език

Служебен телефон: 0886838294

Научни интереси:

  • история на българския език
  • старобългарски език
  • историческа лексикология и лексикография
  • текстология

Образование и опит

Образование и опит

1978: магистър по славянска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1978 – 1980: проучвател, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН

1980 – 2000: научен сътрудник, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН

2000 – 2011: доцент, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН

2011 – до момента: професор, Секция за история на българския език, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Изследване и издаване на писмени паметници от ІХ до ХVІІІ век като част от културноисторическото наследство и националната идентичност (2012 – 2014) Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта.

Език и култура през епохата на глобализацията – проект с РАН, Институт за славянознание (2012 – 2014), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта.

Електронни езикови ресурси от оригинални творби на Българското средновековие (2015 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта.

Компютърни и интерактивни средства за езикови изследвания – проект, финансиран по програма на ЕС (2007 – 2013) (BG051PO001-3.3.06-0024), експерт.

Информатика, граматика, лексикография (2007 – 2013) – проект, финансиран по програма на ЕС (BG051PO001-3.3-04-0011), експерт.

Ε-medievalia. Електронни ресурси за дистанционно обучение (2007 – 2013) (BG051PO001-4.3.04-004), експерт.

Членство в научни организации

Международен комитет на славистите, Комисия по лексикология и лексикография, член (2014 – до момента)

Участие в редакционни колегии

сп. „Български език“ (ISSN 0005-4283), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, (2013 – до момента): член на редакционния съвет.

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Международен симпозиум Св. Климент Охридски в културата на Европа, София, България, 25 –27 ноември 2016 г., член на организационния комитет.

Публикации

Монографии

Цибранска-Костова, М., Е. Мирчева. Зайковски требник от ХIV век. София: Издателство „Валентин Траянов“, 2012. 284 с. ISBN 978-954-9928-61-7.

Старобългарски речник. Т. II. София: Издателство „Валентин Траянов“, 2009. 1325 с. ISBN 978-954-9928-38-9.

Мирчева, Е. Германов сборник от 1359 г. Изследване и издание на текста. София: Издателство „Валентин Траянов”, 2006. 846 с. ISBN 954-9928-18-7.

Мирчева, Е. Не-Дамаскинови слова в новобългарските дамаскини от XVII век. Велико Търново: Издателство „Фабер“, 2001. 316 с.

Старобългарски речник Т. I. София: Издателство „Валентин Траянов“, 1999. 1027 с. ISBN 978-954-9928-38-9.

Студии и статии в сборници

Мирчева, Е., Към характеристиката на феномена повторни преводи в старобългарската книжна традиция. – В: Quadrim. Юбилеен сборник в чест 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен: Научен център „Преславска книжовна школа“, с. 285 –295. ISBN 978-619-00-0395-3.

Цибранска-Костова, М., Е. Мирчева, Историческата лексикология и диахронните речници. – В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 124 – 131. ISBN 978-954-322-835-5.

Мирчева, Е. Как не трябва да се държим с родителите си или има ли глагол мякати в Зайковския требник. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2012, с. 478 – 485. ISBN 978-954-322-521-7.

Мирчева, Е. Старо и ново в състава на Зайковския требник или някои бележки върху формирането на един среднобългарски ръкопис от първата половина на ХІV век – В: Филология, история, изкуствознание. Сборник изследвания в чест на проф. д.ф.н. Стефан Смядовски. София, 2010, с. 73 – 88. ISBN 978-954-9928-49-5.

Мирчева, Е. Супрасълският сборник – за интернет-издание на паметника, встъпителна статия //csup.ilit.bas.bg/node/5

Студии и статии в научни списания

Мирчева, Е. Един hapax legomenon от Супрасълския сборник – понтутросия. – Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Т. 35. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 47 – 58. ISSN 2534-918X.

Мирчева, Е. Две независими преработки на житиен текст в дамаскинската книжнина от ХVІІІ в. – Български език, 2015, кн. 4, с. 51 – 60. ISSN 0005-4283.

Мирчева, Е. Старобългарските преводи и редакции на Чудото в Хоня със св. арх. Михаил. – Преславска книжовна школа, Т. 15. Шумен: Издателство „Фабер“, 2015, с. 107 – 118. ISBN 978-619-00-0338-0.

Мирчева, Е. За трите версии (преводи, редакции) на един от най-рано преведените старобългарски хомилетични текстове. – Търновска книжовна школа, Т. 10, – Х международен симпозиум Търновска книжовна школа „Търновската държава на духа“ , 2015, с. 248 – 263. ISBN 954-524-339-2.

Мирчева, Е. Началните изследвания върху старобългарските паметници – наследена традиция и съвременни перспективи. – Български език, 2014. Приложение. 145 години Българско книжовно дружество. Езиковедски изследвания, с. 99 – 109. ISSN 0005-4283

Мирчева, Е, Библейските текстове в българските дамаскини – начин на употреба. – Известия на Института за български език. София, АИ „Марин Дринов“, 2014, с. 34 – 54. ISSN 0323-9934.

Мирчева, Е. Аще ли задьница будеть – към въпроса за изграждане на терминологията в началния период от развитието на старобългарския книжовен език. – Български език, 2013. Приложение. Софийската Мала Света гора като културен и книжовен феномен. Изследвания, посветени на 110-годишнината от рождението на чл.-кор. Проф. Кирил Мирчев, с. 143 – 160. ISSN 0005-4283.

Мирчева, Е. По дирите на една необичайна дума в българската книжнина или от какво може да бъде болен епископът и пак да бъде епископ. – Език и литература, 2013, кн. 1-2, с. 97 – 106. ISSN 0324-1270.

Мирчева, Е. Още веднъж за изковаването и съдбата на една рядко срещана дума в старобългарския книжовен език обуреваемъ – Български език, 2012, кн. 3, 48 – 63. ISSN 0005-4283.

Мирчева, Е. По следите на една теза и една антитеза или отново за русизмите в Зайковския требник от първата половина на ХІV век. – Старобългаристика, 2012, кн. 1, 38 – 50. ISSN 02044021.

Мирчева, Е. Житието на св. Петка Търновска в „Неделник” на Софроний Врачански – извори, езикови образци и книжовна практика. – Български език, 2011, кн. 4, с. 7 – 15. ISSN 0005-4283.

Мирчева, Е. Из лексиката на старобългарските паметници или за една страна от многократните преводи през Средновековието – Известия на Научен център „Св. Дазий Доростолски“, кн. 4, Традиция и модерност в българското образование и наука. Силистра, 2011, с. 56 – 66. ISBN 978-954-8467-42-1.

Мирчева, Е. Бориловият синодик – превод, интерполации, редакции. – Търновска книжовна школа, Т. 9. Търново и идеята за християнския универсализъм. Издателство ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Търново, 2011, с. 248 – 266. ISBN 954-524-339-2.

Мирчева, Е. За етапите в развитието на Преславската преводаческа и редакторска школа (отново за Супрасълския сборник). – Старобългаристика, кн. 4, 2011, с. 3 – 24. ISSN 0204-4021.

Мирчева, Е. Търновският новоизводен превод на мъчението на св. 40 мъченици от Севастия. – Старобългарска литература, кн. 43-44, 2010-2011, с. 118 – 173. ISSN 0204-868X.

Мирчева, Е. Чин попу преставлену в требници от ХVІІ век. (Сборник, посветен на изследване на Чин погребение в славянската евхологична традиция). – Studia mediaevalia Slavica et Byzantina. 1. Смъртта и погребението в юдео-християнската традиция. София, 2011, с. 134 – 154. ISSN 1314-4170.

Мирчева, Е. Старобългарските преводи на Златоустовото слово за Благовещение (№ 20 от Супрасълския сборник). – Български език, 2010, кн. 2, с. 39 – 51. ISSN 0005-4283.

Мирчева, Е. Поученията на Климент Охридски в „Неделник“ на Софроний Врачански – въпросът за старо и ново във възрожденската книжнина и историята на новобългарския книжовен език. – Средновековието в огледалото на един филолог. Кирило-Методиевски студии, кн. 18, Сборник в чест на проф. д-р Светлина Николова. София, 2009, с. 71 – 80. ISSN 0205-2253.

Мирчева, Е. Фрагменти от най-древния старобългарски Чин погребение (Зайковски требник от първата половина на ХІV век). – Известия на Научния център „Св. Дазий Доростолски“ към Русенския университет „Ангел Кънчев“. Русе: Университетско издателство „Ангел Кънчев“, 2007, с. 109 – 120. ISBN -10: 954-524-546-8.

Статии в сборници от конференции

Цибранска-Костова, М., Е. Мирчева. Корпусни подходи към Допълнението на Старобългарския речник –В: Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 39 – 45. ISBN 978-954-322-852-2.

Мирчева, Е. Редки лексеми в старобългарските писмени паметници. –В: Информатика, граматика, лексикология. Сборник доклади и материали от заключителната конференция. София, 29 –30 юни 2015 г. София: „ГРАФИС – Ал. Жеков“,, 2015, с. 164 – 170. ISBN 978-954-91477-5-9.

Мирчева, Е. За един литургичен топос в старобългарската книжнина. – В: Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания. Сборник доклади от заключителната конференция. 15 декември 2011 г. София: „ГРАФИС – Ал. Жеков“, 2012, с. 56 – 67. ISBN 978-954-91477-3-5.

Мирчева, Е. CODEX SUPRASLIENSIS и BIBLIOTHECA HAGIOGRAPHICA BALCANO-SLAVICA (некоторые размишления относительно состава одного из самых старших древнеболгарских рукописей). – В: Преоткриване – Супрасълски сборник, старобългарски паметник от Х век. София: Издателство: Институт за литература, 2012, с. 25 – 34. ISBN 978-619-152-016-9.