EN

доц. д-р Светлана Питкевич

Информация

Доцент

Общо и съпоставително езикознание

Служебен телефон: 02 979 3711

Научни интереси:

  • философия на езика и езикознанието
  • семантика
  • обща теория на граматиката

Образование и опит

Образование и опит

1973-1977: славянска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“;

1978-1983: докторантура по славистика в ПАН – Краков;

1984-1996: асистент, гл. асистент в Секция по славянско езикознание;

1996-2020: доцент в СОСЕ.

Научна дейност

Проекти

„Шаблон и езиково творчество“ (2007-2010) – индивидуален проект, бюджетно финансиране;

Рамкова колективна планова тема „Език, личност, общество“.

Етап 1: „Език, когнитивни структури и структури на съзнанието“.

Вид на проекта: колективен – етап от многогодишен
Продължителност: 01.01.2012 – 31.12.2014
Финансиране на проекта: бюджетно финансиране, изпълнител

Подтема: „Език или граматика“
Рамкова колективна планова тема „Език. Личност. Общество“.

Етап 2: „Методологичното и емпиричното начало в езиковедските изследвания“
Вид на проекта: колективен – етап от многогодишен. Продължителност: 01.01.2013 – 31.12.2015. Финансиране на проекта: бюджетно финансиране
Роля в проекта: ръководител

Етап 3: „Паралелните светове на езика“
Вид на проекта: колективен – етап от многогодишен. Продължителност: 01.01.2015 – 31.12.2017. Финансиране на проекта: бюджетно финансиране, изпълнител.
Подтема: Речевият акт и заличаването на „действителността“

Рамкова колективна планова тема „Език. Личност. Общество“.

Етап 4: „Граматика, съзнание, етнолингвистика“
Вид на проекта: колективен – етап от многогодишен. Продължителност: 01.01.2016 – 31.12.2018. Финансиране на проекта: бюджетно финансиране, ръководител.
Подтема: Същност на граматиката

Участие в редакционни колегии

сп. „Български език“ (ISSN 0005-4283), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, зам.-гл. редактор 2004 – 2010.

Публикации

Монографии

Питкевич, С. Шаблон и езиково творчество. София: Артграф, 2010. 126 с. ISBN 978-954-9401-46-2.

Питкеви, С. Говоренето като инструмент на личностния динамизъм. София: Артграф, 2010. 114 с. ISBN 978-954-9401-47-9.

Питкеви, С. Супранационалността на ЕС в огледалото на руския (византийския) модел на езикова и културна многонационалност. София: Артграф, 2010. 112 с. ISBN 978-954-9401-45-5.

Питкеви, С. Митологеми и бюрократизми. София: Артграф, 2010. 124 с. ISBN 978-954-9401-44-8.

Питкеви, С. Езиковостта на тялото. София: Артграф, 2013. 140 с. ISBN 978-954-9401-82-0.

Питкеви, С. Езиково комуникативно поведение. София: Артграф, 2014. 138 с. ISBN 978-954-9401-88-2.

Питкеви, С. Ритъм и емоционален резонанс. София: Артграф, 2014. 146 с. ISBN 978-954-9401-87-5.

Питкеви, С. Структуриране на модалните значения в български език 2014 ISBN 978-954-9401-89-9, 120 с.

Питкеви, С. Език или граматика. София: Артграф, 2016. 152 с. ISBN 978-954-9401-92-9.

Питкеви, С. Митът за автономията на лингвистиката. София: Артграф, 2016. 118 с. ISBN 978-619-7368-02-4.

Статии

Питкевич, С. Мотивът за езика като създател на действителността във философията на 20. век и някои възможни импликации за теорията на лингвистиката – Български език, 2007, кн. 4, с. 7 – 21.

Питкевич, С. Говорещото тяло – В: Трети международен конгрес по българистика, 23–26 май 2013 г. Секция „Български език“, подсекция „Съвременен български език. норма, комуникации, менталност“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, с. 83 – 99 ISBN 978-954-07-3857-4.