EN

гл. ас. д-р Иво Панчев

Професионална биография

 

на гл. ас. д-р Иво Панчев

 

Секция за общо и съпоставително езикознание

 

 

 

За контакти:

 

e-mail: ivopanchev@abv.bg,

 

сл. адрес: бул. „Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 508, София 1113;

 

сл. тел. 02 9792938

 

 

 

Научни интереси:

 

Съпоставително езикознание, лингвокултурология, теория на превода, компютърно подпомогнат превод.

 

 

Образование и квалификация:

 

2010 г. БАН, Институт за български език, ССИБЕДЕ – образователна и научна степен „доктор“, специалност „Общо и сравнително езикознание“

 

2006 г. Френски институт, София – курс по специализиран френски език

 

1994 – 1999 г. СУ „Св. Климент Охридски”, руска филология

 

1996 – 1999 г. СУ „Св. Климент Охридски”, втора специалност културология

 

 

Професионално развитие:

 

2012 – до момента лектор по български език, литература и култура в Одеския национален университет „И.И. Мачников“, Р. Украйна

 

2011 – 2012 г. Институт за български език, главен асистент в ССИБЕДЕ

 

2005 – 2011 г. Институт за български език, проучвател в ССИБЕДЕ

 

2001 – 2004 г. Институт за български език, докторант

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

“Теоретични и практически аспекти на съпоставителните лексикални изследвания”. (2009 – 2012) Проектът е с бюджетна субсидия БАН, координатор, ръководител на подтеми и автор доц. д-р Палмира Легурска

 

“Съпоставително- типологичен анализ на лексиката в родствени и неродствени езици (върху материал от български, руски, сръбски, чешки, френски, английски език и иврит)”. (2006 – 2008) Съавтор на проекта, ръководител, автор на концепцията и участник доц. д-р П. Легурска.Проектът е с бюджетна субсидия БАН.

 

“Фрагменти от езиковата картина през призмата на вторичното назоваване (върху материал от български, руски, сръбски, чешки, френски, английски език и иврит) (2003 – 2005). Проектът е с бюджетна субсидия БАН, ръководител и съавтор е доц. д-р П. Легурска.

 

 

Последни публикации:

 

Панчев, И. Специализирано софтуерно обучение – защо и как. В: „Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (17–18 травня 2012 р.): збірник тез“ БДПУ, 2012, 73-75.

 

Панчев, И. Концепът труд през периода на социалистическото развитие. В „Юбилеен сборник в чест на проф. Л. Крумова-Цветкова“. София, 2012 (под печат).

 

Легурска, И. Панчев. Представяне на фрагмент от ономасиологичния тематичен каталог на семантичните преходи (в български, руски, сръбски, чешки, френски и английски език) В: „Чуждоезиково обучение“ 2011, №2, 3-13.

 

Legurska, Panchev. I. Onomasiological Catalogue of Semantic Transitions in Synchronous and Thematic Order [for Bulgarian, Russian, Serbian, Czech, French, and English] В: „Балканско езикознание“ 2011, №1, 7-17.

 

Панчев, И. Поглед към някои неуместни стратегии за отказ на покупка в българската култура. В: „Българска реч“ 2011, №1, 38-41.

 

Панчев, И. Дисертация за образователна и научна степен „доктор“: „Лингвокултурен анализ на концептите „добро” и „зло” в българския и руския език“. София 2010. 203 стр. (ръкопис).

 

Панчев, И. Към образа на доброто и злото, изграден въз основа на метафори (върху български и руски материал). В: „Чуждоезиково обучение“, 2010, №6, 3-9.

 

Панчев, И. К образу добра и зла в болгарском и русском языковом сознании (на материале метафор) // Язык@Литература@Культура: Актуальные проблемы изучения и преподавания в России и за рубежом: I Международная научно-практическая интернет-конференция.: Труды и материалы. – М.: МАКС Пресс, 2010, 361-368.

 

Панчев, И. Към опита за лингвокултурна съпоставка на концептите добро и зло в български и руски език. В: „Български език“, 2009, №1, 81-88.

 

Панчев, И. Обратен каталог на начините и типовете вторична номинация с водещ български език, съпоставен с руски, сръбски, чешки, френски и английски език. София, 2009, 165 стр. Публикувано в: www.belb.net.