EN

гл. ас. д-р Иво Панчев

Информация

главен асистент

Общо и съпоставително езикознание

Служебен телефон: +35929792938

Имейл: ivopanchev@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • съпоставително езикознание
  • лингвокултурология
  • теория и практика на превода
  • компютърно подпомогнат превод
  • лексикология

Образование и опит

Образование и опит

1994 – 2000: магистър по руска филология (втора специалност – културология), Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2001 – 2004: редовен докторант в Секция за съпоставително изследване на българския с други езици, Институт за български език приБАН. Дисертация на тема „Лингвокултурен анализ на концептите „добро“ и „зло“ в българския и руския език“. Защитена 2010 г.

2005 – 2011: проучвател, Секция за съпоставително изследване на българския с други езици, Институт за български език при БАН

2012 – 2013: лектор по български език, литература и култура в Одески национален университет „И. Мечников“, гр. Одеса, Р. Украйна

2013 – 2020: главен асистент, Секция за общо и съпоставетилно езикознание, Институт за български език при БАН

Научна дейност

Проекти

„Съпоставително-типологични аспекти на лексикалните и граматичните изследвания в родствени и неродствени езици. Проблеми на общността и разликите при двуезични изследвания – граматика и лексика“. Подтема „Съпоставителен поглед към степента на проява на признака в българските и руските [оценъчни] прилагателни (върху материал от руския оригинал и българския превод на романа „Майстора и Маргарита“ на М. Булгаков)“ (2016 – 2018). Секция за етнолингвистика, ИБЕ при БАН; бюджетна субсидия от БАН, участник

„Език. Личност. Общество. Етап 3: Паралелните светове на езика“. Подтема „Езиковата манипулация в България през периода 1945–1989 г.: изграждане на концепта за бъдещето“, СОСЕ, ИБЕ при БАН; бюджетна субсидия от БАН, участник

Съпоставително-типологични аспекти на лексикалните изследвания в родствени и неродствени езици (върху материал от български, руски език и иврит), подтема „Езикови свидетелства на националната специфика (върху съпоставителен материл)“, индивидуална подтема „Концепти, „позициониращи“ индивида през периода на социалистическо развитие на България 1945 – 1989: дом (семейство), учение, труд (отдих) и др. в българския език“ (2013 – 2015) СОСЕ, ИБЕ при БАН; бюджетна субсидия от БАН, участник

„Теоретични и практически аспекти на съпоставителните лексикални изследвания“, подтема Многоезичен ономасиологичен каталог на семантични процеси с редовна проява (върху материал от предметната лексика в български, руски, сръбски, чешки, френски и английски език) (2009 – 2012). СОСЕ, ИБЕ, БАН; бюджетна субсидия от БАН, участник

„Съпоставително-типологичен анализ на лексиката в родствени и неродствени езици (върху материал от български, руски, сръбски, чешки, френски, английски език и иврит)“. Част първа: „Съпоставително-типологичен анализ на вторичната номинация на предметните имена в български, руски, сръбски, чешки, френски и английски език“ (2006 – 2008). ССИБЕДЕ, ИБЕ при БАН; бюджетна субсидия от БАН, участник.

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Национална научна конференция с международно участие „Актуални проблеми на лингвистиката“ в чест на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова, ИБЕ „Проф. Любомир Андрейчин“, София, 5 – 6 септември 2015 г., секретар на организационния комитет.

Публикации

Студии и статии в научни списания

Панчев, И. Някои употреби на нецензурното название на мъжкия полов орган в българския и в руския език. – Електронно списание „Дзяло“ Х – ХХI в. год. IV, 2016, кн. 7, 6 с.; //www.abcdar.com ISSN 1314–9067.

Панчев, И. Предизвикателствата пред съвременното обучение по български език: използване на изследователски методи и интерактивно представяне на материала. – Български език и литература, кн. 4, 2016, с. 404 – 408. ISSN 0323–9519.
Панчев, И. За социалистическата концептосфера в България. – Известия на ИБЕ, София, 2015, XXVIII, с. 252 – 272. ISSN 0323-9934.

Панчев, И. Монетата и банкнотата в българската лингвокултура. – Българска реч, кн. 4, 2015, с. 114 – 118. ISSN 1310-733Х.

Легурска, П., И. Панчев. Образни метафори (ономасиологичен каталог). – Електронно списание „Дзяло“ Х-ХХI в. год. II, 2016, кн. 2, 48 с. //www.abcdar.com ISSN 1314–9067.

Легурска, П., И. Панчев. Вторичното назоваване на предметната лексика с водещ български език (в съпоставка с руски, сръбски, чешки, френски и английски език). – Мова, кн. 19, 2013, с. 100 – 102. ISSN 2307-4558.

Панчев, И. Съпоставителната лингвокултурология: някои проблеми и постижения. – Български език 2013, кн. 1, с. 48–55, ISSN 0005-4283.
Панчев, И. Поглед към концептите за добро и зло през призмата на пословиците (български и руски езиков материал). – Слов’янський збiрник. Випуск 16 Пам’яти дфн професора А.К. Смольскої. Чернiвцi, „Букрек“ 2012, с. 149 – 156. ISBN 978-966-399-465-9.

Legurska, P., I. Panchev. Onomasiological Catalogue of Semantic Transitions in Synchronous and Thematic Order [for Bulgarian, Russian, Serbian, Czech, French, and English]. – Балканско езикознание, 2011, кн. 1, с. 7 – 17. ISSN 0324-1653.
Панчев, И. Към образа на доброто и злото, изграден въз основа на метафори (върху български и руски материал). – Чуждоезиково обучение, 2010, кн. 6, с. 3 – 9. ISSN 0205-1834.

Панчев, И. Към опита за лингвокултурна съпоставка на концептите добро и зло в български и руски език. – Български език, 2009, кн. 1, с. 81 – 87. ISSN 0005-4283.
Панчев, И. Лингвокултурният концепт добро – ядро и периферия (върху речников материал от български и руски език). – Български език, 2008, кн. 4, с. 73 – 79. ISSN 0005-4283.

Панчев, И. Разбиранията за културните концепти „добро“ и „зло“ у българската и руската езикова личност според етичните модели за доброто. – Чуждоезиково обучение, 2006, кн. 2, с. 3 – 11. ISSN 0205-1834.

Статии в сборници от конференции

Панчев, И. Поглед към соцконцептосферата в България: конструиране, съдържание. – В: Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник с доклади от Националната научна конференция с международно участие в чест на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова „Актуални проблеми на съвременната лингвистика“. 5 – 6 септември 2015. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2016 с. 301 – 305. ISBN 978-954-322-872-0.
Панчев, И. Епистоларната комуникация като източник на езиков материал при лингвокултурно изследване. – В: Паисиеви четения. Езикознание. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – България, научни трудове, том 53, кн. 1, сб. А, 2015 – Филология, с. 282 – 289. ISSN 0861–0029.

Ставрева, Е., И. Панчев. Някои бележки за отношенията на преподавателя, обучавания и учебната среда в традиционното и електронното обучение. – Във: Филологията – класическа и нова. Юбилейна научна конференция на Факултета по класически и нови филологии. Съставител проф. Д. Веселинов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016 с. 762 – 767. ISBN 978-954-07-4082-9.

Панчев, И. Под дърво и камък – към образите на дървото и камъка в българската лингвокултура. – В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф.д.ф.н. Ем. Пернишка. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 418–424, ISBN 978-954-322-835-5.

Панчев, И. Наблюдения върху оценъчните прилагателни в оригиналния руски и преводния български текст на романа на М. Булгаков „Майстора и Маргарита“. – В: Мова і соціум: етнокультурний аспект. Матеріали v міжнародної наукової конференції молодих учених, 17–18 вересня 2015 року, Бердянськ, БДПУ, 2015 с. 78 – 80.

Панчев, И. Апроксиматът заплата в българския и в руския език: лингвокултурологични размисли за соц-епохата. – В: Матеріали IV міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22 – 23 травня 2015 р.): збірник тез. Ред. Колiнько О.П. Бердянськ: БДПУ, 2015 с. 64 – 66.

Панчев, И. Камъкът в българската лингвокултура. – В: Славянската култура в Европа – история, настояще и бъдеще. Сборник с материали от Международната научно-практическа „онлайн конференция“. София – Москва, 2015 с. 74 – 78. ISBN 978-619-185-158-4.

Панчев, И. Езикът в Уикипедия: как са представени някои видни „спорни“ личности в българския, македонския и сръбския вариант на Уикипедия. Руският „арбитраж“. – Във: Fenomen pogranicz kulturowyh: wspolczesne tendencie, Tom IV, Pila 2014, s. 168 – 175. ISBN 978-83-62617-13-5; ISSN 978-83-62617-64-8.
Легурска, П., И. Панчев. Две группы ономасиологического тематического каталога семантически переходов (на материале болгарского, русского, сербского, чешского, французского и английского языков). – В: Славянский мир в третьем тысячелетии. Человек, общество, народ в истории, языке и культуре. Отв. ред. Е.С. Узенева. Москва, 2014, с. 323 – 334. ISBN 978-5-7576-0307-0.

Панчев, И. Концептът „труд“ в стихотворенията на Иван Вазов. – В: Матеріали III міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (15-16 травня 2014 р.): збірник тез. Ред. В. І. Кірева, С. І. Корнієнко, А. М. Сердюк, О. А. Сєнічева, О. Б. Червенко. Бердянськ: БДПУ, 2014, с. 35 – 38.

Панчев, И. Към въпроса за нецензурната лексика в славянските култури: някои употреби на фалическа и копулативна лексика в руския и българския език. – В: Матеріали II Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (16-17 травня 2013 р.): збірник тез. Бердянськ: БДПУ, 2013. с. 38 – 40.

Панчев И. Специализирано софтуерно обучение – защо и как. – В: Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (17–18 травня 2012 р.): збірник тез. Упорядники: А.М. Сердюк, О.А. Сєнічева, С.М. Цанов. Бердянськ: БДПУ, 2012. с. 73 – 75.

Панчев, И. Концепът труд през периода на социалистическото развитие. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2012, с. 411 – 417. ISBN 978-054-322-521-7.

Панчев, И. К образу добра и зла в болгарском и русском языковом сознании (на материале метафор). – В: Русский язык@Литература@Культура: Актуальные проблемы изучения и преподавания в России и за рубежом: I Международная научно-практическая интернет-конференция (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, 5 – 12 октября, 23 ноября – 7 декабря 2009 г.): Труды и материалы / Составители А.Н. Богомолов, Л.А. Дунаева. Москва: МАКС Пресс, 2010 с. 361 – 368.

Panchev, I. The Ideas Of Good/Evil as Reflected In the Bulgarian And Russian Native Speakers’ Consciousnesses. – In: Text Processing and Cognitive Technologies, 11, 2005. The VIIth International Conference “Cognitive Modeling in Linguistics”, Proceedings. vол.1, pp. 388 – 394.