EN

Теория на терминологията

Секция по терминология и терминография

Срок: 2019 г. – 2021 г.

Вид на проекта: колективен, национален

Партньор: Институт по славистика при Полската академия на науките

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководители: ч гл. ас. д-р Кристияна Симеонова

Участници: гл. ас. д-р Кристияна Симеонова, доц. д-р Марияна Витанова (Секция за етнолингвистика), гл. ас. д-р Екатерина Петкова, гл. ас. д-р Велислава Стойкова, ас. д-р Радостина Стоянова, Адриана Христова.

Анотация:

Целта на проекта е да обслужва развитието на терминознанието и практическата дейност както на специалистите по терминография, така и на специалистите във всички останали научни и професионални области. Разработките в рамките на проекта се подчиняват на основните насоки в развитието на терминологичната наука – изучаване на общата терминологична теория, установяване
на особеностите на българската терминология в когнитивно-концептуален и лингвистичен аспект. Освен за развитието на лингвистичната теория и терминологичната практика резултатите от изпълнението на проекта имат значение за развитието на всички отделни научни области, тъй като осигуряват теоретикометодологическите и приложни основи за създаването и усъвършенстването на терминологията в научната, обществено-политическата и учебната дейност. Проектът се отнася към приоритетното направление на Института за български език Теоретични езиковедски изследвания.

Форма на представяне на резултатите: сборник с тематично свързани студии и статии.

начало