EN
Начало » Конкурси » Процедури » Защита на дисертационен труд на Христина Николова Кукова за придобиване на образователната и научна степен „доктор“

Защита на дисертационен труд на Христина Николова Кукова за придобиване на образователната и научна степен „доктор“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 9 юни (четвъртък) 2022 г. от 11 часа в зала „Акад. Александър Теодоров-Балан“ на Института ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема „Формално описание на перцептивните и менталните предикати в българския език (снемане на семантична многозначност)“ на Христина Николова Кукова, докторантка към Секцията по компютърна лингвистика, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Общо и сравнително езикознание.

Научен ръководител: проф. д-р Радка Влахова.
Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Максим Стаменов – рецензия (български) (английски).

Членове на Научното жури:
1. Проф. д-р Йовка Тишева – рецензия (български) (английски);
2. Проф. д-р Красимира Алексова – становище (български) (руски);
3. Доц. д-р Екатерина Търпоманова – становище (български) (английски);
4. Доц. д-р Петя Несторова – становище (български) (английски).

Авторефератът на дисертацията е достъпен онлайн: (български) (английски).