EN
Начало » Конкурси » Процедури » КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР С УЧАСТНИК доц. д-р Диана Георгиева Благоева

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР С УЧАСТНИК доц. д-р Диана Георгиева Благоева

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.17 – Български език (българска лексикология и лексикография) съгласно обявата в ДВ, бр. 62, от 29 юли 2014, за нуждите на Секцията по българска лексикология и лексикография.

Предоставени материали:

Резюмета на публикации

Списък на цитиранията и позоваванията

Рецензии и становища:

1. Чл.-кор. д.ф.н. Емилия Пернишка – рецензия

2. Проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова – рецензия

3. Проф. д.ф.н. Стоян Буров – рецензия

4. Проф. д.ф.н. Мария Чоролеева – становище

5. Доц. д-р Маргарита Младенова – становище

6. Доц. д-р Маринела Младенова – становище

7. Проф. д-р Радка Влахова – становище

начало