БГ
Home » Structure » History of Bulgarian language » Researchers » Magdalena Stefanova Abadzhieva, Assist. Prof.

Magdalena Stefanova Abadzhieva, Assist. Prof.

General Information

Chief Assistant Professor, Ph.D.

Department for History of Bulgarian Language

Phone:02 979 29 62

Research interests:

  • history of Bulgarian language
  • Linguistic characteristics in the literature of Bulgarian Catholics

Education and professional experience

Education and professional experience

1997 – 2002: Bachelor in Bulgarian Philology, Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia

2004 – 2006: Master of Marketing, Faculty of Economics, Veliko Tarnovo University “St. St. Cyril and Methodius “

2012 – 2015: PhD student, Department of History of the Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2015 – till now: assistant, Department of History of the Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2017: PhD degree, Department of History of the Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

Research

Research projects

Informatics, Grammar, Lexicography (2012 – 2014), Sofia University, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, funded by the European Social Fund and Republic of Bulgaria under the Operative Program “Development of Human Resources“ (BG061PO001-3/ 3.06-0024), member of the research team.

Diastratic Variation in the Lexis of the Old Bulgarian and the Old Romanian Language (2017 – 2019), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Linguistics, Academy of Sciences of Romania, member of the target audience.

Publications

Chapters in Edited Volumes

Абаджиева, М. Езикът на павликянската книжнина от ХVІІІ век [The Language of 18th-century Paulician Literature]. – Български език, 2013, Приложение, с. 262 – 273. ISSN 0005-4283.

Абаджиева, М. Книжовен език на народна основа ли е павликянската книжнина от втората половина на XVIII в. [Is the Language of the Paulician Literature from the Second Half of the 18th Century a Literary Language on a Vernacular Base?] – Palaeobulgarica, 4, 2014, с. 68 – 79. ISSN 0204-4021.

Абаджиева, М. Християнската лексика в ръкопис № 778 на католическия книжовник Петър Ковачев Царски [The Christian Lexis in Ms. 778 of the Catholic Author Petar Kovachev ]. – В: Име и святост, годишник на асоциация „Онгъл“, т. 13, год. IX, 2014. ISSN 1311-493Х.

Абаджиева, М. Павликянската книжнина и характерният за павликянския говор фонемен преход è> ù [The Paulician Literature and the Phonemic Characteristic è> ù of the Paulician Vernacular]. – Littera et Lingua, електронно списание, т. 11, кн. 1/2, 2014. ISSN 1312-6172.

Абаджиева, М. Предпоставки за възникването на литературата на българите католици на новобългарски език през XVIII в. Католическата пропаганда сред павликяните [Prerequisites for the Emergence of Literature of Bulgarian Catholics in Modern Language in the XVIII Century]. – В: Вяра и култ, годишник на асоциация „Онгъл“, т. 15, год. XI, 2017, с. 221 – 231. ISSN 1311-43X.

Цибранска-Костова, М., M. Абаджиева. За лексиката с чужд произход в католическата книжнина от XVII–XVIII век /по материал на Абагара на Филип Станиславов и сборник № 778 НБКМ на Петър Ковачев Царски/ [On the Vocabulary of Foreign Origin in the Catholic Books of the XVII-XVIII c. / on Material of the Abagar by Philip Stanislavov and the Ms. № 778 of the NBKM by Petar Kovachev Tsarski]. – Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, кн. XXIX, с. 7 – 47. ISSN 0323-9934.

Conference papers

Абаджиева, М. За определението „павликянска книжнина“ в българската литературна история“ [On the Definition of “Paulician Literature” in the Bulgarian Literary History]. – В: Сборник доклади и материали от заключителната конференция. София, 29 – 30.06.2015 г., с. 211 – 217. ISBN 978-954-914-773-5.