БГ
Home » Structure » History of Bulgarian language » Researchers » Vanya Micheva – Assoc. Prof., Ph.D.

Vanya Micheva – Assoc. Prof., Ph.D.

General Information

Associate Professor

Department for History of Bulgarian Language

Phone:02 979 29 62

Research interests:

  • history of Bulgarian language
  • historical lexicology and lexicography
  • historical linguculturology
  • historical syntax

Awards:

First Award of the Publishing House “Hr. G. Danov” for “Old Bulgarian Dictionary”, 1. Sofia: Valentin Trayanov Publishing House, 1999. ISBN 954-9928-03-9; 2. Academic award 2014 on the name of Acad. Vladimir Georgiev for the fundamental collective work “Dictionary of Literary Bulgarian Based on the Vernacular of the 17th Century (on Material from the Tihonravov Damaskin)”. Sofia: Valentin Trayanov Publishing House, 2012, ISBN 978-954-9928-62-4; 3. Award 2016 of Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences for mоnograph “The Picture of the World in the Language of the New Bulgarian Damascenes”. Sofia: Diomira, 2015, ISBN 978-954-2977-24-7.

Education and professional experience

Education and professional experience

1973 – 1978: M.A. in Bulgarian Philology, Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia

1981 – 1995: researcher, Department of History of the Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

1995 – 2000: research fellow III, Department of History of the Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2000 – 2005: research fellow II, Department of History of the Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2005 – 2011: research fellow I, Department of History of the Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2011: PhD, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2011 – 2016: Assistant Professor, Department of History of Bulgarian language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2016 – ongoing: Associate Professor, Department of History of Bulgarian language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2011 – ongoing: Secretary of the General Assembly of researchers. Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2012– ongoing: Secretary of the Department of History of Bulgarian language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2016 – ongoing: Member of the Scientific Council of the Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

Research

Research projects

Everyday life in the Middle Ages according to lexical data from Bulgarian and Romanian language (2020 – 2023), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, and Romanian Academy of Sciences, participant in the project

Spiritual values ​​and traditional culture (2021 – 2022), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, and Slovak Academy of Sciences, participant in the project

The Bulgarian alphabets (2020 – 2021), interinstitutional project of BAS, participant in the project

The associative world of the Bulgarian (2020 – 2023), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, and Polish Academy of Sciences, participant in the project

Research and Edition of Written Monuments as a Part of the Cultural-Historical Heritage and the National Identity (2012 – 2014), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team.

Computational and Interactive Tools for Historical Linguistic Researches (September 2009 – August 2011), Sofia University, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, funded by the European Social Fund and Republic of Bulgaria under the Operative Program ”Development of Human Resources” (BG 051PO001-3.3-04-0011), member of the research team.

Informatics, Grammar, Lexicography (2012 – 2014), Sofia University, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, funded by the European Social Fund and Republic of Bulgaria under the Operative Program ”Development of Human Resources” (BG061PO001-3/ 3.06-0024), member of the research team.

Sociocultural interaction between languages in Central and Southeastern Europe – history and contemporaneity (2006 – 2009/ 2009 – 2011), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, Institute for Slavistics, Russian Academy of Sciences

Ethnolinguistic Dictionary of Traditional Medicine. (2015 – 2017), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Diastratic Variation in the Lexis of the Old Bulgarian and the Old Romanian Language (2017 – 2019), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Linguistics, Academy of Sciences of Romania, member of the research team.

Membership in organization and programme committees

IBE International Annual Conference in 2019, 2020, 2021, member of the Organizing Committee

Publications

Моnographs

Витанова, М., В. Мичева, Й. Кирилова, К. Мичева-Пейчева, Н. Николова. Етнолингвистичен речник на българската народна медицина. [Ethnolinguistic Dictionary of Bulgarian Folk Medicine]. София: Издателство на БАН „Проф. М. Дринов“, 2021, 367 с. ISBN 978–619–245–096–0.2.

Николов, В., В. Мичева, А. Кочева-Лефеджиева, С. Бърлиева, К. Топалов. Българските азбуки. [The Bulgarian alphabets]. София: Издателство на БАН „Проф. М. Дринов“, 2021, 166 с. ISBN 978–619–245–155–4.

Мичева, В. Свет и тьма, свое и чужое в христианской парадигме [Light and Darkness, the Own and the Foreign in Christian Paradigm]. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic publishing, 2016. ISBN 978-365-985-684-6.

Мичева, В. Картината на света в езика на новобългарските дамаскини [The Picture of the World in the Language of the New Bulgarian Damaskins]. София: Диомира, 2015. 284 с. ISBN 978-954-297-724-7.

Мичева, В. Паратактични отношения в историята на българския книжовен език.[Paratactic Relations in the History of Bulgarian Literary Language]. София: Диомира, 2013. 310 с. ISBN 978-954-297-707-0.

Мичева, В. (Съавтор, научен секретар с Е. Мирчева). Старобългарски речник. т. I. т. II. [Old Bulgarian Dictionary vol. I., vol. II] София: Издателство „Валентин Траянов“, 1999, 2009. ISBN 954-992-803-9 (vol. 1); ISBN 978-954-992-838-9 (vol. 2).

Мичева, В. (Ред., науч. секр., съавтор). Речник на книжовния български език на народна основа от ХVІІ в. (върху текст на Тихонравовия дамаскин). [Dictionary of Literary Bulgarian Based on the Vernacular of the 17th Century (on Material from the Tihonravov Damaskin)]. София: Издателство „Валентин Траянов“, 2012, ISBN 978-954-992-862-4.

Chapters in eduted volumes

Мичева, В. Концептите светлина и тъмнина в езика на новобългарските дамаскини [The Concepts of Light and Darkness in the Language of the New Bulgarian Damascenes]. – В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 409 – 417. ISBN 978-954-322-835-5.

Мичева, В. Библейските лингвокултурни концепти добро и зло в езика на новобългарските дамаскини. [Biblical Cultural Concepts of Good and Evil in the Language of the Bulgarian Damaskins]. – В: Езикът на Библията. Езиково-текстологични проучвания.. Москва. Санкт-Петербург: Издателство „Нестор- История“, 2012, с. 127 – 146. ISBN 978-590-598-617-8.

Мичева, В. Резултативните съюзи в историята на българския книжовен език [Consequent Conjunctions in the History of Bulgarian Literary Language]. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2012, с. 486 – 492. ISBN 978-954-322-521-7.

Мичева, В. Към историята на паратактичните съюзи АЛА, АТО, АНО в книжовния български език [On the History of Paratactic Conjunctions АЛА, АТО, АНО in the Bulgarian Literary Language]. – В: Сборник изследвания в чест на 60-годишнината на проф. Ст. Смядовски. Изд. „Валентин Траянов“, 2010, с. 123 – 132. ISBN 978-954-992-849-5.

Articles in journals

Мичева В., М. Цибранска-Костова. Ценности и антиценности в лингвокултурния концепт облекло в средновековната книжнина. .[Values ​​and anti-values ​​in the linguo-cultural concept of clothing in medieval literature]. – Slavica Slovaca, 2021, vol. 54, 1, с. 44 – 54. ISSN 0037-6787. DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.5

Мичева, В. Антикризисни езикови стратегии в книжнината от 17. век. [Anti-crisis language strategies in 17th century literature]. – Slavica Slovaca, 2021, vol. 56, 3, с. 438 – 447. ISSN 0037-6787. DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.3.14

Мичева В., М. Цибранска-Костова. Междуметията в диахрония: между книжовната норма и разговорната реч. [Interjections in diachrony: between the literary norm and colloquial speech]. – Известия на ИБЕ, кн. ХХХIV, 2021, с. 19 – 41. ISSN 0323–9934.

Мичева, В. Институтът за български език – център за историческа лексикография и лексикология [The Institute for Bulgarian Language – Centre of Historical Lexicology and Lexicography]. – Списание на БАН, 2016, кн. 2, с. 3 – 7.

Мичева, В. Концептите стар и млад в историята на българския книжовен език [The Concepts of Young and Old in the History of Bulgarian Language]. – Български език, 2015, кн. 4, с. 78 – 87. ISSN 0005-4283.

Мичева, В. Лингвокултурните концепти горе и долу в езика на новобългарските дамаскини [Lingucultural Concepts of Above and Down in the Language of the New Bulgarian Damaskins]. – Електронно сп. SѣЛО, 2015, кн. 5, с.1 – 28. ISSN 1314-9067.

Мичева, В. Концептът грях в езика на новобългарските дамаскини.[ The Concept of Sin in the Language of New Bulgarian Damaskin]. – В: Известия на Института за български език, кн. XXVII, 2014, с.113 – 130. ISSN 0323-9934.

Мичева, В. Лексемата София в историята на българската култура и език [The Word Sophia in the History of Bulgarian Culture and Language]. – Българска реч, 2014, кн. 1, с. 20 – 26. ISSN 1310-733Х.

Мичева, В. Проучвания на новобългарските дамаскини в Института за български език – традиции и постижения [Researches of New Bulgarian Damaskins in the Institute for Bulgarian Language – Traditions and Achievements]. – Български език, Приложение за 2014 г., с. 110 – 119. ISSN 0005-4283.

Мичева, В. Причинните съюзи и съюзни думи в Бдинския сборник [Causative conjunctions in the Bdinski Sbornik]. – Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, т. 51, кн. 1, сб. А, 2013, с. 160 – 166. ISSN 0861-0029.

Мичева, В. Особености на паратаксиса в Житието на св. Георги Нови Софийски. [Features of the Parataxis in the Hagiography of s. George of Kratovo]. – Български език, Приложение в чест на чл.-кор. проф. Кирил Мирчев, 2013, с. 188 – 196. ISSN 0005-4283.

Мичева, В. Постът в историята на българския език и култура [The Lent in the History of Bulgarian Culture and Language]. – Български език, 2012, кн. 2, с. 31 – 40. ISSN 0005-4283.

Мичева, В. Лексемата лют в историята на българския книжовен език (семантични и синтактични наблюдения) [The Word лют in the History of Bulgarian Literary Language (Semantic and Syntactic Problems)]. – Български език, 2011, кн. 4, с. 12 – 21. ISSN 0005-4283.

Мичева, В. Лингвокултурният концепт добро в Житието на св. Петка от Патриарх Евтимий [The Cultural Concept of Good in the Hagiography of s. Petka of Patriaph Euthimius]. – Български език, 2010, кн. 3, с. 37 – 44. ISSN 0005-4283.

Conference papers

Мичева В., М. Цибранска-Костова. Концептът облекло в Бдинския сборник от 1360 г. [The concept of clothing in the Bdin collection from 1360]. – В: Доклади от Международната годишна конференция на ИБЕ (София, 2021 г.). I том. София: Издателство на БАН „Проф. М. Дринов“, 2021, с. 172 – 179. ISSN 2683–118Х / 2683–1198.

Мичева, В. Диалектно и книжовно в езика на новобългарските дамаскини. [Dialectal and Literary Features in the Language of New Bulgarian Damaskins]. – В: Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. София: Издателство на БАН „Марин Дринов“, 2016, с. 59 – 63. ISBN 978-954-322-852-2.

Мичева, В. Лексемите с корен -прав- в историята на българския книжовен език [The Words with -прав- Root in the History of Bulgarian Literary Language]. – В: Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Ст. Димитрова, София: Изд. на БАН, 2016, с. 466 – 471. ISBN 978-954-322-872-0.

Мичева, В. Лингвокултурни аспекти в проучването на историческия синтаксис [Lingucultural Aspects in Historical Syntax Research]. – В: Сборник доклади и материали от заключителната конференция на проект „Информатика. Граматика. Лексикография“. София: „ГРАФИС – Ал. Жеков“, 2015, с. 180 – 197. ISBN 978-954-914-775-9.

Мичева, В. Разделителните съюзи в историята на българския книжовен език [Disjunctive Conjunctions in the History of Bulgarian Literary Language]. – В: Изследователски хоризонти на българската лингвистика, С., 2014, с. 203 – 212. ISBN 978-954-92489-5-1.

Мичева, В. Социокултурни промени в лексиката за блудство [Sociocultural Changes of Lexis Referring to Fornication]. – В: Проблеми на социолингвистиката ХI. Езикът във времето и пространството. С., 2014, с. 331 – 335. ISSN 1314-5401.

Мичева, В. Лексемите с корен -благ- в историята на българския език [The Words with Root -благ- in the History of Bulgarian Language]. – В: Сборник с доклади от Шеста национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология „70 години българска академична лексикография“.С., 2013, с. 571 – 577. ISBN 978-954-322-578-1.

Мичева, В. Речник на книжовния български език на народна основа от ХVІІ в. [Dictionary of Literary Bulgarian Based on the Vernacular of the 17th Century]. – В: Проблеми на историческата лексикология и лексикография. С., 2011, с. 29 – 40. ISBN 978-954-914-772-8.