Home » Structure » History of Bulgarian language » Researchers » Elka Mircheva – Prof., Ph.D.

Elka Mircheva – Prof., Ph.D.

General Information

Professor

Department for History of Bulgarian Language

Phone:0886838294

Research interests:

  • Old-Bulgarian
  • History of the Bulgarian Language
  • Historical Lexicology and Lexicography
  • Textology

Education and professional experience

Education and professional experience

1978: M.A. in Bulgarian Philology, Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia

1978 –1980: researcher, Department of History of the Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

1980 – 2000: research fellow, Department of History of the Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

1995: PhD – History of Bulgarian Language, Old Bulgarian.

2000 –2011: Associate Professor, Department of History of the Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences.

2011 – ongoing: Professor, Department of History of the Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences.

Research

Research projects

Research and publish of manuscripts from IX to XVIII century as part of the cultural heritage and national identity (2012 – 2014) Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team.

Language and culture in the era of globalization – a project with RAS, Institute of Slavic Studies (2012 – 2014), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, project manager.

Electronic language resources of original works of Bulgarian Middle Ages (2015 – 2017), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, project coordinator.

Computer and interactive tools for Language Research – a Project funded by the EU (2007 – 2013) (BG051PO001-3.3.06-0024), expert.

Informatics, Grammar, Lexicography (2007 – 2013) – a Project funded by the EU (BG051PO001-3.3-04-0011), expert.

Ε-medievalia. Electronic Resources for distance Education (2007 – 2013) (BG051PO001-4.3.04-004), expert.

Membership in scientific organizations and research groups

International Committee of Slavists, Lexicology and Lexicography Commission, member (2014 – ongoing).

Membership in editorial boards

Balgarski ezik (Български език) (ISSN 0005-4283), Institute for Bulgarian Language: 2014: member of the editorial board.

Membership in orgnization and programme committees

International Symposium Sv. Kliment Ohridski in the culture of Europe, Sofia, Bulgaria, 25 – 27 November 2016, a member of the programme committee.

Publications

Моnographs

Цибранска-Костова, М., Е. Мирчева, Зайковски требник от ХIV век. [Zaykovski trebnik from the XIVth century]. София: Издателство „Валентин Траянов“, 2012. 284 с. ISBN 978-954-9928-61-7.

Старобългарски речник Т. ІІ. [Old Bulgarian Dictionary Т. II]. София: Издателство „Валентин Траянов“, 2009. 1325 с. ISBN 978-954-9928-38-9 (т.2).
Мирчева, Е. Германов сборник от 1359 г. Изследване и издание на текста [The Geman Codex of 1359. Research and text]. София: Издателство „Валентин Траянов”, 2006. 846 с. ISBN 954-9928-18-7.

Старобългарски речник Т. [Old-Bulgarian Dictionary Т. I]. София: Издателство „Валентин Траянов“, 1999. 1027 с. ISBN 978-954-9928-38-9.

Chapters in edited volumes

Мирчева, Е., Към характеристиката на феномена повторни преводи в старобългарската книжна традиция [On the Characteristics of the Phenomenon of Repeated Transfers in Old Bulgarian Tradition]. – В: Quadrim. Юбилеен сборник в чест 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен: Научен център „Преславска книжовна школа“, с. 285 – 295. ISBN 978-619-00-0395-3.

Цибранска-Костова, М., Е. Мирчева. Историческата лексикология и диахронните речници [Historical Lexicology and Diachronic Dictionaries]. –В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 124 – 131. ISBN 978-954-322-835-5.

Мирчева, Е. Как не трябва да се държим с родителите си или има ли глагол мякати в Зайковския требник [How Not to Behave with Your Parents or Are There a Verb мякати in the Zaykovski Trebnik]. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2012, с. 478 – 485. ISBN 978-954-322-521-7.

Мирчева, Е. Старо и ново в състава на Зайковския требник или някои бележки върху формирането на един среднобългарски ръкопис от първата половина на ХІV век [Old and New in the Composition of Zaykovski Trebnik or Some Notes on the Formation of a Middle Bulgarian Manuscript from the First Half of XIVth century]. – В: Филология, история, изкуствознание. Сборник изследвания в чест на проф. д.ф.н. Стефан Смядовски. София, 2010, с. 73 – 88. ISBN 978-954-9928-49-5.

Мирчева, Е. Супрасълският сборник – за интернет-издание на паметника, встъпителна статия [The Codex Suprasliensis – Internet Edition of the Monument, Introductory Article]

Articles in journals

Мирчева, Е. Един hapax legomenon от Супрасълския сборник – понтутросия [A hapax legomenon in Codex Suprasliensis – понтутросия]. – Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Т. 35. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 47 – 58. ISSN 2534-918X.

Мирчева, Е. Две независими преработки на житиен текст в дамаскинската книжнина от ХVІІІ в. [Two independent Adaptations of a Hagiographic Text Bulgarian damaskin`s Literature of the XVIII-th century]. – Български език, 2015, кн. 4, с. 51 – 60. ISSN 0005-4283.

Мирчева, Е., Старобългарските преводи и редакции на Чудото в Хоня със св. арх. Михаил [Old Bulgarian Translations and Versions of the Miracle in Honya with St. Arch. Michail]. – В: Преславска книжовна школа, Т. 15. Шумен: Издателство „Фабер“, 2015, с. 107 – 118. ISBN 978-619-00-0338-0.

Мирчева, Е. За трите версии (преводи, редакции) на един от най-рано преведените старобългарски хомилетични текстове [About Three Versions (Translations, Revisions) of One of the Earliest Translated Old Bulgarian Homily]. – Търновска книжовна школа, Т. 10. Х международен симпозиум Търновска книжовна школа „Търновската държава на духа“, 2015, с. 248 – 263. ISBN 954-524-339-2.

Мирчева, Е. Началните изследвания върху старобългарските паметници – наследена традиция и съвременни перспективи [The Initial Research on Old Bulgarian Monuments – Inherited Tradition and Contemporary Perspectives]. – Български език, 2014. Приложение. 145 години Българско книжовно дружество. Езиковедски изследвания, с. 99 – 109. ISSN 0005-4283.

Мирчева, Е. Библейските текстове в българските дамаскини – начин на употреба [Biblical Texts in Bulgarian Damaskins – a Method of Use]. – Известия на Института за български език. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2014, с. 34 – 54. ISSN 0323-9934.

Мирчева, Е. Аще ли задьница будеть – към въпроса за изграждане на терминологията в началния период от развитието на старобългарския книжовен език [Аще ли задьница будеть – the Question of the Construction of the Terminology in the initial Period of Development of Old Bulgarian Literary Language]. – Български език, 2013. Приложение. Софийската Мала Света гора като културен и книжовен феномен. Изследвания, посветени на 110-годишнината от рождението на чл.-кор. проф. Кирил Мирчев, с. 143 – 160. ISSN 0005-4283.

Мирчева, Е. По дирите на една необичайна дума в българската книжнина или от какво може да бъде болен епископът и пак да бъде епископ [On the Traces of an Unusual Word in Bulgarian Literature or what might be ill Bishop and still be Bishop]. – Език и литература, 2013, кн. 1-2, с. 97 – 106. ISSN 0324-1270.

Мирчева, Е. Още веднъж за изковаването и съдбата на една рядко срещана дума в старобългарския книжовен език обуреваемъ [Once Again for the Forging and Destiny of a Rare Word in Old Bulgarian Literary Language – обуреваемъ]. – Български език, 2012, кн. 3, с. 48 – 63. ISSN 0005-4283.

Мирчева, Е. По следите на една теза и една антитеза или отново за русизмите в Зайковския требник от първата половина на ХІV век [On the Track of a Thesis and an Antithesis or again about Russian Words in Zaykovski Trebnik of the First Half of the XIVth Century]. – Старобългаристика, 2012, кн. 1, с. 38 – 50. ISSN 0204-4021.

Мирчева, Е. Житието на св. Петка Търновска в Неделник на Софроний Врачански – извори, езикови образци и книжовна практика [The Vita of St. Petka of Tarnovo in Nedelnik of Sophronius of Vratsa – Sources, Language Patterns and Literary Practice]. – Български език, 2011, кн. 4, с. 7 – 15. ISSN 0005-4283.

Мирчева, Е . Из лексиката на старобългарските паметници или за една страна от многократните преводи през Средновековието [The Vocabulary of Old Bulgarian Manuscripts or on One Side of Repeated Translations in the Middle Ages]. – Известия на Научен център „Св. Дазий Доростолски“, кн. 4. Традиция и модерност в българското образование и наука. Силистра, 2011, с. 56 – 66. ISBN 978-954-8467-42-1.

Мирчева, Е. Бориловият синодик – превод, интерполации, редакции [Borilov Synodic – Translation, Interpolations, Edits]. – В: Търновска книжовна школа, Т. 9. Търново и идеята за християнския универсализъм. Издателство ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Търново, 2011, с. 248 – 266. ISBN 954-524-339-2.

Мирчева, Е. За етапите в развитието на Преславската преводаческа и редакторска школа (отново за Супрасълския сборник) [For the Stages in the Development of Preslav Translation and Editorial School (Once Again about Codex Suprasliensis)]. – Старобългаристика, кн. 4, 2011, с. 3 – 24. ISSN 0204-4021.

Мирчева, Е. Търновският новоизводен превод на мъчението на св. 40 мъченици от Севастия [The Turnovo New Recension Translation of the Passio of St. 40 Martyrs of Sevastiya]. – Старобългарска литература, кн. 43-44, 2010-2011, с. 118 – 173. ISSN 0204-868X.

Мирчева, Е. Чин попу преставлену в требници от ХVІІ век. (Сборник, посветен на изследване на Чин погребение в славянската евхологична традиция) [Funeral Rite попу преставлену in Missals of the Seventeenth Century – a Volume Dedicated to Research of Funeral Rite in Slavonic Euchological Tradition]. – Studia mediaevalia Slavica et Byzantina. 1. Смъртта и погребението в юдео-християнската традиция. София, 2011, с. 134 – 154. ISSN 1314-4170.

Мирчева, Е. Старобългарските преводи на Златоустовото слово за Благовещение (№ 20 от Супрасълския сборник) [Old Bulgarian Translations of John Chrysostom`s Homily for Annunciation (№ 20 of Codex Suprasliensis)]. – Български език, 2010, кн. 2, с. 39 – 51. ISSN 0005-4283.

Мирчева, Е. Поученията на Климент Охридски в Неделник на Софроний Врачански – въпросът за старо и ново във възрожденската книжнина и историята на новобългарския книжовен език [Sermons of the Clement of Ohrid in Неделник of Sophronius of Vratsa – the Question of Old and New in Bulgarian National Revival Literature and the History of the Modern Literary Language]. – В: Средновековието в огледалото на един филолог. В: Кирило-Методиевски студии, кн. 18, Сборник в чест на проф. д-р Светлина Николова. София, 2009, с. 71 – 80. ISSN 0205-2253.

Мирчева, Е. Фрагменти от най-древния старобългарски Чин погребение (Зайковски требник от първата половина на ХІV век) [Fragments of the Most Ancient Old Funeral Rite (Zaykovski Trebnik from the First Half of XIVth Century)]. – Известия на Научния център „Св. Дазий Доростолски“ към Русенския университет „Ангел Кънчев“. Русе: Университетско издателство „Ангел Кънчев“, 2007, с. 109 – 120. ISBN -10: 954-524-546-8.