Home » Structure » General and comparative studies » Researchers » Ivo Panchev, Senior Assistant Professor, Ph.D.

Ivo Panchev, Senior Assistant Professor, Ph.D.

General Information

Senior Assistant Professor, Ph.D.

General and comparative studies

Research interests:

  • Contrastive investigation of languages
  • cultural linguistics
  • theory and practice of translation
  • computer assisted translation
  • lexicology

Education and professional experience

Education and professional experience

1994 – 2000: MA in Russian Language and Literature (minor Theory and History of Culture), University of Sofia “St Kliment Ohridski”

2001 – 2004: PhD student, Department for Contrastive Study of Bulgarian with Other Languages, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences; PhD thesis: A linguo-cultural analysis of the concepts of good and evil in Bulgarian and Russian

2005 – 2011: Research Assistant, Department for Contrastive Study of Bulgarian with Other Languages, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences
2012 – 2013: Guest Professor at Odessa I.I. Mechnikov National University, Odessa, Ukraine

2013 – 2020: Assistant Professor, Department of General and Contrastive Linguistics, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

Research

Research projects

Contrastive-typological Aspects of Lexical and Grammar Studies in related and unrelated languages. Problems of Community and Differences in Bilingual Studies – Grammar and Lexis. Subtheme A Contrastive Approach towards the Degree of Realization of Intensity Feature in Bulgarian and Russian Evaluative Adjectives (Based on the Russian Original and Bulgarian Translation of Bulgakov’s “The Master and Margarita” (2016 – 2018), IBL, BAS, budget financing BAS, a participant.

The Parallel Worlds of Language, subtheme The Language Manipulation in Bulgaria 1945–1989: the Construction of the Concept of Future (2015 – 2017), IBL, BAS, budget financing BAS, a participant.

Contrastive-typological Aspects of the Lexical Studies in Related Languages (Based on Data from Bulgarian, Russian and Hebrew), subtheme Language Evidences on National Specificity (Based on Contrastive Data), individual theme Concepts which Situate the Person during the Socialist Development in Bulgaria 1945 – 1989: Home (Family), Studies, Labor (Rest), and etc. in Bulgarian Language (2013 – 2015), IBL, BAS, budget financing BAS, a participant.

Theoretical and Practical Aspects of the Contrastive Lexical Studies. Certain aspects of tertium comparationis in contrastive lexical studies, subtheme Multilingual onomasiological catalogue (based on data from concrete nouns in Bulgarian, Russian, Serbian, Czech, French and English) (2009 – 2012). IBL, BAS, budget financing BAS, a participant.

Contrastive-typological Lexical Analysis in Related and Unrelated Languages (Based on Data from Bulgarian, Russian, Serbian, Czech, French, English and Hebrew). Part I: Contrastive-typological Analysis of Secondary Nomination of Concrete Nouns in Bulgarian, Russian, Serbian, Czech, French and English (2006 – 2008). IBL, BAS, budget financing BAS, a participant.

Membership in orgnization and programme committees

National Conference with International Participation “Contemporary Problems of Linguistics” to honor 80th anniversary of Prof. Stefana Dimitrova, Institute for Bulgarian Language, Sofia, September 5–6, 2015, secretary of the organizing committee.

Publications

Articles in journals

Панчев, И. Някои употреби на нецензурното название на мъжкия полов орган в българския и в руския език [Some Uses of the Obscene Name of Virile Member in Bulgarian and Russian]. – Електронно списание „Дзяло“ Х-ХХI в. год. IV, 2016, кн. 7, 6 с.; //www.abcdar.com ISSN 1314–9067.

Панчев, И. Предизвикателствата пред съвременното обучение по български език: използване на изследователски методи и интерактивно представяне на материала [Challenges Faced by Modern Bulgarian Language Teaching: Research Methods and Interactive Presentation of the Subject]. – Български език и литература, кн. 4, 2016, с. 404 – 408. ISSN 0323–9519.

Панчев, И. За социалистическата концептосфера в България [About the Socialistic Conceptosphere in Bulgaria]. – Известия на ИБЕ, София, 2015, XXVIII, с. 252 – 272. ISSN 0323-9934.
Панчев, И. Монетата и банкнотата в българската лингвокултура [The Coin and Banknote in Bulgarian Linguoculture]. – Българска реч, кн. 4, 2015, с. 114 – 118. ISSN 1310-733Х.

Легурска, П., И. Панчев. Образни метафори (ономасиологичен каталог) [Image Metaphors (Onomasiological Catalogue)]. – Електронно списание „Дзяло“ Х – ХХI в. год. II, 2016, кн. 2, 48 с. //www.abcdar.com ISSN 1314–9067.

Легурска, П., И. Панчев. Вторичното назоваване на предметната лексика с водещ български език (в съпоставка с руски, сръбски, чешки, френски и английски език) [The Secodary Nomination in Objective Lexis with Leading Bulgarian (in Comparison to Russian, Serbian, Czech, French, and English)]. – Мова, кн. 19, 2013, с. 100 – 102. ISSN 2307-4558.

Панчев, И. Съпоставителната лингвокултурология: някои проблеми и постижения [The Contrastive Linguoculturology: Certain Problems and Achievements]. – Български език 2013, кн. 1, с. 48 – 55, ISSN 0005-4283.

Панчев, И. Поглед към концептите за добро и зло през призмата на пословиците (български и руски езиков материал) [An Overview of the Concepts Good and Evil from the Perspective of Proverbs (Based on Bulgarian and Russian Language Data)]. – Слов’янський збiрник. Випуск 16 Пам’яти дфн професора А.К. Смольскої. Чернiвцi, „Букрек“, 2012, с. 149 – 156. ISBN 978-966-399-465-9.

Legurska, P., I. Panchev. Onomasiological Catalogue of Semantic Transitions in Synchronous and Thematic Order [for Bulgarian, Russian, Serbian, Czech, French, and English] – Балканско езикознание, 2011, кн. 1, с. 7 – 17. ISSN 0324-1653.

Панчев, И. Към образа на доброто и злото, изграден въз основа на метафори (върху български и руски материал) [Towards the Image of Good and Evil Based on Metaphors (Bulgarian and Russian Language Data)]. – Чуждоезиково обучение, 2010, кн. 6, с. 3 – 9. ISSN 0205-1834.

Панчев, И. Към опита за лингвокултурна съпоставка на концептите добро и зло в български и руски език [Towards the Attempt of Linguistic and Cultural Comparison of Good and Evil in Bulgarian and Russian]. – Български език, 2009, кн. 1, с. 81–87. ISSN 0005-4283.

Панчев, И. Лингвокултурният концепт добро – ядро и периферия (върху речников материал от български и руски език) [The Linguistic and Cultural Concept of “Good”– Core and Periphery (Based on Dictionary Entries in Bulgarian and Russian)]. – Български език, 2008, кн. 4, с. 73 – 79. ISSN 0005-4283.
Панчев, И. Разбиранията за културните концепти „добро“ и „зло“ у българската и руската езикова личност според етичните модели за доброто [Understanding of “Good” and “Evil” as Cultural Concepts, Shown in Bulgarian and Russian Native Speakers with Regard to the Ethics’ Models of Good]. – Чуждоезиково обучение, 2006, кн. 2, с. 3 – 11. ISSN 0205-1834.

Conference papers

Панчев, И. Поглед към соцконцептосферата в България: конструиране, съдържание [An Overview of the Socialistic Conceptosphere in Bulgaria: Construction, Contents]. – В: Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник с доклади от Националната научна конференция с международно участие в чест на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова „Актуални проблеми на съвременната лингвистика“, 5 – 6 септември 2015. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2016 с. 301 – 305, ISBN 978-954-322-872-0.

Панчев, И. Епистоларната комуникация като източник на езиков материал при лингвокултурно изследване [Epistolary Communication as a Source of Linguistic Data in a Linguocultural Study]. – В: Паисиеви четения. Езикознание. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – България, научни трудове, том 53, кн. 1, сб. А, 2015 – Филология, с. 282 – 289, ISSN 0861–0029.

Ставрева, Е., И. Панчев. Някои бележки за отношенията на преподавателя, обучавания и учебната среда в традиционното и електронното обучение [Some Thoughts Regarding the Relations Between the Lecturer, the Learner and the Teaching Environment in Traditional Education and E-Learning]. – Във: Филологията – класическа и нова. Юбилейна научна конференция на Факултета по класически и нови филологии. Съставител проф. Д. Веселинов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016 с. 762 – 767, ISBN 978-954-07-4082-9.

Панчев, И. Под дърво и камък – към образите на дървото и камъка в българската лингвокултура [Looking ‘High and Low’ – Towards the Images of Wood and Stone in Bulgarian Linguoculture]. – В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф.д.ф.н. Ем. Пернишка. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 418 – 424, ISBN 978-954-322-835-5.

Панчев, И. Наблюдения върху оценъчните прилагателни в оригиналния руски и преводния български текст на романа на М. Булгаков „Майстора и Маргарита“ [Some Observations on Evaluative Adjectives in Russian Original and Bulgarian Translation of M. Bulgakov’s “The Master and Margarita”]. – В: Мова і соціум: етнокультурний аспект. Матеріали v міжнародної наукової конференції молодих учених, 17–18 вересня 2015 року, Бердянськ, БДПУ, 2015 с. 78 – 80.

Панчев, И. Апроксиматът заплата в българския и в руския език: лингвокултурологични размисли за соц-епохата [The False Friend Word “Zaplata” in Bulgarian and Russian]. – В: Матеріали IV міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22 – 23 травня 2015 р.): збірник тез. Ред. Колiнько О.П. – Бердянськ: БДПУ, 2015, с. 64 – 66.

Панчев, И. Камъкът в българската лингвокултура [The Stone in Bulgarian Linguoculture]. – В: Славянската култура в Европа – история, настояще и бъдеще. Сборник с материали от Международната научно-практическа „онлайн конференция“. София – Москва, 2015 с. 74 – 78 ISBN 978-619-185-158-4.

Панчев, И. Езикът в Уикипедия: как са представени някои видни „спорни“ личности в българския, македонския и сръбския вариант на Уикипедия. Руският „арбитраж“ [Language of Wikipedia: the Representation of Some Disputable Personalities in Bulgarian, Serbian, Macedonian and Russian Local Wiki-Articles. The Russian “Arbitration”]. – Във: Fenomen pogranicz kulturowyh: wspolczesne tendencie, Tom IV, Pila 2014, pp. 168 – 175. ISBN 978-83-62617-13-5; ISSN 978-83-62617-64-8.

Легурска, П., И. Панчев. Две группы ономасиологического тематического каталога семантически переходов (на материале болгарского, русского, сербского, чешского, французского и английского языков) [Two Groups of the Onomasiological Thematic Catalogue of Semantic Transitions (Based on Data from Bulgarian, Russian, Serbian, Czech, French and English)]. – В: Славянский мир в третьем тысячелетии. Человек, общество, народ в истории, языке и культуре. Отв. ред. Е.С. Узенева. Москва, 2014, с. 323 – 334. ISBN 978-5-7576-0307-0 334-346.

Панчев, И. Концептът „труд“ в стихотворенията на Иван Вазов [The Concept of Labour in Ivan Vazov’s Poetry]. – В: Матеріали III міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (15 – 16 травня 2014 р.): збірник тез. Ред. В. І. Кірева, С. І. Корнієнко, А. М. Сердюк, О. А. Сєнічева, О. Б. Червенко. – Бердянськ: БДПУ, 2014. с. 35 – 38.

Панчев, И. Към въпроса за нецензурната лексика в славянските култури: някои употреби на фалическа и копулативна лексика в руския и българския език [Towards the Problem of Obscene Lexis in Slavic Cultures: Some Cases of Phallic and Copulation Lexis in Russian and Bulgarian]. – В: Матеріали II Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (16 – 17 травня 2013 р.): збірник тез. – Бердянськ: БДПУ, 2013. с. 38 – 40.

Панчев И. Специализирано софтуерно обучение – защо и как [Specialized Software Training – Why & How To]. – В: Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (17–18 травня 2012 р.): збірник тез. Упорядники: А.М. Сердюк, О.А. Сєнічева, С.М. Цанов. – Бердянськ: БДПУ, 2012, с. 73 – 75.

Панчев, И. Концепът труд през периода на социалистическото развитие [The Concept of Labour during the Socialist Period in Bulgaria]. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2012, с. 411 – 417. ISBN 978-054-322-521-7.

Панчев, И. К образу добра и зла в болгарском и русском языковом сознании (на материале метафор) [Towards the Images of Good and Evil in Bulgarian and Russian Linguistic Consciousness (Based on Metaphors)]. – В: Русский язык@Литература@Культура: Актуальные проблемы изучения и преподавания в России и за рубежом: I Международная научно-практическая интернет-конференция (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, 5 – 12 октября, 23 ноября – 7 декабря 2009 г.): Труды и материалы. Составители А.Н. Богомолов, Л.А. Дунаева. – Москва: МАКС Пресс, 2010 с. 361 – 368.

Panchev, I. The Ideas Of Good/Evil As Reflected In The Bulgarian And Russian Native Speakers’ Consciousnesses. – In: Text Processing and Cognitive Technologies, 11, 2005. The VIIth International Conference “Cognitive Modeling in Linguistics”, Proceedings, vol. 1, pp. 388 – 394.