Има ли разлика между здравен и здравословен?

Надежда Костова

В последно време се обръща голямо внимание на здравословния начин на живот на хората. Модно е да се говори за здравословни храни и за спазване на здравословна диета. В тези изрази прилагателното здравословен има значение ‘който се отразява добре, благоприятно на здравето’.

В други словосъчетания обаче здравословен не е с това значение: здравословно състояние, здраво­словни проблеми. Ако заместим тези словосъчетания с изрази с предлози, получаваме състояние на здра­вето и проблеми със здравето. В тези случаи думата здравословен се използва със значение ‘който се от­нася до здравето, който е свързан със здравето’.

Със същото значение се употребява и прилагател­ното здравен. Откриват се и словосъчетания здравно състояние и здравни проблеми, но справка в електрон­ните корпуси показва, че те се срещат много по-рядко в сравнение със словосъчетанията здравословно със­тояние и здравословни проблеми. Конкуренция между словосъчетания, образувани с прилагателните здравен и здравословен, се наблюдава и в преводни документи на европейските институции. В някои случаи е въз­можно словосъчетание само с прилагателното здра­вен: здравен статус, здравен сертификат.

То се използва и в много други словосъчетания: здравни грижи, здравни работници, здравна систе­ма, здравни осигуровки, здравна каса и т.н. Накрая да споменем един любопитен факт – прила­гателното здравословен се съотнася със съществител­ното здравословие от заглавието на преводната книга на Сава Доброплодни „Здравословие, сиреч Прави­ла, за да знаем как да си вардим здравето“ (1853 г.). Днес това съществително не се употребява, но пък прилагателното, образувано от него, е част от съвре­менната лексика.

в. „Аз-буки“, бр. 32, 6 – 12. VIII. 2020 г.