EN
Начало » Новини » Десети форум „Българска граматика“

Десети форум „Българска граматика“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките и Катедрата по български език на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ Ви канят да вземете участие в Десетия форум „Българска граматика“ на тема „Феноменът устна реч.

Форумът се посвещава на един от най-големите български езиковеди на нашето съвремие – чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев.

Форумът ще се проведе на 20 и 21 октомври 2023 г. в зала „Проф. Александър Теодоров-Балан“ на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход“ № 52.

Темата предполага разглеждане на широк кръг от теоретични и научноприложни проблеми, свързани с фонетиката (науката за различните аспекти на човешката реч – артикулационен, акустичен, функционален и перцептивен), правоговора и свързаните с него правописни проблеми; системите за транскрипция на речта; прозодията (ударение и интонация на речта); лексикалните и граматичните особености на разговорната и детската реч; лексикалните и граматичните особености на диалектната реч; стилистиката (култура на речта и речеви жанрове); корпусната лингвистика (създаване на колекции с устна реч); комуникацията (модели и средства на общуването в различни речеви ситуации, включително в интернет); речезнанието в обучението, медиите и криминалистиката (речевото профилиране); речевите аномалии и логопедията.

Повече информация за Десетия форум „Българска граматика“