EN
Начало » Без категория » ДЕСЕТИ ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“

ДЕСЕТИ ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките и Катедрата по български език на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ Ви канят да вземете участие в Десетия форум „Българска граматика“ на тема „Феноменът устна реч.
Форумът се посвещава на един от най-големите български езиковеди на нашето съвремие – чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев.
Форумът ще се проведе на 20 и 21 октомври 2023 г. в зала „Проф. Александър Теодоров-Балан“ на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход“ № 52.

Темата предполага разглеждане на широк кръг от теоретични и научноприложни проблеми, свързани с фонетиката (науката за различните аспекти на човешката реч – артикулационен, акустичен, функционален и перцептивен), правоговора и свързаните с него правописни проблеми; системите за транскрипция на речта; прозодията (ударение и интонация на речта); лексикалните и граматичните особености на разговорната и детската реч; лексикалните и граматичните особености на диалектната реч; стилистиката (култура на речта и речеви жанрове); корпусната лингвистика (създаване на колекции с устна реч); комуникацията (модели и средства на общуването в различни речеви ситуации, включително в интернет); речезнанието в обучението, медиите и криминалистиката (речевото профилиране); речевите аномалии и логопедията.
Основните въпроси на дискусията ще бъдат съсредоточени около следната проблематика (но няма да се ограничават до нея):
• Основни тенденции в развитието на българската разговорна и книжовна реч и изследване на взаимодействието между разговорната и книжовната реч;
• Особености на устната комуникация и нейното значение в обучението, ежедневното общуване и професионалната реализация;
• Характеристика на речта в медиите и на разговорната реч в интернет и влиянието им върху развитието на разговорната и книжовната реч.
Целта е не (само) да се дадат окончателни отговори, а да се обменят мнения, да се изкажат предположения и продължавайки традицията от предходните срещи, да се създаде среда за непосредствен разговор по проблемите на устната реч.

Всички доклади, изнесени на Форума, ще бъдат публикувани в Приложението към сп. „Български език“.

До 30 април очакваме предварителните Ви заявки за участие във Форума на адрес forum@ibl.bas.bg. Заявките трябва да са в обем до 500 думи и да представят ясно съдържанието на предлагания доклад. Заявките, които отговарят на предложената тематика и са на съответното научно равнище, ще бъдат приети за участие, а авторите им ще бъдат уведомени до 10 май.
Организацията след това ще протече по следния начин:
• до 10 септември: събиране на пълните текстове на докладите;
• до 30 септември: анонимно рецензиране на докладите, уведомяване на авторите и съставяне на програмата;
• до 30 октомври: събиране на окончателните текстове на докладите;
• до 31 януари: публикуване на сборника с доклади от Форума.

Въпроси можете да отправяте на адрес forum@ibl.bas.bg.
От организаторите

Организационен комитет

проф. д-р Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – председател)

доц. д-р Татяна Александрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – съпредседател)

проф. д-р Димитър Попов (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – съпредседател)

проф. д-р Велка Попова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“)

гл. ас д-р Стефка Александрова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“)

гл. ас. д-р Христина Кукова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

гл. ас. д-р Симеон Стефанов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

гл. ас. д-р Валентина Стефанова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

д-р Лора Желева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

д-р Ивелина Стоянова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

преп. Жанета Андреева (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“)

преп. Ани Ангелова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“)