EN
Начало » Новини » ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“ 2018

ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“ 2018

Тема: „Динамика на синтактичните идеи на границата на две столетия“

 

Форумът се организира за пета поредна година. През 2018 година организатори са Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките.
 
Време и място на провеждане: 

18 октомври 2018 г. (четвъртък) от 10:00 до 17:00 ч., гр. София, Институт за български език при БАН, Голям салон (бул. „Шипченски прохос“ № 52, бл. 17);

19 октомври 2018 г. (петък) от 11:00 до 12:00 ч., гр. София, Българска академия на науките (сградата на Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей, ул.„Московска“ № 6а, зала 19) 

 

Ще бъдат разгледани проблеми, свързани с описанието на синтактични структури в българския език и изследванията на съвременните синтактични теории. Дискусията ще бъде съсредоточена около следните основни въпроси:

– Какви са задачите, предизвикателствата и очакваните резултати от модерния синтаксис?
– Къде е границата между традиционния и модерния синтаксис и при какви случаи следва единият да се предпочете вместо другия?
Фокусът ще бъде предимно върху синтактична проблематика, но наред с това ще се засягат морфологични и семантични въпроси, свързани със синтаксиса. Целта е не (само) да се дадат окончателни отговори, а да се обменят мнения, да се изкажат предположения и да се създаде среда за непосредствен разговор за мястото на синтаксиса в езиковедските изследвания.

 

Срокът за представяне на материалите за отпечатване на електронен адрес forum@ibl.bas.bg е 10 ноември 2018 г., а изискванията за тяхното оформяне следват изискванията на сп. „Български език“.

 

 

Програма

 

 

18 октомври 2018 година

10:00 – 12:00 

Проф. Ивелина Савова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“): Синтаксис и хиперсинтаксис

Проф. Елена Иванова (Санктпетербургски държавен университет): Граматични категории в структурата на подчиненото изречение: контекстово изместване и реинтерпретация в български

Проф. Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“): Типология на (рестриктивните и нерестриктивните) подчинени изречения в български

Проф. Йовка Тишева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Означаване на синтактични отношения в простото изречение: предложни и именни фрази

12:00 – 12:30 Дискусионна сесия

12:30 – 13:00 Обедна почивка

13:00 – 13:30 

Доц. Петя Бъркалова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“): Българската синтактична традиция и синтактичният анализ през 21. век

Гл. ас. Светлозара Лесева  (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“): Представяне на книгата „Доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев“ 

13:30 – 14:30 

Проф. Петя Осенова (Софийски университет Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Явни и неявни връзки при моделиране на синтактичните отношения 

Проф. Велка Попова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“): Синтактични иновации в българския детски език 

Доц. Димитрина Лесневска (Университет за национално и световно стопанство): Синтактични особености на българските и руските делови писма (в съпоставителен план)

Гл. ас. Елисавета Балабанова (Университет по библиотекознание и информационни технологии): Синтаксис на адюнктите на Томас Ернст – една линвистична теория от 21. век

Доц. Петя Несторова (Университет за хранителни технологии): Една модерна теория в българския синтаксис на границата на две столетия

14:30 – 15:00 Дискусионна сесия

15:00 – 15:30 Почивка

15:30 – 16:30 

Проф. Радка Влахова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Задпоставените определения  някои семантични и синтактични въпроси

Доц. Марина Джонова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Удвояване на релативите в българския език

Доц. Галина Петрова (Университет „Проф. д-р Асен Златаров”): Подчинени определителни да-изречения в българския език: хабитуално и модално значение

Димитър Георгиев (Пловдивски университет): Формални описания на сложни съставни изречения с подчинени подложни в прикопулна позиция

Ас. Станислава Теофилова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”): Някои наблюдения върху словореда на комбинацията от съгласувано и несъгласувано определение в рамките на съобщителното изказване (върху материал от българската разговорна реч)

16:30 – 17:00 Дискусионна сесия

10:00  – 17:00  

Изложба „Синтактични дървета – картини на мисълта“, организирана от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“

 

 

19 октомври 2018 година

11:00 – 12:00 Проф. Мила Вълчанова и проф. Валентин Вълчанов (Норвежки университет за наука и технологии): Лексикална семантика и граматика: теоретични и емпирични перспективи 

 

За въпроси – forum@ibl.bas.bg.

 

За регистрация – //ibl.bas.bg/forum2018/.

 

➥ Галерия