Тема: Граматичните системи в синхрония и диахрония.

Форумът се организира за шеста поредна година. През 2019 година организатори са Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките.

Време и място на провеждане: 17 и 18 октомври 2019 г. (четвъртък и петък), София, Институт за български език при БАН.

Ще бъдат представени проблеми, обхващащи широк спектър в сферата на българската граматика. Това ще даде възможност да бъдат засегнати както по-глобални въпроси, отнасящи се до общите явления и модели в граматичните системи, езиковата типология, отношенията и съпоставките между различни системи, така и по-конкретни теми, свързани с процесите и явленията вътре в самите системи. Представените изследвания могат да се основават на различни теоретични методи и подходи, а системите могат да бъдат разглеждани в синхронен или в диахронен план. Дискусията ще бъде съсредоточена около следните основни въпроси:
 • Какви зависимости се наблюдават между граматичните системи?
 • Кои начини са подходящи за моделиране на граматичните системи?
 • Целта е не само да се направят генерални обобщения по разискваните теми, а и да се обменят мнения, да се предложат хипотези и да се създаде творческа атмосфера за непосредствен разговор и обмен на идеи.

  Програма
  17 октомври 2019 година
 • 10:00 – 13:00
 • Чл.-кор. проф. Стоян Буров (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“):
  Зависимост и йерархия между граматичните системи
  Проф. Стефана Димитрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“):
  Разбирането за категория като важен фактор за развитието на лингвистичните парадигми
  Доц. Борислав Попов (Югозападен университет „Неофит Рилски“):
  Триелементен структурен модел в индоевропейските граматични системи като проекция на митологичните представи и на човешкото познание за света
  Проф. Максим Стаменов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“):
  Две хипотези за характера и резултатите от взаимодействието на граматичните системи в Балканския езиков съюз
  Проф. Лилия Илиева (Югозападен университет „Неофит Рилски“):
  Българската граматика през ситото на книжовния език и Европейският езиков съюз (SAE)
 • 13:00 – 14:00 Обедна почивка
 • 14:00 – 17:00 Дискусионна сесия
 • 18 октомври 2019 година
 • 10:00 – 12:00 Дискусионна сесия
 • 12:00 – 13:00 Обедна почивка
 • 13:00 – 16:00 Дискусионна сесия

 • Ако желаете да участвате с доклад във Форума през 2019 година, трябва да подадете резюме (не по-кратко от 1 800 и не по-дълго от 3 600 знака) до 15 септември 2019 година в pdf формат.
  Заявките за участие ще бъдат анонимно рецензирани до 30 септември 2019 година.
  Срокът за представяне на материалите за отпечатване е 30 ноември 2019 година, а изискванията за тяхното оформление следват изискванията на сп. „Български език“.