EN

ас. Десислава Борисова

Професионална биография

 

на ас. Десислава Борисова

 

Секция за българска етимология

 

 

За контакти:

 

e-mail: dessyborissova@abv.bg

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 603, София 1113

 

сл. тел.: 00359 02 979 29 73

 

факс: 00359 2 8722302

 

 

Научни интереси:

 

българска и славянска етимология, сравнително и съпоставително славянско езикознание, сръбски и хърватски език

 

 

Образование и квалификация:

 

1996-1999 г. – редовна докторантура по общо и сравнително езикознание към Секцията за българска етимология в Института за български език при БАН

 

1998 г. – летен курс “Контакти в науката”, организиран от Българската академия на науките и Шведския съвет за планиране и координиране на изследванията, Пампорово

 

1996 г. – тримесечен курс по английски език, III степен, редовна форма на обучение, към Института за чуждестранни студенти, Център за изучаване на чужди езици, София

 

1994-1996 г. – две двуседмични специализации по сърбохърватски език в Университета в Белград, Сърбия, и двуседмична специализация по словенски език в Университета в Любляна, Словения

 

1990­1995 г. – Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, специалност славянска филология, сърбохърватски профил: Специалист по сърбохърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература и преподавател по български език и литература в средните училища

 

1978-1989 г. – 133 ЕСПУ “Ал. С. Пушкин” с преподаване на руски език, София

 

 

Професионално развитие:

 

2011- до момента – асистент в Института за български език при БАН, Секция за българска етимология

 

2004-2007 г. – научен сътрудник II степен в Института за български език при БАН, Секция за българска етимология

 

1999-2003 г. – проучвател в Института за български език при БАН, Секция за българска етимология

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

БЪЛГАРСКИ ЕТИМОЛОГИЧЕН РЕЧНИК, от 1999 г. до 2007 г. и от 2011 г. до момента, съавтор на речника (2005-2007, 2011- до момента), национален проект, бюджетна субсидия, ръководител на проекта проф. д.ф.н. Тодор Ат. Тодоров

 

ИСТОРИКО-ТИПОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЧНИКОВИЯ СЪСТАВ НА БЪЛГАРСКИЯ И ПОЛСКИЯ ЕЗИК (ДУМИ С НАЧАЛНО Х-/CH-), 2012-2014 г., международен проект, допълнително финансиране по ЕБР, ръководител на проекта от българска страна гл.ас. д-р Христина Дейкова

 

 

Основни публикации:

 

2011

 

Several turkish loan-words in the Вulgarian and the Serbo-croatian languages – bg. хас1, хас2, хас3/ s.-c. has; bg. хасол/ s.-c. асал. – В: Сборник с доклади от Етимологичния симпозиум “Теория и емпирия в славянското диахронно езикознание”, проведен на 6–8 септември 2011 г. в Бърно, Чехия (под печат).

 

2008

 

Славянски произход на бълг. орàница, орàвица, урàница, врàница ’лодка’ и на срхр. orànica също. В: Славистични изследвания (8). Сборник в чест на 90-годишнината от рождението на акад. Емил Георгиев, 80-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев, 70-годишнината от рождението на проф. Боян Ничев. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008, 147-151.

 

2007

 

За произхода и значенията на бълг. харч, арч, хардж и срхр. харч, арч, харач, арач (и на производни от тях). В: Словенска етимологиjа данас. Зборник симпозиjума одржаног од 5. до 10. септембра 2006. године. Ур. Ал. Лома. Београд, ИСJ САНУ, Чигоjа штампа, 2007, 41-49.

 

2005

 

Срхр. гàгрица ’гъгрица’ – заемка от румънски или дума с домашен произход? В: Езиковедски проучвания в памет на проф. Йордан Заимов (1921-1987). Материали от Националната научна конференция в памет на проф. д.ф.н. Йордан Заимов по случай 80-годишнината от рождението му (София, 3-4 декември 2001 г.). София, Академично издателство „Марин Дринов”, 2005, 256­259.

 

2004

 

Семантични проблеми при етимологизуването на бълг. трудна ’бременна’ и срхр. трудна ’(за жена) бременна’. В: Юбилеен славистичен сборник [Сборник с доклади от Международната славистична конференция по повод десетгодишния юбилей на специалност Славянска филология в Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, 3-5.12.2004 г.]. Благоевград, Университетско издателство, 2005, 207-212.

 

1998

 

Българският глагол вървѕ, срхр. врвjети и словен. vrvйti в етимологичния речник на Петър Скок. Съпоставително езикознание, София, 1998, 3—4, 104—107.

 

Международен научен симпозиум по проблемите на етимологията, на общото, индоевропейското, балканското и славянското езикознание (21-22. 10. 1998 г.) в памет на акад. Владимир Георгиев (1908 – 1986). Български език, XLVII/6, София, 1997—1998, 85—88 (в съавторство с Христина Дейкова).

 

Срхр. iri в етимологичня речник на Петър Скок, бълг. кирЈш, чирЈш. Съпоставително езикознание, София, 1998, 3—4, 108—111.