EN

проф. д-р Диана Благоева

Професионална биография

 

на проф. д-р Диана Благоева

 

Секция за българска лексикология и лексикография

 

 

За контакти:

 

e-mail: diablag@mail.bg,

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 501, София 1113;

 

сл. тел.02 979 29 48

 

 

Научни интереси:

 

Лексикология, лексикография, съпоставително езикознание, корпусна лингвистика.

 

 

Образование и квалификация:

 

1988 – 1992 г. – СУ „Св. Климент Охридски”, докторантура

 

1985 – 1986 г. – СУ „Св. Климент Охридски”, специализация

 

1984 – 1985 г. – Варшавски университет, Полша, полска филология

 

1980 – 1985 г. – СУ „Св. Климент Охридски”, славянска филология

 

 

Професионално развитие:

 

от 2006 г. – доцент, СБЛЛ – ИБЕ

 

1995 – 2006 г. – главен асистент, СБЛЛ – ИБЕ

 

1987 – 1995 г. – главен асистент, Русенски университет

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

Многотомен академичен тълковен Речник на българския език (РБЕ) – многогодишен национален проект. Ръководител: доц. д-р Диана Благоева

 

Проект CESAR. Ръководител от българска страна проф. д-р Светла Коева.

 

Българско-полски лексикални паралели (2012-2014). Ръководител доц. д-р Диана Благоева.

 

Български национален корпус (2011-2013). Ръководител проф. д-р Светла Коева.

 

Неологизмите в българския и чешкия език – теоретични и лексикографски аспекти (2011-2013). Съвместен проект с Института по чешки език, ЧАН. Ръководител доц. д-р Д. Благоева.

 

Българска лексикология и фразеология (2009-2012). Ръководител: проф. дфн Л. Крумова-Цветкова.

 

Информационна среда за комплексно лексикографско описание на словното богатство на българския език (от началото на ХІХ в. до наши дни ) (2010-2013). Проектът е финансиран от ФНИ
към МОМН, договор ДТК 02/53 от 17.12.2009 г. Ръководител: проф. дфн М. Чоролеева.

 

Комплексно изследване на българската лексика и фразеология като част от културното наследство и националната идентичност (2010-2013). Проектът е финансиран от ФНИ към МОМН,
договор ДТК 02/52 от 17.12.2009 г. Ръководител: проф. дфн Л. Крумова-Цветкова

 

Съвременни методи и подходи в лексикографската практика (2008-2010). Съвместен проект с Института по чешки език, ЧАН. Ръководител: доц. д-р Д. Благоева.

 

Електронизация на лексикографските ресурси (2006-2009). Проектът е финансиран от ФНИ на МОН, № ОХН 1512/2005 г. Ръководител: проф. дфн М. Чоролеева.

 

Българско-полска съпоставителна граматика (2006-2008). Съвместен проект с Института по славистика, ПАН. Ръководител: проф. дфн Л. Крумова-Цветкова.

 

Българският и чешкият книжовен език в контекста на информационното общество (Комплексно описание на лексиката в контекста на информационното общество) (2005-2007). Съвместен проект с Института по чешки език, ЧАН. Ръководител: чл.-кор. проф. дфн Е. Пернишка.

 

Тенденции за интернационализация и за съхранение на идентичността на националния език (2002-2004). Съвместен проект с Института за чешки език, ЧАН. Ръководител: чл.-кор. проф. дфн Е.Пернишка.

 

 

Експертна и обществена дейност:

 

от 2010 – Ръководител на СБЛЛ

 

от 2008 г. – Член на НС на ИБЕ

 

от 2008 г. – Член на НС на ИБЕ

 

от 1996 г. – Член на Българското лексикографско дружество (БЛД)

 

 

Основни публикации:

 

Речник на българския език [многотомен академичен тълковен]. С., АИ „Марин Дринов”, ЕТ „Емас” и ИБЕ при БАН. Автор на речникови статии в томове:
българския език [многотомен академичен тълковен]. С., АИ „Марин Дринов”, ЕТ „Емас” и ИБЕ при БАН. Автор на речникови статии в томове:
т. ХIII (поен –прелестно) 2008 г.:

 

позитивист – поизлъжа; пооткрехвам – попретръпна; последица – посреди; пределен – предразполагане 123 печ. с.

 

т. ХІІ (П – поемка). 2004 г.:

 

подзема-подкупя; позлизурски-подокачвам се; подраня-подсушаване 108 печ. с.

 

т. ХІ (О). 2002 г.:

облолик-обнародуване 10 печ. с.

 

т. І (А-Б). Второ допълнено и прерботено издание. 2001 г.:40 печ. с.

 

 

2011 г.

 

Д. Благоева. Дефразеологизацията като източник на лексикални и семантични иновации в съвременния български език. – В: Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова.
София, АИ „Проф. Марин Дринов”, 2011, с. 139-151.

 

Д. Благоева, С. Колковска. Към въпроса за семантичната прозодия на глаголите в българския език (корпусно изследване). – Български език, 58, 2011, кн. 3, с. 111-124.

 

Д. Благоева, С. Колковска. Корпусният подход в българската лексикография – практика и перспективи. – В: Съвременни методи и подходи в лексикографската практика. Сборник студии и статии.
София, „Авангард Прима”, 2011, с. 7-45.

 

Д. Благоева, М. Чоролеева, С. Колковска, В. Сумрова. Българската академична лексикография в контекста на информационните технологии. – В: Българският език и литература в славянски и
неславянски контекст. Международна конференция, Сегед, Унгария, 28-29 май 2009 г. Szeged, JATEPress, 2011, с. 159-165.

 

Св. Коева, Д. Благоева, С. Колковска. Проектът Български национален корпус – резултати и перспективи. – Български език, 58, 2011, кн. 3, с. 34-53.

 

 

2010 г.

 

Е. Пернишка, Д. Благоева, С. Колковска. Речник на новите думи в българския език (от края на ХХ и началото на ХХI в.). София, „Наука и изкуство”, 2010. 515 с.

 

Д. Благоева. Чуждоезикови влияния при семантичния развой на българската лексика в съвременния период. – В: Слово и словесност. Сборник в чест на доц. д-р Юлия Балтова. София, 2010, „Емас”, с. 33-41.

 

М. Чоролеева, С. Колковска, Д.Благоева. Взаимодействие между лексикални и граматични значения и неговото представяне в XML структурата на многотомния тълковен Речник на българския език. – В:
Слово и словесност. Сборник в чест на доц. д-р Юлия Балтова. София, 2010, „Емас”, с. 188-195.

 

Д. Благоева. Наблюдения върху утвърждаването на новата българска лексика. – Български език, 2010, кн. 4, с. 7-20.

 

Св. Коева, Д. Благоева, С. Колковска. Българският електронен езиков корпус и негови приложения. – Наука, 2010, кн. 5, с. 64-69.

 

Koeva Sv., D. Blagoeva and S. Kolkovska. Bulgarian National Corpus Project. – In: N. Calzolari, K. Choukri, B. Maegaard, J. Mariani, J. Odjik, S. Piperidis, M. Rosner, D. Tapias (eds.). Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC’10). Valletta, European Language Resources Association (ELRA), 2010, pp. 3678-3684.

 

С. Колковска, Д. Благоева. Речник на новите думи в българския език” – източник на знания за някои актуални концепти (въз основа на областта „стил на живот”). – В: Лексикографията в европейското
културно пространство. Велико Търново, „Знак’94”, 2010, с. 253-365.

 

Св. Коева, Д. Благоева, С. Колковска. Българският национален корпус – състояние и перспективи. – В: Лексикографията в европейското културно пространство. Велико Търново, „Знак’94”, 2010, с.
289-300.

 

 

2009 г.

 

Д. Благоева, С. Колковска. Семантична прозодия на някои групи каузативни глаголи в българския език (корпусно базирано изследване). В: Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe. Bratislava, Slavistycký ústav Jána Stanislava SAV, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин” при БАН. Велико Търново, ИК „Знак’94”, 2009, с. 58-72.

 

Л. Крумова-Цветкова, Д. Благоева. За квантитативността, изразявана от видово-временните глаголни значения в българския език (в съпоставка с полски). – In: Semantyka a konfrontacja językowa. T. 4.,
Warszawa, SOW, 2009, s. 45-64.

 

D. Blagoeva. Korpusowe podejście w opracowaniu leksykograficznym nowego słownictwa bułgarskiego. – Лексикографски преглед, 2009, бр. 10, с. 65-71.

 

D. Blagoeva. Electronic Corpora and Bulgarian New-Word Lexicography. – In: Études Cognitives. Vol. 9. Warszawa, SOW, 2009, pp. 143-150.

 

Д. Благоева, С. Колковска, В. Сумрова, М. Чоролеева. Електронизация на лексикографските ресурси. – Лексикографски преглед, 2009, бр. 10, с. 5-56.

 

 

2008 г.

 

Д. Благоева. Проблеми на изграждането на електронен корпус за лексикографски цели. В: Lexikografie v kontextu informační společnosti. Praha. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. 2008, с. 169-179. pdf

 

Д. Благоева. Нови фразеологични калки в българския език (в съпоставка с други славянски езици). В: Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография. София. Академично издателство „Проф. Марин Дринов”. 2008, с. 149-153.

 

Д. Благоева. Съвременни подходи в българската неография (проблеми и перспективи). В: БЕ, 2008, кн. 1, с. 5-14.

 

Д. Благоева. Нова глаголна лексика в българския език. Във: В търсене на смисъла и инварианта. Сборник в чест на проф. Дина С. Станишева. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски”. 2008, с. 79-90.

 

 

2007 г.

 

Д. Благоева, С. Колковска. Електронен корпус за целите на „Речник на българския език” – състояние и перспективи. В: Лексикографията и лексикологията в съвременния свят. Велико Търново, ИК „Знак’94”, 2007, с. 277-286. pdf

 

Д. Благоева. Деантропонимни съществителни в най-новата българска лексика. В: Научни приноси в памет на професор Константин Попов. Велико Търново. ИК „Знак’94”. 2007, с. 71-80.

 

 

2006 г.

 

Д. Благоева, С. Колковска. Някои проблеми на корпусната лексикография. В: Светът на речника. Светът в речника. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината на чл.-кор. дфн Емилия Пернишка. Велико Търново. ИК „Знак’94”. 2006, с. 113-121. pdf

 

Д. Благоева. Неологизмите в съвременния български език. В: Български език и литература, 2006, кн. 6, с. 16-25.

 

Д. Благоева. Калкирането в най-новия период от развитието на българския и чешкия език. В: Националният език в условията на чужди влияния и глобализация. С., 2006, с. 174-189.

 

 

2005 г.

 

Д. Благоева. Аспекти на калкирането в най-новия период от развитието на българския език. С., ИК „Галик”, 2005, 106 с.

 

Д. Благоева. За някои нови интерсемантизми в славянските езици. В: Юбилеен славистичен сборник. Благоевград. Унив. изд., 2005, с. 102-108.

 

 

2004 г.

 

Д. Благоева. Един тип неологизми универбати в българската разговорна реч (в съпоставка с руски). В: Проблеми на българската разговорна реч. Книга шеста. Велико Търново. Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”. 2004, с. 45-52.

 

Д. Благоева (в съавт.). Универсален българско-английски речник. С., PONS. 2004, 1049 с.

 

 

2003 г.

 

Д. Благоева (в съавт.). Универсален българско-немски речник. С.1 PONS. 2003, 1118 с.

 

Д. Благоева. Интернационални и национални елементи в речниковия състав (аспекти на калкирането в съвременните славянски езици). В: Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Praha. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. 2003, s. 133-140.

 

Д. Благоева. Неологизми универбати в българския и чешкия език. В: Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století). Praha. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. 2003, s. 26-37.

 

Д. Благоева. Универбизацията в най-новото славянско словообразуване (върху материал от българския, руския и чешкия език). В: Съпоставително езикознание, 2003, кн. 3, с. 5-21.

 

 

2001 г.

 

Д. Благоева(съавт. с Е. Пернишка, С. Колковска). Речник на новите думи и значения в българския език. София. „Наука и изкуство”. 2001, 309 стр.

 

 

2000 г.

 

Д. Благоева. Енантиосемията в съвременния български език. В: За думите и речниците. Лексикографски и лексиколожки четения’98. С., ДИОС. 2000, с. 317-323.