EN

доц. д-р Цветелина Георгиева

Информация

Доцент

Секция за съвременна българска лексикология и лексикография

Служебен телефон: 02 979 29 57

Имейл: cveti.g@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • лексикология
  • лексикография
  • словообразуване
  • граматика

Образование и опит

Образование и опит

1988 – 1993: магистър, специалност „Българска филология“, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2001 – 2002: филолог специалист, Секция за българска лексикология и лексикография, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките

2003 – 2006: редовен докторант, Секция за българска лексикология и лексикография, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките

2007: образователна и научна степен „доктор“, научна специалност „Български език“

2008 – 2011: научен сътрудник II ст., Секция за българска лексикология и лексикография, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките

2011 – 2017: главен асистент, Секция за българска лексикология и лексикография, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките

2017 – до момента: доцент, Секция за българска лексикология и лексикография, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките

Научна дейност

Проекти

Речник на българския език (многогодишен), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките / участник в проекта

Съвременни лексикални ресурси за българската и чешката неология – теоретични и научноприложни аспекти (2017 – 2019), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките, съвместен проект с Института по славистика, Чешка академия на науките / участник в проекта

Написаното остава. Пиши правилно! (2015 – до момента), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките, съвместен проект с НИОН „Аз Буки“ / участник в проекта

Славянската лексикография в началото на XXI в. (2014 – 2016), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките, съвместен проект с Института по славистика, Чешка академия на науките / участник в проекта

Български национален корпус (2007 – 2015), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките / участник в проекта

Българско-полски лексикални паралели (2011 – 2014), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките, съвместен проект с Института по славистика, Чешка академия на науките / участник в проекта

Неологизмите в българския и чешкия език – теоретични и лексикографски аспекти (2011 – 2013), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките, съвместен проект с Института по чешки език, Чешка академия на науките / участник в проекта

Комплексно изследване на българската лексика и фразеология като част от културното наследство и националната идентичност (2010 – 2013), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките; проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ДТК 02/52/17.12.2009) / участник в проекта

CESAR: CEntral and South-east europeAn Resources (2011 – 2013), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките; проект, финансиран по програмата на ЕС ICT PSP / участник в проекта

Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика (2012 – 2013), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките; проект, финансиран от Европейския социален фонд и Република България в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (Д01-4738/20.11.2013 г.) / участник в проекта

Математическа логика и компютърна лингвистика: развитие и взаимно проникване (2009 – 2011), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките; проект, финансиран от Европейски социален фонд, Оперативна програма „Човешки ресурси“, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ (BG051Р0001-3.3.04/27) / участник в проекта

Членство в научни организации

Българското лексикографско дружество, член (2009 – до момента)

Участие в редакционни колегии

Слово и словесност. Сборник в чест на доц. д-р Юлия Балтова. София, ИК „Емас“, 2010. 398 с. (ISBN 978-954-357-207-6) / член на редакционния колектив

Българска семейно-родова лексика. Енциклопедичен речник. Холиолчев, Христо, Максим Младенов, Лилия Радева. София, „Изток – Запад“, 2012, 500 с. (ISBN 978-619-152-143-2) / научен и технически редактор

Речник на българския език, т. 14. София, АИ „Проф. М. Дринов“, 2012. 1221 с. (ISBN 978-954-322-543-9) / технически редактор

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Седма международна конференция по лексикология и лексикография „Лексикографията в началото на ХХІ в.“, София, България, 15 – 16 октомври 2015 г. / член на организационния комитет

Шеста национална конференция по лексикография и лексикология с международно участие „70 години българска академична лексикография“, София, България, 24 – 25 октомври 2012 г. / член на организационния комитет

Пета конференция по лексикология и лексикография с международно участие „Лексикографията в европейското културно пространство“, София, 19 – 20 октомври 2009 г. / член на организационния комитет

Десета международна конференция на Комисията по славянско словообразуване при Международния комитет на славистите „Словообразуване и лексикология“, София, България, 1 – 6 октомври 2007 г. / член на организационния комитет

Публикации

Монографии

Георгиева, Цв. Н. Родството и роднинските названия в българския език (семантика и лексикографско представяне). София: „Авангард Прима“, 2016. 214 с. ISBN 978-619-160-712-9.

Георгиева, Цв. Иновационни процеси в българската именна префиксация. София: „Авангард Прима“, 2013. 254 с. ISBN 978-619-160-145-5.

Речници

Георгиева, Цв., Ат. Атанасова, Д. Благоева, М. Божилова, Е. Георгиева, Г. Дюлгерова, В. Занев, Ел. Кацкова-Михова, С. Колковска, Н. Костова, М. Лилова, Св. Манова, Н. Николова, С. Павлова, В. Стойкова, В. Сумрова. Речник на българския език, т. 15 (Р). София: Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2015. 1602 с. ISBN 978-954-322-823-2.

Георгиева, Цв., Д. Благоева, Д. Дечева, В. Занев, Ел. Кацкова-Михова, С. Колковска, Н. Костова, М. Лилова, Св. Манова, С. Павлова, В. Стойкова, В. Сумрова. Речник на българския език, т. 14 (ПРЕЛЕТ – ПЯСЪЧНОЖЪЛТ). София: АИ „Проф. М. Дринов“, 2012. 1221 с. ISBN 978-954-322-543-9.

Студии/глави в сборници

Георгиева, Цв. Речник тезаурус без аналог в славистиката. – В: Moderní slovanská lexikografie. Praha, 2016 (под печат).

Георгиева, Цв. Нови суфиксални имена за лица в българския език. – В: Проблеми на неологията в славянските езици. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 33 – 76. ISBN 978-954-322-636-8.

Студии и статии в научни списания

Георгиева, Цв. За изразяване на посесивността при някои роднински названия в българския език с оглед на лексикографската практика. – Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, т. 28, 2015, с. 139 – 173. София: АИ „Проф. Марин Дринов“. ISSN 0323-9934.

Георгиева, Цв. Езикови конструкции с интензифициращ характер от типа сам-саменичък – граматически проблеми. – Български език, 2016, кн. 2, с. 68 – 80. ISSN 0005-4283.

Георгиева, Цв. Словното богатство в Българска семейно-родова лексика. Енциклопедичен речник. – Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2016, т. 29, с. 196 – 206. София: АИ „Проф. Марин Дринов“. ISSN 0323-9934.

Георгиева, Цв. Цифровият код в речника Българска семейно-родова лексика. – Български език, 2016, кн. 3, с. 97 – 108. ISSN 0005-4283.

Георгиева, Цв. Česko-bulharský slovnik а вulharsko-česky tematický slovník s úkoli na prosvičování slovní zásoby. Lexikální minimum ke závěrečné zkouše и Česko-bulharský právnický slovník на Елена Крейчова. – Българска реч, 2016, кн. 3, с. 106 – 110. ISSN 1310-733X.

Георгиева, Цв. Системата от роднински названия в българския език. – Български език, 2015, кн. 2, с. 66 – 75. ISSN 0005-4283.

Георгиева, Цв. За някои нови суфиксални имена за лица в българския език. – Във: Вiсник Днiпропетровскього унiверситету, 2013, 11, Т. 21, с. 73 – 79. ISSN 9125 0912.

Георгиева, Цв. За суфикса -джий(а)/-чий(а) и образуваните с него съществителни имена в българския език. – В: Српски jезик, 2014, № 19, с. 351 – 357. ISSN 0354-9259.

Георгиева, Цв. Неологизми със суфикс -[а]джий(а) в българския език. – В: Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica, 2013, № 13, s. 24 – 31. ISSN 1233-6178.

Георгиева, Цв. Словообразуване по инициални абревиатури ІІ. – Български език, 2013, кн. 1, с. 73 – 92. ISSN 0005-4283.

Георгиева, Цв. Словообразуване по инициални абревиатури І. – Български език, 2012, кн. 4, с. 29 – 42. ISSN 0005-4283.

Георгиева, Цв. За употребите на нов тип деривати с анти- в българския език в началото на ХХІ в. – Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica, 2009, № 9, s. 203 – 214. ISSN 1233-6178.

Георгиева, Цв. За форманта супер- в съвременното българско словообразуване. – Български език, 2006, кн. 2, с. 90 – 96. ISBN 0005-4283.

Георгиева, Цв. За един нов модел деривати с префикс анти- в българския книжовен език. – Българска реч, 2006, кн. 2 – 3, с. 30 – 34. ISBN 1310-733Х.

Георгиева, Цв. За един нов препозитивен компонент в съвременното българско словообразуване. – Българска реч, 2005, кн. 3, с. 30 – 34. ISBN 1310-733Х.

Георгиева, Цв. Иновации в словопроизводството на именни деривати с префикс съ- в съвременния български книжовен език. – Лексикографски преглед, 2005, кн. 8, с. 29 – 32. ISBN 1311-347X.

Статии в сборници от конференции

Георгиева, Цв. За т.нар. „семантични особености“ при роднинските названия. – В: Лексикографията в началото на ХХІ в. Доклади от Седмата международна конференция по лексикология и лексикография (София, 15 – 16 окотмври 2015 г.). София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“. 2016, с. 267 – 274.

Георгиева, Цв. Родството и родствената система на българите. – В: Славянская культура в Европе – история, настоящее и будущее. Сборник материалов Международной научно-практической онлайн-конференции. Славянската култура в Европа – история, настояще и бъдеще. (София – Москва, 2015) Сборник с материали от Международната научно-практическа онлайн-конференция. (София – Москва, 2015). София: Университет по библиотекознание и информационни технологии, Академия медиаиндустрии, 2015, с. 94 – 98. ISBN 978-5-902899-12-9; ISBN 978-619-185-158-4.
//ipk.ru/video/ipk/sbornik.pdf

Георгиева, Цв. Роднинските имена в българския книжовен език с оглед на категорията посесивност. – В: Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност славянска филология (16 – 18 октомври 2014 г., Благоевград). Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2015, с. 510 – 517. ISBN 978-954-680-976-6.

Георгиева, Цв. Нова лексика в областта на спорта. – В: Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu od narodenia Štefana Peciara. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014, s. 404 – 417. ISBN 978-80-224-1416-6.

Георгиева, Цв. За някои неологизми от областта на изкуството в края на ХХ и началото на ХХІ век (върху материал от българския и чешкия език). – В: Čеština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012, s. 475 – 480. ISBN 978-80-246-2121-0.

Георгиева, Цв. Лексикографски портрет на думите със словообразувателен връх пъпка в многотомния „Речник на българския език“. – В: 70 години българска академична лексикография. Доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН, 24 – 25 октомври, 2012 г. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 185 – 194. ISBN 978-954-322-578-1.

Георгиева, Цв. Видове класификации на активните препозитивни форманти в българското именно словообразуване. – В: Творба речи и њети ресурси у словенским jезицима. Зборник радова са четрнаесте међународне научне конференциjе Комисиjе за творбу речи при Међународном комитету слависта. Белград: Филолошки факултет, 2012, с. 545 – 553. ISBN 978-86-6153-116-3.
//www.ireteslaw.ispan.waw.pl/bitstream/handle/123456789/106/545_pdfsam_Tvorba%20reci%20i%20njeni%20resursi%20u%20slovenskim%20jezicima%20-%20prelom%20i%20cip.pdf?sequence=1

Георгиева, Цв. Названия на двойка лица (мъж и жена) и тяхното място в езиковата система и текста (в българския език в съпоставка с други езици). – В: Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów Seria 13. Рoznań: Wydawnictwo PTPN, 2012, с. 55 – 66. ISBN 978-83-7654-195-2.

Георгиева, Цв. Инициалната абревиатура и мотивиращата единица. – Във: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19 – 21 април 2012. Том I. Езикознание. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2012, с. 353 – 359. ISBN 978-954-07-3457-6.

Георгиева, Цв. Лексикографско представяне на езикови единици със словообразувателен компонент транс-. – В: Лексикографията в европейското културно пространство. Материали от Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 19 – 20 октомври 2009 г. Велико Търново: ИК „Знак’94“, 2010, с. 126 – 136. ISBN 978-954-8305-10-5.

Георгиева, Цв. Функционална и семантична характеристика на препозитивия именен формант екс- с оглед на лексикографското му представяне в българския език. – В: Българската и словашката лексикография в обединена Европа. Велико Търново: „Знак’94“, 2009, с. 119 – 126. ISBN 978-80-969992-4-8, EAN: 9788096999248. ISBN 978-954-8709-94-1.

Георгиева, Цв. За някои препозитивни именни форманти като лексикографски проблем. – В: Словообразуване и лексикология. Доклади от Х Международна конференция на Комисията по славянско словообразуване при Международния комитет на славистите. (София, 1 – 6 октомври, 2007). София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2009, с. 290 – 296. ISBN 978-954-07-2828-5.

Георгиева, Цв. Активизация на препозитивния компонент про- в най-новото българско именно словообразуване. – В: Националният език в условията на чужди влияния и глобализация. София: Издателство на Съюза на учените в България, 2006, с. 319 – 326. ISBN 978-954-8329-83-5.

Статии в юбилейни сборници

Георгиева, Цв. Роднински названия и/или роднински термини. – В: Езикът на науката и науката за езика. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова. София, 2016 (под печат)

Георгиева, Цв. За някои изследвания върху роднинските названия в българския език с оглед на категорията посесивност. – В: За словото – нови търсения и подходи. Сборник в чест на чл.-кор. проф. Ем. Пернишка. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2015, с. 86 – 92. ISBN 978-954-322-835-5.

Георгиева, Цв. Словообразувателна активност на префиксите със значение повторност в най-новата българска именна лексика. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012, с. 230 – 234. ISBN 978-954-322-521-7.

Георгиева, Цв. За някои съществителни pluralia tantum и тяхното представяне в еднотомен речник. – В: Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2011, с. 542 – 550. ISBN 978-954-322-430-2.

Георгиева, Цв. Асиметрия в значенията при някои съществителни имена в българския език с оглед представянето им в лексикографските трудове. – В: Слово и словесност. Сборник в чест на доц. д-р Юлия Балтова. София: ИК „Емас“, 2010, с. 68 – 76. ISBN 978-954-357-207-6.