EN

гл. ас. д-р Кристияна Симеонова

Информация

Главен асистент, д-р

Секция по терминология и терминография

Служебен телефон: 0359 2 9792952

Научни интереси:

  • терминология
  • терминография
  • лексикология
  • словообразуване
  • езикова култура

Образование и опит

Образование и опит

1978 ‒ 1983: Национална гимназия за древни езици и култури

1983 ‒ 1988: магистър по славянски филологии (българска филология), Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1998 ‒ 2004: проучвател, Секция по българска диалектология и лингвистична география, Институт за български език, БАН

2004 ‒ 2016: проучвател, Секция по терминология и терминография, Институт за български език, БАН

2016 – доктор, Секция по терминология и терминография, Институт за български език, БАН

2016 ‒ 2017: асистент, Секция по терминология и терминография, Институт за български език, БАН

2017 ‒ до момента: главен асистент, Секция по терминология и терминография, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Теория на терминологията (2019 – 2022), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта

Терминологична практика: подпроект „Речник на основните термини в българската наука. Т. 6. Изкуство“ (2019 – 2022), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Терминологична практика: подпроект „Речник на основните термини в българската наука. Т. 5. Икономика“ (2015 – 2018), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Терминологична практика: подпроект „Електронни бази данни“ (2015 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта

Терминологична практика: подпроект „Речник на основните термини в българската наука. Т. 4. Екология“ (2011 – 2014), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Теория на българската терминология, подпроект „Терминологичната номинация в съвременната българска политическа терминология“ (2011 ‒ 2014), Институт за български език, Българска академия на науките, изпълнител

Терминологична практика: подпроект „В помощ на практиката: експертна терминологична информация по запитвания на граждани, фирми, институции и др.“ (2011 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Терминологична практика: подпроект „Общ архив на научната лексика“ (2011 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта

Терминологична практика: подпроект „Терминологични архиви на отделните научни области: икономика, инженерни науки, математика, политика и евроинтеграция, архив на библиографията по терминознание“ (2011 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта

Терминологичен речник по обществено-политически науки – речник на основните термини в областите обща история, история на България, право и етика (2007 – 2009), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Терминологичен речник по хуманитарни науки – речник на основните термини в областите езикознание и български език, литературознание и българска литература, философия: логика, психология, изкуствознание (2005 – 2007), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Членство в научни организации

Съюз на учените в България, член (2008 – до момента)

Международно социолингвистично дружество, член (2012 – до момента)

Международна асоциация на славистите „Полислав“, член (2019 – до момента)

Българско лексикографско дружество, член (2012 – до момента)

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Международна годишна конференция на Института за български език, София, България, 2021 г., член на програмния комитет

Международная научная конференция „Вопросы семантики и стилистики текста: лингвистический дискурс“, гр. Лодз, Полша, 2020 г., член на програмния комитет

Международна годишна конференция на Института за български език, София, България, 2020 г., член на програмния комитет

Научна конференция „Наука и лъженаука ˗ борба в името на истината“, София, България, 2017 г., член на организационния комитет

Кръгла маса на тема „Състояние на критиката в научната сфера“, София, България, 18 ноември 2015 г., член на организационния комитет.

Кръгла маса на тема “Плагиатството в науката”, София, България, 12 ноември 2014 г., член на организационния комитет.

Публикации

Монографии

Попова, М., А. Христова, Б. Попов, Д. Лесневска, Е. Петкова, Кр. Симеонова, М. Михайлова-Паланска, Ст. Мицева. Терминологичен енциклопедичен речник по икономически науки. Скала Принт, 2020. 475 с. ISBN 978-619-91129-7-7.

Симеонова, К. Терминологичната номинация в съвременната българска политическа терминология. София: Издателство „Пропелер“, 2016. 230 с. ISBN 978-954-392-401-1.

Попова, М., А. Христова, Б. Попов, Е. Петкова, К. Симеонова, М. Симеонова, С. Колковска. Терминологично-енциклопедичен речник по обществено-политически науки. София: Издателство „Наука и изкуство“, 2012. 526 с. ISBN 978-954-02-0324-9.

Попова М., Б. Попов, Е. Петкова, К. Симеонова, А. Христова. Терминологичен речник по хуманитарни науки. София: Издателство „Наука и изкуство“, 2007. 498 с. ISBN: 978-954-02-0308-9.

Статии в сборници

Симеонова, К. За някои продуктивни модели на терминообразуване в съвременната българска политическа терминология. – В: Развитие и креативност. София, 2010, с. 40 – 50. ISSN 1314-0825.

Симеонова, К. За някои активни словообразувателни процеси в съвременната българска политическа терминология. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София, 2012, с. 203 – 213. ISBN 978-954-322-521-7.

Симеонова, К. За някои политически метафори, използвани в съвременния български политически дискурс. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Славчо Петков. Благоевград, 2013, с. 291 – 297. ISBN 978-954-680-908-7.

Симеонова, К. За някои промени в социалната оценка и отношението на обществото към термините. – В: Езикът във времето и пространството. Проблеми на социолингвистиката, т. 11, посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Стойко Стойков. София, 2014, с. 464 – 469. ISSN 1314-5401.

Симеонова, К. За някои съвременни предизвикателства пред българската терминологична лексикография. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Иван Кочев. Благоевград, 2015, с. 278 – 283, ISBN 978-954-00-0004-2.

Симеонова, К. За някои тенденции в развитието на съвременната българска политическа терминология. – В: Езиковата ситуация – състояние и тенденции. Проблеми на социолингвистиката, т. 12, посветен на 75-годишнината на акад. Михаил Виденов. София, 2016, с. 151 – 158. ISSN 1314-5401.

Симеонова, К. За лексикографското представяне на термините в Терминологичен речник по екология и опазване на околната среда. ‒ В: За словото ‒ нови търсения и подходи. Сборник с доклади, посветен на 80-годишнината на чл.-кор. проф. д. ф. н. Емилия Пернишка. София, 2016, с. 231 – 236. ISBN 978-954-3229835-5.

Статии в научни списания

Симеонова, Кр. Към въпроса за правописа на някои термини.  ̶  В: Български език, № 3, 2016, с. 84 – 89. ISSN 0005-4283.

Симеонова, Кр. За спецификата на терминографското представяне на термините в поредицатаот терминологични речници, изработвана в Секцията по терминология и терминография.  ̶  В: Български език, № 1, 2016, с. 16 – 24. ISSN 0005-4283.

Симеонова, Кр. Современный болгарский и русский политический дискурс – тенденции, сходства, закономерности.  ̶  В: Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica rossica. Вопросы языка и культуры, № 17, Университетско издателство на университета в гр. Лодз, Полша, 2019, с. 77 – 87. ISSN 1731-8025, e-ISSN 2353-9623.

Симеонова, Кр. За някои неточности при представянето на научните термини в учебниците.  ̶  В: Български език и литература, № 3, 2019, с. 312 – 318. ISSN 0323-9519.

Симеонова, Кр. За българистиката в съвременна Русия.  ̶  В: електронно списание „Русистика без граници“, № 2, 2020, с. 34 – 42. ISSN 2535-0390.

Симеонова, К. Проблеми на речниковата статия в Терминологичен речник по хуманитарни науки. ─ Лексикографски преглед, брой 9, 2009. ISSN 1311-347Х.

Симеонова, К. За терминологизацията в българската обществено-политическа лексика. ─ Наука, кн. 4, 2011, с. 40 – 44. ISSN 0861-3362.

Симеонова, К. За някои параметри на терминологичната номинация в съвременната българска политическа терминология. ─ В: Многообразие в единството, //tksi.org/SUB/, ISSN 1314-0825.

Симеонова, К. Свое и чуждо в съвременния български политически дискурс. ‒ Българска реч, кн. 4, 2015, с. 81 – 89. ISSN 1310-733X.

Симеонова, К. За спецификата при терминографското представяне на термините в поредицата от терминологични речници, изработвана в Секцията по терминология и терминография къв ИБЕ. ‒ Български език, кн. 1, 2016, с.16 – 24. ISSN 0005-4283.

Статии в сборници от конференции

Симеонова, Кр. За някои тенденции в развитието на съвременната българска политическа терминология.  ̶  В: Езиковата ситуация  ̶  състояния и тенденции. Материали от Дванадесетата международна конференция по социолингвистика в чест на Михаил Виденов. Велико Търново, изд. „Знак 94“, 2016, с. 16 – 24. ISBN 978-954-830-543-3.

Симеонова, Кр. За употребата на някои общи фразеологизми в съвременния български и руски език.  ̶  В: Русистиката днес: традиции и перспективи. Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция, посветена на70-годишнината на специалността „Руска филология“ в СУ „Св. Кл. Охридски“ и 1100-годишнината от успението на св. Кл. Охридски. София, изд. „Тип топ прес”, 2017, с. 291 – 296. ISBN 978-954-723-197-9.

Симеонова, Кр. За някои проблеми пред българската терминологична лексикография, свързани със специфичните особености при лексикографското представяне на термините в терминологичен речник.  ‒ В: Българистични четения – Сегед 2017. Сборник с доклади от Международната научна конференция, проведена в Сегед, Унгария, през юни 2017. Szeged, JATEPress, 2017, с. 255 – 263. ISBN 978-963-315-365-9.

Симеонова, Кр. За националното и интернационалното в съвременния български и руски език.  ̶  В: Мултикутурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения. Велико Търново, Фабер, 2017, с. 445 – 454. ISBN 978-619-00-0646-6.

Симеонова, Кр. За националното и интернационалното в съвременната българска терминология.  ̶  В: Надмощие и приспособяване. Сборник с доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Кл. Охридски“. Т. 2. Езиковедски четения. София, Факултет по славянски филологии в СУ „Св. Кл. Охридски“, 2017, с. 321 – 329. ISBN 978-619-7433-08-1.

Симеонова, Кр. Наблюдения върху употребата на някои причастни форми като терминоелементи в терминологията. ‒ В: Сборник с доклади от Международната научна конференция на ИБЕ, проведена на 14 и 15 май 2019 г. София, изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, с. 104 – 108. ISBN 978-954-322-987-1.

Симеонова, Кр. Към въпроса за колебанията във формата на някои термини. ‒ В: Езикови нагласи и книжовен език. Сборник с доклади от конференцията с международно участие на тема „Езикови нагласи и книжовен език“. София, 2019, с. 217 – 226. ISBN 978-619-90884-0-1.

Симеонова, Кр. За вариантността при някои термини. ‒ В: Българистични езиковедски четения. Сборник с доклади от международната конференция по случай 130-годишнината на СУ „Св. Климент Охридски“. София, 2019, с. 432 – 439. ISBN 978-619-7433-31-9. //digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/32045

Симеонова, Кр. За някои случаи на синонимия в терминологичните системи на съвременния български и руски език. ‒ В: Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения. Т. I. Езикознание. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 354 – 363. ISBN 978-954-07-4883-2 (книжно издание с мека подвързия) и ISBN 978-954-07- 4895-5 (pdf).

Симеонова, Кр. Към въпроса за ретерминологизацията в съвременната българска терминология. ‒ В: Българистични четения – Сегед 2019. Сборник с доклади от Международната научна конференция, проведена в Сегед, Унгария, през юни 2019. Szeged, JATEPress, 2019, с. 211 – 219. ISBN 978-963-315-424-3.

Симеонова, Кр. За някои интересни факти от създаването на българската научна терминология след Освобождението. ‒ В: Сборник с доклади от Международната научна конференция на ИБЕ. Т. 1. София, изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, с. 167 – 173, ISSN 2683-118X (print) и 2683-1198 (online).

Симеонова, Кр. За значимия научен принос на някои от пионерите на познанската славистика. ‒ В: Bułgarystyka – tradycje i przyszłość (Българистиката ‒ традиции и бъдеще). Сборник с доклади от Международната научна конференция „Българистиката ‒ нейните минали, настоящи и бъдещи измерения“, посветена на 100-годишнината от основаването на университета „Адам Мицкевич“ в Познан и проведена на 17 – 19 ноември 2019 г. в гр. Познан, Полша. Poznan, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna GIMPO, 2020, с. 267 – 275. ISBN 978-83-63305-93-2.

Симеонова, К. Термини-словосъчетания в съвременната българска политическа терминология. ─ В: Научни приноси в памет на проф. Константин Попов. Материали от научната конференция „100 години от рождението на проф. Константин Попов“. Велико Търново, 2007, с. 90 – 98. ISBN 978-954-8709-82-8.

Симеонова, К. За някои случаи на терминологизация чрез метафора в съвременната българска политическа терминология. ─ В: Лексикографията в европейското културно пространство. Материали от Петата национална конференция с международно участие по лексикология и лексикография. Велико Търново, 2010, с. 397 – 407. ISBN 978-954-8305-10-5.

Симеонова, К. За термините, терминологията и въпросите на терминологизацията в съвременната българска обществено-политическа лексика. ─ В: Значим научен принос. Сборник доклади от конференцията на секция „Филологически науки“ към СУБ, проведена на 19.V. 2011 г. и посветена на юбилейни годишнини на изтъкнати наши учени. София, с. 22 – 27. ISSN 1314-0825.

Симеонова, К. За някои случаи на ретерминологизация в съвременната българска обществено-политическа лексика. ─ В: Сборник доклади от конференция, организирана от секция „Филологически науки“ към СУБ и проведена на 1 – 2 юни 2011 г. София, с.79 – 83. ISSN 1314-0825.

Симеонова, К. Терминологична номинация чрез универбиране в съвременната българска политическа терминология. ─ В: 70 години българска академична лексикография. Сборник с доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 2013, с. 493 – 497. ISBN 978-954-322-578-1.

Симеонова, К. За някои съвременни явления в българския политически дискурс. ─ В: 50 години врата към образованието и прозорец към света. Сборник с доклади от юбилейната научна конференция, посветена на 50-годишнината от основаването на Департамента за езиково обучение (ИЧС). София, 2013, с. 214 – 220. ISBN 978-954-07-3610-5.

Симеонова, К. За структурната характеристика на някои видове термини в съвременната българска политическа терминология. ─ В: Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалността „Славянска филология“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2015 г.,с. 546-553, ISBN 978-954-680-976-6.