EN

Кристияна Симеонова

Професионална биография

 

на Кристияна Симеонова

 

Секция по терминология и терминография

 

 

За контакти:

 

e-mail: krisi1@mail.bg,

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 515, София 1113;

 

сл. тел.02 979 29 52

 

 

Научни интереси:

 

Терминология, терминография, терминообразуване, лексикология, лексикография, словообразуване, езикова култура.
Образование и квалификация:

 

1983-1988 г. СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, българска филология.

 

 

Професионално развитие:

 

От 2004 г. – Секция по терминология и терминография

 

1998 – 2004 г. – Секция по българска диалектология и лингвистична география

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

Теория на българската терминология, подтема „Терминологичната номинация в
съвременната българска обществено-политическа терминология” – индивидуален
проект на бюджетна субсидия, срок 2011-2014.

 

Терминологичен речник по екология (2011 – 2014). Колективен проект на бюджетна
субсидия. Ръководител: доц. д-р М. Симеонова.

 

В помощ на практиката (2011 – 2013): експертна информация относно съдържание и
форма на термини по искане на граждани, фирми, институции и др. – многогодишен
колективен проект на бюджетна субсидия, етап 2011-2013. Ръководител: доц. д-р М.
Симеонова.

 

Общ архив на научната лексика (2011 – 2013): архив на термини, терминоелементи
и терминологична лексика от различни научни и професионални подобласти –
многогодишен колективен проект на бюджетна субсидия, етап 2011-2013. Ръководител:
гл.ас. д-р Е. Петкова.

 

Терминологични архиви на отделните научни области (2011 – 2013):
терминологични архиви по икономика, инженерни науки, математика, политика и евроинтеграция и архив на библиографията по терминознание – многогодишен колективен проект на бюджетна субсидия, етап 2011-2013. Ръководител: гл.ас. д-р Е. Петкова.

 

Терминологичен речник по обществено-политически науки (2007 – 2009) – речник на основните термини в областите обща история, история на България, право и етика; на бюджетна субсидия; ръководител чл.-кор. ст.н.с. I ст. дфн Мария Попова.

 

Терминологичен речник по хуманитарни науки (2005 – 2007) – речник на основните термини в областите езикознание и български език, литературознание и българска литература, философия, логика, психология; изкуствознание; финансиране от БАН – ИБЕ; ръководител чл.-кор. ст.н.с. I ст. дфн Мария Попова.

 

 

Публикации:

 

Съавторство в: Терминологично-енциклопедичен речник по обществено-политически науки. Авт.:
М. Попова, С. Колковска, М. Симеонова, Б. Попов, Е. Петкова, Кр. Симеонова, А.
Христова. С., изд. „Наука и изкуство”, 2012, 526 стр. – съставителство на статиите по
политика и евроинтеграция.

 

Съавторство в: М. Попова, Б. Попов, Е. Петкова, К. Симеонова, А. Христова.
Терминологичен речник по хуманитарни науки. София. Изд. “Наука и изкуство”. 2007,
497 стр. Лично участие: съставителство на статиите за термините по лексикология,
лексикография, терминология, фразеология и словообразуване и изработване на
приложенията.

 

К. Симеонова. Терминологична номинация чрез универбиране в съвременната българска политическа терминология. – В: 70 години българска академична лексикография, София: АИ “Проф. Марин Дринов”, 2013, с. 493-497.

 

К. Симеонова. За някои активни словообразувателни процеси в съвременната българска политическа терминология. – В: сборник “Магията на думите” – Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София, Академично издателство “проф. Марин Дринов”, 2012, с. 203-213.

 

К. Симеонова.

 

К. Симеонова.

 

Съавторство в: Петкова, Е., К. Симеонова. Мария Попова – етапни постижения в развитието на българската терминологична наука. – В: Многообразие в единството, 2011, кн. 1, с. 74-78.

 

К. Симеонова. За термините, терминологията и въпросите на терминологизацията в съвременната българска обшествено-политическа лексика. – В: Многообразие в единството, 2011, кн. 1, с. 22-26.

 

К. Симеонова. За някои случаи на ретерминологизация в съвременната българска политическа лексика. – В: Многообразие в единството, 2011, кн. 2, с. 79-82.

 

К. Симеонова. За терминологизацията в българската обществено-политическа лексика. -
сп. „Наука”, кн. 4, 2011 г., стр. 40-44. ISSN 0861-3362.

 

К. Симеонова. За някои случаи на терминологизация чрез метафора в съвременната
българска политическа терминология. – В: Лексикографията в европейското културно
пространство. Материали от Петата национална конференция с международно участие
по лексикография и лексикология, София, 19-20 октомври 2009 г. ИК „Знак ’94.,
Велико Търново, 2010, с. 397-406. ISBN 978-954-8305-10-5.

 

К. Симеонова За някои продуктивни модели на терминообразуване в съвременната
българска политическа терминология. – В: Сп. “Многообразие в единството” – сборник
доклади от конференцията на Съюза на учените “Развитие и креативност”, София, 30
ноември 2009 г. Издание на Съюза на учените в България. София, 2010, с. 40-49. ISSN
1314-0825.

 

К. Симеонова Проблеми на речниковата статия в „Терминологичен речник по хуманитарни науки”. – В: Лексикографски преглед. Издание на Българското лексикографско дружество. 2009, № 9, с. 74-82. ISSN 1311-347X.

 

Симеонова, К. За някои особености във формалната структура на термините-словосъчетания с предлог в съвременната българска политическа терминология. В: Жарчысы вестник Кыргызкого национального университета имени Жусупа Баласагына. Культура в языке и литературе – язык и литература в культуре. Социальные и гуманитарные науки, серия 1, выпуск 2, с. 47-52, Бишкек, издательство КНУ, 2008 г.

 

Съавторство в: М. Попова, Б. Попов, Е. Петкова, К. Симеонова, А. Христова. Терминологичен речник по хуманитарни науки. София. Изд. “Наука и изкуство”. 2007, 497 стр. Лично участие: съставителство на статиите за термините по лексикология, лексикография, терминология, фразеология и словообразуване и изработване на приложенията.

 

Симеонова, К. Термини-словосъчетания в съвременната българска политическа терминология. В: сборник “Научни приноси в памет на проф. Константин Попов”. Велико Търново, 2007 г., с. 90-98.

 

Симеонова, К. Речниковата статия речник в “Терминологичен речник по хуманитарни науки”. В: сборник “Лексикографията и лексикологията в съвременния свят”. Велико Търново, 2007 г., с. 315-323.
Симеонова, К. За изкуството на словото и езиковата култура. В: сборник “Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания”. Смолян, 2002 г., с. 25-27.

 

Симеонова, К. За някои аспекти на съвременната езикова култура. В: сборник “Обучението по български език в началото на ХХІ-ви век”. Смолян, 2001 г., с. 59-62.

 

Симеонова, К. За спецификата на някои сложни думи в Дамяновия пролог- среднобългарски ръкопис от ХІV век. В: сборник “Българският език през ХХ век”, С., 2001 г., с. 304-312.