EN
Начало » Структура » История на българския език » Сътрудници » доц. д-р Явор Ивов Милтенов

доц. д-р Явор Ивов Милтенов

Информация

доцент

Секция за история на българския език

Служебен телефон: 979 29 67

Научни интереси:

  • средновековни славянски ръкописи
  • кодикология
  • палеография
  • средновековни славянски текстове
  • текстология
  • лексикология
  • лексикография
  • история на българския език
  • медиевистика
  • византинистика

Награди:

Награда за млад учен на БАН „Проф. Марин Дринов“ (2008)

Образование и опит

Образование и опит

2014 – досега: доцент, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, Секция по история на българския език.

2010 – 2013: главен асистент, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, Секция по история на българския език.

2012–2013: постдокторант, Комплекс за хуманитаристика „Алма матер“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2012: специализация със стипендия по програмата Ernst Mach, Виенски университет, Австрия

2007 – 2010: научен сътрудник, втора степен, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, Секция по история на българския език.

2006 – 2007: проучвател, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, Секция по история на българския език.

2005 – досега: Централна библиотека на БАН, библиотекар.

2003 – 2006: Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Факултет славянски филологии, Катедра по кирилометодиевистика. Научна и образователна степен „доктор“ (2006).

1996 – 2001: Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Факултет славянски филологии, специалност Българска филология. Образователно-квалификационна степен магистър (2001).

1991 – 1996: Национална гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“.

Научна дейност

Проекти

Изграждане на инфраструктура за дигитална библиотека от средновековни ръкописи (2007 – 2009). Проект на Централната библиотека на БАН. Финансиран по програма „Инфраструктура“ към Фонд научни изследвания, МОН. Участник.

Славянски езици: проблеми на историята, диалектологията, етнолингвистиката и съвременната езикова ситуация. Подтема: Езикът на Библията. Езиково-текстологични проучвания на славянската ръкописна книга (2006 – 2008). Проект на Българската академия на науките (Институт за български език) и Руската академия на науките (Институт славяноведения, Москва). Бюджетно финансиране. Участник.

Социокултурно взаимодействие между езиците в Централна и Югоизточна Европа – история и съвременност. Подтема: Славянската ръкописна и старопечатна книга (история, разпространение, текст, език) (2009 – 2011). Проект на Българската академия на науките (Институт за български език) и Руската академия на науките (Институт славяноведения, Москва). Бюджетно финансиране. Участник.

Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания (2009 – 2011). Проект на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд и Република България. Участник.

История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история (2009 – 2012). Проект на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии. Финансиран по програма „Развитие на научната инфраструктура“ към Фонд научни изследвания, МОН. Участник.

Компютърно описание на старобългарското словно богатство с оглед на създаване на електронен словообразувателен речник (2011). Проект на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии. Финансиран по програма „Млади учени“ към Фонд научни изследвания, МОМН. Участник.

Език и култура през епохата на глобализация. Подтема: Славянската ръкописна и старопечатна книжнина – езиково-текстологични и културологични аспекти (2012 – 2014). Проект на Българската академия на науките (Институт за български език) и Руската академия на науките (Институт славяноведения, Москва). Бюджетно финансиране. Участник.

Информатика, граматика, лексикография (2012 – 2015). Проект на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд и Република България. Участник.

Е-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика) (2012 – 2015). Проект на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии. Финансиран от Министерство на образованието, младежта и науката. Участник.

Студентски практики (2013 – 2014). Проект на Министерство на образованието и науката. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд и Република България. Участник.

Диастратичното вариране в речника на стария български и на стария румънски език (2017 –). Проект по ЕБР между Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин„ и Институт за лингвистика на Румънската академия на науките „Й. Йордан – Ал. Росети“. Бюджетно финансиране. Участник.

Електронна база-данни Operum patrum Graecorum versiones slavicae: каталогизиране и проучване на съчиненията от Йоан Златоуст в старобългарски превод (2011). Проект на Централна библиотека на Българската Академия на науките. Финансиран по програма „Млади учени“ към Фонд научни изследвания, МОМН. Ръководител.

Членство в научни организации

Асоциация на византинистите и медиевистите в България, член (2012)

Ceraneum – Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe, Uniwersytet Łódzki, член (2012)

Участие в редакционни колегии

Patrologia Slavica, Архив Русской Эмиграции, член на редакционната колегия (2014 –)

Україна в Центрально-Східній Європі, Інститут історії України, НАН України, член на редакционната колегия (2016 –)

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Трети конгрес по българистика, София, България, 23 – 26 май 2013 г., член на организационния комитет

Публикации

Монографии

Милтенов, Я. Златоструй: старобългарски хомилетичен свод, създаден по инициатива на българския цар Симеон. Текстологическо и извороведско изследване. София: Авалон, 2013. 552 с. (ISBN 978-954-9704-31-0)

Милтенов, Я. Диалозите на Псевдо-Кесарий в славянската ръкописна традиция. София: Авалон, 2006. 590 с. (ISBN-7: 954-9704-13-0, ISBN-10: 978-954-9704-13-6)

Студии/глави в сборници

Милтенов, Я. Хилендарските свидетели на Златоструй и тяхното значение за реконструиране на протосбирката. – В: Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Уйлям Федер. [In honorem 2. Филология и текстология]. Шумен, 2014, с. 222 – 232. (ISBN 978-619-00-0096-9)

Милтенов, Я. Текстологически наблюдения върху старозаветните книги на Дванадесетте малки пророци с тълкувания. – В: Язык Библии. Лингвотекстологические исследования / Езикът на Библията. Езиково-текстологични проучвания. Москва – Санкт-Петербург, 2012, с. 75 – 92. (ISBN 978-5-90598-617-8)

Милтенов, Я. Чоудно ѥстъ бесѣдовати съ царемь… (Две приписки от ръкопис Sin. slav. 20/N). – Във: Филология. История. Изкуствознание. Сборник изследвания в чест на проф. дфн Стефан Смядовски. София, 2010, с. 65 – 72. (ISBN 978-954-9928-49-5)

Милтенов, Я. (в съавторство с А. Милтенова) The Slavonic Translation of Paralipomena Ieremiae According to the Copy in Palimpsestus Sinaiticus. – Jews and Slavs, 20, 2008, с. 227 – 253. (ISBN-10: 965-7188-07-5)

Студии и статии в научни списания

Милтенов, Я. Непроучено Слово за прелюбодейците и двуженците, вероятно принадлежащо на Климент Охридски. – Българска реч, 22, 2016, 2, с. 25 – 34. (ISSN 1310-733X)

Милтенов, Я. Бележки върху текстологическата история на Слово за Света Троица, и за сътворението, и за съда, приписвано на Климент Охридски. – Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, кн. 29, 2016, с. 47 – 89. (ISSN 0323-9934)

Милтенов, Я. Нови данни за Поучението за спасението на душата, приписвано на черноризец Петър. – Старобългарска литература, 51, 2015, с. 157 – 188. (ISSN 0204-868X)

Милтенов, Я. Научните приноси на професор Франсис Томсън в светлината на методологическите проблеми пред палеославистиката. – Старобългарска литература, 52, 2015, с. 11 – 23. (ISSN 0204-868X)

Милтенов, Я. Особености на рецепцията на византийското книжовно наследство в старобългарската преводна литература от IX-X в. – В: 145 години Българско книжовно дружество. Приложение към сп. Български език, София, 2014, с. 173 – 188 (ISSN 0005-4283)

Милтенов, Я. Общите пасажи между колекцията Златоструй и Княжеския Изборник. – Старобългарска литература, 49-50, 2014, с. 28 – 45. (ISSN 0204-868X)

Милтенов, Я. Conversio Taisiae (BHG 1696) в славянската ръкописна традиция. – Старобългарска литература, 47 (Светци и свети места на Балканите. 1. Филология. Археография. Текстология), 2013, с. 46 – 59. (ISSN 0204-868X)

Miltenov, Y. Notes on Stefan the Hagiorite’s Narratio De Sancto Monte Athonensi Together with an Edition of the Text According to Ms. F.I.643 from the Russian National Library in Saint Petersburg (olim St. Paul Monastery on Mount Athos). – Scripta & e-Scripta, 12, 2013, pp. 69 – 98. (ISSN 1312-238X)

Милтенов, Я. Славянская рукописная традиция Жития Панкратия Тавроменийского. – В: Hagiographica slavica. (Wiener Slawistischer Almanach, 82). München, 2013, с. 135 – 144. (ISBN 978-3-86688-400-7; ISSN 0258-6819)

Милтенов, Я. Слова от колекцията Златоструй в състава на други ранни сборници. – В: Софийската Мала Света гора като културен и книжовен феномен. Изследвания, посветени на 110-годишнината от рождението на чл.-кор. проф. Кирил Мирчев. Приложение към сп. Български език, София, 2013, с. 110 – 124. (ISSN 0005-4283)

Милтенов, Я. Пъзел с единадесет елемента. Източници, текстология и значение на старобългарската компилация Слово о мѫкахъ, приписвана на Йоан Златоуст. – Palaeoslavica, 20, 2012, 1, с. 291–303. (ISSN 1070-5465)

Милтенов, Я. Славянский перевод слова Иоанна Златоуста De sancto hieromartyre Phoca. – Byzantinoslavica, 59/1–2, 2011, с. 311 – 368. (ISSN 0007-7712)

Miltenov, Y. The Slavonic Translation of the Minor Prophets with Commentary – Rare Words and Lexical Markers. – In: ΤΟΞΟΤΗΣ. Studies for Stefano Parenti. [Ανάλεκτα Κρυπτοφέρρης, 9]. Grottaferrata, 2010, pp. 289 – 300. (ISBN 978-88-89345-05-4)

Милтенов, Я. Един новоидентифициран текст в ръкопис № 1039 от Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. – Български език, 57, 2010, 2, 61 – 71. (ISSN 0005-4283)

Miltenov, Y. A New Source for Studying the Symeonic Zlatostruy Collection. – Scripta & e-Scripta, 8–9, 2010, pp. 387 – 404. (ISSN 1312-238X)

Милтенов, Я. Песнивецът на цар Йоан Александър и глаголическата традиция. – В: Средновековието в огледалото на един филолог. Сборник в чест на Светлина Николова. (Кирило-Методиевски студии, т. 18). София, 2009, с. 399 – 405. (ISSN 0205-2253)

Милтенов, Я. (в съавторство с А. Милтенова) Неизвестен славянски превод на словото De neomeniis et de sabbatis et de non observandis avium vocibus от Псевдо-Евсевий Александрийски. – Старобългарска литература, 41–42 (Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на Красимир Станчев и Александър Наумов), 2009, с. 207 – 225. (ISSN 0204-868X)

Miltenov, Y. Uses of Participle бышѧштии ‘future’ in the Slavonic Translation of the Minor Prophets with Commentary. – Балканско езикознание / Linguistique balcanique, 43, 2009, 3, pp. 159 – 167. (ISSN 0324-1653)

Милтенов, Я. Кирилски ръкописи с глаголически вписвания. – Wiener slavistisches Jahrbuch, 55, 2009, 191 – 219; 56, 2010, с. 83 – 98. (ISSN 0084-0041, ISBN 3-7001-3544-0)

Miltenov, Y. The Slavonic Translation of the Minor Prophets with Commentary – a Textological Approach. – Scripta & e-Scripta, 7, 2009, pp. 135–179. (ISSN 1312-238X)

Милтенов, Я. Лексический критерий как способ атрибуции преславских текстов (на материале славянского перевода Диалогов Псевдо-Кесария). – Славяноведение, 2008, 5, с. 41 – 49. (ISSN 0132-1365)

Милтенов, Я. Лексиката на Диалозите на Псевдо-Кесарий в контекста на литературната им история през ХV–ХVІ в. в Русия. – Преславска книжовна школа, 10, 2008, с. 372 – 382. (ISBN 978-954-577-492-8)

Милтенов, Я. Апокрифният Апокалипсис на Йоан Богослов (коментар и критическо издание на текста). – Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по славянски филологии. Т. 96–97. София, 2007, 91 – 167. (ISSN 1310-8220)

Милтенов, Я. Ексцерптите от Диалозите на Псевдо-Кесарий в Тълковната Палея. – Известия на Научен център „Св. Дазий Доростолски“, 2, 2007, с. 183 – 196. (ISBN-10: 954-759-184-3, ISBN-13: 978-954-759-184-4)

Милтенов, Я. Разработване на база данни за копия от средновековни ръкописи в електронния каталог на Централна Библиотека на БАН. – Бюлетин на Съюза на библиотечните и информационните работници, 2006, 1, с. 51 – 52. (ISSN 1310-4330)

Милтенов, Я. Стб. бъхъ, бъхъма, бъшиѭ ‘съвсем, напълно’, бъшьнъ ‘окончателен’ – наблюдения върху етимологията, разпространението и употребата им. – Български език, 53, 2006, 2, с. 104 – 117. (ISSN 0005-4283)

Miltenov, Y. Omissions and Mistakes in the Slavonic Translation of the Erotapokriseis of Pseudo-Kaisarios. – Scripta & e-Scripta, 3-4, 2006, pp. 147 – 160. (ISSN 1312-238X)

Милтенов, Я. Редки думи и hapax legomena в старобългарския превод на Диалозите на Псевдо-Кесарий. – Palaeobulgarica 29, 2005, 4, с. 75 – 83. (ISSN 0204-4021)

Miltenov, Y. The Segmentation of the Erotapokriseis of Pseudo-Kaisarios as a Source for the History of Its Slavonic Translation. – Scripta & e-Scripta, 2, 2004, pp. 311 – 323. (ISSN 1312-238X)

Милтенов, Я. Апокрифният апокалипсис на Йоан Богослов – анализ на междутекстовите отношения. – Palaeobulgarica, 27, 2004, 3, с. 85 – 102. (ISSN 0204-4021)

Miltenov, Y. A Fragment by St. Papias of Hierapolis in the Apocryphal Apocalypsis Ioannis. – Scripta & e-Scripta, 1, 2003, pp. 197 – 206. (ISSN 1312-238X)

Статии в сборници от конференции

Милтенов, Я. Бележки върху историята и състава на ръкопис № 1039 от Народната Библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. – В: Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней. Съст. Д. Атанасова. София, 2016, с. 61 – 77. (ISBN 978-954-07-3920-5)

Милтенов, Я. Глаголицата в кирилски ръкописи като текстологически маркер. – В: Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, 8 (Materiały z konferencji naukowej “Cyrylometodejski komponent kultury chrześcijańskiej Słowian w regionie karpackim. Historia, tradycje, odwołania”), 2013, с. 39 – 48.

Милтенов, Я. Синайский палимпсест – текстологические и языковые наблюдения. – В: Синайский кодекс и памятники древней христианской письменности: традиции и инновации в современных исследованиях. Санкт-Петербург, 2012, с. 98 – 115. (ISBN 978-5-8192-0428-3)

Милтенов, Я. Проектът Златоструй: реконструкция. – В: Компютърни и интерактивни средства за езиковедски изследвания. Сборник доклади от заключителната конференция. София, 2011, с. 85 – 95. (ISBN 978-954-91477-3-5)

Милтенов, Я. Ексцерптите от Шестоднев на Йоан Екзарх в Диалозите на Псевдо-Кесарий. – В: Многократните преводи в Южнославянското средновековие. София, 2006, с. 139 – 148. (ISBN 978-954-616-173-4)