EN
Начало » Структура » Ономастика » Сътрудници » проф. д.ф.н. Анна Чолева-Димитрова

проф. д.ф.н. Анна Чолева-Димитрова

Информация

ръководител на секция

Секция по ономастика

Служебен телефон:(359 2) 979 29 51

Имейл: annach@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • ономастика
  • ойконимия
  • топонимия
  • антропонимия
  • хидронимия
  • етимология
  • стандартизация на географските имена
  • социономастика

Постижения:

Награда: „Данте“ (грамота и плакет) за участие в международен проект DANTESKO, 2007, гр. Равена, Италия.

Образование и опит

Образование и опит

1988: д-р (ономастика)

1983 – 1987: докторантка в Института за български език, секция „Ономастика“ , научен ръководител: проф. дфн. Й. Заимов. Тема: „Местните имена в Радомирско“.

1976–1981: магистър по българска филилогия, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Кл.
Охридски“. Тема на магистратурата:„Проблеми на личните имена у българите“

2018: доктор на науките (по общо и сравнително езикознание)

2011: професор в секция „Приложна ономастика“

2004 – досега: ръководител на секция „Приложна ономастика“, Институт за български език при БАН

2003 – 2011: доц. д-р в секция „Ономастика“, Институт за български език при БАН.

1993 – 2003: научен сътрудник І ст., секция „Ономастика“, Институт за български език при БАН

1989 – 1993: научен сътрудник ІІ ст., д-р, секция „Ономастика“, Институт за български език при БАН

1987 – 1988: филолог-специалист в секция „Ономастика“, Институт за български език при БАН

1982 –1983: филолог-специалист в Групата за издаване на старобългарски паметници, Институт за български език при БАН

2005: два месеца, DFG – стипендиантка в Университета на гр. Регенсбург, Германия.

1995-96: шест месеца гост-учен на Университета в гр. Регенсбург, Германия, стипендия на Асоциацията на германските научни академии. По покана на проф. А. Гройле, директор на Института по германистика. Един семестър изнасяне на лекции по български език. Работа по микротопонимия.

1995: три месеца, DAAD – стипендиантка в Университета „Кристиан-Албрехт“ на гр. Кил, Германия, по покана на проф. д-р Фр. Дебус – директор на Асоциацията на институтите по германистика в Германия. Работа върху европейска християнска антропонимия.

1993: един месец в Международния център по ономастика, Католически университет, Лувен, Белгия, по покана на проф. У. В. Лангендонк, директор на центъра. Работа върху европейска антропонимия.

Научна дейност

Проекти

IAS Invited Lecture Series on Onomastics in the study of culture and history of the Balkan region (2021 – 2022), lecturer

Личните имена в България в началото на 21. век (декември 2019 – декември 2022), ФНИ дог. № КП-06-Н-40/10 от 10.12.2019 г., ръководител на проекта

Български топонимен речник (юни 2019 – юни 2022), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта

ТОПОНИМИЯТА НА ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – свидетелства за националната идентичност (2014 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта

ТРАКИТЕ – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността. Подтема 8: „Следи от тракийския език в българската ономастика“ (2016 – 2019 ), Oбщоакадемичен и международен проект с участието на 21 института на БАН. Проектът е финансиран от частно дарение на БАН, участник в проекта, ръководител на подтема 8

МАКЕДОНИЯ – минало и съвремие (2016 – 2017), Македонски научен институт, ръководител на раздел Езикознание

СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА АНТРОПОНИМНА СИСТЕМА (Мода на личните имена в България) (2010-2012; 2013 – 2016), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта

Българо-полски лексикални паралели (2011 – 2014), Институт за български език и Институт по славистика на ПАН, ЕБР, участник в проекта

Електронна база данни на микротопонимията от Западна България (2010 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта

ЕЛЕКТРОННА БАЗА ДАННИ НА БЪЛГАРСКАТА ТОПОНИМИЯ (2007-2009), Институт за български език, проектът е финансиран от Националния фонд „Научни изследвания“, ръководител на проекта

ЕMBARK (Enhance Manuscriptorium through Balkan Recovered Knowledge) – с подкрепата на Европейската комисия в рамките на Програмата „Култура 2007 – 2013“, участник.

DANUBIUS (2007-2009). Международен проект с участието на седем държави от Европа. Българското участие е финансирано от частна компания, участник

DANTE (2007). Международен проект на общината на гр. Равена, Италия, участник.

VERGLEICHENDE ANALYSEN ZUR GENESE DER BAYERISCHEN UND BULGARISCHEN OIKONYMIE (2005 – 2006). Получени средства по Deutsche Forschung Gemeinschafrt (DFG), работа съвместно с Университета на гр. Регенсбург, Германия, участник

КИРИЛИЦА-ЛАТИНИЦА (Лингвистични изследвания и препоръки), 2006, финансиран от МОН (Фонд „Научни изследвания“), участник

РАЗБИРАЕМА БЪЛГАРИЯ, Институт за български език, БАН (по поръчка на МДААР), 2008 – 2009, участник

СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИМЕНА В БЪЛГАРИЯ (2005 – 2007), Институт за български език, БАН, ръководител на проект

Членство в научни организации

Център по славянска ономастика на Вроцлавския университет / Pracownia Onomastyki Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Полша/Polska, член-гост (от 2021)

Член на Националния комитет по ономастика от 1989 г.

Член на Международния комитет по ономастика (ICOS) от 1995 г. (Лувен, Белгия/Упсала, Швеция)

Чл.-кор. на изследователска група „Namen“ на Института по германистика и Института по славистика на Университета в гр. Регенсбург, Германия

Член на Консултативния научен съвет (КНС) към изследователското направление в БАН „Културно-историческо наследство и национална идентичност“

Член на Научния съвет на Института за български език, БАН

Член на Управителния съвет на Македонския научен институт

Член на Научния съвет на Македонския научен институт

Член на Националния комитет по балканистика към БАН

Член на Факултетния съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

Председател на Академично дружество на ономастите „Проф. Й. Заимов“

Участия в редакционни колегии

Сп. ONOMA – орган на Международния комитет за ономастика, 2021 г., гост-редактор на бр. 56, ISSN: 0078-463X
https://onomajournal.org/vol-56-2021/

сп. „Балканско езикознание“/ Linguistique Balkanique, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ (MLA International Bibliography; Pro-Quest; ERIH; EBSCO), 2008 – до момента: главен редактор

сп. „Македонски преглед“/ Macedonian Review (EBSCO; Linguistics Bibliography), 2005 – до момента: член на редколегията

Участия в конференции

Кръгла маса: „Интуиция и компетентност в езика, литературата и образованието“, Пловдив, България, 26.11. 2016 г. (статия и доклад)

Пета национална среща по балканистика „Миграциите и Балканите от древността до наши дни“, София, България, 17 – 19 ноември 2016 г. (доклад)

Кръгла маса по ономастика „Актуални проблеми на ономастиката“, посветена на 95-годишнината от рождението на проф. дфн Йордан Заимов, Пловдив, България, 10 – 11. 11. 2016 г. (статия и доклад)

Кръгла маса по ономастика „Актуални проблеми на ономастиката“, посветена на 95-годишнината от рождението на проф. дфн Йордан Заимов, Пловдив, България, 10 – 11. 11. 2016 г. (статия и доклад)

Конференция „Българският език – древен, съвременен, единен“, по случай 80 години от рождението на Бл. Шклифов, София, България, 27 – 29. 10. 2016 г. (статия и доклад)

Международна конференция по случай 25 години от основаването на Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“: „Светът е слово, словото е свят“, Благоевград, България, 6-7. 10. 2016 г. (статия и доклад)

Кръгла маса „Следи от тракийския език в българската ономастика“, по проект ТРАКИ на БАН, Пловдив, България, 7. 10. 2016 г. (доклад)

Конференция „130 години от рождението на Емануил Попдимитров – глас и съвест на нашия народ“, Босилеград, Сърбия, 23 – 24 октомври 2015 г. (статия и доклад)

Конференция с международно участие „Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, България, 24 – 25 септември 2015 г. (пленарен доклад и статия)

ХІІ международна конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на акад. Михаил Виденов, София, България, 5 – 6 юни, 2015 г. (статия и доклад)

Национална научна конференция по случай 25-годишнината от възстановяването на МНИ, София, България, 19 май 2015 г. (доклад и статия)

Национална научна конференция по случай 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев „Българският език – балкански, славянски, европейски“, София, България, 23 – 24 април 2015 г. (доклад и статия)

Кръгла маса „90 години от създаването на сп. Македонски преглед“, София, България, 12, 2014 г. (доклад и статия)

Кръгла маса „Народопсихологията на балканските страни от византийския културен кръг – езици, литератури, култури“, Пловдив, България, 14. 11. 2014 г. (пленарен доклад)

Международна научна конференция „Хиляда години от битката при Беласица и от смъртта на цар Самуил. Петрич, България, 9 октомври, 2014 г. (доклад и статия)

ХІХ Międzynarodowej i Ogόlnopolskiej Konferencji Onomasticznej (Funkcje nazw wɬasnych w kulturze i komunikacji). Poznań-Gniezno, 20-22 września 2014: (статия и доклад)

Международна научна конференция „Съвременните измерения на едно научно прозрение. 150 години от рождението на Ватрослав Облак“, 13 – 15 юни 2014 г., София, България (доклад и статия)

ІІІ конгрес по българистика, София 23 – 26 май, 2013 г., СУ „Св. Кл. Охридски“, София, България (доклад и статия)

Тюркологията – настояще и бъдеще – юбилейна научна конференция с международно участие по повод 60-годишнината на специалност Тюркология в СУ „Св. Климент Охридски“, София, България, 30 ноември – 01 декември 2012 г. (доклад)

Международна научна конференция, посветена на 250 г. от написването на История славянобългарска от Писий Хилендарски, Пловдив, България, 2012 г. (доклад и статия)

Научна конференция „Бележити дейци и изследователи на борбите за национална свобода“, София, България, 17 май, 2012 г.

Национална конференция „Изследователските хоризонти на българската лингвистика“, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. дфн Йордан Заимов, София, България, 30.09. – 1.10. 2011 г. (доклад и статия в съавторство)

Национална конференция „Изследователските хоризонти на българската лингвистика“, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. дфн Йордан Заимов, София, България, 30.09. – 1.10. 2011 г. (два доклада и статии)

Паисиеви четения, Пловдив, България, 2010 г. (доклад и статия)

Международна конференция HUMBOLDT-KOLLEG PROVADIA, Провадия-Варна, България, 30.09 – 4.10. 2010 (доклад и статия)

Международна конференция по социолингвистика, посветена на 70-годишнината от рождението на акад. М. Виденов, София, България, 10. 04. 2010 г. (доклад и статия в съавторство)

Кръгла маса по ономастика на Паисиеви четения, Пловдив, България, 2009 г. (два доклада и статии в съавторство)

Международна конференция под егидата на ООН Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage, Виена, Австрия, 2008 г. (доклад и статия в съавторство)

Международна конференция Kontinuität und Diskontinuität entlang der Donau. (Quellen zur Geschichte des Umbruchs von der Antike zum Mittelalter), Виена, Австрия, 25-26 Maй, 2009 (доклад).

Международна конференция, посветена на Данте, Равена-Римини, Италия. 25. 09. 2007 г. (доклад в съавторство)

Международен симпозиум Namen als Konfliktpotential im europäischen Kontext, Регенсбург, Германия, 11-13 април 2007 г. с (доклад и статия)

Национална конференция по ономастика, В. Търново, България, 15-17 юни 2006 г. (доклад и статия)

Колоквиум по езикознание на Института по германистика на Университета в гр. Регенсбург, Германия, 14. 07. 2005 г. (доклад)

Участия в организационни и програмни комитети

Международна юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – 2022 г., гр. София, България, 15 – 17 май 2022 г., член на програмен комитет

Международна ономастична конференция на тема „Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век“, 20 – 22 април 2021 г., гр. София, България, финансирана от ФНИ в рамките на проект „Личните имена в България в началото на ХХІ век“ № КП-06-Н-40/10 от 10.12.2019 г., председател на организационния комитет

Международна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – 2019 г., София, България, 14 – 15 май 2019 г., член на програмния комитет

Национална научна конференция „Изследователски хоризонти на българската лингвистика“, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Заимов, София, България, 30.09. – 01.10. 2011 г., председател на организационен комитет

Национална научна конференция в памет на проф. д.ф.н Йордан Заимов по случай 80–годишнината от рождението му, София, България, 3 – 4 декември 2001 г., член на организационен комитет

Публикации

Монографии

Чолева-Димитрова, А. Местни и родови имена от Царибродско. Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски“ на ЮЗУ, 2019. 314 с. ISBN 978-954-00-0203-3

Чолева-Димитрова, А. Янев, Б. Съвременната българска антропонимна система (Мода на личните имена). Пловдив, Изд. „Хоризонти“, Пловдив, 2015. 145 с. ISBN 978-619-7187-07-6

Чолева-Димитрова, А. Местни имена от Трънско в документи от края на ХІХ век. София, Изд. „Мултипринт“, 2014. 123 с. ISBN 978-954-92489-6-8

Чолева-Димитрова, А. Местните имена в Радомирско. София, Изд. „ГЕА“, София, 2009. 504 с. ISBN 978-954-92489-1-3

Чолева-Димитрова, А. Селищни имена от Югозападна България. Изследване. Речник. София-Москва, Изд. „Пенсофт“, 2002. 216 с. ISBN 954-642-168-5

Студии в списания

Choleva-Dimitrova, Anna, Maya Vlahova-Angelova, Nadezhda Dancheva, Gergana Petkova. Dynamics of first names in the Bulgarian anthroponymic system (according to official first names in the city of Sofia, in the years 2007 and 2014) – Onoma, 56 (2021), pp. 57-85. DOI:10.34158/ONOMA.56/2021/4 ISSN: 0078-463X; e-ISSN: 1783-1644
https://onomajournal.org/vol-56-2021/

Чолева-Димитрова, А., М. Влахова-Ангелова, Н. Данчева. СОЛТА В БЪЛГАРСКАТА МИКРОТОПОНИМИЯ. – В: Известия на ИБЕ, ХХХIV, 2021, 109-146. ISSN 0323-9934
https://ibl.bas.bg/izvestiya/wpcontent/uploads/2021/11/05_CholevaVlahovaDancheva_2021_IIBE-XXXIV_109-146.pdf

Choleva-Dimitrova, Anna, Maya Vlahova-Angelova, Nadezhda Dancheva, Gergana Petkova.ARE CONTEMPORARY BULGARIAN PERSONAL NAMES STILL INDICATIVE OF A BULGARIAN IDENTITY? – In: Onoma 55 (2020), 249–269. DOI: 10.34158/ONOMA.55/2020/14
ISSN: 0078-463X; e-ISSN: 1783-1644
https://onomajournal.org/vol-55-2020/

ON THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA. Prof. Marin Drinov Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences, 2020; Ana Kocheva, Anna Choleva-Dimitrova, Vanya Micheva, Georgi Nikolov, Lilyana Vasileva, Luchia Antonova-Vasileva, Naoum Kaytchev, Plamen Pavlov, Slavia Barlieva, Slavka Keremidchieva, Spas Tashev, Tatyana Aleksandrova, c/o Authors; PROJECT LEADER: Professor Vasil Nikolov, 75 S. ISBN 978-619-245-081-6
//www.bas.bg/wpcontent/uploads/2020/12/Za-oficialnia-ezik-na-RSM-EN-Online-Version.pdf

ЗА ОФИЦИАЛНИЯ ЕЗИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ. С., БАН: Издат. „Марин Дринов“, 2020, 63 стр. Автори: Ана Кочева, Анна Чолева-Димитрова, Ваня Мичева,Георги Николов, Лиляна Василева, Лучия Антонова-Василева,Наум Кайчев, Пламен Павлов, Славия Бърлиева, Славка Керемидчиева,Спас Ташев, Татяна Александрова, автори (в съавторство) ISBN978-619-245-042-7 https://www.bas.bg/wp-content/uploads/2020/05/Za-oficialnia-ezik-na-Republika-Severna-Makedonia-Online-Pdf.pdf

Choleva-Dimitrova, A. River names as a testament of cultural heritage (on hydronyms in the Iskar river basin). – In: Onomàstica. Anuari de la Societat d’Onomàstica, № 5 (2019), Toponymie fluviale en Europe, Barcelona, 65-89. ISSN 24623563
//www.onomastica.cat/anuari-onomastica/

Чолева-Димитрова, А. Родови имена от Царибродско – част от българската антропонимна система. – Сп. „Македонски преглед”, 2018, кн. 3, 103-124. ISSN 0861-2277

Чолева-Димитрова, А. ТОПОНИМИЯТА НА ЦАРИБРОДСКО – СВИДЕТЕЛСТВО ЗА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ. – Сп. „Македонски преглед”, 2018, кн. 2, 119-143. ISSN 0861-2277

Чолева-Димитрова, А. Народопсихологията, отразена в родовите имена на българите. – В: Български език, 2017, №4, 9-33. ISSN 0005-4283

Чолева-Димитрова, А. Произход и значение на селищните имена в Трънско. – В: „Състояние и проблеми на българската ономастика“, 12, В. Търново, 2012, с. 257 – 279. ISBN 978-954-524-851-1

Чолева-Димитрова, А. Селищните имена в Трънско. – Електронно списание на СУ „Св. Кл. Охридски“. – Littera et Lingua Electronic Journal of Humanities, 2012, пролет, 34 стр. (студия) ISSN 1312-6172
//slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg

Чолева-Димитрова, А. Родовите имена у българите. – Сп. Македонски преглед, кн. № 2, 2011, І част А-Д, 65-86, ІІ част Е-Я, № 3, 2011, с. 69 – 112. ISSN 0861-2277

Чолева-Димитрова, А. Произход и значение на селищните имена от Софийско. – Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. VІІ. В. Търново, 2005, с. 160 – 187. ISBN 978-954-8387-31-4

Чолева-Димитрова, А. Селищните имена в Благоевградско. – Сп. Македонски преглед, 2004, №2, с. 53-70. ISSN 0861-2277

Чолева-Димитрова, А. Селищните имена, отбелязани в Попстефановия поменик от 1774 – 1812 г. – Сб. в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003, с. 372 – 390. ISBN 954-8712-23-7

Чолева-Димитрова, А. Имената на махалите в град София през ХVІ – ХVІІІ век. – Сб. „Състояние и проблеми на българската ономастика“. Т. VІ. В. Търново, 2002, с. 175 – 195.

Чолева-Димитрова, А. Произход и значение на селищните имена от Санданско. – Сп. Македонски преглед, № 2, 2002, с. 87 – 108. ISSN 0861-2277

Чолева-Димитрова, А. Имената на селища, включени към български околии до 1919 г. и по Ньойския договор останали извън нашата граница. – Сп. Македонски преглед, ХХІІІ/2000, кн. 4, с. 67 – 90. ISSN 0861-2277

Статии в списания

Anna Choleva-Dimitrova. Prof. Dr. Yordan Zaimov – A Great Scholar and an Unforgettable Teacher (1921-1987). – In: Linguistique balkanique, 2021, № 1, 3-12. ISSN 0324-1653
https://ibl.bas.bg/iblapp/admin/files/2021_1_%d1%87%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0_%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%8e%d0%bc%d0%b5_%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2.docx.pdf

Чолева-Димитрова, Анна. Пpоф. д.ф.н. Йордан Заимов – един голям български учен, многоаспектна интелектуална личност и незабравим учител (1921 – 1987). – Сп. Български език 68 (2021), 1, 108–117. doi.org/10.47810/BL.68.21.01.10
https://www.balgarskiezik.eu/12021/0_0_13_JUBELEE_ZAIMOV_str.%20108-118_BG.pdf

Чолева-Димитрова, А. Старинни местни имена от Пернишко. – Сб. КРАКРА, София-Перник, 2020, УИ „Св. Кл. Охридски”, научни редактори: Венцислава Крумова, Георги Николов, 151-156, ISBN 978-954-07-4981-5

Чолева-Димитрова, Влахова-Ангелова, М. Състояние и проблеми на българската личноименна система. – Сп. „Български език и литература“, 2019, кн. 4, 373-389 (в съавторство). ISSN 0323-9519 (Print); ISSN 1314-8516 (On line)

Choleva-Dimitrova, Anna. Thracian Personal Names in Bulgarian Onymy. – In: Linguistique balkanique, 2018, № 1, 19-33. ISSN 0324-1653

Чолева-Димитрова, А. Произход и значение на селищното име Караисен, Павликенско. – Сп. Български език, № 4, 2018, 160-164. ISSN 0005-4283

Чолева-Димитрова, А. Следи от тракийския език в българската онимна система. – Български език, № 1, 2018, 55-71. ISSN 0005-4283

Anna Choleva-Dimitrova, REMNANTS FROM THE THRACIAN LANGUAGE IN CONTEMPORARY TOPONYMY OF GORNA STRUMA. – In: Linguistique balkanique, 2017, № 2, 213-222. ISSN 0324-1653

Чолева-Димитрова, А., Янев, Б. Модата на личните имена. Тенденции. – Сп. Наука (издава Съюзът на учените в България), 2016, №1, с. 57 – 60. ISSN 0861 3362

Чолева-Димитрова, А. Езиковедските изследвания в сп. „Македонски преглед“ (2000-2010 г.). – Сп. Македонски преглед, № 3, 2015, с. 133 – 140.

Чолева-Димитрова, А. Селищните имена в Босилеградско. – Сп. Македонски преглед, № 4, 2015, с. 135– 142. ISSN 0861-2277

Чолева-Димитрова, А. Диалектната лексика, запазена в топоними от Трънско. – Сп. Български език, № 4, 2014, с. 7 – 22. ISSN 0005-4283

Чолева-Димитрова, А.Ономастичните изследвания в сп. „Български език“. – Сп. Български език, 2014, № 4, с. 5 – 6.

Choleva-Dimitrova, A. ÜBER DIE REKONSTRUKTION VON PERSONENNAMEN AUS TOPONYMEN (auf der Basis von Toponymen aus dem Gebiet um Radomir). – In: Linguistique balkanique, 2014, № 1, с. 11 – 18. ISSN 0324-1653

Чолева-Димитрова, А. „Академик Иван Дуриданов като автор в списание Македонски преглед”. – Сп. Македонски преглед, 2014, № 4, с. 109-116. ISSN 0861-2277

Чолева-Димитрова, А. Топонимията на с. Полена, Благоевградско. – Сп. Македонски преглед, №1, 2014, с. 47 – 62. ISSN 0861-2277

Чолева-Димитрова, А. Старинни топоними от с. Тросково, Благоевградско. – Сп. Македонски преглед, №4, 2013, с. 87 – 98. ISSN 0861-2277

Чолева-Димитрова, А. 110 години от рождението на чл.-кор. проф. Кирил Мирчев. – Сп. Македонски преглед, №4, 2012, с. 127 – 130. ISSN 0861-2277

Чолева-Димитрова, А., Данчева, Н. Изграждане на Електронна база данни на микротопонимите от Западна България (в съавторство). – Сп. Български език, 2011, кн. 4, с. 57 – 71. ISSN 0005-4283

Choleva-Dimitrova, A. Das Salz in der bulgarischen Mikrotoponymie. – Linguistique balkanique, XLIX (2011), № 2-3, 27 – 36. ISSN 0324-1653

Choleva-Dimitrova, A., Dancheva, N. PROJECT “ELECTRONIC DATABASE OF MICROTOPONYMS IN WESTERN BULGARIA”. – Linguistique balkanique, XLIX (2011), № 1, с. 19 – 32. ISSN 0324-1653

Чолева-Димитрова, А. Старинни лични имена, запазени в микротопоними от с. Градево, Благоевградско. – Сп. Македонски преглед, № 1, 2011, с. 87 – 96. ISSN 0861-2277

Чолева-Димитрова, А. Старинни лични имена, запазени в селищни имена от Югозападна България. – Сп. Македонски преглед, №2, 2010, с. 73 – 84, ISSN 0861-2277

Чолева-Димитрова, А. Произход и значение на някои селищни имена в Петричко. – Сп. Македонски преглед, №2, 2009, с. 93 – 104. ISSN 0861-2277

Статии в сборници

Чолева-Димитрова, А. Съпоставка на антропонимията в големия град и малките населени места. – Сб. „Интуиция и компетентност в езика, литературата и образованието“, гр. Пловдив: Хоризонти, 2017, 55-66. ISBN 978-619-7187-11-3

Чолева-Димитрова, А., М. Влахова-Ангелова, Кр. Коилов, Следи от тракийския език в българската ономастика. – Сб. „Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство“. С., 2017: Издат. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 191-200. ISBN 978-954-322-913-0

Статии в сборници от конференции

Чолева-Димитрова, А. Мъжките лични имена в началото на 21. век. – В: Сб. от научни текстове от Юбилейната международна научна конференция по повод 30. Годишнина от създаването на Филологическия факултет на ЮЗУ, „Филологията – традиция и перспективи в новата реалност“ (7-9 октомври 2021). Лингвистични проблеми, Година IІ, кн. 2, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 142-151.
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1

Choleva-Dimitrova, Anna. Les prénoms bulgares traditionnels au début du XXIe siècle. La tradition revient-elle? – In: Proceedings of the 27th International Congress of Onomastics. Cracow, 2021 – forthcoming.
https://icos2020.ijp.pan.pl/wpcontent/uploads/2020/03/ICOS_2020_Abstracts.pdf

Чолева-Димитрова, А. 100 години от рождението на проф. Йордан Заимов – един отдаден на науката родолюбив българин. – Сборник Слѣдовати достоитъ, доклади от Международната ономастична конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Заимов, София, 20-22 април 2021 г., 18-29. А. Чолева-Димитрова, М. Влахова-Ангелова, Н. Данчева (отг. ред.). Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, 18-29. ISBN: 978-619-245-116-5 (print) ISBN: 978619245117-2 (online).
https://ibl.bas.bg/onomastitchna-konferentsiya-na-tema-vantroponimi-i-antroponimni-izsledvaniya-v-natchaloto-na-xxi-vekv/

Чолева-Димитрова, А. Старинни местни имена от Царибродско. – В: „Българският език – исторически и съвременни аспекти“. Сборник в чест на 140 години от рождението на акад. Стефан Младенов. Отг. редактор: Лучия Антонова-Василева. София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, 2020, 422-434. ISBN 978-619-90884-1-8

Чолева-Димитрова, А. Старинни местни имена от Понишавието (Нишавската долина). – Сб. Доклади от Международна годишна конференция на ИБЕ-БАН, С., 2019, 216-224. ISBN 978-954-322-987-1

Чолева-Димитрова, А. Старинните антропоними в микротопонимията (по материали от Царибродско). – Сб. „Лингвистични проблеми“, год. І, кн. 1, Благоевград, 2019, 256-273: Университетско издателство „Неофит Рилски“. ISSN 2682-9673

Чолева-Димитрова, А., Данчева Н. Личните имена в София и Варна през 2014 година. – В: Сб. „Проблеми на социолингвистиката“ 13, Обществените процеси и тяхното отражение в езика. С., 2018 (излязла от печат 2019 г.), 122-128. ISBN 978-954-8305-52-5

Чолева-Димитрова, А., Б. Янев, М. Влахова-Ангелова, Н. Данчева. Съвременната българска антропонимна система (Личните имена в големия град и малките селища). – В: Сборник с доклади от Международната юбилейна конференция на ИБЕ. Отг. ред. Т. Александрова, Д. Благоева, ИБЕ, Т. І, София, 2017, стр. 254-264. ISBN
978-954-924-899-9

Влахова-Ангелова, М., А. Чолева-Димитрова, Старинна топонимия от Западна България: местните имена като извор за народните географски представи. – В: Сборник с доклади от Международната юбилейна конференция на ИБЕ. Отг. ред. Т. Александрова, Д. Благоева, ИБЕ, Т. І, София, 2017, стр. 265-278. ISBN
978-954-924-899-9

Чолева-Димитрова, А. Местните имена в Царибродско – част от българската онимна система. – Сб. „Българският език – древен, съвременен, единен“ (в памет на проф. д.ф.н. Благой Шклифов), София 26-28.10.2016 г.: ИБЕ-МНИ, С. 2018, 150-166. ISBN 978-954-2977-46-9

Чолева-Димитрова, А. Съвременна българска антропонимия. – Сб. „Светът е слово, словото е свят“ от Юбилейна национална конференция с международно участие, посветена на 25 год. от основаването на Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, октомври, 06-07.10.2016 г., 170-182. ISBN 978-954-00-0085-5

Чолева-Димитрова, А. Микротопоними от Трънско в документи от края на ХIХ в. – Сб. ІІІ конгрес по българистика, София 23 – 26 май, 2013 г., 2017.

Чолева-Димитрова, А. Старинни местни имена от Сливнишко. – В: Сб. „Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието“. Юбилеен сборник. София, 2016, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, с. 289 – 297. ISBN 978-954-322-852-2

Чолева-Димитрова, А. Топонимията на с. Ключ, Петричко, като исторически извор. – Сб. „Хиляда години от битката при Беласица и от смъртта на цар Самуил (1014 – 2014). С., 2015, с. 129 – 140. ISBN 978-619-176-049-7

Чолева-Димитрова, А., Янев, Б. Модата на личните имена. Тенденции. – Сб. „Езиковата ситуация – състояние и тенденции“, материали от ХІІ международна конференция по социолингвистика, посветена на 75-год. от рождението на акад. М. Виденов, София, 5-6 юни 2015 г., С., 2016, с. 171 – 176. ISBN 978-954-8305-43-3

Чолева-Димитрова, А. Селищните имена в Благоевградския регион. – Сб. „Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи“. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев, Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2015 г., с. 35 – 40. ISBN 978-954-00-0044-2

Чолева-Димитрова, А. Старинната топонимия на Трънско. – Сб. ХІХ Międzynarodowej i Ogόlnopolskiej Konferencji Onomasticznej (Funkcje nazw wɬasnych w kulturze i komunikacji). Poznań-Gniezno, 20-22 września 2014, Poznań 2015, с. 127 – 140. ISBN 978-83-943050-3-1

Чолева-Димитрова, А., Данчева, Н. Проблеми и перспективи при изграждането на електронна база данни на българската топоними. – В: Сб. „Изследователските хоризонти на българската лингвистика“, посветен на 90-годишнината от рождението на проф. дфн Йордан Заимов. (30.09. – 1.10. 2011 г.). С., БАН, 2014, с. 87 – 99. ISBN 978-954-92489-5-1

Чолева-Димитрова, А. Професор Йордан Заимов – живот и дело. – В: Сб. „Изследователските хоризонти на българската лингвистика“, посветен на 90-годишнината от рождението на проф. дфн Йордан Заимов. (30.09. – 1.10. 2011 г.). С., БАН, 2014, с. 11 – 14. ISBN 978-954-92489-5-1

Чолева-Димитрова, А. Местните имена в Софийско (езикова характеристика) – В: Сб. „Изследователските хоризонти на българската лингвистика“, посветен на 90-годишнината от рождението на проф. дфн Йордан Заимов. (30.09. – 1.10. 2011 г.). С., БАН, 2014, с. 28 – 38. ISBN 978-954-92489-5-1

Чолева-Димитрова, А. Старинната топонимия на Софийско. – В: Научни трудове, том 50, кн. 1, сб. В; трудове от Международната конферениция, посветена на 250-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски, 2 – 3 ноември 2012, Пловдив, 2013, с. 237 – 247. ISSN 0861-0029

Choleva-Dimitrova, A. Das Salz in der bulgarischen Mikrotoponymie. – In: Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Europe/ Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa. Akten der internationaler Fachtagung (HUMBOLDT-KOLLEG) in Provadia, Bulgarien, 30 September – 4 October 2010. Herausgegeben von Vassil Nikolov und Krum Bacvarov, Gedruckt mit Unterstützung der Alexander von Humboldt-Stiftung, Provadia-Veliko Tarnovovo, 2012, s. 349 – 356. ISBN 978-954-400-695-2

Чолева-Димитрова, А., Янев, Б. Мода на личните имена в големите български градове. – В: Езикът и социалният опит. Проблеми на социолингвистиката 10. Сб. по случай 70-годишнината от рождението на акад. М. Виденов София, 2011, с. 106 – 115 (в съавторство). ISBN 978-954-8305-12-9

Чолева-Димитрова, А. Селищното име Белчин. – В: Сб. Културно наследство на Рилския манастир. Състояние и перспективи на проучването, опазването и реставрирането му. Научна конференция, посветена на 540 г. от пренасянето на мощите на Св. Ив. Рилски от Търново в Рилския манастир. София, 2011, 184, с. 193 – 194. ISBN 9789543218226

Чолева-Димитрова, А. Реконструкция на старинни лични имена от микротопоними в Югозападна България. – Сб. „Научни трудове на ПУ „Св. Паисий Хилендарски“, том 48, кн. 1, Сб. А, Пловдив 2010, с. 90 – 101 (излязла от печат 2011). ISSN 0861-0029

Чолева-Димитрова, А. Местните имена от с. Бребевница, Царибродско. – Юбилеен сборник на Филологическия факултет, Том 2. По повод 75-годишнината на проф. Иван Юстинианов Кочев, In honorem professoris Johannis Kotchev. Благоевград, 2010, с. 183 – 190. ISBN 978-954-680-702-1

Choleva-Dimitrova, A., Vlahova-Angelova, M. Standardization of the Geographical Names in Bulgaria. – Wiener Schiften zur Geographie und Kartographie, Band 18, Wien, 2009, 245 – 257. ISBN 978-3-900830-67-0

Чолева-Димитрова, А. Стандартизация на географските имена в България. – Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. ІХ, В. Търново, 2009, с. 24 – 34. ISBN 978-954-8387-31-6

Чолева-Димитрова, А., Янев, Б. Съвременната българска антропонимна система (Мода на личните имена в България). – Сб. „Научни трудове на ПУ Паисий Хилендарски“, том 47, кн. 1, Сб. Б, Пловдив, 2009, с. 414 – 427. ISSN 0861-0029

Чолева-Димитрова, А., Данчева, Н. Електронна база данни на микротопонимите от Западна България. – Сб. „Научни трудове на ПУ Паисий Хилендарски“, том 47, кн. 1, Сб. Б Пловдив 2009, с. 383 – 397. ISSN 0861-0029

Choleva-Dimitrova, A. Standardisierung und Transliteration bulgarischer Ortsnamen. ­ In: Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext. (Regensburger Studien zur Namenforschung 4). Regensburg 2008, 271 – 280. ISBN 978-3-939112-03-7