Home » Structure » Bulgarian dialectology and linguistic geography » Researchers » Margarita Koteva – Senior Assist. Prof., Ph.D.

Margarita Koteva – Senior Assist. Prof., Ph.D.

General Information

Senior Assistant Prof., PhD

Department of Bulgarian Dialectology and Linguistic Geography

Phone:359-2/ 979 29 65

Research interests:

  • Bulgarian dialectology
  • lexicology
  • lexicography
  • linguistic geography
  • ethnolinguistics
  • comparative linguistics
  • folklore

Awards and grants:

2015: Prize “Book of the Year” by the Institute for Bulgarian Language at the Bulgarian Academy of Sciences – Vasileva, L. Chr. Deykova, Sl. Keremidchieva, M. Koteva, K. Prvanov. The Slavic Linguistic Atlas (OLA). A series of phonetic– morphological. Bulgarian materials. V. 1. Reflexes *ě. V. 2a. Reflexes *ę. V. 2b. Reflexes *ǫ. V. 3. Reflexes *ьr, *ъr, *ьl, *ъl. V. 4a. Reflexes *ь, *ъ. V. 4b. Reflexes *ь *ъ. Secondary vowels. Sofia, Marin Drinov Akademic Publishing Hous, ISBN 978-954-322-838-6, p. 204.

Education and professional experience

Education and professional experience

2015 – present: Senior Assistant Prof., PhD at the Department of Bulgarian Dialectology and Linguistic Geography, Institute for Bulgarian Language “Prof. L. Andreychin”, BAS

2012 – 2015: Assistant at the Department of Bulgarian Dialectology and Linguistic Geography, Institute for Bulgarian Language “Prof. L. Andreychin”, BAS

2005 – 2012: Expert in philology at the Department of Bulgarian Dialectology and Linguistic Geography, Institute for Bulgarian Language “Prof. L. Andreychin”, BAS

2005 – 2006: Research specialization at “Karl-Franzes-Universität“, Graz, Austria, with mentors Prof. Ludwig Karrnichar and Prof. Manfred Trumer.

2002 – 2005: Full-time PhD student with scientific supervisor Assoc. Prof. PhD S. Keremidchieva, Department of Bulgarian Dialectology and Linguistic Geography, Institute for Bulgarian Language “Prof. L. Andreychin”, BAS.

1993 – 1998: Master of Bulgarian Philology, Faculty of Slavic Philology, Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

1988 – 1992: German language profile, “Romen Rolan” Language School, Stara Zagora.

Research

Research projects

Slavic Linguistic Atlas (2015 – 2017). Institute for Bulgarian Language “Prof. L. Andreychin”, BAS. A project funded by BAS, a participant in the project.

Study of Bulgarian dialects of different linguistic levels. Subtopics: Bulgarian dialect dictionary (2016 – 2018), Institute for Bulgarian Language “Prof. L. Andreychin”, BAS. A project funded by BAS, a participant in the project.

Language and Culture in the Age of Globalization. Subtopics: Change of the lexical type in the Rhodope macro-dialectical system (2012 – 2014), Institute for Bulgarian Language “Prof. L. Andreychin”, BAS. A project funded by BAS, a participant in the project.

Bulgarian dialect dictionary. Glossary (2002 – 2004), Institute for Bulgarian Language “Prof. L. Andreychin”, BAS. A project funded by the National Science Fund of the Ministry of Education and Science, participant in the project.

Publications

Monographs

Василева, Л., Хр. Дейкова, Сл. Керемидчиева, М. Котева, К. Първанов. Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА). Серия фонетико-морфологическая. Болгарские материалы. В. 1. Рефлексы *ě. В. 2а. Рефлексы *ę. В. 2б. Рефлексы *ǫ. В. 3. Рефлексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl. В. 4а. Рефлексы *ъ, *ь. В. 4б. Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласни. АИ „Проф. М. Дринов“. София, 2015, ISBN 978-954-322-838-6, с. 204. [The Slavic Linguistic Atlas (OLA). A series of phonetic– morphological. Bulgarian materials. V. 1. Reflexes *ě. V. 2a. Reflexes *ę. V. 2b. Reflexes *ǫ. V. 3. Reflexes *ьr, *ъr, *ьl, *ъl. V. 4a. Reflexes *ь, *ъ. V. 4b. Reflexes *ь *ъ. Secondary vowels].

Котева, М. Названия, свързани с храните и начините на тяхното приготвяне в българските диалекти (лексикосемантична характеристика), защитена дисертация за научна и образователна степен „доктор. Депозирана под №/дата: 000600/ 22.06.2015 в Централна научно-техническа библиотека към НАЦИД, София, 2015, с. 311. [Names that are related with the foods and their preparation in Bulgarian dialects (lexical-semantic characteristic) – Doctoral dissertation].

Chapters in edited volumes

Котева, М. Кулинарната лексика в говора на с. Дълбоки, Старозагорско [The culinary lexic in the dialect of the village of Dalboki, Stara Zagora]. – В: Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. София, Издателство на БАН „Проф. Марин, Дринов“, 2016, с. 157–164. ISBN 978-954-322-852-2.

Котева, М. Фразеологизми за качества на храни и за човешки качества в българския език [Idioms for Qualities of Food and for Human Qualities in Bulgarian]. – В: Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография. В памет на проф. дфн. Кети Анкова-Ничева. София, Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов”, 2008, с. 126-132. ISBN 978-954-322-166-0.

Котева, М. Названия на ‘сирене’ в българските говори (лексико-семантичен аспект) [Names of “cheese” in the Bulgarian dialects (lexical-semantic aspect)]. – В: Исследования по славянской диалектологии, Вып. 10. Институт славяноведения РАН. Москва, 2004, с. 218-237. ISBN 5-7576-0160-4.

Котева, М. Названия на хлябовете за Коледа в южнославянските езици: български, сърбохърватски и словенски (сравнителен анализ) [Names of breads for Christmas in South Slavic languages: Bulgarian, Serbo-Croatian, Slovenian (comparative analysis)]. – В: Tzv. základní výzkum v lingvistice –desideratum nebo realis? Sborník příspěvků z 5. mezinárodní conference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě University Palackého v Olomouci ve dnech 17.-19. května 2004. Universita Palackého v Olomouci. Olomouc, 2006, с. 167-175. ISBN 80-244-1368-X.

Articles in journals

Котева, М. Названия на традиционно консервирани храни и напитки в българските диалекти (лексикосемантично изследване) [Names of traditional canned foods and drinks in the Bulgarian dialects (lexical-semantic research)]. – Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, кн. XXVIII, 2015, с. 88–122. ISSN 0323-9934.

Котева, М. Празнично-обредна кулинарна терминология в говора на гр. Костандово, Пазарджишко [Holiday-cooking ceremony terminology in the dialect of the town Kostandovo, Pazardzhik region]. – Български език, кн. 2, Год. LIII, 2006, c. 61-75. ISSN 0005-4283.

Котева, М. Илиана Генев-Пухалева. Балкански кулинарни записки. Вегетарианската кухня на българите в рецепти и коментари. 60 от най-хубавите рецепти (Iliana Genew-Puhalewa. Bałkańskie zapiski kuchene. Kuchnia jarska Bułgarow w przepisach I komentarzach. 60 Najlepszych przepisόw. Krakόw,Wydownictwo “Atropos”, 2006, 163) [Review: Iliana Genew-Puhalewa. Bałkańskie zapiski kuchene. Kuchnia jarska Bułgarow w przepisach I komentarzach. 60 Najlepszych przepisόw. Krakόw,Wydownictwo “Atropos”, 2006, 163]. – В: Българистика/ Bulgarica. Информационен бюлетин. БАН. Централна библиотека. Съвет за чуждестранна българистика. София, АИ „М. Дринов“, 14/2007, с. 100-104. ISSN 1311-8544.

Котева, М. Всекидневна традиционна храна в Родопите (етнолингвистично изследване върху материал от гр. Костандово, Пазарджишко) [Everyday traditional food in the Rhodopes (ethnolinguistic research on material of the town of Kostandovo, Pazardzhik region)]. – Български език, кн. 2, Год. LII, 2005, c. 65-77. ISSN 0005-4283.

Conference papers

Котева, М. От украинските „писанки“ до българските „перашки“ (за названията на великденските яйца с оглед на българските диалекти) [From Ukrainian “pisanki” to Bulgarian “peraški” (for the names of Easter eggs in view of the Bulgarian dialects)]. – В: Матерiали V Мiжнародного науково-методичного семiнару з болгарськоï мови, лiтератури, культури та iсторiï (19–20 травня 2016 р.): [збiрник тез]/ [ред. Колiнко О. П., Корнiɛнко С. I., Сɛнiчева О. А., Цанов С. М., Червенко О. Б.] – Бердянськ: БДПУ, 2016, с. 50-55.

Котева, М. Тенденции на устойчивост и промяна на названията от конкретната лексика в българските диалекти (с оглед на всекидневната кулинарна лексика в два български говора) [Trends of sustainability and change of concrete nouns (in view of culinary lexis in two Bulgarian dialects)]. – В: Проблеми на социолингвистиката. Езиковата ситуация – състояния и тенденции. Материали от дванадесетата международна конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на акад. Михаил,София, 5 – 6 юни 2015. Велико Търново, ИК „Знак ’94“, 2016, с. 74–80. ISBN 978-954-8305-43-3.

Котева, М. Глаголи, назоваващи начини на приготвяне на храни в българските диалекти (лексико-семантичен аспект) [Verbs, that name ways to preparing food in the Bulgarian dialects (lexico-semantic aspect)]. – В: Матерiали IV Мiжнародного науково-методичного семiнару з болгарськоï мови, лiтератури, культури та iсторiï (22–23 травня 2015 р.): [збiрник тез]/ [ред. Колiнко О. П., Корнiɛнко С. I., Сɛнiчева О. А., Цанов С. М., Червенко О. Б.] – Бердянськ: БДПУ, 2015, с. 55-59.

Котева, М. Названия на традиционно приготвяни пържени храни от тесто в българските говори [Name of traditionally prepared fried foods with dough in Bulgarian dialects]. – В: Трети международен конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013 г. Секция „Български език“. Подсекция „Диалектология“. София, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2014, с. 58-81. ISBN 978-954-07-3831-4.