EN

гл. ас. д-р Маргарита Котева

Информация

Главен асистент, Доктор

Секция за българска диалектология и лингвистична география

Телефон: +359-2/ 979 29 65

Факс: +359-2/872 23 02

Служебен адрес: бул. “Шипченски проход” № 52, бл. 17, каб. 606, София 1113

Имейл: m.koteva@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • българска диалектология
  • лексикология
  • лексикография
  • лингвистична география
  • етнолингвистика
  • компаративистика
  • фолклор

Награди:

2015: Награда „Книга на годината” на Института за български език при БАН –Василева, Л., Хр. Дейкова, Сл. Керемидчиева, М. Котева, К. Първанов. Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА). Серия фонетико-морфологическая. Болгарские материалы. В. 1. Рефлексы *ě. В. 2а. Рефлексы *ę. В. 2б. Рефлексы *ǫ. В. 3. Рефлексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl. В. 4а. Рефлексы *ъ, *ь. В. 4б. Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласни”, София, АИ „Проф. Марин Дринов“, с. 204, ISBN 978-954- 322-838- 6.

Образование и опит

Образование и опит

2015 – до момента: главен асистент, д-р, Секция за българска диалектология и лингвистична география, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН.

2012 – 2015: асистент, Секция за българска диалектология и лингвистична география, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН.

2005 – 2012: проучвател, Секция за българска диалектология и лингвистична география, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН.

2005 – 2006: Научна специализация в „Karl-Franzes-Universität”, Грац, Австрия при проф. Лудвиг Карничар и проф. Манфред Трумер.

2002 – 2005: редовен докторант с научен ръководител доц. д-р Сл. Керемидчиева, Секция за българска диалектология и лингвистична география, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН.

1993 – 1998: магистър по българска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

1988 – 1992: профил немски език, Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан”, Стара Загора.

Научна дейност

Проекти

Общославянски лингвистичен атлас (2015 – 2017). Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН, проект, финансиран от БАН, участник в проекта.

Изследване на българските диалекти на различни езикови равнища. Подтема: Български диалектен речник (2016 – 2018), Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН, проект, финансиран от БАН, участник в проекта.

Език и култура през епохата на глобализацията. Подтема: Промяна на лексикалния тип в Родопската макродиалектна система (2012 – 2014), Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН, проект, финансиран от БАН, участник в проекта.

Български диалектен речник. Словник (2002 – 2004), Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН, проект, финансиран от Национален фонд за научни изследвания към МОН, участник в проекта.

Публикации

Монографии

Василева, Л., Хр. Дейкова, Сл. Керемидчиева, М. Котева, К. Първанов. Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА). Серия фонетико-морфологическая. Болгарские материалы. В. 1. Рефлексы *ě. В. 2а. Рефлексы *ę. В. 2б. Рефлексы *ǫ. В. 3. Рефлексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl. В. 4а. Рефлексы *ъ, *ь. В. 4б. Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласни. АИ „Проф. М. Дринов“. София, 2015, ISBN 978-954- 322-838- 6, с. 204.

Котева, М. Названия, свързани с храните и начините на тяхното приготвяне в българските диалекти (лексикосемантична характеристика), защитена дисертация за научна и образователна степен „доктор. Депозирана под №/дата: 000600/ 22.06.2015 в Централна научно-техническа библиотека към НАЦИД, София, 2015, с. 311.

Студии и статии в сборници

Котева, М. Кулинарната лексика в говора на с. Дълбоки, Старозагорско – В: Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. Издателство на БАН „Проф. Марин, Дринов”, София, 2016, ISBN: 978-954- 322-852- 2, с. 157–164.

Котева, М. Фразеологизми за качества на храни и за човешки качества в българския език. – В: Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография. В памет на проф. дфн. Кети Анкова-Ничева. Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов”, София, 2008, ISBN: 978-954- 322-166- 0, с. 126-132.

Котева, М. Названия на ‘сирене’ в българските говори (лексико-семантичен аспект) – В: Исследования по славянской диалектологии, Вып. 10. Институт славяноведения РАН. Москва, 2004, ISBN: 5-7576- 0160-4, с. 218-237.

Котева, М. Названия на хлябовете за Коледа в южнославянските езици: български, сърбохърватски и словенски (сравнителен анализ) – В: Tzv. základní výzkum v lingvistice –desideratum nebo realis? Sborník příspěvků z 5. mezinárodní conference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě University Palackého v Olomouci ve dnech 17.-19. května 2004. Universita Palackého v Olomouci. Olomouc, 2006, ISBN: 80-244- 1368-X, с. 167-175.

Студии и статии в научни списания

Котева, М. Названия на традиционно консервирани храни и напитки в българските диалекти (лексикосемантично изследване) – В: Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин, кн. XXVIII. Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов”, София, 2015, ISSN: 0323-9934, с. 88–122.

Котева, М. Празнично-обредна кулинарна терминология в говора на гр. Костандово, Пазарджишко. – В: Български език, кн. 2, Год. LIII. София, 2006, ISSN: 0005-4283, c. 61- 75.

Котева, М. Илиана Генев-Пухалева. Балкански кулинарни записки. Вегетарианската кухня на българите в рецепти и коментари. 60 от най-хубавите рецепти (Iliana Genew-Puhalewa. Bałkańskie zapiski kuchene. Kuchnia jarska Bułgarow w przepisach I komentarzach. 60 Najlepszych przepisόw. Krakόw,Wydownictwo “Atropos”, 2006, 163) – В: Българистика/ Bulgarica. Информационен бюлетин. БАН. Централна библиотека. Съвет за чуждестранна българистика. АИ. „М. Дринов”. София , 14/2007, ISSN: 1311-8544, с. 100-104.

Котева, М. Всекидневна традиционна храна в Родопите (етнолингвистично изследване върху материал от гр. Костандово, Пазарджишко) – В: Български език, кн. 2, Год. LII. София, 2005, ISSN: 0005-4283, c. 65-77.

Студии и статии в сборници от конференции

Котева, М. От украинските „писанки” до българските „перашки” (за названията на великденските яйца с оглед на българските диалекти) – В: Матерiали V Мiжнародного науково-методичного семiнару з болгарськоï  мови, лiтератури, культури та iсторiï (19–20 травня 2016 р.): [збiрник тез]/ [ред. Колiнко О. П., Корнiɛнко С. I., Сɛнiчева О. А., Цанов С. М., Червенко О. Б.] – Бердянськ: БДПУ, 2016, с. 50-55.

Котева, М. Тенденции на устойчивост и промяна на названията от конкретната лексика в българските диалекти (с оглед на всекидневната кулинарна лексика в два български говора) – В: Проблеми на социолингвистиката. Езиковата ситуация – състояния и тенденции. Материали от дванадесетата международна конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на акад. Михаил,София, 5 – 6 юни 2015. ИК „Знак ’94”. Велико Търново, 2016, ISBN: 978-954-8305- 43-3, с. 74–80.

Котева, М. Глаголи, назоваващи начини на приготвяне на храни в българските диалекти (лексико-семантичен аспект) – В: Матерiали IV Мiжнародного науково- методичного семiнару з болгарськоï  мови, лiтератури, культури та iсторiï (22–23 травня 2015 р.): [збiрник тез]/ [ред. Колiнко О. П., Корнiɛнко С. I., Сɛнiчева О. А., Цанов С. М., Червенко О. Б.] – Бердянськ: БДПУ, 2015, с. 55-59.

Котева, М. Названия на традиционно приготвяни пържени храни от тесто в българските говори – В: Трети международен конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013 г. Секция „Български език”. Подсекция „Диалектология”. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”. София, 2014, ISBN: 978-954- 07-3831- 4, с. 58-81.