БГ
Home » Structure » Bulgarian dialectology and linguistic geography » Researchers » Iliana Garavalova – Assoc. Prof., Ph.D.

Iliana Garavalova – Assoc. Prof., Ph.D.

General Information

Associate Professor

Department of Bulgarian Dialectology and Linguistic Geography

Phone:979-29-65

Research interests:

  • Bulgarian dialectology
  • Bulgarian language
  • History of Bulgarian language
  • Comparative grammar of Slavic languages
  • Research on Bulgarian language and Bulgarian vernacular speeches on different language levels
  • Structural and computer linguistics and language typology

Awards and grants:

2004: Sofia, First Prize at the “National Science Fund Examining” MES to work on a research project “Bulgarian Dialect Dictionary”; head – Luchia Antonova-Vasileva.

2012: Best Book of the Year IBL “Prof. Andreychin”: “Erketch – the Memory of a Language. Traditions and Sustainable trends in an Archaic Bulgarian Dialect – the Dialect of the Village of Erketch (today Kozichino) Pomorie” Sunny authors Sl. Keremidchieva, Kocheva A., L. Vasileva, I. Garavalova, K. Parvanov, H., Z. Sertova, R. Tcherneva.

Education and professional experience

Education and professional experience

2015 – present: Senior Assistant Prof., PhD at the Department of Bulgarian Dialectology and Linguistic Geography, Institute for Bulgarian Language “Prof. L. Andreychin”, BAS

1988 – 1993: Bulgarian language studies, Literature and Media, National Aprilov’s High School, Gabrovo, Bulgaria

1993 – 1998: M.A., Bulgarian philology, Faculty of Slavic Studies, Sofia University

1998 – 1999: teacher of Bulgarian language and Literature, School of Agriculture, Karaisen, Veliko Tarnovo

1999 – 2002: Ph.D. in Bulgarian language studies /Morphology/ at the Department of Modern Bulgarian Language, Faculty of Slavic Studies, Sofia University

2000 – 2003: part-time lecturer, Department of Modern Bulgarian Language, Faculty of Slavic Studies, Sofia University

2001 – 2004: Specialist in the projects: “Hope” 2001 (Euromap), BalRIC – Ling 2001 – 2003, Bulgarian TreeBank 2001 – 2004, Institute for Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences

2004 – 2005: specialist, Department of Bulgarian Dialectology and Linguistic Geography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2005 – 2008: researcher ІІ rank, Department of Bulgarian Dialectology and Linguistic Geography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2008 – 2017: Chief Assistant Professor, Department of Bulgarian Dialectology and Linguistic Geography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2017 – ongoing: Associate Professor, Department of Bulgarian Dialectology and Linguistic Geography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

Research

Research projects

European Linguistic Atlas (ALE) (2011 – 2016), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, EBR project, member of the research team.

Bulgarian Dialect Dictionary (2004 – 2017), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team.

Advancing Together! (2016), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team.

The Written Word Remains. Write Correctly! (2015 – 2017), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team.

Changing lexical type in the Rhodope macrodialectal system – Rhodopеs lexical atlas (2012 – 2015), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, EBR project, member of the research team.

Research on Bulgarian Dialect at Various Linguistic Levels (2008 – 2010), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, participation as author in following project: “Traditions and stable tendencies in an archaic Bulgarian Dialect – the Dialect of Erketch village (Kozitchino), Pomorie region”.

Atlas of Bulgarian Dialects. Generalizing Volume (2005 – 2009), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Research on Bulgarian Dialect at Various Linguistic Levels (2006-2008), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, participation as author in following project: “Setting definite article of nouns in Bulgarian dialects”, ended with publication of a monography.

Membership in orgnization and programme committees

International Scientific Conference “Contemporary aspects of a scientific insight. 150th anniversary of Vatroslav Oblak”, Sofia, Bulgaria, June 13-15, 2014, member of the organizing committee.

National Scientific Conference “Bulgarian – Slavic, Balkan, European” on the occasion of 80th anniversary of Prof. Ivan Kochev, Sofia, Bulgaria, April 23-24, 2015, member of the organizing committee.

48th Editorial Board Meeting of the ALE, Sofia, Bulgaria, June, 20-26, 2015, member of the organizing committee.

Publications

Monographs

Гаравалова, Ил. Членуването на съществителните имена в българските говори, с. 425, Изд. „Авангард прима“, София, 2014. ISBN 978-619-160-346-6. [Iliyana Garavalova. Definite Article on Nouns in Bulgarian Dialects. с. 425, „Аvangard prima” Publishing, Sofia, 2014, ISBN 978-619-160-346-6. Language: Bulgarian].

Гаравалова, Ил., Школата на натуралната морфология и българската морфологическа система. София, Изд. „Сема РШ“, 2003, с. 240. ISBN 954-8021-31-5. [Iliyana Garavalova. The Natural Morphology School and the Bulgarian morphological system. – Sema RSh Publishing, Sofia, 2003, p. 240. ISBN 954-8021-31-5. Language: Bulgarian].

Dictionaries

Керемидчиева, Сл., А. Кочева, Л. Василева, К. Първанов, З. Сертова, Ил. Гаравалова и Р. Чернева, Еркеч – паметта на езика. Традиции и устойчиви тенденции в един архаичен български говор – говора на с. Еркеч (днес Козичино), Поморийско. София, Изд. „Мултипринт”, 2012, с. 300. ISBN 978-954-362-097-5. Трудът е носител на наградата „Книга на годината” за 2012 г. на ИБЕ „Проф. Л. Андрейчин” – БАН. [Keremidchieva, Sl., A. Kocheva, L. Vasileva, K. Parvanov, Z. Sertova, I. Garavalova and R. Cherneva, Erktch – the Memory of a Language. Traditions and Stable Tendencies in an Archaic Bulgarian Dialect – the Dialect ov Erketch village (now Kozitchino), Pomorie region. Sofia, „Multiprint” Publishing, 2012, с. 300. ISBN 978-954-362-097-5. Language: Bulgarian].

Аtlases

Luchia Antonova-Vasileva, Ana Kotscheva, Iliyana Garavalova, Carte І.94 Luchia Antonova-Vasileva, Ana Kotscheva, Iliyana Garavalova, Berger (QI: 335), carte de motivations. In: Cartes Linguistiques Europeennes (ALE), Volume І.9. pp. 78-108, 2015, ISBN 978-606-16-0580-4.

Luchia Antonova-Vasileva, Ana Kotscheva, Iliyana Garavalova, Carte І.94 Luchia Antonova-Vasileva, Ana Kotscheva, Iliyana Garavalova, Berger (QI: 335), carte de motivations. In: Atlas Linguarum Europae (ALE). Commentaries. Volume І.9. pp. 103-145, 2015, ISBN 978-606-016-0579-8.

Chapters in edited volumes

Гаравалова, Ил. Натуралност на темпоралната система в съвременния български книжовен език [Naturaluty of the temporal system in the contemporary Bulgarian literary language]. – В: Сб. „Научни трудове в памет на Г. Герджиков”. София, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2011, с. 95 – 102. ISBN 978-954-07-2992-3.

Гаравалова, Ил., Названия на белег от опарено в родопските говори [Names for a sign of scalding in the Rhodopa dialects]. – В: Сб. „За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. Проф. д.ф.н. Емилия Пернишка“. София, Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 450 – 457. ISBN 978-954-322-835-5.

Articles in journals

Гаравалова, Ил., Л. Антонова. Мястото на лингвогеографията при проучването на отличителните особености на българския език (Посвещава се на 100-годишнината от рождението на проф. Стойко Стойков) [Place of linguistic geography in the study of the distinctive features of the Bulgarian language (Dedicated to the 100th anniversary of the birth of Prof. Stojko Stojkov)]. – Сп. на БАН, 2012, кн. 6, с. 46 – 49. ISSN 0007-3989.

Гаравалова, Ил. Морфологичната същност на определителния член в българския език [Morphological nature of the definite article in Bulgarian language]. – Сп. „Бълг. ез.“, 2013, № 2, с. 43 – 54. ISSN: 0005-4283.

Гаравалова, Ил. Употреба на определителен член -та в рамките на детерминираната парадигма на съществителните имена от мъжки род в българските диалекти [Use of the definite article –ta within the paradigm of the masculine nouns in Bulgarian dialects]. – Сп. „Македонски преглед“, кн. 4, 2013, volume XXXVІ, с. 99 – 117. ISSN 0861-2277.

Гаравалова, Ил. Причини за възникването, развоя и устойчивостта на морфологическата категория ‘неопределеност / определеност’ в българската езикова система [Causes for appearance, evolution and sustainability of morphological category ‘uncertainty / certainty’ in Bulgarian language system]. – Сп. „Бълг. ез.“, Приложение, 2013, с. 204 – 230. ISSN: 0005-4283.

Garavalova, Il. Semantic characteristics of the nouns with essential meaning ‘Shepherd’ and their derivatives in the Slavic languages., in Academic Journal „Fonetică şi Dialectologie”, XXXIII, 2014, pp. 51 – 71, ISSN 0071-6855.

Гаравалова, Ил. Семантична мотивация на названията за девойка, омъжила се против волята на родителите си, в родопските говори [Semantic reasoning of the names a girl who marries against her parents’ will in the Rhodopa dialects]. – Сп. „Бълг. реч“, 2014, кн. 2, с. 37 – 48. ISSN: 1310-733Х.

Гаравалова, Ил. Семантична характеристика на съществителните със значение ‘човек, който се грижи за стадо овце’ в българския език [Semantic characteristics of the nouns with essential meaning ‘person who takes care of flock of sheep’ in Bulgarian]. – Сп. „Бълг. ез.“, Приложение, 2014, с. 229 – 240. ISSN: 0005-4283.

Garavalova, Il. Nouns meaning ‘person who takes care of flock of sheep’ in Bulgarian, in Academic Journal „Fonetică şi Dialectologie”, XXXIV, 2015, pp. 28-38, ISSN 0071-6855.

Гаравалова, Ил. Към тайния език на зидарите от с. Мраченик, Карловско [On the the secret language of master builders from Mrachenik village, Karlovo region]. – В: Сп. „Бълг. реч“, кн. 4, 2015, с. 147 – 162. ISSN: 1310-733Х.

Garavalova, Il. Erketch tale about dragons and wild people. – In: Etudes Balkaniques, LІІ / 1, Sofia, 2016, І, pp. 151 – 166. ISSN 0324-1645.

Garavalova, Il., Main Trends in the Development of Bulgarian Morphological System. – In: Linguistique Balkanique, LV (2016),1, pp. 101 – 115, ISSN 0324-1653.

Гаравалова, Ил. Причини за появата на изрази от типа: „аз ме боли ръката”, „аз ми се яде” в българската реч (от гледна точка на езиковата типология) [Reasons for appearance of expressions of the type “I hurt my hand” and “I feel like eating” in Bulgarian language (from a language typology point of view)]. – Сп. „Бълг. ез.“, 2015, № 1, с. 93 – 110. ISSN: 0005-4283.

Гаравалова, Ил. „Драга ми Венето…” или още за т.нар. звателни форми [“My dear Veneta…” or further on the so-called vocative forms]. – Сп. „Бълг. ез.“, кн. 3, 2015, с. 97 – 101. ISSN: 0005-4283.

Гаравалова, Ил. Българистиката в Република Косово [Bulgarian Studies in Kosovo]. – Сп. „Българистика“, кн. 31, 2015, с. 53 – 64. ISSN 1311-8544.

Гаравалова, Ил., Л. Антонова-Василева. Българският език в исторически граници – разпространение през вековете и обучение в настоящето [Bulgarian language in historical borders – extension through ages and education nowadays]. – Сп. „Бълг. ез. и литература“, кн. 3, 2016, с. 315 – 321. ISSN 0323-9519.

Conference papers

Гаравалова, Ил. Разширяване на семантиката на прилагателното име „грозен” в говора на с. Еркеч, Поморийско [Expanding the semantics of adjective “ugly” in the village of Erketch, Pomorie dialects]. – В: Сб. „70 години българска академична лексикография“. София, АИ „Проф. М. Дринов“, 2013, с. 616 – 622. ISBN 978-954-322-578-1.

Гаравалова, Ил. Причини за развоя на тройната система за членуване и редуцирането ѝ до едночленна в съвременния български книжовен език [Reasons for the evolution of the trinomial system of setting definite articles and its reduction to monomial system in the modern Bulgarian literary language]. – В: Сб. „Проблеми на социолингвистиката ХІ. Езикът във времето и пространството. Материали от Единадесетата конференция по социолингвистика София, 26-27 откомври 2012 г., посветена на 100-годишнината от рождението на проф. Стойко Стойков“. Изд. Международно социолингвистическо дружество и ИК „Знак ’94”, Велико Търново, 2014, с. 61 – 71. ISSN 1314-5401.

Гаравалова, Ил. Названия за ‘овчар’ и техните производни в славянския езиков континуум [Names for ‘shepherd’ and their derivatives in the Slavic language continuum]. – В: Сб. „Юбилейна научна конференция „50 години – врата към образованието и прозорец към света“ по случай 50-годишнината от основаването на Департамента за езиково обучение – ИЧС, 14 – 15 юни 2013 г.”. УИ „Св. Кл. Охридски”, С. 2013, с. 181 – 187. ISBN 978-954-07-3610-5.

Гаравалова, Ил. Названия за девойка, омъжила се против волята на родителите си, в родопските говори [Names for a girl who marries against her parents’ will in the Rhodopa dialects]. – В: Сб. „Съвременните измерения на едно научно прозрение. 150 г. от рождението на Ватрослав Облак“. София, Изд. „Мултипринт“, 2015, с.115 – 125. ISBN 978-954-362-160-6.

Гаравалова, Ил., Към въпроса за т.н. звателни форми [On the topic of so-called vocative forms]. – В: Сб. „Матерıали ІV мıжнародного науково-методичного семıнару з болгарськоï мови, лıтератури, культури та ıсторıï 22-23 травня 2015 Року”, с. 8 – 13, Бердянськ, 2015.

Гаравалова, Ил. Към речника на с. Батулци, Ловешко [About the dictionary of Batoultsi village, Lovech region]. – В: „Проф. Ив. Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник“. София, Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 215 – 222. ISВN: 978-954-322-852-2.

Гаравалова, Ил. За някои семантични паралели при съществителните с основно значение ‘овчар’ и техните производни в славянските езици [On some semantic parallels at nouns with basic meaning ‘shephard’ and their derivatives in Slavic languages]. – В: Сб. „Лексикографията в началото на ХХI в. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15 – 16 октомври 2015 г.)“. София, Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 743 – 759. ISBN 978-954-322-875-1.

Гаравалова, Ил., Причини за развоя на българската морфологична система [Reasons for evolution of the Bulgarian Morphological System]. – В: Сб. „Матерıали V мıжнародного науково-методичного семıнару з болгарськоï мови, лıтератури, культури та ıсторıï 19-20 травня 2016 Року“, с. 11 – 13, Бердянськ, 2016.

Гаравалова, Ил. Причини за употребата на именителната вместо винителната или дателната форма на личното местоимение в изрази от типа „аз ме боли ръката”, „аз ми се яде” при устно общуване в българския език [Reasons for usage of nominative instead of accusative or dative form of the personal pronoun in expressions like “I hurt my hand,” “I feel like eating” in oral communication in Bulgarian language]. – В: Сб. „Българистика. Т. 13. Трети международен конгрес по българистика 23-26 май 2013 г. Секция „Български език“. Подсекция „Съвременен български език. Фонетика и граматика“, УИ „Св. Кл. Охридски“, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер“, СУ „Св. Кл. Охридски“, Международна асоциация по българистика, 2014, с. 158 – 181. ISBN 978-954-07-3832-1.