EN

доц. д-р Илияна Гаравалова

Информация

доцент

Българска диалектология и лингвистична география

Служебен телефон: 979-29-65

Научни интереси:

  • български език
  • история на българския език
  • българска диалектология
  • сравнителна граматика на славянските езици/li>
  • проучване на българския език и българските народни говори на различни езикови равнища
  • структуралната и компютърната лингвистика и езикова типология

Награди:

2004: София, Първа награда от „Национален фонд научни изслевания“ към МОН за работата по научен проект „Български диалектен речник. Словник“, ръководител – Лучия Антонова-Василева.

2012: Награда за книга на годината на ИБЕ „Проф. Л. Андрейчин“ за изследването „Еркеч – паметта на езика. Традиции и устойчиви тенденции в един архаичен български говор – говора на с. Еркеч (днес Козичино), Поморийско“, автори Сл. Керемидчиева, А. Кочева, Л. Василева, И. Гаравалова, К. Първанов, З. Сертова и Р. Чернева.

Образование и опит

Образование и опит

1988 – 1993 г.: ученик, паралелка „Български език, литература и журналистика“, НАГМО „В. Априлов“, гр. Габрово, България

1993 – 1998 г.: магистър – филолог, Българска филология, Факултет славянски филологии, СУ „Св. Кл. Охридски“

1998 – 1999 г.: учител по български език и литература, ПТУ по СС, с. Карайсен, обл. В. Търново

1999 – 2002 г.: научна и образователна степен „доктор“ /морфология/, Катедра български език, СУ „Св. Кл. Охридски“

2000 – 2003 г.: хоноруван преподавател, Катедра български език на Факултет славянски филологии, СУ „Св. Кл. Охридски“

2001 – 2004 г.: специалист по проектите „Hope“ 2001 (Euromap), BalRIC – Ling 2001 – 2003, Bulgarian Tree Bank 2001 – 2004, Института по математика и информатика, БАН

2004 – 2005 г.: проучвател, Секция за българска диалектология и лингвистична география, Институт за български език, БАН

2005 – 2008 г.: научен сътрудник ІІ ст., Секция за българска диалектология и лингвистична география, Институт за български език, БАН

2008 – 2017: гл. асистент, Секция за българска диалектология и лингвистична география, Институт за български език, БАН

2017 – до момента: доцент, Секция за българска диалектология и лингвистична география, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Европейски лингвистичен атлас (2011 – 2016), Институт за български език, Българска академия на науките, проект по ЕБР, участник.

Български диалектен речник (2004-2017), Институт за български език, Българска академия на науките, участник.

Заедно напред! (2016), Институт за български език, Българска академия на науките, участник.

Написаното остава. Пиши правилно! (2015-2017), Институт за български език, Българска академия на науките, участник.

Промяна на лексикалния тип в родопската микродиалектна система – Родопски лексикален атлас (2012–2015), Институт за български език, Българска академия на науките, проект по ЕБР, участник.

Изследване на българските диалекти на различни езикови равнища (2008-2010), Институт за български език, Българска академия на науките, изпълнител на проект по подтемата „Традиции и устойчиви тенденции в развоя на един архаичен български говор – говора на с. Козичино (Еркеч), Поморийско“.

Български диалектен атлас. Обобщаващ том (2005 – 2009), Институт за български език, Българска академия на науките, участник,

Изследване на българските диалекти на различни езикови равнища (2006 – 2008), Институт за български език, Българска академия на науките, изпълнител по подтемата „Членуване на съществителните имена в българските говори“, завършил с публикуване на монографичен труд.

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Международната научна конференция „Съвременните измерения на едно научно прозрение. 150 г. от рождението на Ватрослав Облак“, София, България, 13 – 15 юни 2014 г., член на организационния комитет.

Националната научна конференция по случай 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев на тема: „Българският език – балкански, славянски, европейски – , София, България, 23 – 24 април 2015 г., член на организационния комитет.

Международна работна среща на комисиите, работещи по ЕЛА, София, България, 20 – 26 юни 2015 г., член на организационния комитет.

Публикации

Монографии

Гаравалова, Ил. Членуването на съществителните имена в българските говори. София: Изд. „Авангард прима“, 2014. 425 с. ISBN 978-619-160-346-6.

Гаравалова, Ил. Школата на натуралната морфология и българската морфологическа система. София: Изд. „Сема РШ“, 2003. 240 с. ISBN 954-8021-31-5.

Речници

Керемидчиева, Сл., А. Кочева, Л. Василева, К. Първанов, З. Сертова, Ил. Гаравалова и Р. Чернева, Еркеч – паметта на езика. Традиции и устойчиви тенденции в един архаичен български говор – говора на с. Еркеч (днес Козичино), Поморийско. София: Изд. „Мултипринт“, 2012. 300 с. ISBN 978-954-362-097-5. Трудът е носител на наградата „Книга на годината“ за 2012 г. на ИБЕ „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН.

Атласи

Luchia Antonova-Vasileva, Ana Kotscheva, Iliyana Garavalova, Carte І.94 Luchia Antonova-Vasileva, Ana Kotscheva, Iliyana Garavalova, Berger (QI: 335), carte de motivations. In: Cartes Linguistiques Europeennes (ALE), Volume І.9., 2015, pp. 78 – 108. ISBN 978-606-16-0580-4.

Luchia Antonova-Vasileva, Ana Kotscheva, Iliyana Garavalova, Carte І.94 Luchia Antonova-Vasileva, Ana Kotscheva, Iliyana Garavalova, Berger (QI: 335), carte de motivations. In: Atlas Linguarum Europae (ALE). Commentaries. Volume І.9., pp. 103 – 145, 2015. ISBN 978-606-016-0579-8.

Студии/глави в сборници

Гаравалова, Ил. Натуралност на темпоралната система в съвременния български книжовен език – В: Сб. „Научни трудове в памет на Г. Герджиков“. София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2011, с. 95 – 102. ISBN 978-954-07-2992-3

Гаравалова, Ил. Названия на белег от опарено в родопските говори. – В: Сб. „За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. Проф. д.ф.н. Емилия Пернишка“. София: Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 450 – 457. ISBN 978-954-322-835-5.

Студии и статии в научни списания

Гаравалова, Ил., Л. Антонова, Мястото на лингвогеографията при проучването на отличителните особености на българския език (Посвещава се на 100-годишнината от рождението на проф. Стойко Стойков). – Сп. на БАН, 2012, кн. 6, с. 46 – 49. ISSN 0007-3989

Гаравалова, Ил. Морфологичната същност на определителния член в българския език. – Сп. „Бълг. ез.“, 2013, № 2, с. 43 – 54. ISSN: 0005-4283.

Гаравалова, Ил. Употреба на определителен член -та в рамките на детерминираната парадигма на съществителните имена от мъжки род в българските диалекти. – Сп. „Македонски преглед“, кн. 4, 2013, volume XXXVІ, с. 99 – 117. ISSN 0861-2277.

Гаравалова, Ил. Причини за възникването, развоя и устойчивостта на морфологическата категория ‘неопределеност / определеност’ в българската езикова система. – Сп. „Бълг. ез.“, Приложение, 2013, с. 204 – 230. ISSN: 0005-4283.

Гаравалова, Ил. Semantic characteristics of the nouns with essential meaning ‘Shepherd’ and their derivatives in the Slavic languages. – Academic Journal „Fonetică şi Dialectologie“, XXXIII, 2014, pp. 51 – 71 ISSN 0071-6855.

Гаравалова, Ил. Семантична мотивация на названията за девойка, омъжила се против волята на родителите си, в родопските говори. – Сп. „Бълг. реч“, кн.2, с. 37 – 48, 2014, ISSN: 1310-733Х.

Гаравалова, Ил. Семантична характеристика на съществителните със значение ‘човек, който се грижи за стадо овце’ в българския език. – Сп. „Бълг. ез.“, Приложение, с. 229 – 240, 2014, ISSN: 0005-4283.

Гаравалова, Ил. Nouns meaning ‘person who takes care of flock of sheep’ in Bulgarian. – Academic Journal „Fonetică şi Dialectologie“, XXXIV, 2015, pp. 28 – 38, ISSN 0071-6855.

Гаравалова, Ил. Към тайния език на зидарите от с. Мраченик, Карловско – В: Сп. „Бълг. реч“, кн. 4, С., 2015, с. 147 – 162. ISSN: 1310-733Х.

Гаравалова, Ил. Erketch tale about dragons and wild people. – In: Etudes Balkaniques, LІІ / 1, Sofia, 2016, І, pp. 151 – 166, ISSN 0324-1645.

Гаравалова, Ил. Main Trends in the Development of Bulgarian Morphological System. – In: Linguistique Balkanique, LV (2016),1, pp. 101 – 115, ISSN 0324-1653.

Гаравалова, Ил., Причини за появата на изрази от типа: „аз ме боли ръката“, „аз ми се яде“ в българската реч (от гледна точка на езиковата типология). – Сп. „Бълг. ез.“, 2015, № 1, с. 93 – 110. ISSN: 0005-4283.

Гаравалова, Ил. „Драга ми Венето…“ или още за т.нар. звателни форми. – Сп. „Бълг. ез.“, кн. 3, 2015, с. 97 – 101. ISSN: 0005-4283.

Гаравалова, Ил. Българистиката в Република Косово. – Сп. „Българистика“, кн. 31, 2015, с. 53 – 64. ISSN 1311-8544.

Гаравалова, Ил., Л. Антонова-Василева. Българският език в исторически граници – разпространение през вековете и обучение в настоящето. – Сп. „Бълг. ез. и литература“, кн. 3, 2016, с. 315 – 321. ISSN 0323-9519.

Статии в сборници от конференции

Гаравалова, Ил. Разширяване на семантиката на прилагателното име „грозен“ в говора на с. Еркеч, Поморийско. – В: Сб. „70 години българска академична лексикография“. АИ „Проф. М. Дринов“. С., 2013, с. 616 – 622. ISBN 978-954-322-578-1.

Гаравалова, Ил. Причини за развоя на тройната система за членуване и редуцирането й до едночленна в съвременния български книжовен език – В: Сб. „Проблеми на социолингвистиката ХІ. Езикът във времето и пространството. Материали от Единадесетата конференция по социолингвистика София, 26-27 откомври 2012 г., посветена на 100-годишнината от рождението на проф. Стойко Стойков.“, Изд. Международно социолингвистическо дружество и ИК „Знак ’94“, Велико Търново, 2014, с. 61 – 71. ISSN 1314-5401.

Гаравалова, Ил. Названия за ‘овчар’ и техните производни в славянския езиков континуум. – В: Сб. „Юбилейна научна конференция „50 години – врата към образованието и прозорец към света“ по случай 50-годишнината от основаването на Департамента за езиково обучение – ИЧС, 14-15 юни 2013 г.“. София, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2013, с. 181 – 187, ISBN 978-954-07-3610-5.

Гаравалова, Ил. Названия за девойка, омъжила се против волята на родителите си, в родопските говори. – В: Сб. „Съвременните измерения на едно научно прозрение. 150 г. от рождението на Ватрослав Облак“. София, Изд. „Мултипринт“, 2015, с.115 – 125, ISBN 978-954-362-160-6.

Гаравалова, Ил. Към въпроса за т.н. звателни форми. – В: Сб. „Матерıали ІV мıжнародного науково-методичного семıнару з болгарськоï мови, лıтератури, культури та ıсторıï 22-23 травня 2015 Року“, с. 8 – 13, Бердянськ, 2015.

Гаравалова, Ил. Към речника на с. Батулци, Ловешко. – В: „Проф. Ив. Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник“. София, Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 215 – 222. ISВN: 978-954-322-852-2.

Гаравалова, Ил. За някои семантични паралели при съществителните с основно значение ‘овчар’ и техните производни в славянските езици. – В: Сб. „Лексикографията в началото на ХХI в. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15 – 16 октомври 2015 г.)“. София, Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 743 – 759. ISBN 978-954-322-875-1.

Гаравалова, Ил. Причини за развоя на българската морфологична система. – В: Сб. „Матерıали V мıжнародного науково-методичного семıнару з болгарськоï мови, лıтератури, культури та ıсторıï 19-20 травня 2016 Року“, с. 11 – 13, Бердянськ, 2016.

Гаравалова, Ил. Причини за употребата на именителната вместо винителната или дателната форма на личното местоимение в изрази от типа „аз ме боли ръката“, „аз ми се яде“ при устно общуване в българския език. – В: Сб. „Българистика. Т. 13. Трети международен конгрес по българистика 23 – 26 май 2013 г. Секция „Български език“. Подсекция „Съвременен български език. Фонетика и граматика“, УИ „Св. Кл. Охридски“, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер“, СУ „Св. Кл. Охридски“, Международна асоциация по българистика, 2014, с. 158 – 181, ISBN 978-954-07-3832-1.