Home » Structure » Bulgarian Lexicology and Lexicopraphy » Researchers » Vanina Sumrova – Senior Assist. Prof.

Vanina Sumrova – Senior Assist. Prof.

General Information

Chief Assistant Professor

Department of Bulgarian Lexicology and Lexicography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

Phone: 02-979-29-37

Research interests:

  • lexicology
  • lexicography
  • morphology

Education and professional experience

Education and professional experience

1986 – 1991: М.А. in Slavic Studies, Faculty of Slavic Studies, Sofia University

1992 – 1993: Specialization in Modern Bulgarian Language, Faculty of Slavic Studies, Sofia University

1993 – 1998: Part-time assistant in Bulgarian morphology, Мodern Bulgarian language and Bulgarian language for foreigners, Faculty of Slavic Studies, Sofia University

1995 – 2003: Assistant Professor, Department of Bulgarian Lexicology and Lexicography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2004 – ongoing: Chief Assistant Professor, Department of Bulgarian Lexicology and Lexicography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2013 – 2015: PhD self-study

2015: PhD degree

Research

Research projects

Dictionary of Bulgarian Language (long standing project), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Current Electronic Material Bases of Bulgarian and Czech Neologisms – Theoretical and Applied Aspects (2017 – 2019), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, joint research project with the Institute of Slavonic Studies, Czech Academy of Sciences, member of the research team

Slavic Lexicography at the Beginning of 21st century (2014 – 2016), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, joint research project with the Institute of Slavonic Studies, Czech Academy of Sciences, member of the research team

Membership in scientific organizations and research groups

Bulgarian Lexicographical Society, member (2000 – ongoing)

Publications

Monographs

Речник на българския език. Том 15. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2015. 1602 с. ISBN 978-954-322-823-2. (съавтор) [Dictionary of Bulgarian Language. Vol. 15. Sofia: BAS Publishing House “Prof. Marin Drinov”, 2015, 1602 p. ISBN 978-954-322-823-2 (coauthor)].

Речник на българския език. Том 14. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012. 1221 с. ISBN 978-954-322-543-9. (съавтор) [Dictionary of Bulgarian Language. Vol. 14. Sofia: BAS Publishing House “Prof. Marin Drinov”, 2012, 1221 p. ISBN 978-954-322-543-9 (coauthor)].

Речник на българския език. Том 13. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, ЕТ „Емас“, 2008. 1224 с. ISBN 978-954-357-163-5, ISBN 978-954-90344-8-6, ISBN 978-954-322-326-8. (съавтор) [Dictionary of Bulgarian Language. Vol. 13. Sofia: BAS Publishing House “Prof. Marin Drinov”, ET „Emas”, 2008, 1224 p. ISBN 978-954-357-163-5, ISBN 978-954-90344-8-6, ISBN 978-954-322-326-8 (coauthor)].

Речник на българския език. Том 12. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, ЕТ „Емас“, 2004. 1074 с. ISBN 954-90344-7-X, ISBN 954-322-014-X, ISBN 954-8793-62-8. (съавтор) [Dictionary of Bulgarian Language. Vol. 12. Sofia: BAS Publishing House “Prof. Marin Drinov”, ET “Emas”, 2004, 1074 p. ISBN 954-90344-7-X, ISBN 954-322-014-X, ISBN 954-8793-62-8 (coauthor)].

Chapters in edited volumes

Сумрова, В. За българската лексикографска интерпретация на феминативите [On the Lexicographic Interpretation of Bulgarian Nouns Denoting Persons of Female Gender]. – In: Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha (In press).

Сумрова, В. Динамика при назоваването на лица жени в съвременния български книжовен език през последното десетилетие на ХХ век [Development in Female Personal Nouns in the Contemporary Bulgarian Literary Language during the 1990s]. – В: Студии по лексикология. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2011, с. 101 – 170. ISBN 978-954-322-274-0.

Articles in journals

Колковска, С., Д. Благоева, В. Сумрова. Съвременни лексикални ресурси и тяхното приложение в обучението по български език [Contemporary Lexical Resources and Their Application in Bulgarian Language Education]. – Български език и литература, кн. 4, 2016, с. 394 – 403. ISSN 0323–9519.

Сумрова, В. Маскулинизацията на съществителните имена в българския език [On the Use of Masculine Gender Nouns for Persons of Female Gender in Bulgarian]. – Известия на Института за български език, т. ХХVIII, 2015, с. 174 –204. ISSN 0323-9934.

Сумрова, В. За интермоделите в словообразуването на неологичните феминални имена в българския език [On Foreign Models in the Derivation of Neologisms for Persons of Female Gender in Bulgarian]. – Rocznik Slawistyczny, т. LXIV, 2015, с. 123 – 140. ISSN 0080-3588.

Сумрова, В. За промените във валентността на някои глаголи в професионалния жаргон [Valency Changes in Some Verbs in Professional Jargon]. – Български език, кн. 3, 2015, с. 89 – 96. ISSN 0005-4283.

Сумрова, В. Жената в съвременността – езиков поглед (върху материал от новите феминални имена в българския език) [Modern Woman from the Viewpoint of Language (Based on New Female Agent Nouns in Bulgarian Language)]. – Български език, кн. 2, 2015, с. 58 – 65. ISSN 0005-4283.

Сумрова, В. Транспозиция на глаголите с взаимно значение в българския език [Transposition of Reciprocal Verbs in Bulgarian]. – Български език, кн. 1, 2008, с. 46 – 52. ISSN 0005-4283.

Сумрова, В. Родово-граматичните обрати в българския език днес (Когато той е тя и обратно) [Gender Reversals in Present-day Bulgarian Language (When He Is She and Vice Versa)]. – Български език, кн. 1, 2007, с. 96 – 100. ISSN 0005-4283.

Conference papers

Сумрова, В. За родовите колебания на заемките в българския език [On the Language Vacillation of the Borrowings in the Bulgarian Language]. – В: Морфология, синтаксис, прагматика. Доклади от Юбилейна научна сесия „Морфология, синтаксис, прагматика“ в чест на 75-годишнината на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова, София, 21 – 23 април 2016 г. (In press)

Сумрова, В. Тройнородови съществителни имена в българския език [Triple-gender Nouns in Bulgarian]? – В: Българският език – древен, съвременен, единен. Доклади от научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Благой Шклифов, 27 – 28 октомври 2016 г. (In press)

Сумрова, В. Какво се крие в и зад раклата [What is Hidden in the Chest and behind It]? – В: Нестор Марков и неговият принос в лексикографията и образованието. Доклади от Юбилейната научна сесия по случай 180 години от рождението на Нестор Марков, 24. 11. 2016 г. София: ИК „Стилует“, 2017, с. 147 – 152. ISВN: 978-619-194-027-1.

Сумрова, В. Парадигматични отношения между неофеминативите в българския език [Paradigmatic Relations between Feminine-Gender Neologisms in Bulgarian]. – В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. София, Издателство на БАН „Проф Марин Дринов“, 2016, с. 173 – 179. ISBN 978-954-322-835-5.

Сумрова, В. Новите феминални названия в българския език в словообразувателен аспект [The New Feminine Personal Nouns in Bulgarian from a Point of View of Derivational Morphology]. – В: Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2015, с. 629 – 634. ISBN 978-954-680-976-6.

Сумрова, В. Прехвърчат искри между нас (За един нов енантиосемен фразеологизъм) [Sparks Fly between Us (Аbout a New Auto-Antonymous Idiom)]. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2012, с. 159 – 165. ISBN 978-954-322-521-7.

Сумрова, В. Интерпретация на взаимните глаголи в българския език [Interpretation of Reciprocal Verbs in Bulgarian]. – В: Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe. Bratislava, Велико Търново: ИК „Знак’94“, 2009, с. 174 – 181.