Home » Structure » Onomastics » Researchers » Boryan Yanev – Assoc. Prof., Ph.D.

Boryan Yanev – Assoc. Prof., Ph.D.

Professional Biography

 

of Assoc. Prof., Ph.D. Boryan Georgiev Yanev

 

Department of Applied Onomastics

 

 

Contact Details:

 

e-mail: byanev@gmail.com,

 

Correspondence address: Shipchenski prohod str.52, block 17, room 405, Sofia 1113; Bulgaria

 

Tel. +359 02 979 29 45

 

 

Fields of Interest:

 

sociolinguistics, lexicology, phraseology, onomastics, historical linguistics of the German language, Balkan linguistics

 

 

Education and Qualifications:

 

From November 2008 – Ph.D. on 05. 04. 11 – General and Comparative linguistics Dissertation: System of the personal names in Bulgarian and German language, scientific advisers: Prof. Karl Gutschmidt, Assoc. prof. Ivan Chobanov Ph.D.

 

2004 – 2008 Plovdiv University “Paisii Hilendarski” Ph.D. student on 05.04.11 – General and Comparative Linguistics

 

2006 -2007 Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, “Present Bulgarian Studies” – MA

 

2000-2002 Technical University – Dresden, “Germanistik/DaF”, exchange student and teacher in Bulgarian language for Germen students /advanced group/

 

1998 – 2003 Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, “Bulgarian and German language” – BA

 

1993 – 1997 High School of Economics – Plovdiv, secondary specialized education “Banking and insuring business” – economist-accountant

 

 

Professional Experience:

 

From 2009 – Research Associate ІІnd rank at The Institute for Bulgarian Language(BAS)

 

From 2008 – Ph.D. in Philology, 05.04.11 – General and Comparative Linguistics

 

From 2008 – chief expert philologist at the Department of Linguistics and History of the Bulgarian language at the Faculty of Languages and Literature at Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, assistant in “General Linguistics”

 

From 2004 – part-time assistant in General Linguistics at the Department of Linguistics and History of the Bulgarian language at the Faculty of Languages and Literature at Plovdiv University “Paisii Hilendarski”

 

 

Participation in Scientific Projects for the past 10 years:

 

project of the Department of Applied Onomastics “The modern Bulgarian anthroponomical system /Fashion of the personal names” /leader: Anna Choleva Dimitrova, Senior Research Associate, ІІnd rank, Ph.D., IBL, BAS/

 

project of the Department for Scientific Research at Plovdiv University “High Technologies for Research of the Languages and Literatures” /leader: Assoc. Prof. Jivko Ivanov/

 

project of the Department for Scientific Research at Plovdiv University “System of the Bulgarian personal names – traditions and modern times” /leader: Assoc. Prof. Ivan Chobanov, co-author/

project of the Department for Scientific Research at Plovdiv University “The Clash between Civilizations (Forum under the project)” /leader: Prof. Inna Peleva/

 

project of the Department for Scientific Research at Plovdiv University “The Clash between Civilizations: conflicts and intercultural dialogues” /leader: Assoc. Prof. Jivko Ivanov/

 

project of Regional Administration – Plovdiv under Bulgaria’s EU Communication Strategy – “Trans Balkan Cultural Corridor “Greece-Bulgaria-Romania” – shared heritage and common European future”; partnership between the regional authorities and the scientific circle /leader: Ivanka Darajanska, Secretary General of Regional Administration – Plovdiv/

 

project of the Department for Scientific Research at Plovdiv University “Creation of new dictionary of the linguistic terms” /leader: Prof. Diana Ivanova/

 

 

Professional and Public activities:

 

From 2008 – chief expert philologist at the Department of General Linguistics and History of the Bulgarian Language at the Faculty of Languages and Literature at Plovdiv University “Paisii Hilendarski”

 

2005 – official translator at the International Wing Tsun Federation

 

From April, 2005 – teacher in German language, EVN – Bulgaria, Plovdiv

 

 

Scholarships and scientific award:

 

Membership in “Open Society” Foundation, Plovdiv, Bulgaria

 

Membership in European Forum – Alpbach, Austria

 

Membership in DAAD, Dresden, Germany

 

Membership in ÖAD, Scholarship Ernst Mach, Klagenfurt, Austria

 

First prize for best presentation of the national language and culture, Dresden, Germany

 

Second prize from International Olympiad in Linguistics, Bonn, Germany

 

Second prize from Competition in Psycholinguistics, Alpbach, Austria

 

Honorary diploma for excellent graduation on the occasion of 30 years Philology in Plovdiv

 

Bearer of the Honorary medal /streamer/ of the Faculty of Languages and Literature at Plovdiv University at the First Immatriculation of the young Ph.D. scientists in Plovdiv University

 

 

Teaching courses:

 

2001 – 2002 – teacher in Bulgarian language for advanced German students, TU – Dresden lectures and seminars in General Linguistics
Publications:

 

Besonderheiten meines Heimatlandes – в сборник на Технически университет “Besonderheiten unserer Heimatländer”, Дрезден, Германия, 2001, Проект на Техническия университет «Най-добро представяне на езика и културата» в Дрезден за чуждестранните стипендианти в най-високо езиково ниво, юли, 2001, ІІ награда;

 

Ein DAAD-Stipendiat erzählt – в международното студентско списание “Homo germanisticus“, Дрезден, Германия, 2002, Конкурс за ДААД-стипендианти, януари, 2002, І награда

 

Semantische Einordnung und lexikalische Besonderheiten der deutschen Lehnwörter im Bulgarischen“; сборник Оберодервиц, Полша-Чехия-Германия, 2002; Студентска научна конференция в Оберодервиц на тема “Немските заемки и чуждици в славянските езици”, февруари, 2002

 

За личните имена от гръцки и румънски произход у българите – в „Научни трудове” на Пловдивския университет, том 42, кн.1, 2004, Паисиеви четения на Филологическия факултет при ПУ, ноември, 2003

 

Преглед на достъпната в България славянска антропонимична лексикография – в сборник на Пловдивския университет от студентската научна сесия – Смолян, 2005, Студентско-докторантска научна конференция, май, 2005

 

Фамилните имена на българите, свързани със земеделието и животновъдството – в „Научни трудове” на Пловдивския университет – Лингвистични дискурси, юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. дфн Стефана Димитрова, том 43, кн. 1, сб. А, 2005, Паисиеви четения на Филологическия факултет при ПУ, ноември, 2005

 

Името като комуникация (за интеркултурната същност на преномена) – в сборник от студентско-докторантската научна конференция “Отвъд думите: превращения на смисъла”, Пловдив, 2005, Студентско-докторантска научна конференция в Дом на учените, май, 2003

 

За най-новите тенденции при избора на лично име в България – в сборник от VІ Международен балканистичен симпозиум, Бърно, Чехия (Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI), 2006, VІ Международен балканистичен симпозиум, Бърно, Чехия, септември, 2005

 

Фамилните имена у българите през призмата на традиционните занаяти (в лингвокултурологичен аспект) – в юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев “По слΊдоу оучителю”, 2006

 

Структурни и семантични особености на сложносъставните немски мъжки лични имена – в „Научни трудове” на Пловдивския университет, Международна славистична конференция, том 44, кн.1, сб. А, 2006, Паисиеви четения на Филологическия факултет при ПУ, ноември, 2006

 

За морфемната структура на сложносъставните мъжки лични имена у българите – в сборник “Филологически и методически изследвания / Badania filologiczne i metodyczne”, Смолян-Люблин, 2007, Българо-полска научна конференция, посветена на доц. д-р Стайко Кабасанов, Смолян, май, 2006

 

За нарицателната употреба на личните имена (или Как Бай Ганьо заживя в бъчвата на Диоген) – в сборник от студентско-докторантската научна конференция “Словото: образи и отражения”, Пловдив, 2008

 

За конверсията на прости лични имена у българите – в сборник на ПУ “Славистика ІІІ” – в чест на ХІV Международен славистичен конгрес Охрид 2008, Пловдив, 2008

 

Система на личните имена в българския и немския език – автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен «доктор» по специалност 05.04.11 – Общо и сравнително езикознание, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2008

 

За суфиксалното съкращаване в българската личноименна система /с оглед на вокалните и йотуваните хипокористични форманти/ – в юбилеен сборник “Човекът и езикът универсум” – по случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов, Пловдив, 2009