EN
Начало » Структура » Ономастика » Сътрудници » гл. ас. д-р Борян Янев

гл. ас. д-р Борян Янев

Професионална биография

 

на доц. д-р Борян Георгиев Янев

 

Секция „Приложна ономастика”

 

 

За контакти:

 

e-mail: byanev@gmail.com,

 

сл. адрес: бул. „Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 404, София 1113;

 

сл. тел.02 979 29 45

 

 

 

Научни интереси:

 

социолингвистика, когнитивна лингвистика, лексикология, фразеология, ономастика, балканско езикознание, историческа лингвистика на немския език

 

 

Образование и квалификация:

 

от ноември 2008 – доктор по 05.04.11 – Общо и сравнително езикознание

 

Дисертация: Система на личните имена в българския и немския език, научни ръководители: проф. Карл Гутшмит, доц. д-р Иван Чобанов

 

2004 – 2008 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” редовен докторант по 05.04.11 – Общо и сравнително езикознание /Общо езикознание/

 

2006 -2007 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, „Актуална българистика” – магистър

 

2000-2002 Технически университет, Дрезден, “Germanistik/DaF”, обменен студент и преподавател по български език на немски студенти /група напреднали/

 

1998 – 2003 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, „Български език и немски език” – бакалавър

 

1993-1997 Търговска гимназия, Пловдив, средно специално образование „Банково, застрахователно и осигурително дело” – икономист-счетоводител

 

 

Професионално развитие:

 

от 2010 г. – главен асистент в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Катедра по общо езикознание и история на българския език, и в Института за български език, Секция „Приложна ономастика“

 

от 2009 г. – асистент в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Катедра по общо езикознание и история на българския език, и н. с. ІІ ст. в ИБЕ към БАН, Секция „Приложна ономастика“

 

от 2008 г. – доктор по филология, 05.04.11 – Общо и сравнително езикознание

 

от 2008 г. – главен експерт филолог към Катедрата по общо езикознание и история на българския език на Филологическия факултет при Пловдивския университе „Паисий Хилендарски”, асистент по увод в общото езикознание

 

от 2004 г. – хоноруван асистент по увод в общото езикознание към Катедрата по общо езикознание и история на българския език на Филологическия факултет при Пловдивския университе „Паисий Хилендарски”

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

Проект на Секция „Приложна ономастика” (ИБЕ) “Съвременната българска антропонимна система (Мода на личните имена)” /ръководител: ст.н.с. ІІ ст. Анна Чолева-Димитрова, ИБЕ, БАН/

 

Проект към НПД към ПУ „Високи технологии в изследването на езиците и литературите” /ръководител: доц. д-р Живко Иванов/

 

Проект към НПД към ПУ „Система на личните имена у българите – традиции и съвременност” /ръководител: доц. д-р Иван Чобанов, съавтор/

 

Проект към НПД към ПУ „Сблъсъкът на цивилизациите (Форум СЦ)” /ръководител: проф. д.ф.н. Инна Пелева/

 

Проект към НПД към ПУ „Сблъсъкът на цивилизациите: конфликти и междукултурни диалози” /ръководител: доц. д-р Живко Иванов/

 

Проект на Областна администрация – Пловдив по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз – “Трансбалкански културен коридор „Гърция-България- Румъния”– споделено наследство и общо европейско бъдеще”; партньорство между регионалните власти и научните среди /ръководител: главен секретар на Областна администрация – Пловдив Иванка Даражанска/

 

Проект към НПД към ПУ „Създаване на нов речник на лингвистичните термини” /ръководители: проф. д.ф.н. Диана Иванова, доц. д-р Красимира Чакърова

 

 

Експертна и обществена дейност:

 

от 2008 г. – главен експерт филолог към Катедрата по общо езикознание и история на българския език на Филологическия факултет при Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

 

2005 – официален преводач към Международната федерация по Wing Tsun

 

 

Стипендии и отличия:

 

стипендиант на фондация „Отворено общество”, България

 

стипендиант на СОКРАТ/ЕРАЗЪМ, Дрезден, Германия

 

двукратен стипендиант на DAAD /Германска служба по академичен обмен/, Дрезден, Германия
стипендиант на Европейския форум, Алпбах, Австрия

 

стипендиант на ÖAD / Австрийска служба по академичен обмен/, стипендия Ernst Mach, Клагенфурт, Австрия

 

Първа награда – за най-добро представяне на родния език и култура, Дрезден, Германия

 

Втора награда – на международната олимпиада по лингвистика, Бон, Германия

 

Втора награда – от форума по психолингвистика, Алпбах, Австрия

 

Почетна диплома за постигнати високи резултати по време на следването – по случай 30 години филология в Пловдивския университет

 

Награден с почетния плакет на Филологическия факултет при Пловдивския университет на Първата иматрикулация на младите доктори в ПУ

 

 

Лекционни курсове:

 

2001–2002 – преподавател по български език на напреднали немски студенти, Технически университет, Дрезден

 

2004 – 2009 – Лекции и упражнения по Увод в общото езикознание и Езикознание, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

от 2009 – Лекции по Увод в общото езикознание, Езикознание, Увод в балканистиката, Балканско езикознание, Информационни технологии в ономастиката, Българска антропонимия, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Лекционни курсова по славяно-германска антропонимия и фразеология в Масариковия университет, Бърно; Техническия университет, Дрезден; Университета Карл-Франценс, Грац; Университета Георг-Август, Гьотинген, Университета в Крагуевац, Крагуевац и др.

 

 

Основни публикации:

 

Монография:

 

Система на личните имена в българския и немския език – Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2009, 395 стр., ISBN 978-954-423-540-6

 

 

Статии и студии:

 

Немските заемки в българския език – езикови и културни особености – спечелен проект към фондация “Отворено общество” с едногодишна стипендия, септември, 1999; публикация на съкратения вариант в годишника на фондацията, септември, 2000

 

Проблемът за лингвосемиотиката в българското езикознание – доклад в научна конференция на тема “Семиотиката – универсалия и специфика”, организирана в комплекс “Свети Кирик” от Нов български университет, април, 2000; ръководител – доц. д-р Борислав Георгиев, публикация в сборник на университета, септември, 2000

 

Някои наблюдения върху теориите за същността на езика“; в сборник на Пловдивския университет от студентската научна сесия – Смолян, 2000, Студентско-докторантска научна конференция, май, 2000

 

Немско-български лексикални паралели (за семантичното адаптиране на някои заемки) – в сборник на Пловдивския университет от студентската научна сесия – Смолян, 2001, Студентско-докторантска научна конференция, май, 2001

 

Besonderheiten meines Heimatlandes – в сборник на Технически университет “Besonderheiten unserer Heimatländer”, Дрезден, Германия, 2001, Проект на Техническия университет «Най-добро представяне на езика и културата» в Дрезден за чуждестранните стипендианти в най-високо езиково ниво, юли, 2001, ІІ награда

 

Ein DAAD-Stipendiat erzählt – в международното студентско списание “Homo germanisticus“, Дрезден, Германия, 2002, Конкурс за ДААД-стипендианти, януари, 2002, І награда

 

Semantische Einordnung und lexikalische Besonderheiten der deutschen Lehnwörter im Bulgarischen“; сборник Оберодервиц, Полша-Чехия-Германия, 2002; Студентска научна конференция в Оберодервиц на тема “Немските заемки и чуждици в славянските езици”, февруари, 2002

 

Лексикално значение на немските субстантиви, заети чрез славянски езици посредници – в сборник на Пловдивския университет от студентската научна сесия – Смолян, 2002, Студентско-докторантска научна конференция, май, 2002

 

Някои особености на устойчивите словосъчетания в полски, руски и български език с немска заемка в състава си и техните съответствия в немски език – в сборник на Пловдивския университет от студентската научна сесия – Смолян, 2003, Студентско-докторантска научна конференция, май, 2003

 

Die festen Redewendungen in den slawischen Sprachen, die deutsche Lehnwörter enthalten“(im Wortschatz des Polnischen, Russischen und Bulgarischen) – в „Научни трудове” на Пловдивския университет, том 41, кн.1, 2003, Паисиеви четения на Филологическия факултет при ПУ, ноември, 2003

 

Систематизация славянских устойчивых словосочетаний по их соответствующим лексическим моделям на немецком языке (Устойчивые словосочетания в польском, русском и болгарском языках с опорным словом – заимствованием из немецкого языка); в сборник от студентско-докторантската научна конференция “Отвъд думите: превращения на смисъла”, 2003; Студентско-докторантска научна конференция в Дом на учените, май, 2003

 

За личните имена от гръцки и румънски произход у българите – в „Научни трудове” на Пловдивския университет, том 42, кн.1, 2004, Паисиеви четения на Филологическия факултет при ПУ, ноември, 2003

 

За логиката и екзистенциалните изречения. Синтактични модели в немски и български език – в сборник на Пловдивския университет от студентската научна сесия – Смолян, 2005, Студентско-докторантска научна конференция, май, 2005

 

Преглед на достъпната в България славянска антропонимична лексикография – в сборник на Пловдивския университет от студентската научна сесия – Смолян, 2005, Студентско-докторантска научна конференция, май, 2005

 

Фамилните имена на българите, свързани със земеделието и животновъдството – в „Научни трудове” на Пловдивския университет, 2005, Паисиеви четения на Филологическия факултет при ПУ, ноември, 2005

 

Името като комуникация (за интеркултурната същност на преномена) – в сборник от студентско-докторантската научна конференция “Отвъд думите: превращения на смисъла”, Пловдив, 2005, Студентско-докторантска научна конференция в Дом на учените, май, 2003

 

За най-новите тенденции при избора на лично име в България – в сборник от VІ Международен балканистичен симпозиум, Бърно, Чехия (Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI), 2006, VІ Международен балканистичен симпозиум, Бърно, Чехия, септември, 2005

 

Фамилните имена у българите през призмата на традиционните занаяти (в лингвокултурологичен аспект) – в юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев “По слΊдоу оучителю”, 2006

 

Структурни и семантични особености на сложносъставните немски мъжки лични имена – в „Научни трудове” на Пловдивския университет, 2006, Паисиеви четения на Филологическия факултет при ПУ, ноември, 2006

 

За морфемната структура на сложносъставните мъжки лични имена у българите – в сборник “Филологически и методически изследвания / Badania filologiczne i metodyczne”, Смолян-Люблин, стр. 306-321, 2007

 

За нарицателната употреба на личните имена (или Как Бай Ганьо заживя в бъчвата на Диоген) – в сборник от студентско-докторантската научна конференция “Словото: образи и отражения”, Пловдив, стр. 221-241, 2008

 

За конверсията на домашни лични имена у българите – в сборник на ПУ “Славистика ІІІ” – в чест на ХІV Международен славистичен конгрес в Охрид 2008, Пловдив, стр. 139-167

 

Система на личните имена в българския и немския език – автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен «доктор» по специалност 05.04.11 – Общо и сравнително езикознание, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2008, 47 стр.

 

За анализа на някои по-особени суфиксални кратки лични имена у българите – в Паисиеви четения, Научни трудове на ПУ, том 46, кн.1, сб. А, Интеркултурният диалог – традиции и перспективи, Пловдив -стр. 411-431

 

За суфиксалното съкращаване в българската личноименна система (с оглед на вокалните и йотуваните хипокористични форманти) – в Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов “Човекът и езикът универсум”, Пловдив, стр. 177-189

 

Трубецкой – познат и непознат – в сп. Славянски диалози, кн. 9, стр. 9-12, 2009

 

За праславянската форма dъždžь – Николай Сергеевич Трубецкой – в сп. Славянски диалози, кн. 9, 2009, стр. 12-14

 

Einige Beobachtungen zu den Wörtern deutscher Herkunft in der bulgarischen Idiomatik – в сп. Балканско езикознание, кн.3, 2009, стр. 169-182

 

Лингвокулрологични наблюдения върху фамилните имена на българите и немците – в Паисиеви четения, Научни трудове на ПУ, том 47, кн.1, сб. А, Език-литература-обществени институции, Пловдив– стр. 109-124, 2009

 

Съвременната българска антропонимна система (Мода на личните имена в България) – в Паисиеви четения, Научни трудове на ПУ, том 47, кн.1, сб. А, Език-литература-обществени институции, Пловдив, стр. 414-427 (в съавторство с Анна Чолева – Димитрова)

 

Онома софт – в Паисиеви четения, Научни трудове на ПУ, том 48, кн.1, сб. А, Пловдив, 2010 – стр. 253-264

 

Възстановяване на езика и опознаване на културата чрез антропонимните единици в българския ономастикон – в сборник „Преподаването на българския език в славянски и неславянски контекст“, Бърно, Чехия, стр. 117 – 133, 2010

 

Формули модели за съкращаването на сложните лични имена в българския и немския език (или за математиката в антропонимията) – в сб. Българският език и литература в славянски и неславянски контекст, Сегед, Унгария, стр. 383 – 389, 2011

 

Модата на личните имена в големите градове на България – в сб. Проблеми на социолингвистиката, т. X: Езикът и социалният опит, Международно социолингвистическо дружество, София, стр. 106-115, 2011 (в съавторство с Анна Чолева – Димитрова)

 

За сръбските мъжки лични имена, образувани чрез конверсия – в сб. Књижевни језик и језик књижевности, Крагујевац, Сърбия, стр. 421-435, 2011

 

Образите от вербалния свят на българина – в “Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. Диана Иванова”, Пловдив, стр. 367-385

 

За образите от позитивната страна в менталния свят на българите и англичаните (или За смелия бухал и радостната мида) – в юбилеен сборник в чест на доц. Славка Величкова „Хоризонти и предели на южнославянските езици“, Пловдив, стр. 242-260

 

Фамилните имена у сърбите, мотивирани от думи с турски (османски) произход /наблюдения върху „Спрски презименик“ на Велимир Михајловић/ – в сб. Књижевни језик и језик књижевности, Крагујевац, Сърбия (под печат)

 

Сръбски женски лични имена, получени в резултат на конверсия – в сб. Књижевни језик и језик књижевности, Крагујевац, Сърбия (под печат)

 

Съпоставка на образите от негативната менталност на българите и англичаните – в сб. „Преподаването на южнославянските езици в съвременна Европа“, Бърно, Чехия, стр. 238-246

 

Zu den Motivationen der Vornamengebung in Bulgarien – Traditionen und Moden – в сборник от 24. Международен конгрес по ономастика в Барселона – „ONOMA. XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences“ ISS0078-463-X, E-ISSN 1783-1644 /ISI, MLA, IBZ, BL/LB, Scopus, CrossRef/, (под печат)

 

За образните сравнения в българския и английския език, разкриващи физическите състояния и динамичните качества на човека – в сп. Български език (под печат)

 

За образните сравнения, разкриващи психичните свойства на човека (българско-английски паралели) – в сп. Език и литература (под печат)

 

Images associated with human appearance /Bulgarian – English parallels/ – в сп. Балканско езикознание (под печат)

 

Наблюдения върху актуалното състояние на пловдивската личноименна система – в юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. Иван Куцаров (под печат)