Правила при официална кореспонденция. I част.

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Кунева При официална кореспонденция често се обръщаме към лицето, заемащо съответната длъжност, без да пишем личното му име: До Директора на…, Уважаеми г-н Председател и т.н. В тези случаи, когато длъжностите не са придружени от собствено име, те се … Продължи

Дигиталната революция и думите

публикувано в: Лексика | 0

Диава Благоева Възникването на нови технологии, устройства, сред­ства за комуникация неизбежно променя ежедневието ни и това е видно за всички нас. Дигиталната революция породи една нова реалност, един съвсем нов свят, който намира своята проекция и в езика и в … Продължи

Как речникът стана думотълкувач, или за словотворчеството през Възраждането

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева Възраждането е периодът, когато се изгражда новобългарският книжовен език, като се формира неговият речников състав и се създават и утвърждават граматичните, лексикалните и правописните норми. Принос в книжовноезиковите процеси имат редица възрожденски дейци – писатели, автори на граматики, … Продължи

Откъде идва изразът „куче марка“

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева Фразеологичният израз куче марка е широко познат и често употребяван в ежедневието, но за мнозина от нас неговата история е загадка. Откъде всъщност произлиза той? Изразът е свързан с картина, която през 1899 г. става емблема на една … Продължи

За качествените и относителните прилагателни

публикувано в: Граматика | 0

Илияна Кунева При двойките прилагателни, завършващи на –ичен и –ически, най-честото колебание при употребата им е свързано с избора кое от двете е правилно и има ли разлика в значението им. При икономичен и икономически, дипломатичен и дипломатически разликата е, … Продължи

Правилно е да се пише имейл и мейл

публикувано в: Лексика | 0

Надежда Костова В Официалния правописен речник на българския език (2012 г.) са включени новите думи имейл и мейл. Това са заемки от английски език, в който думата е-mail е написана с малко тире (дефис). Под влияние на английския правопис в … Продължи

Дали човекът е „(не)успешен“?

публикувано в: Лексика | 0

Цветелина Георгиева Все по-често в писмената и в устната реч, най-вероятно под влияние на чужди образци, се срещат съчетания като „успешен премиер“, „успешен мениджър“, „успешни жени“ и т.н. Всъщност те може да се сведат до едно – „успешен човек“. Явно … Продължи

„Натурален“ ли е нотариалният акт?

публикувано в: Лексика | 0

Сия Колковска Често в речта се забелязва употреба на съчетанието натурален акт вместо нотариален акт, с което се означава документ за владеене на недвижим имот. Тази замяна на нотариален с натурален е некоректна и представлява лексикална грешка. Двете прилагателни са … Продължи

Защо пишем коригирам, а не корегирам?

публикувано в: Лексика | 0

Сия Колковска Вероятно на някого е направила впечатление разликата в изписването на думите корекция и коригирам – съответно с гласна е или и в основите им. Какво налага това различие във формата им? На пръв поглед, би могло да се … Продължи

Сейввам или сейфвам?

публикувано в: Лексика | 0

Цветелина Георгиева В българската писмена практика съществува колебание относно изписването на новия глагол от областта на компютърните технологии сейввам. Тази нова заемка от английски се среща не само с комбинация от звукове -вв- (определяна като „нетрадиционна“) – сейввам, но и … Продължи

1 15 16 17 18 19