2023, том XXXVI
2022, том XXXV
2021, том XXXIV
2020, том XXXIII
2019, том XXXII
2018, том XXXI
2017, том XXX
2016, том XXIX
2015, том XXVIII
2014, том XXVII

1968, том XVI
1970, том XIX

 


2022, том XXXV

СЪДЪРЖАНИЕ

Илияна Кунева, Николай Паскалев. Полипредложни конструкции в съвременния български език (pdf, резюме), DOI: 10.7546/PIBL.XXXV.22.01

Христо Стаменов. За съгласувaнето и взаимодействието на някои категории с оглед на функциите на един (pdf, резюме), DOI: 10.7546/PIBL.XXXV.22.02

Йовка Тишева. Положителни емоции и предикати: за веселието (pdf, резюме), DOI: 10.7546/PIBL.XXXV.22.03

Марина Джонова. Предикативи за състояние в българския език − синтактично описание (pdf, резюме), DOI: 10.7546/PIBL.XXXV.22.04

Рада Василева. Още едно предложение за разграничаване на сказуемното име и сказуемното определение в българския език (pdf, резюме), DOI: 10.7546/PIBL.XXXV.22.05

Жанета Златева. Прилагане на инструмента на дублетността в книжовния език (върху материал от Официалния правописен речник на глаголите в българския език от 2016 г.) (pdf, резюме), DOI: 10.7546/PIBL.XXXV.22.06

Елеонора Йовкова-Шии. Информационна структура на българското изречение с оглед на подлога (pdf, резюме), DOI: 10.7546/PIBL.XXXV.22.07

Елена Каневска-Николова, Симеон Маринов. Названия на женските прически и забраждания в Родопите (pdf, резюме), DOI: 10.7546/PIBL.XXXV.22.08

Явор Милтенов. До рая и обратно. Речник-индекс към старобългарския превод на Сказание на отец Агапий (BHG 2017) (pdf, резюме), DOI:10.7546/PIBL.XXXV.22.09

Георги Митринов, Николай Даутов. Надписите на камбани от църкви в Неврокопска епархия – ценни епиграфски паметници от края на ХIХ и началото на ХХ век (pdf, приложение, резюме), DOI: 10.7546/PIBL.XXXV.22.10


2021, том XXXIV
СЪДЪРЖАНИЕ
Елка Мирчева. Названията българин, български и словосъчетанието български език през Ранното средновековие (pdf, резюме, DOI: 10.7546/PIBL.XXXIV.21.01

Марияна Цибранска-Костова, Ваня Мичева.. Междуметията в диахрония: Между книжовната норма и разговорната реч (pdf, резюме), DOI: 10.7546/PIBL.XXXIV.21.02

Марияна Цибранска-Костова. Служебните думи в полето на избора на славянските книжовници: Бележки върху предлога прѣзъ.(pdf, резюме), DOI: 10.7546/PIBL.XXXIV.21.03

Илияна Гаравалова. Нови данни за фонетичната система на с. Речане, Призренско (Особености и тенденции в речниковото вариране). (pdf, резюме), DOI: 10.7546/PIBL.XXXIV.21.04

Анна Чолева-Димитрова, Мая Влахова-Ангелова, Надежда Данчева. Солта в българската микротопонимия (pdf, резюме), DOI: 10.7546/PIBL.XXXIV.21.05

Петя Бъркалова.Синтактичното знание във възрожденските граматики (pdf, резюме), DOI: 10.7546/PIBL.XXXIV.21.06

Петя Осенова. Хипотезата предложна фраза при българския подлог (pdf, резюме), DOI: 10.7546/PIBL.XXXIV.21.07

Цветелина Ангелова. Словообразувателни типове при названия на състояния и процеси, отразяващи репродуктивните функции на жената в българския език (pdf, резюме), DOI: 10.7546/PIBL.XXXIV.21.08

Милен Томов. Мотиви за търсене на специализирана езиковедска помощ (Из практиката на езиковото консултиране) (pdf, резюме), DOI:10.7546/PIBL.XXXIV.21.09

Mila Vulchanova, Valentin Vulchanov. Language development in typically developing children and children with developmental deficits: A concise qualitative review (pdf, резюме), DOI: 10.7546/PIBL.XXXIV.21.10

Рени Манова. За интеркултурните комуникативни модели в езиковото обучение (pdf, резюме), DOI: 10.7546/PIBL.XXXIV.21.11

***


2020, том XXXIII
СЪДЪРЖАНИЕ

Maxim Stamenov. Quo vadis, Bulgarian studies: Prof. Machiel Kiel on Bulgaria and Bulgarians. Part II. (pdf, резюме)  DOI: 10.7546/PIBL.XXXIII.20.01

Петър Сотиров. За някои българо-полски паралели в областта на разговорната лексика. (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXIII.20.02

Ваня Мичева. Диастратика и диахрония. Промени в лексиката на средновековни български ръкописи.(pdf, резюме)  DOI: 10.7546/PIBL.XXXIII.20.03

Георги Митринов. Пояснените думи в среднородопските възрожденски писмени паметници с гръцко писмо (Особености и тенденции в речниковото вариране). (pdf, резюме)  DOI:  10.7546/PIBL.XXXIII.20.04

Йоанна Кирилова. Стратегии и тактики в инаугурационните речи на българските президенти (Ритуалът в политическия език). (pdf, резюме)  DOI: 10.7546/PIBL.XXXIII.20.05

Иво Панчев. Степен на проява на признака при превод от руски (върху оценъчни прилагателни от оригиналния текст на „Майстора и Маргарита“ на Булгаков и неговия превод на български и на английски). (pdf, резюме)  DOI: 10.7546/PIBL.XXXIII.20.06

Ивана Давитков. Процеси в адаптацията на имената на българите в Цариброд (Сърбия). (pdf, резюме)  DOI: 10.7546/PIBL.XXXIII.20.07

***


2019, том XXXII

СЪДЪРЖАНИЕ

Марияна Цибранска-Костова. Законът и законовите книги: два примера от преводната юридическа книжнина на Славянския юг през XIV век (pdf, резюме)  DOI: 10.7546/PIBL.XXXII.19.01

Татяна Илиева. Препозиционализацията като словообразувателен способ в старобългарски език (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXII.19.02

Биляна Михайлова, Екатерина Търпоманова, Албена Мирчева. Лексикално изразяване на тъгата: от Омировия език до съвременния български (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXII.19.03

Wojciech Sosnowski, Maciej Jaskot, Diana Blagoeva. O koncepcji „Leksykonu aktywnej frazeologii bułgarskiej i polskiej“ (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXII.19.04

Красимира Алексова. За процеса на граматикализация на един в полето на неопределеността (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXII.19.05

Вера Маровска. Граматично значение и видове граматикализация (pdfр резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXII.19.06

Светла Коева. Характеристика на съществителното като присъединяваща част за релативни изречения в български (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXII.19.07

Иво Панчев. Eзиковата манипулация в България през периода 1945–1989 г.: изграждане на концепта бъдеще (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXII.19.08

Maxim Stamenov. Quo vadis, Bulgarian studies: Prof. Machiel Kiel on Bulgaria and Bulgarians. Part I (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXII.19.09

***


2018, том XXXI

СЪДЪРЖАНИЕ

Илияна Г. Гаравалова. Анализ на морфологическата категория ‘неопределеност/определеност’ в българската езикова система от гледна точка на възникване, развой, устойчивост и специфика на морфологичния показател за детерминираност (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXI.18.01

Марина Джонова. Индиректни ли-въпроси в българския език (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXI.18.02

Николай Паскалев. Kомплиментите в съвременния български език (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXI.18.03

Маргарет Димитрова. Правописно-езиков профил на един български администратор от 1889 г. (Софийско окръжие) (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXI.18.04

Георги Митринов. Българското възрожденско църковно-историческо наследство в Беломорието. II. Надписи на икони и плащаници (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXI.18.05

Явор Милтенов. За някои характерни теми в слова и поучения, приписвани на св. Климент Охридски (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXI.18.06

***


2017, том XXX

СЪДЪРЖАНИЕ

Максим Стаменов, Милена Колева-Звънчарова. По повод на „Речник на турцизмите в българския език“ за турци на М. Тюркер Аджароглу (pdf)

Ваня Мичева. Турцизмите в езика на новобългарските дамаскини (pdf)

Марияна Витанова, Калина Мичева. Ударни народни музикални инструменти в българския език (pdf)

Мария Китанова. Евфемизмите в българската традиционна култура (pdf)

Марияна Цибранска-Костова. Езикови маркери на другостта в антилатинското  Слово за немската заблуда (ръкопис Ms. Slav. BAR 636, XVI в.) (pdf)

Ивона Карачорова. Молитвите за всеки ден на седмицата на Кирил Туровски в български книгохранилища (pdf)

Явор Милтенов. Слово за засухата и за божиите наказания – текстологическо и извороведско изследване (pdf)

Светлозара Лесева. Несвободни фрази и деривация (pdf)

Светла Коева, Цветана Димитрова. Особености на семантичната и синтактичната структура на собствени имена в българския език (pdf)

***


2016, том XXIX

СЪДЪРЖАНИЕ

Марияна Цибранска-Костова, Магдалена Абаджиева. За лексиката с чужд произход в католическата книжнина от XVII–XVIII в. (по материал на Абагара на Филип Станиславов и сборник № 778 НБКМ на Петър Ковачев Царски) (pdf)

Явор Милтенов. Бележки върху текстологическата история на Слово за Света Троица, и за сътворението, и за съда, приписвано на Климент Охридски (pdf)

Цветана Димитрова. Наблюдения върху местоименните клитики в историята на българския език (pdf)

Георги Митринов. Български следи по стенописите на църквата „Св. Архангел Михаил“ в с. Ловча, Неврокопско (дн. Драмско) (pdf)

Лиляна Василева. Композити с първи компонент едн(о)- в българските и руските говори (pdf)

Славка Керемидчиева. Нови данни за мястото и ролята на българските диалекти в славянското езиково семейство (върху фонетични и лексикално-словообразувателни материали от Общославянския лингвистичен атлас) (pdf)

Сия Колковска, Диана Благоева. Вариантност при новата лексика в българския и полския език (pdf)

Цветелина Георгиева. Словното богатство в труда „Българска семейно-родова лексика. Енциклопедичен речник“ (pdf)

Мария Тодорова. Формализиран морфосинтактичен речник на глаголни фразеологизми в българския език (pdf)

***


2015, том XXVIII

СЪДЪРЖАНИЕ

Христина Дейкова, Мария Гарова. Историко-типологично изследване на речниковия състав на българския и полския език (думи с начално х-/ch-, h-). І. Праславянско лексикално наследство в българския и в полския език (pdf)

Георги Митринов. Българското църковно-историческо наследство в Беломорието. 1. Надписи на надгробия (pdf)

Маргарита Котева. Названия на традиционно консервирани храни и напитки в българските диалекти (лексикосемантично изследване) (pdf)

Лучия Антонова-Василева. Българо-словенски езикови успоредици на диалектно равнище (по данни от електронно съпоставително изследване) (pdf)

Цветелина Георгиева. За изразяване на посесивността при някои роднински названия в българския език с оглед на лексикографската практика (pdf)

Ванина Сумрова. Маскулинизацията на съществителните имена в българския език (pdf)

Татяна Илиева. Отново за лингвокултурния концепт джендър в българските паремии (pdf)

Иво Панчев. За социалистическата концептосфера в България (pdf)

Максим Стаменов. „Неменливите думи и възклици“ на акад. Беньо Цонев и модалната рамка на изказа в речта на българите при употребата на заемки от османски (pdf)

***


2014, том XXVII

СЪДЪРЖАНИЕ

Максим Стаменов. От редактора (pdf)

Светла Коева. Лингвистична анотация (pdf)

Елка Мирчева. Библейските текстове в българските дамаскини – начин на употреба (pdf)

Мария Китанова. Представата за дома в българската езикова картина на света (pdf)

Лучия Антонова-Василева. Фонетичната система на говора на с. Шищевец, Кукъска Гора, Република Албания (pdf)

Ваня Мичева. Концептът грях в езика на новобългарските дамаскини (pdf)

Мая Влахова-Ангелова. Цветовете в българската топонимия (върху материал от Западна България) (pdf)

Калина Мичева-Пейчева. Образът на чистата жена в старобългарското житие на св. Теодора и в традиционната култура (pdf)

Йоанна Кирилова. Когнитивната метафора сърце – човек в българската паремиология (pdf)