EN
Начало » Структура » Приложна ономастика » Сътрудници » гл. ас. д-р Надежда Данчева

гл. ас. д-р Надежда Данчева

Професионална биография

 

на Надежда Георгиева Данчева

 

Секция „Приложна ономастика”

 

 

За контакти:

 

e-mail: ndancheva@ibl.bas.bg,

 

сл. адрес: бул. „Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 404, София 1113;

 

сл. тел. 979 29 45

 

 

 

Научни интереси:

 

теория и методология на ономастиката, топонимия, антропонимия, ономастиката и другите дисциплини (диалектология, история, етнография, география).

 

 

Образование и квалификация:

 

2005-2008 г. ИБЕ „Проф. Л. Андрейчин”, редовен докторант в Проблемна група за стандартизация на имената, впоследствие секция „Приложна ономастика”. Тема на дисертацията: “Диалектната лексика в българската микротопонимия от Западна България (с особен оглед на орографската лексика)”. Образователна и научна степен „доктор”.

 

2001 -2004 г. СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Магистър по специалност Философия и професионална квалификация – Магистър по Интеркултурни изследвания.

 

1995-2000 г. СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет Славянски филологии, Магистър по специалност Българска филология – филолог, учител по български език и литература.

 

 

Професионално развитие:

 

От 2013 г. – Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, главен асистент в секция „Приложна ономастика”.

От 2010 г. – Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, асистент в секция „Приложна ономастика”.

 

2008 – 2010 г. – Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, филолог-специалист в секция „Приложна ономастика”.

 

2005 – 2008 Преподавател по български език за чужденци в езиков център „Дружба”.

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

„Електронна база данни на микротопонимитe от Западна България”

 

Изследователският проект по създаването на Електронна база данни на микро­то­по­нимите от Западна България започва през 2007 година в Секция „Приложна ономастика” към Института за български език ”Проф. Л. Андрейчин”. Основна цел на изграждащата се научноприложна разработка е да се съхранят топонимните материали, събирани у нас в про­дъл­жение на повече от 50 години.
Изградената електронна база данни включва местностни и водни имена от бившите околии на територията на България в сегашните и граници. Обект на научен интерес са микротопонимите от тери­то­ри­я­та на Северо­западна и Югозападна България.
Всяко географско име се обработва с оглед на следните критерии: вид географски обект, локализация на обекта, вид на онима, семантичната мотивираност на названието, етимология на името.

 

 

„Съвременната българска антропонимна система (Мода на личните имена)”

 

Модата на личните имена в България е проект, който цели да представи актуалното състояние на бъл­гар­ска­та антро­по­ним­на система. Първоначално за база на проучването по­слу­жиха личните имена на новородените в най-големите градове на България – София, Пловдив и Варна. По-късно ще бъде привлечен антропонимен мате­риал и от по-малки населени места (напр. Со­фий­ска област и Плов­див­ска област). През 2011 г. бе изготвен анализ за раз­про­стра­не­ни­ето и мо­да­та на личните имена – в лингвокултурологичен, етно­линг­вис­ти­чен и чисто езиков аспект (мъжки-женски лични имена; домашни-чуж­ди; кратки форми, интра- и екстралингвистичен анализ на имената) на новородените през 2009 и 2010 г.

 

 

„Електронна база данни на българската топонимия” (21.10.07-21.04.09).

 

За целите на изследването е изграден приложим софтуерен продукт. Важни етапи са създаването на семантична среда за въвеждане и обработка на оно­мастичната информация като част от научната инфраструктура. Проектът е спечелен с конкурс на МОН – консорциум с Института по география при БАН и СУ “Св. Кл. Охридски”, ръководител проф. д-р Анна Чолева-Димитрова.

 

 

„Електронна база данни на стандартизираните географски имена в България” (2003-2005)

 

Стандартизация на онимите според нормите на българския книжовен език и в съответствие с инструкциите на Групата на експертите по стандаргизация на географските имена към ООН. Проектът е финансиран от БАН, ръководител проф. д-р Анна Чолева-Димитрова.

 

 

„Разбираема България”

 

Проектът е разработен от членове на ССБЕ съвместно с Министерството на дър­жав­на­та администрация и административната реформа на Република България. Създанена е национална стандартизирана система и софтуер за транслитериране на български кирилски собствени имена на латиница. Проектът е по поръчка на МДААР, координатор: доц. д-р Петя Костадинова.

 

 

„Социални аспекти на Църкви на вярата в България” (май-август 2003)

 

Проектът е финансиран от фондация „Отворено общество”, ръководител ас. Марио Маринов.

 

 

Участие в научни конференции и семинари:

 

Национална конференция „Състояние и проблеми на българската ономастика в началото на XXI век”, Велико Търново, 2006 г.

 

Научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, Пловдив, 2007 г.

 

Научна конференция за млади слависти „POLYSLAV XI”, състояла се в Берлин, 2007 г.

 

Научна конференция „Паисиеви четения”, състояла се в Пловдив 2009 г.

 

Национална научна конференция „Изследователските хоризонти на българската лингвистика”, посветена на 90-та годишна от рождението на проф. Йордан Заимов”, ИБЕ на БАН, 30. 09. 2011 – 01. 10. 2011 г.

 

 

 

Основни публикации:

 

Anna Choleva-Dimitrova, Nadezhda Dancheva. Project “Electronic Database of Microtoponyms in Western Bulgaria”. – В: Сп. Балканско езикознание, L (2011), 1. Sofia, 2011, p. 19-33, ISSN 0324-1653.

 

Анна Чолева-Димитрова, Надежда Данчева. Изграждане на електронна база данни на микротопонимите от Западна България. – В: Сп. Български език, Год. LVII, кн.4, 2011, стр. 57-72, ISSN 0005-4283.

 

Анна Чолева-Димитрова, Надежда Данчева. Проект „Ектронна база данни на микротопонимитe от Западна България”. – В: Електронно списание Littera et Lingua, http://slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/spring2011, брой Пролет 2011.

 

Надежда Данчева. Диалектната лексика в българската микротопонимия от Западна България (с оглед на орографската лексика). Автореферат на дисертация за получаване на образователната и научна степен „доктор”. 2010. София, 32 стр.

 

Надежда Данчева. Географска лексика в микротопонимията от Западна България. – В: Паисиеви четения, Научни трудове на ПУ, том 47, кн. 1, сб. Б, 2009, Филология, с. 398-414, ISSN 0861-0029.

 

Надежда Данчева. THE OROGRAPHIC TERMINOLOGY IN THE MICROTOPONYMY OF WESTERN BULGARIA. – В: Сп. „Балканско езикознание”, XLVIII, 3. Sofia, 2009, p. 195-211, ISSN 0324-1653.

 

Nadezhda Kostadinova (Dancheva). Geographical Lexis in the Archaic Place-Names of West Bulgaria. – In: Polyslav 11. Graf, E., Tielemann, N., Zimny, R. (Hrgs.), München. (Beiträge der europäischen slavistischen Linguistik 33). 2008, S. 90-98.

 

Надежда Костадинова. Географската лексика в ономастичната литература. – В: Името в паметта на езика. Сборник в памет на проф. Борис Симеонов. Съст. П. Асенова. София. „Фигура”, ISBN: 978-954-9985-24-5. 2008 г., стр. 35-46.

 

Надежда Костадинова (Данчева). Наблюдения над орографската терминология за изпъкнали форми в бившата Врачанска околия. – В: Сборник доклади от научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници, том III социално-икономически и хуманитарни науки. Пловдив. „Имеон”, ISBN: 978-954-9449-13-6. 2007 г., стр. 84-90.

 

 

Научно-популярни предавания:

 

Стариини географски названия от Западна България. – Предаване „За думите“ на Българско национално радио, програма „Христо Ботев“, 28 март 2012 година.
http://bnr.bg/sites/hristobotev/Shows/Knowledge/ZaDumite/Pages/120327naz…

 

От Иван до Тарзан, от Марина до Ваксина. – Предаване „За думите“ на Българско национално радио, програма „Христо Ботев“, 15 август 2011 година.
http://bnr.bg/sites/hristobotev/Shows/Knowledge/ZaDumite/Pages/110111za_dumite.aspx