EN
Начало » Структура » Ономастика » Сътрудници » гл. ас. д-р Надежда Данчева

гл. ас. д-р Надежда Данчева

Информация

главен асистент

Секция по ономастика

Служебен телефон:02/ 9 79 29 51

Имейл: ndancheva@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • топонимия
  • хидронимия
  • микротопомимия
  • географска терминология в топонимията
  • антропонимия
  • социоономастика

Образование и опит

Образование и опит

1995 – 2000: магистър по българска филология, Факултет Славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

2001 – 2004: магистър по Философия и професионална квалификация – Магистър по Интеркултурни изследвания, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

2005 – 2008: докторант, Секция „Приложна ономастика“, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН.

2008 – 2010: – филолог-специалист, Секция „Приложна ономастика“, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН.

2010 – 2012: асистент, Секция „Приложна ономастика“, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН.

2013 г. – до момента: глaвен асистент, Секция „Ономастика“, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН.

Научна дейност

Проекти

Български топонимен речник (юни 2019 г. – 23 юни 2023 г.), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Личните имена в България в началото на 21-ви век (януари 2020 – януари 2024 г.), Институт за български език, Българска академия на науките, финансиран от ФНИ, № КП-06-Н-40/10 от 10.12.2019 г., участник в проекта

Написаното остава. Пиши правилно! (2015 – до момента), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Съвременната българска антропонимна система (Мода на личните имена в България) – III етап. Модата на личните имена в българските градове (2018 – 2020), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Топонимията на Западна България – свидетелства за национална идентичност (2014 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта.

ТРАКИТЕ – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността (общоакадемичен и международен проект с участието на 21 института на БАН) (май 2016 г. – май 2019 г.), участник.
Подтема 8: „Следи от тракийския език в българската ономастика“. Проектът е финансиран от частно дарение на БАН. Ръководител на темата от ИБЕ: проф. д-р Анна Чолева-Димитрова.

Съвременната българска антропонимна система (Мода на личните имена) (2012 – 2014), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта.

Електронна база данни на микротопонимитe от Западна България (2010 – 2012), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта.

Електронна база данни на българската топонимия (21.10.2007 – 21.04.2009), Институт за български език, Института по география, Българска академия на науките и Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, участник в проекта.

Разбираема България, Институт за български език, Българска академия на науките, съвместно с Министерството на държавната администрация и административната реформа на Република България – участник в проекта. Създанена е национална стандартизирана система и софтуер за транслитериране на български кирилски собствени имена на латиница. Проектът е по поръчка на МДААР.

Членство в научни организации

Академично дружество по ономастика „Проф. Йордан Заимов“, член (2011 – до момента).

Участие в редакционни колегии

Чолева-Димитрова, А., М. Влахова-Ангелова, Н. Данчева. Отговорен редактор на сборника Слѣдовати достоитъ. Доклади от международната ономастична конференция „Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век“, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Заимов (1921 – 1987), 20 – 22 април 2021 г., гр. София, 356 стр. Рецензенти: проф. д-р Красимира Алексова, доц. д-р Явор Милтенов. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021. ISBN: 978-619-245-116-5 (print), ISBN: 978619245117-2 (online).

https://icosweb.net/blog/2020/07/12/conference-anthroponyms-and-anthroponymic-researches-in-the-beginning-of-21th-century/?fbclid=IwAR174vgrS9MCxMyh9RDdClLYaSnYALSz1Zl3ELM1aXsalWpIIL04qRvbp78

Сборник „Изследователски хоризонти на българската лингвистика“, посветена на 90-ата годишнина от рождението на проф. Йордан Заимов“ (ISBN 978-954-92489-5-1), Институт за български език, Българска академия на науките, София, 2014 г.: член на редакционна колегия.

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Член на организационния (програмен) комитет на Международна научна конференция на тема „Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век“, която се организира в чест на 100-годишнината от рождението на професор Йордан Заимов (1921 – 1987)

Национална научна конференция „Изследователски хоризонти на българската лингвистика“, посветена на 90-ата годишнина от рождението на проф. Йордан Заимов, Институт за български език, Българска академия на науките, София, 30.09.2011 – 1.10.2011 г., член на организационния комитет

Публикации

Монографии

Данчева, Н. Орографската лексика в микротопонимията на Западна България. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020. 164 с. ISBN: 978-619-245-068-7 (print); 978-619-245-089-2 (online).

https://press.bas.bg/bg/eBooks-105/show-106(23)

Данчева, Н. Диалектната лексика в българската микротопонимия от Западна България (с оглед на орографската лексика). Автореферат на дисертация за получаване на образователната и научна степен „доктор“. 2010. София.

Студии и статии в научни списания

Чолева-Димитрова, А., М. Влахова-Ангелова, Н. Данчева. СОЛТА В БЪЛГАРСКАТА МИКРОТОПОНИМИЯ. – Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, 34, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”, 2021, с. 109 – 146. ISSN: 0323-9934 (печатно издание); 2603-3402 (онлайн издание). DOI: 10.7546/PIBL.XXXIV.21.05, 109-146.

https://ibl.bas.bg/izvestiya/bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9/

Choleva-Dimitrova, A., M. Vlahova-Angelova, N. Dancheva, G. Petkova. Dynamics of first names in the Bulgarian anthroponymic system (according to official first names in the city of Sofia, in the years 2007 and 2014). – Onoma, 56, ICOS, 2021, pp. 57 – 85. ISSN: 0078-463X; eISSN: 1783-1644. DOI: 10.34158/ONOMA.56/2021/4, 57-85.

Choleva-Dimitrova, A., N. Dancheva, M. Vlahova-Angelova, G. Petkova. Are Contemporary Bulgarian Personal Names Still Indicative of a Bulgarian Identity? – Onoma, 55 (2020), ICOS, 2021, pp. 249 – 269. ISSN: 0078-463X; eISSN: 1783-1644. DOI: 10.34158/Onoma, 55/2020/14, 249-269.

https://onomajournal.org/vol-55-2020/

Dancheva, N. On the Origin of the Family Name Korsachki. – Linguistique balkanique, LVI, 2, 2017, pp. 255 – 258. ISSN: 0324-1653.

https://ibl.bas.bg/iblapp/magazine.php?lang=bg&id=69#

или

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fibl.bas.bg%2Fiblapp%2Fadmin%2Ffiles%2F-%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25b2%25d0%25b0.docx&wdOrigin=BROWSELINK

Данчева, Н. Хидрографски термини в микротопонимията, с които се назовават места със застояла вода, блата, влажни или кални места. – Български език, 4, 2017, с. 72 – 83. ISSN: 0005-4283.

//www.balgarskiezik.eu/4-2017/NDancheva.pdf

Данчева, Н. Ландшафтни термини за назоваване на водопади и места, където се сливат води в българската микрохидронимия от Западна България. – Български език, кн. 1, год. LXVII, 2020, с. 64 – 76. ISSN: 0005-4283.

//www.balgarskiezik.eu/1-2020/0_06_N-Dancheva.pdf

Данчева, Н. Орографски термини и микротопоними, възникнали по пътя на метафоричен пренос. – Български език 60 (2013), 2, с. 27 – 42. ISSN 0005-4283.

Данчева, Н. Рецензия за проекта „Съврменната българска атропонимна система“ (Мода на личните имена в България). Секция „Приложна ономастика“, ИБЕ, БАН. – Български език (2013), 3, с. 126 – 129. ISSN 0005-4283.

Choleva-Dimitrova, А., N. Dancheva. Project “Electronic Database of Microtoponyms in Western Bulgaria”. – Linguistique Balkanique, L (2011), 1, pp. 19 – 33. ISSN 0324-1653.

Чолева-Димитрова, А., Н. Данчева. Изграждане на електронна база данни на микротопонимите от Западна България. – Български език, Год. LVII, кн. 4, 2011, с. 57 – 72. ISSN 0005-4283.

Чолева-Димитрова, А., Н. Данчева. Проект „Електронна база данни на микротопонимитe от Западна България“. – Електронно списание Littera et Lingua, //slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/spring2011, брой Пролет 2011.

Данчева, Н. The Orographic Terminology in the Microtoponymy of Western Bulgaria. – Linguistique Balkanique, XLVIII, 3, 2009, pp. 195 – 211, ISSN 0324-1653.

Статии в сборници от конференции

Данчева, Н. Наблюдения върху женските лични имена в гр. Варна в началото на 21-и век. – В: Сборник Слѣдовати достоитъ. Доклади от Международната ономастична конференция „Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век“. А. Чолева-Димитрова, М. Влахова-Ангелова, Н. Данчева (отг. ред.). Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, с. 225 – 235. ISBN: 978-619-245-1165 (print), ISBN: 978619245117-2 (online).

https://ibl.bas.bg/onomastitchna-konferentsiya-na-tema-vantroponimi-i-antroponimni-izsledvaniya-v-natchaloto-na-xxi-vekv/

Данчева, Н. Динамика и устойчивост на хидронимите по течението на река Струма. – В: Българистични езиковедски четения. Материали от международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 19 – 20 ноември 2018 г. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 96 – 105. ISBN: 978-619-7433-31-9.

Данчева, Н. Модните лични имена в началото на XXI век. – В: ЛИНГВИСТИЧНИ ПРОБЛЕМИ, кн. 1, година I, кн. 1, Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2019, с. 274 – 285. ISSN: 2682-9673.

https://www.academia.edu/44974171/%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9C%D0%98_LINGUISTIC_PROBLEMS

Чолева-Димитрова, А., Н. Данчева. Личните имена в София и Варна през 2014 година. – В: Проблеми на социолингвистиката. 13. Обществените процеси и тяхното отражение в езика. С., 2018, с. 122 – 128. ISBN 978-954-8305-52-5.

Данчева, Н. Хидрографски термнини за река, поток в микротопоними от Западна България. – В: ДОКЛАДИ от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов, 2019, с. 240 – 249. ISBN: 978-954-322-987-1.

//ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2019/06/Sbornik-s-dokladi-IBE2019.pdf

Данчева, Н. За една група хидрографски термини в микротопонимията. – В: Научни трудове на Филологическия факултет на Пловдивския университет, 55, 1. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2018, с. 90 – 98. ISSN: 0861-0029.

Чолева-Димитрова, А., Б. Янев, М. Влахова-Ангелова, Н. Данчева. Съвременната българска антропонимна система (Личните имена в големия град и малките селища). – В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 година). Т. 1. Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2017, с. 254 – 264. ISBN: 978-954-924-899-9.

//apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=94&SID=D3cbsX3S7DOxgqVkGn2&page=1&doc=1

Данчева, Н. Словообразувателни особености на микротопонимите от географски апелативи. – В: Изследователски хоризонти на българската лингвистика. 30.09.2011- 01.10.2011 г., София: Българска академия на науките, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2014, с. 68 –78. ISBN 978-954-92489-5-1.

Данчева, Н., Чолева-Димитрова, А. Проблеми и перспективи при изграждането на електронна база данни на българската топонимия. – В: Изследователски хоризонти на българската лингвистика. 30.09.2011- 01.10.2011 г., София: Българска академия на науките, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2014, с. 87 – 100. ISBN 978-954-92489-5-1.

Данчева, Н. Един архаичен топонимен тип в западнобългарската микротопонимия. – В: 50 години – врата към образованието и прозорец към света, по случай 50-годишнината на ДЕО-ИЧС към СУ, София, България, 14 – 15 юни 2013 г., с. 264 – 273. ISBN 978-954-07-3610-5.

Данчева, Н. За структурните и словообразувателните особености на микротопонимите – В: Научни трудове, Филология. Т. 50, кн. 1, сб. В. Пловдив, 2012, с. 270 – 292. ISSN 0861-0029.

Данчева, Н. Географска лексика в микротопонимията от Западна България. – В: Паисиеви четения, Научни трудове на ПУ, том 47, кн. 1, сб. Б, 2009, Филология, с. 398 – 414, ISSN 0861-0029.

Kostadinova (Dancheva), N. Geographical Lexis in the Archaic Place-Names of West Bulgaria. – In: Polyslav 11. Graf, E., Tielemann, N., Zimny, R. (Hrgs.), München. (Beiträge der europäischen slavistischen Linguistik 33). 2008, S. 90 – 98.

Костадинова, Н. Географската лексика в ономастичната литература. – В: Името в паметта на езика. Сборник в памет на проф. Борис Симеонов. Съст. П. Асенова. София: Изд. „Фигура“, 2008, с. 35 – 46. ISBN 978-954-9985-24-5.

Костадинова (Данчева), Н. Наблюдения над орографската терминология за изпъкнали форми в бившата Врачанска околия. – В: Сборник доклади от научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници. Т. III: Социално-икономически и хуманитарни науки. Пловдив: Изд. „Имеон“, 2007, с. 84 – 90. ISBN 978-954-9449-13-6.