EN
Начало » Езикова игра 2017

Езикова игра 2017

Игра - ИБЛ

 

И тази година Ви предлагаме да се включите в „Играй с думите!“. Играта се състои от езикови въпроси в пет кръга. Всеки, който участва в поне един от кръговете и отговори правилно на въпросите, ще има възможност да спечели тениска с надпис „Написаното остава. Пиши правилно!“.

 

Победителите ще бъдат изтеглени на 25.09.2017 година.

 

Не забравяйте да следите страницата на „Езикови справки“ във Фейсбук, за да не пропуснете обявяването на кръгове от играта.

 

Описание на играта

 

„Играй с думите!“ е образователна игра с награди, чиято цел е насърчаване на грамотността и езиковата култура. Играта се провежда на уеб сайта на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН: http://ibl.bas.bg/, в периода от 07.09.2017 г. до 25.09.2017 г. (13:00 ч.). Играта е организирана в пет тематични кръга с различни въпроси.

 

Петте кръга на играта ще започнат последователно на: 07.09.2017, 11.09.2017, 13.09.2017, 15.09.2017 и 18.09.2017. Началото им ще бъде обявено на страницата на „Езикови справки“ във Фейсбук.

 

Желаещите да участват, трябва да се регистрират преди началото на всеки следващ кръг. Информацията за регистрация включва валиден имейл адрес, който ще послужи за контакт с участника, в случай че стане победител в играта. Всеки участник може да играе във всеки кръг на играта неограничен брой пъти. При завършването на отделен кръг участникът получава информация за резултата, който е постигнал.

 

НАГРАДИ

Всеки участник, отговорил правилно на всички въпроси в поне един кръг на играта, ще участва в томбола за една от 20 тениски с надпис „Написаното остава. Пиши правилно!“, а участниците, отговорили вярно на въпросите в петте кръга на играта, ще участват в томбола за пет комплекта: тениска с надпис „Написаното остава. Пиши правилно!“ и книгата „Българският език в дигиталната епоха“. Наградите се предоставят от Института за български език.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Участниците могат да се включат във всеки кръг след обявяването му, както и да играят неограничен брой пъти във вече обявените кръгове. За участие в играта е необходима регистрация с валиден имейл адрес. След всеки изигран кръг участникът получава съобщение за резултата, изчислен като процент. Имената на печелившите участници ще бъдат изтеглени на 25.09.2017 година.

 

Нашите ресурси са на Ваше разположение:

Речник на българския език

вижте повече

Карта на диалектната делитба на българския език

вижте повече

Повече информация може да откриете на: http://ibl.bas.bg/resursi/

 

Правила на играта

 

Раздел I. Общи условия

1. Организатор: Играта „Играй с думите!” се организира от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 52, блок 17, с ЕИК: BG 000665498, наричан по-долу за краткост „Организатор“. Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта. Организаторът си запазва правото едностранно да променя правилата, като обявява измененията публично на уеб сайта на Института за български език: http://ibl.bas.bg/.

 

2. Период и място на провеждане на Играта:

2.1. Период на провеждане на Играта: от 07.09.2017 г. до 25.09.2017 г. (13:00 ч.).

 

2.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

3. Право на участие:

 

3.1. Право на участие в Играта има всяко дееспособно физическо лице на възраст над 14 години. В Играта НЕ могат да участват лица, работещи в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките, и техните роднини: деца, родители, братя, сестри, съпрузи, и лица, работещи в дигиталната агенция, изпълнител на рекламната кампания – „Уеб Моушън“ ООД, и техните роднини: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

 

3.2. С участието си в Играта участниците потвърждават, че са уведомени относно настоящите Общи условия, приемат ги и се ангажират да ги спазват.

 

Раздел II. Награди

1. Наградите – 20 тениски с надпис „Написаното остава. Пиши правилно!” се осигуряват от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.

 

2. Всеки участник, отговорил правилно на всички въпроси в поне един кръг на играта, ще участва в томбола за една от 20 тениски с надпис „Написаното остава. Пиши правилно!“, а участниците, отговорили вярно на въпросите в петте кръга на играта, ще участват в томбола за пет комплекта: тениска с надпис „Написаното остава. Пиши правилно!“ и книгата „Българският език в дигиталната епоха“.

 

3. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на 25.09.2017 г. във фейсбук страницата на „Езикови справки“. Печелившите участници ще бъдат информирани лично на предоставения от тях имейл адрес.

 

4. Наградите ще бъдат изпратени по пощата за сметка на Организатора.

 

5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

6. Организаторът си запазва правото да раздаде допълнителни награди по своя преценка.

 

Раздел III. Други

1. С включването си в настоящата Игра участниците предоставят доброволно личните си данни (имейл адрес) и дават съгласието си за използването им за цели, свързани с кампанията и разпространението на наградите.

 

2. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това в съответствие с т. I.1.

 

3. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми с комуникационните или софтуерните системи. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до уеб сайта на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките: http://ibl.bas.bg/.

 

4. Участниците приемат, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и рекламни кампании без допълнителна компенсация или възнаграждение.

 

5. Организаторът не носи гаранционна отговорност за изпратените награди. Същите се предоставят съгласно условията на техния производител.

 

6. Организаторът не поема отговорност за щети и повреди, настъпили по време на транспортирането или съхраняването на наградите.

 

7. Възникнали спорове между Организатора и участниците в Играта се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, по уредените от Закона начини.